Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/0160(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0260/2015

Внесени текстове :

A8-0260/2015

Разисквания :

PV 05/10/2015 - 10
CRE 05/10/2015 - 10

Гласувания :

PV 06/10/2015 - 7.8
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0332

Протокол
Понеделник, 5 октомври 2015 г. - Страсбург

10. Общи разпоредби за европейските структурни и инвестиционни фондове: специфични мерки за Гърция ***I (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство по отношение на специфичните мерки за Гърция [COM(2015)0365 - C8-0192/2015 - 2015/0160(COD)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Искра Михайлова (A8-0260/2015)

Искра Михайлова представи доклада.

Изказа се Valdis Dombrovskis (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се: Nils Torvalds (докладчик по становището на комисията BUDG), Thomas Händel (докладчик по становището на комисията EMPL), Georgios Epitideios, за да зададе въпрос „синя карта“ на Thomas Händel, на който той не отговаря, тъй като в действителност въпросът беше насочен към предишния оратор, Lambert van Nistelrooij, от името на групата PPE, Constanze Krehl, от името на групата S&D, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Beatrix von Storch, Ruža Tomašić, от името на групата ECR, Ivan Jakovčić, от името на групата ALDE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Jonathan Arnott, Younous Omarjee, от името на групата GUE/NGL, Terry Reintke, от името на групата Verts/ALE, Rosa D'Amato, от името на групата EFDD, Olaf Stuger, от името на групата ENF, Konstantinos Papadakis, независим член на ЕП, Maria Spyraki, Isabelle Thomas, Notis Marias, Dimitrios Papadimoulis, Bill Etheridge, Barbara Kappel, Georgios Epitideios, Lefteris Christoforou, José Blanco López, Bernd Kölmel, Martina Michels, Kristina Winberg, Gerolf Annemans, Krisztina Morvai, José Manuel Fernandes, Mercedes Bresso, Edward Czesak, Nikolaos Chountis и Андрей Новаков.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Заместник-председател

Изказаха се: Michela Giuffrida, Bernd Lucke, Stelios Kouloglou, Ingeborg Gräßle, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Dimitrios Papadimoulis, Giorgos Grammatikakis, Zbigniew Kuźmiuk, Jan Olbrycht, Louis-Joseph Manscour, Beatrix von Storch, Georgios Kyrtsos, Miltiadis Kyrkos, Franc Bogovič, Liliana Rodrigues, Derek Vaughan и Miguel Viegas.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Manolis Kefalogiannis, Andrea Cozzolino, Igor Šoltes, Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică и Nicola Caputo.

Изказаха се: Valdis Dombrovskis и Искра Михайлова.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.8 от протокола от 6.10.2015 г.

Правна информация - Политика за поверителност