Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/0160(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0260/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0260/2015

Keskustelut :

PV 05/10/2015 - 10
CRE 05/10/2015 - 10

Äänestykset :

PV 06/10/2015 - 7.8
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0332

Pöytäkirja
Maanantai 5. lokakuuta 2015 - Strasbourg

10. Eurooppalaisia rahastoja koskevat yleiset säännökset: Kreikkaa koskevat erityistoimenpiteet ***I (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1303/2013 muuttamisesta Kreikkaa koskevien erityistoimenpiteiden osalta [COM(2015)0365 - C8-0192/2015 - 2015/0160(COD)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Iskra Mihaylova (A8-0260/2015)

Iskra Mihaylova esitteli mietinnön.

Valdis Dombrovskis (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Nils Torvalds (BUDG-valiokunnan lausunnon valmistelija), Thomas Händel (EMPL-valiokunnan lausunnon valmistelija), Georgios Epitideios, joka esitti sinistä korttia nostamalla kysymyksen Thomas Händelille, johon tämä ei kuitenkaan vastannut, sillä kysymys oli osoitettu edelliselle puhujalle, Lambert van Nistelrooij PPE-ryhmän puolesta, Constanze Krehl S&D-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Beatrix von Storch, Ruža Tomašić ECR-ryhmän puolesta, Ivan Jakovčić ALDE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Jonathan Arnott, Younous Omarjee GUE/NGL-ryhmän puolesta, Terry Reintke Verts/ALE-ryhmän puolesta, Rosa D'Amato EFDD-ryhmän puolesta, Olaf Stuger ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Konstantinos Papadakis, Maria Spyraki, Isabelle Thomas, Notis Marias, Dimitrios Papadimoulis, Bill Etheridge, Barbara Kappel, Georgios Epitideios, Lefteris Christoforou, José Blanco López, Bernd Kölmel, Martina Michels, Kristina Winberg, Gerolf Annemans, Krisztina Morvai, José Manuel Fernandes, Mercedes Bresso, Edward Czesak, Nikolaos Chountis ja Andrey Novakov.

Puhetta johti
varapuhemies Anneli JÄÄTTEENMÄKI

Puheenvuorot: Michela Giuffrida, Bernd Lucke, Stelios Kouloglou, Ingeborg Gräßle, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Dimitrios Papadimoulis, Giorgos Grammatikakis, Zbigniew Kuźmiuk, Jan Olbrycht, Louis-Joseph Manscour, Beatrix von Storch, Georgios Kyrtsos, Miltiadis Kyrkos, Franc Bogovič, Liliana Rodrigues, Derek Vaughan ja Miguel Viegas.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Manolis Kefalogiannis, Andrea Cozzolino, Igor Šoltes, Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică ja Nicola Caputo.

Puheenvuorot: Valdis Dombrovskis ja Iskra Mihaylova.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 6.10.2015, kohta 7.8.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö