Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/0160(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0260/2015

Ingivna texter :

A8-0260/2015

Debatter :

PV 05/10/2015 - 10
CRE 05/10/2015 - 10

Omröstningar :

PV 06/10/2015 - 7.8
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0332

Protokoll
Måndagen den 5 oktober 2015 - Strasbourg

10. Gemensamma bestämmelser för europeiska struktur- och investeringsfonder: särskilda åtgärder till förmån för Grekland ***I (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden vad gäller särskilda åtgärder till förmån för Grekland [COM(2015)0365 - C8-0192/2015 - 2015/0160(COD)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Iskra Mihaylova (A8-0260/2015)

Iskra Mihaylova redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Valdis Dombrovskis (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Nils Torvalds (föredragande av yttrande från utskottet BUDG), Thomas Händel (föredragande av yttrande från utskottet EMPL), Georgios Epitideios, ställde en fråga ("blått kort") till Thomas Händel, som denne inte bevarade eftersom frågan i själva verket var ställd till föregående talare; Lambert van Nistelrooij för PPE-gruppen, Constanze Krehl för S&D-gruppen som även besvarade en fråga ("blått kort") från Beatrix von Storch; Ruža Tomašić för ECR-gruppen, Ivan Jakovčić för ALDE-gruppen som även besvarade en fråga ("blått kort") från Jonathan Arnott; Younous Omarjee för GUE/NGL-gruppen, Terry Reintke för Verts/ALE-gruppen, Rosa D'Amato för EFDD-gruppen, Olaf Stuger för ENF-gruppen, Konstantinos Papadakis, grupplös, Maria Spyraki, Isabelle Thomas, Notis Marias, Dimitrios Papadimoulis, Bill Etheridge, Barbara Kappel, Georgios Epitideios, Lefteris Christoforou, José Blanco López, Bernd Kölmel, Martina Michels, Kristina Winberg, Gerolf Annemans, Krisztina Morvai, José Manuel Fernandes, Mercedes Bresso, Edward Czesak, Nikolaos Chountis och Andrey Novakov.

ORDFÖRANDESKAP: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Vice talman

Talare: Michela Giuffrida, Bernd Lucke, Stelios Kouloglou, Ingeborg Gräßle, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Dimitrios Papadimoulis; Giorgos Grammatikakis, Zbigniew Kuźmiuk, Jan Olbrycht, Louis-Joseph Manscour, Beatrix von Storch, Georgios Kyrtsos, Miltiadis Kyrkos, Franc Bogovič, Liliana Rodrigues, Derek Vaughan och Miguel Viegas.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Manolis Kefalogiannis, Andrea Cozzolino, Igor Šoltes, Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică och Nicola Caputo.

Talare: Valdis Dombrovskis och Iskra Mihaylova.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.8 i protokollet av den 6.10.2015.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy