Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2015 - Στρασβούργο

14. Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
Πλήρη Πρακτικά

Παρεμβαίνουν με ενός λεπτού αγόρευση, βάσει του άρθρου 163 του Κανονισμού, για να επιστήσουν την προσοχή του Κοινοβουλίου σε σημαντικά πολιτικά θέματα, οι ακόλουθοι βουλευτές:

Ivan Štefanec, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Angel Dzhambazki, Nedzhmi Ali, Σοφία Σακοράφα, Josep-Maria Terricabras, Eleonora Evi, Barbara Kappel, Diane Dodds, Seán Kelly, Viorica Dăncilă, Νότης Μαριάς, Marian Harkin, Lidia Senra Rodríguez, Ernest Maragall, Tiziana Beghin, Gerolf Annemans, Andrea Bocskor, Claudia Tapardel, Anna Elżbieta Fotyga, Jozo Radoš, Dariusz Rosati, Sergio Gutiérrez Prieto, Tomáš Zdechovský, Momchil Nekov, Miroslav Mikolášik, Paul Brannen, Romana Tomc και Tibor Szanyi.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου