Kazalo 
Zapisnik
PDF 267kWORD 268k
Ponedeljek, 5. oktober 2015 - Strasbourg
1.Nadaljevanje zasedanja
 2.Sprejetje zapisnikov predhodnih sej
 3.Razpored delnih zasedanj Parlamenta za leto 2017
 4.Zahteva za odvzem poslanske imunitete
 5.Sestava odborov in delegacij
 6.Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (člen 78 Poslovnika)
 7.Vprašanja za ustni odgovor (predložitev)
 8.Predložitev dokumentov
 9.Razpored dela
 10.Skupne določbe o evropskih strukturnih in investicijskih skladih: specifični ukrepi za Grčijo ***I (razprava)
 11.Vloga lokalnih organov v državah v razvoju pri razvojnem sodelovanju (razprava)
 12.Hipotekarna zakonodaja in tvegani finančni instrumenti v EU: primer Španije (razprava)
 13.Nadzor nad izvozom blaga z dvojno rabo po razkritjih v zvezi s podjetjem Hacking Team (razprava)
 14.Enominutni govori o zadevah političnega pomena
 15.Možnost razširitve zaščite geografskih označb Evropske unije na nekmetijske proizvode (kratka predstavitev)
 16.Dnevni red naslednje seje
 17.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsednica

1. Nadaljevanje zasedanja

Seja se je začela ob 17.00.


2. Sprejetje zapisnikov predhodnih sej

Sprejeta sta bila zapisnika sej z dne 16. septembra 2015 in 17. septembra 2015.

°
° ° °

Govorila sta Goffredo Maria Bettini o smrti italijanskega politika, novinarja in borca Pietra Ingraa in Olaf Stuger o pripravi referenduma o pridružitvenem sporazumu z Ukrajino na Nizozemskem.


3. Razpored delnih zasedanj Parlamenta za leto 2017

Konferenca predsednikov je na svoji seji 10. septembra 2015 sprejela osnutek časovnega razporeda delnih zasedanj za parlamentarno leto 2017, ki je naslednji:

- od 16. do 19. januarja

- 1. in 2. februarja

- od 13. do 16. februarja

- 1. in 2. marca

- od 13. do 16. marca

- od 3. do 6. aprila

- 26. in 27. aprila

- od 15. do 18. maja

- 31. maja in 1. junija

- od 12. do 15. junija

- od 3. do 6 julija

- od 11. do 14. septembra

- od 2. do 5. oktobra

- od 23. do 26. oktobra

- od 13. do 16. novembra

- 29. in 30. novembra

- od 11. do 14. decembra

Rok za vložitev predlogov sprememb: v torek, 6. oktobra 2015, ob 12.00 uri.

Glasovanje: sreda, 7. oktobra 2015, ob 12.30 (točka 10.1 zapisnika z dne 7.10.2015).


4. Zahteva za odvzem poslanske imunitete

Pristojni poljski organi so vložili zahtevo za odvzem poslanske imunitete Czesławu Adamu Siekierskemu v okviru postopka, ki ga izvaja poljska generalna inšpekcija za cestni promet.

Zahteva je bila v skladu s členom 9(1) Poslovnika posredovana pristojnemu odboru JURI.


5. Sestava odborov in delegacij

Predsednik je od skupin GUE/NGL, ALDE in ENF prejel zahteve za naslednja imenovanja:

Delegacija za odnose z Ljudsko republiko Kitajsko: Lola Sánchez Caldentey namesto Estefaníe Torres Martínez

Delegacija pri Skupnem parlamentarnem odboru EU-Mehika: Estefanía Torres Martínez namesto Lole Sánchez Caldentey

Delegacija pri Evro-latinskoameriški parlamentarni skupščini: Estefanía Torres Martínez namesto Lole Sánchez Caldentey

Odbor AGRI: Jasenko Selimovic

Delegacija za odnose s Švico in Norveško pri skupnem parlamentarnem odboru EU – Islandija in skupnem parlamentarnem odboru za Evropski gospodarski prostor (EGP): Jasenko Selimovic

Odbor DEVE: Auke Zijlstra ni več član

Delegacija za odnose z Afganistanom: Auke Zijlstra ni več član

Imenovanja se bodo štela za potrjena, če do sprejetja tega zapisnika temu ne bo nihče nasprotoval.


6. Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (člen 78 Poslovnika)

Predsednica je sporočila, da bo predsednik Parlamenta skupaj s predsednikom Sveta 6. oktobra 2015 podpisal naslednje akte, sprejete v skladu z rednim zakonodajnim postopkom:

- Sklep Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi in delovanju rezerve za stabilnost trga za sistem Unije za trgovanje z emisijami toplogrednih plinov in spremembi Direktive 2003/87/ES (00032/2015/LEX - C8-0291/2015 - 2014/0011(COD))

- Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktiv 2008/94/ES, 2009/38/ES in 2002/14/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter direktiv Sveta 98/59/ES in 2001/23/ES v zvezi s pomorščaki (00033/2015/LEX - C8-0293/2015 - 2013/0390(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi postopkov Unije na področju skupne trgovinske politike za zagotovitev izvrševanja pravic Unije po mednarodnih pravilih trgovanja, zlasti tistih, ki so dogovorjena v okviru Svetovne trgovinske organizacije (kodificirano besedilo) (00015/2015/LEX - C8-0290/2015 - 2014/0174(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1007/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o trgovini z izdelki iz tjulnjev in razveljavitvi Uredbe Komisije (EU) št. 737/2010 (00044/2015/LEX - C8-0280/2015 - 2015/0028(COD)).


7. Vprašanja za ustni odgovor (predložitev)

Poslanci so predložili naslednja vprašanja za ustni odgovor (člen 128 Poslovnika):

— (O-000083/15), ki sta ga postavila Evelyne Gebhardt v imenu skupine S&D in Andreas Schwab v imenu skupine PPE Komisiji: Izvajanje člena 20(2) direktive o storitvah in člena 8(3) direktive o pravicah potrošnikov (2015/2881(RSP)) (B8-0754/2015),

— (O-000088/15), ki ga je postavila Cecilia Wikström v imenu odbora PETI Komisiji: Hipotekarna zakonodaja in tvegani finančni instrumenti v EU: primer Španije (2015/2740(RSP)) (B8-0755/2015),

— (O-000094/15), ki ga je postavila Marietje Schaake v imenu skupine ALDE Komisiji: Nadzor nad izvozom blaga z dvojno rabo po razkritjih v zvezi s podjetjem Hacking Team (2015/2882(RSP)) (B8-0756/2015),

— (O-000096/15), ki so ga postavili Giovanni La Via, György Hölvényi, Tibor Szanyi, Nikolay Barekov, Gerben-Jan Gerbrandy, Merja Kyllönen, Benedek Jávor in Piernicola Pedicini v imenu odbora ENVI Svetu: Izkušnje, pridobljene iz katastrofe rdečega blata, pet let po nesreči na Madžarskem (2015/2801(RSP)) (B8-0757/2015),

— (O-000097/15), ki so ga postavili Giovanni La Via, György Hölvényi, Tibor Szanyi, Nikolay Barekov, Gerben-Jan Gerbrandy, Merja Kyllönen, Benedek Jávor in Piernicola Pedicini v imenu odbora ENVI Komisiji: Izkušnje, pridobljene iz katastrofe rdečega blata, pet let po nesreči na Madžarskem (2015/2801(RSP)) (B8-0758/2015),

— (O-000099/15), ki sta ga postavila David Martin in Alessia Maria Mosca v imenu skupine S&D Komisiji: Nadzor nad izvozom blaga z dvojno rabo po razkritjih v zvezi s podjetjem Hacking Team (2015/2882(RSP)) (B8-0759/2015),

— (O-000102/15), ki ga je postavil Rolandas Paksas v imenu skupine EFDD Komisiji: Nadzor nad izvozom blaga z dvojno rabo po razkritjih v zvezi s podjetjem Hacking Team (2015/2882(RSP)) (B8-0760/2015),

— (O-000103/15), ki ga je postavila Elena Valenciano v imenu odbora AFET Svetu: Smrtna kazen (2015/2879(RSP)) (B8-0761/2015),

— (O-000109/15), ki ga je postavila Linda McAvan v imenu odbora DEVE Svetu: Prenova akcijskega načrta EU za enakost spolov in krepitev vloge žensk pri razvoju (2015/2754(RSP)) (B8-0762/2015),

— (O-000110/15), ki ga je postavila Linda McAvan v imenu odbora DEVE Komisiji: Prenova akcijskega načrta EU za enakost spolov in krepitev vloge žensk pri razvoju (2015/2754(RSP)) (B8-0763/2015),

— (O-000113/15), ki so ga postavili Giovanni La Via v imenu odbora ENVI, Vicky Ford v imenu odbora IMCO, Jerzy Buzek v imenu odbora ITRE in Michael Cramer v imenu odbora TRAN Komisiji: Merjenje emisij v avtomobilskem sektorju (2015/2865(RSP)) (B8-0764/2015).


8. Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente

1) od Sveta in Komisije

- Evropska komisija - Konsolidirani zaključni račun Evropske unije - Proračunsko leto 2014 - Evropska komisija (COM(2015)0377 [01] - C8-0199/2015 - 2015/2154(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije - Proračunsko leto 2014 - Evropski parlament (COM(2015)0377 [02] - C8-0200/2015 - 2015/2155(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije - Proračunsko leto 2014 - Evropski svet in Svet (COM(2015)0377 [03] - C8-0201/2015 - 2015/2156(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije - Proračunsko leto 2014 - Sodišče (COM(2015)0377 [04] - C8-0202/2015 - 2015/2157(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije - Proračunsko leto 2014 - Računsko sodišče (COM(2015)0377 [05] - C8-0203/2015 - 2015/2158(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije - Proračunsko leto 2014 - Evropski ekonomsko-socialni odbor (COM(2015)0377 [06] - C8-0204/2015 - 2015/2159(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije - Proračunsko leto 2014 - Odbor regij (COM(2015)0377 [07] - C8-0205/2015 - 2015/2160(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije - Proračunsko leto 2014 - Evropski varuh človekovih pravic (COM(2015)0377 [08] - C8-0206/2015 - 2015/2161(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije - Proračunsko leto 2014 - Evropski nadzornik za varstvo podatkov (COM(2015)0377 [09] - C8-0207/2015 - 2015/2162(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

JURI, LIBE

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske Unije - Proračunsko leto 2014 - Evropska služba za zunanje delovanje (COM(2015)0377 [10] - C8-0208/2015 - 2015/2163(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

AFCO, DEVE, AFET, INTA

- Evropska komisija - Konsolidirani zaključni račun Evropske Unije - Proračunsko leto 2014 - Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (CEDEFOP) (COM(2015)0377 [11] - C8-0209/2015 - 2015/2164(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

EMPL, ITRE

- Evropska komisija - Konsolidirani zaključni račun Evropske unije - Proračunsko leto 2014 - Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (EUROFOUND) (COM(2015)0377 [12] - C8-0210/2015 - 2015/2165(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

EMPL

- Evropska komisija - Konsolidirani zaključni račun Evropske unije - Proračunsko leto 2014 - Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA) (COM(2015)0377 [13] - C8-0211/2015 - 2015/2166(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

LIBE

- Evropska komisija - Konsolidirani zaključni račun Evropske unije - Proračunsko leto 2014 - Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (OEDT) (COM(2015)0377 [14] - C8-0212/2015 - 2015/2167(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

ENVI, LIBE

- Evropska komisija - Konsolidirani zaključni račun Evropske unije - Proračunsko leto 2014 - Evropska agencija za okolje (AEE) (COM(2015)0377 [15] - C8-0213/2015 - 2015/2168(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

ENVI

- Evropska komisija - Konsolidirani zaključni račun Evropske unije - Proračunsko leto 2014 - Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) (COM(2015)0377 [16] - C8-0214/2015 - 2015/2169(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

EMPL

- Evropska komisija - Konsolidirani zaključni račun Evropske unije - Proračunsko leto 2014 - Prevajalski center za organe Evropske unije (CdT) (COM(2015)0377 [17] - C8-0215/2015 - 2015/2170(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

CULT

- Evropska komisija - Konsolidirani zaključni račun Evropske unije - Proračunsko leto 2014 - Evropska agencija za zdravila (EMA) (COM(2015)0377 [18] - C8-0216/2015 - 2015/2171(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

ENVI

- Evropska komisija - Konsolidirani zaključni račun Evropske unije - Proračunsko leto 2014 - Urad za evropsko pravosodno sodelovanje (EUROJUST) (COM(2015)0377 [19] - C8-0217/2015 - 2015/2172(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

LIBE

- Evropska komisija - Konsolidirani zaključni račun Evropske unije - Proračunsko leto 2014 - Evropska fundacija za usposabljanje (ETF) (COM(2015)0377 [20] - C8-0218/2015 - 2015/2173(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

EMPL

- Evropska komisija - Konsolidirani zaključni račun Evropske unije - Proračunsko leto 2014 - Evropska agencija za pomorsko varnost (AESM) (COM(2015)0377 [21] - C8-0219/2015 - 2015/2174(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

TRAN

- Evropska komisija - Konsolidirani zaključni račun Evropske unije - Proračunsko leto 2014 - Evropska agencija za varnost v letalstvu (EASA) (COM(2015)0377 [22] - C8-0220/2015 - 2015/2175(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

TRAN

- Evropska komisija - Konsolidirani zaključni račun Evropske unije - Proračunsko leto 2014 - Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) (COM(2015)0377 [23] - C8-0221/2015 - 2015/2176(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

ENVI

- Evropska komisija - Konsolidirani zaključni račun Evropske unije - Proračunsko leto 2014 - Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) (COM(2015)0377 [24] - C8-0222/2015 - 2015/2177(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

ENVI

- Evropska komisija - Konsolidirani zaključni račun Evropske unije - Proračunsko leto 2014 - Evropska agencija za varnost omrežij in informacij (ENISA) (COM(2015)0377 [25] - C8-0223/2015 - 2015/2178(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

ITRE

- Evropska komisija - Konsolidirani zaključni račun Evropske unije - Proračunsko leto 2014 - Evropska železniška agencija (COM(2015)0377 [26] - C8-0224/2015 - 2015/2179(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

TRAN

- Evropska komisija - Konsolidirani zaključni račun Evropske Unije - Proračunsko leto 2014 - Evropska policijska akademija (CEPOL) (COM(2015)0377 [27] - C8-0225/2015 - 2015/2180(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

LIBE

- Evropska komisija - Konsolidirani zaključni račun Evropske unije - Proračunsko leto 2014 - Evropska agencija za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (FRONTEX) (COM(2015)0377 [28] - C8-0226/2015 - 2015/2181(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

AFET, LIBE

- Evropska komisija - Konsolidirani zaključni račun Evropske unije - Proračunsko leto 2014 - Agencija za evropski GNSS (GSA) (COM(2015)0377 [29] - C8-0227/2015 - 2015/2182(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

ITRE

- Evropska komisija - Konsolidirani zaključni račun Evropske unije - Proračunsko leto 2014 - Evropska agencija za nadzor ribištva (EFCA) (COM(2015)0377 [30] - C8-0228/2015 - 2015/2183(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

PECH

- Evropska komisija - Konsolidirani zaključni račun Evropske unije - Proračunsko leto 2014 - Evropska agencija za kemikalije (ECHA) (COM(2015)0377 [31] - C8-0229/2015 - 2015/2184(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

ENVI

- Evropska komisija - Konsolidirani zaključni račun Evropske unije - Proračunsko leto 2014 - Agencija za oskrbo Euratom (ESA) (COM(2015)0377 [32] - C8-0230/2015 - 2015/2185(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

ITRE

- Evropska komisija - Konsolidirani zaključni račun Evropske unije - Proračunsko leto 2014 - Evropski policijski urad (EUROPOL) (COM(2015)0377 [33] - C8-0231/2015 - 2015/2186(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

LIBE

- Evropska komisija - Konsolidirani zaključni račun Evropske unije - Proračunsko leto 2014 - Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE) (COM(2015)0377 [34] - C8-0232/2015 - 2015/2187(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

FEMM

- Evropska komisija - Konsolidirani zaključni račun Evropske unije - Proračunsko leto 2014 - Evropski bančni organ (EBA) (COM(2015)0377 [35] - C8-0233/2015 - 2015/2188(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

ECON

- Evropska komisija - Konsolidirani zaključni račun Evropske unije - Proračunsko leto 2014 - Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) (COM(2015)0377 [36] - C8-0234/2015 - 2015/2189(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

EMPL, ECON

- Evropska komisija - Konsolidirani zaključni račun Evropske unije - Proračunsko leto 2014 - Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) (COM(2015)0377 [37] - C8-0235/2015 - 2015/2190(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

ECON

- Evropska komisija - Konsolidirani zaključni račun Evropske unije - Proračunsko leto 2014 - Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER) (COM(2015)0377 [38] - C8-0236/2015 - 2015/2191(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

ITRE

- Evropska komisija - Konsolidirani zaključni račun Evropske Unije - Proračunsko leto 2014 - Urad Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC) (COM(2015)0377 [39] - C8-0237/2015 - 2015/2192(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

ITRE

- Evropska komisija - Konsolidirani zaključni račun Evropske unije - Proračunsko leto 2014 - Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT) (COM(2015)0377 [40] - C8-0238/2015 - 2015/2193(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

ITRE

- Evropska komisija - Konsolidirani zaključni račun Evropske unije - Proračunsko leto 2014 - Evropski azilni podporni urad (EASO) (COM(2015)0377 [41] - C8-0239/2015 - 2015/2194(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

LIBE

- Evropska komisija - Konsolidirani zaključni račun Evropske unije - Proračunsko leto 2014 - Evropska agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA) (COM(2015)0377 [42] - C8-0240/2015 - 2015/2195(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

LIBE

- Evropska komisija - Konsolidirani zaključni račun Evropske Unije - Proračunsko leto 2014 - Mednarodna organizacija za fuzijsko energijo (ITER) (COM(2015)0377 [43] - C8-0241/2015 - 2015/2196(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

ITRE

- Evropska komisija - Konsolidirani zaključni račun Evropske unije - Proračunsko leto 2014 - Skupno podjetje - varnost zračne plovbe (SESAR) (COM(2015)0377 [44] - C8-0242/2015 - 2015/2197(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

ITRE, TRAN

- Evropska komisija - Konsolidirani zaključni račun Evropske unije - Proračunsko leto 2014 - Skupno podjetje - aeronavtika in okolje (CLEAN SKY) (COM(2015)0377 [45] - C8-0243/2015 - 2015/2198(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

ENVI, ITRE, TRAN

- Evropska komisija - Konsolidirani zaključni račun Evropske unije - Proračunsko leto 2014 - Skupna tehnološka pobuda na področju vgrajenih računalniških sistemov (ARTEMIS) (COM(2015)0377 [46] - C8-0244/2015 - 2015/2199(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

ITRE

- Evropska komisija - Konsolidirani zaključni račun Evropske Unije - Proračunsko leto 2014 - Pobuda za inovativna zdravila (IMI) (COM(2015)0377 [47] - C8-0245/2015 - 2015/2200(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

ENVI, ITRE

- Evropska komisija - Konsolidirani zaključni račun Evropske unije - Proračunsko leto 2014 - Skupno podjetje za gorivne celice in vodik (GCV) (COM(2015)0377 [48] - C8-0246/2015 - 2015/2201(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

ITRE

- Evropska komisija - Konsolidirani zaključni račun Evropske unije - Proračunsko leto 2014 - Posvetovalni svet Evropske pobude za nanoelektroniko (ENIAC) (COM(2015)0377 [49] - C8-0247/2015 - 2015/2202(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

ITRE

- Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu in Računskemu sodišču zaključni račun Evropskega razvojnega sklada za leto 2014 (COM(2015)0379 - C8-0248/2015 - 2015/2203(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

DEVE, BUDG

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije - Proračunsko leto 2014 - Elektronske komponente in sistemi za evropski vodilni položaj (skupno podjetje ECSEL) (COM(2015)0377 [50] - C8-0265/2015 - 2015/2204(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

ITRE

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna agencij Evropske unije za proračunsko leto 2014: uspešnost, finančno upravljanje in nadzor (COM(2015)0377 [51] - C8-0266/2015 - 2015/2205(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI, AFET

- Posebna poročila Računskega sodišča o razrešnici Komisiji za leto 2014 (COM(2015)0377 [52] - C8-0267/2015 - 2015/2206(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

- Evropska komisija: Konsolidirani zaključni račun Evropske unije – Proračunsko leto 2014 – Skupno podjetje Shift2Rail (COM(2015)0377 [53] - C8-0268/2015 - 2015/2207(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

ITRE, TRAN

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi nujnih avtonomnih trgovinskih ukrepov za Republiko Tunizijo (COM(2015)0460 - C8-0273/2015 - 2015/0218(COD))

posredovano

pristojni :

INTA

mnenje :

AGRI

- Predlog proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016: stališče Sveta z dne 4. septembra 2015 (11706/2015 - C8-0274/2015 - 2015/2132(BUD))

posredovano

pristojni :

BUDG

mnenje :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Osnutek izvedbenega sklepa Sveta o odobritvi sklenitve sporazuma o strateškem sodelovanju pri boju proti hudim kaznivim dejanjem in terorizmu med Združenimi arabskimi emirati in Evropskim policijskim uradom (Europol) s strani Europola (10510/2015 - C8-0275/2015 - 2015/0809(CNS))

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

AFET

- Osnutek izvedbenega sklepa Sveta o odobritvi sklenitve sporazuma o operativnem in strateškem sodelovanju med Bosno in Hercegovino in Evropskim policijskim uradom (Europol) s strani Europola (10509/2015 - C8-0276/2015 - 2015/0808(CNS))

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

AFET

- Predlog uredbe Sveta o spremembi Uredbe (EU, Euratom) št. 609/2014 o načinih in postopkih za dajanje tradicionalnih lastnih sredstev ter lastnih sredstev iz naslovov DDV in BND na razpolago ter ukrepih za zagotavljanje denarnih sredstev (COM(2015)0447 - C8-0277/2015 - 2015/0204(NLE))

posredovano

pristojni :

BUDG

mnenje :

AGRI, ECON, IMCO, REGI

- Predlog spremembe proračuna št. 6 k splošnemu proračunu za leto 2015: lastna sredstva, skrbniški skladi Unije za zunanje ukrepe, Urad Organa Evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (11695/2015 - C8-0278/2015 - 2015/2150(BUD))

posredovano

pristojni :

BUDG

2) od odborov

- ***I Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o začasni brezplačni pravni pomoči za osumljene ali obdolžene osebe, ki jim je bila odvzeta prostost, ter osebe v postopkih na podlagi evropskega naloga za prijetje (COM(2013)0824 - C7-0429/2013 - 2013/0409(COD)) - Odbor LIBE - Poročevalec: Dennis de Jong (A8-0165/2015)

- ***I Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o varovanju nerazkritega strokovnega znanja in izkušenj ter poslovnih informacij (poslovnih skrivnosti) pred njihovo neupravičeno pridobitvijo, uporabo in razkritjem (COM(2013)0813 - C7-0431/2013 - 2013/0402(COD)) - Odbor JURI - Poročevalka: Constance Le Grip (A8-0199/2015)

- ***I Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o razveljavitvi nekaterih aktov s področja svobode, varnosti in pravice (COM(2014)0713 - C8-0277/2014 - 2014/0337(COD)) - Odbor LIBE - Poročevalec: Claude Moraes (A8-0250/2015)

- ***I Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o razveljavitvi nekaterih aktov s področja policijskega in pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah (COM(2014)0714 - C8-0279/2014 - 2014/0338(COD)) - Odbor LIBE - Poročevalec: Claude Moraes (A8-0251/2015)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o razveljavitvi nekaterih aktov s področja policijskega in pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah (COM(2014)0715 - C8-0280/2014 - 2014/0339(COD)) - Odbor LIBE - Poročevalec: Claude Moraes (A8-0252/2015)

- Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Solidarnostnega sklada Evropske unije v skladu s točko 11 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (nesreče v Bolgariji in Grčiji v letu 2015) (COM(2015)0370 - C8-0198/2015 - 2015/2151(BUD)) - Odbor BUDG - Poročevalec: Andrey Novakov (A8-0253/2015)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola k Evro-mediteranskemu sporazumu o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Republiko Tunizijo na drugi strani o okvirnem sporazumu med Evropsko unijo in Republiko Tunizijo o splošnih načelih za sodelovanje Republike Tunizije v programih Unije (16160/2014 - C8-0080/2015 - 2014/0118(NLE)) - Odbor AFET - Poročevalec: Pier Antonio Panzeri (A8-0254/2015)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o razveljavitvi Direktive Sveta 76/621/EGS o določitvi zgornje mejne vrednosti eruka kisline v oljih in masteh in Uredbe Sveta (ES) št. 320/2006 o ustanovitvi začasne sheme za prestrukturiranje industrije sladkorja (COM(2015)0174 - C8-0101/2015 - 2015/0090(COD)) - Odbor AGRI - Poročevalec: Czesław Adam Siekierski (A8-0255/2015)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske unije (kodificirano besedilo) (COM(2014)0667 - C8-0232/2014 - 2014/0309(COD)) - Odbor JURI - Poročevalka: Heidi Hautala (A8-0256/2015)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zaščiti proti subvencioniranemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske unije (kodificirano besedilo) (COM(2014)0660 - C8-0229/2014 - 2014/0305(COD)) - Odbor JURI - Poročevalka: Heidi Hautala (A8-0257/2015)

- Poročilo o novih izzivih in strategijah za spodbujanje turizma v Evropi (2014/2241(INI)) - Odbor TRAN - Poročevalka: Isabella De Monte (A8-0258/2015)

- Poročilo o možnosti razširitve zaščite geografskih označb Evropske unije na nekmetijske proizvode (2015/2053(INI)) - Odbor JURI - Poročevalka: Virginie Rozière (A8-0259/2015)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo glede specifičnih ukrepov za Grčijo (COM(2015)0365 - C8-0192/2015 - 2015/0160(COD)) - Odbor REGI - Poročevalka: Iskra Mihaylova (A8-0260/2015)

- * Poročilo o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o uvedbi nadzornih ukrepov za 4-metil-5-(4-metilfenil)-4,5-dihidrooksazol-2-amin (4,4'-DMAR) in 1-cikloheksil-4-(1,2-difeniletil)piperazin (MT-45) (10009/2015 - C8-0183/2015 - 2014/0340(NLE)) - Odbor LIBE - Poročevalec: Michał Boni (A8-0262/2015)

- * Poročilo o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o uvedbi nadzornih ukrepov za 5-(2-aminopropil)indol (10012/2015 - C8-0186/2015 - 2013/0207(NLE)) - Odbor LIBE - Poročevalka: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0263/2015)

- * Poročilo o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o uvedbi nadzornih ukrepov za 4-jodo-2,5-dimetoksi-N-(2-metoksibenzil)fenetilamin (25I-NBOMe), 3,4-dikloro-N-[[1-(dimetilamino)cikloheksil]metil]benzamid (AH-7921), 3,4-metilendioksipirovaleron (MDPV) in 2-(3-metoksifenil)-2-(etilamino)cikloheksanon (metoksetamin) (10011/2015 - C8-0185/2015 - 2014/0183(NLE)) - Odbor LIBE - Poročevalka: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0264/2015)

- * Poročilo o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o uvedbi nadzornih ukrepov za 4-metilamfetamin (10010/2015 - C8-0182/2015 - 2013/0021(NLE)) - Odbor LIBE - Poročevalec: Michał Boni (A8-0265/2015)

- ***I Dodatno poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o plačilnih storitvah na notranjem trgu, o spremembah direktiv 2002/65/ES, 2013/36/EU in 2009/110/ES ter o razveljavitvi Direktive 2007/64/ES (COM(2013)0547 - C7-0230/2013 - 2013/0264(COD)) - Odbor ECON - Poročevalec: Antonio Tajani (A8-0266/2015)

- Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (vloga iz Belgije – EGF/2015/003 BE/Ford Genk) (COM(2015)0336 - C8-0250/2015 - 2015/2209(BUD)) - Odbor BUDG - Poročevalec: Paul Rübig (A8-0272/2015)

- Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2015/002 DE/Adam Opel, Nemčija) (COM(2015)0342 - C8-0249/2015 - 2015/2208(BUD)) - Odbor BUDG - Poročevalec: Jens Geier (A8-0273/2015)

- Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2015/004 IT/Alitalia iz Italije) (COM(2015)0397 - C8-0252/2015 - 2015/2212(BUD)) - Odbor BUDG - Poročevalka: Monika Vana (A8-0274/2015)


9. Razpored dela

Razdeljen je bil končni osnutek dnevnega reda za prvo delno zasedanje v oktobru 2015 (PE 568.368/PDOJ), h kateremu so bile predlagane naslednje spremembe (člen 152 Poslovnika):

Ponedeljek

Ni sprememb.

Torek

Zahteva skupine PPE, da se v popoldanski dnevni red vključi izjava podpredsednice Komisije in visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o razmerah v Gruziji, uporabi selektivnih sodnih postopkov in zlasti o primeru Georgija "Gigija" Ugulave, v navzočnosti Federice Mogherini. Razprava bo zaključena z vložitvijo predlogov resolucij.

Govorili so Cristian Dan Preda v imenu skupine PPE, ki je zahtevo utemeljil, Bruno Gollnisch, ki jo je podprl, in Enrique Guerrero Salom proti zahtevi.

Parlament je zahtevo zavrnil (EG) (116 glasov za, 197 glasov proti, 17 vzdržanih glasov).

Sreda

Zahteva skupine GUE/NGL, da se v popoldanski dnevni red vključi izjava podpredsednice Komisije in visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o smrtonosnih zračnih napadih ameriških sil na bolnišnico Zdravnikov brez meja v afganistanskem mestu Kunduz. Seja se bo zato začela ob 8.30 namesto ob 9.00 uri.

Govorili sta Gabriele Zimmer v imenu skupine GUE/NGL, ki je zahtevo utemeljila, in Rebecca Harms, ki jo je podprla.

Parlament je zahtevo odobril (EG) (206 glasov za, 119 glasov proti, 17 vzdržanih glasov).

Govorila je Sophia in 't Veld o odsotnosti Fransa Timmermansa (prvega podpredsednika Komisije) na torkovi popoldanski razpravi na temo merjenja emisij v avtomobilskem sektorju (točka 83 PDOJ) (predsedujoča je odgovorila, da Komisija lahko svobodno določi, kateri njeni člani bodo prisotni na razpravah, ter da komisarji v vsakem primeru izražajo mnenje v imenu celotne Komisije).

Četrtek

Ni sprememb.

S tem je bil določen razpored dela.

°
° ° °

Govorila sta Morten Messerschmidt o nedopustnosti predloga spremembe, ki ga je vložila skupina ECR k osnutku razporeda delnih zasedanj Parlamenta za leto 2017 (predsedujoča je odgovorila, da je bil podoben predlog spremembe že enkrat vložen leta 2014, ter da je bil razglašen za nedopustnega), in Cristian Dan Preda o vključitvi štirih točk namesto treh, kot določa člen 135 Poslovnika, v končni osnutek dnevnega reda razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in pravne države (predsedujoča je poudarila, da je konferenca predsednikov dosegla soglasje o tej točki).


10. Skupne določbe o evropskih strukturnih in investicijskih skladih: specifični ukrepi za Grčijo ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo glede specifičnih ukrepov za Grčijo [COM(2015)0365 - C8-0192/2015 - 2015/0160(COD)] - Odbor za regionalni razvoj. Poročevalka: Iskra Mihaylova (A8-0260/2015)

Iskra Mihaylova je predstavila poročilo.

Govoril je Valdis Dombrovskis (podpredsednik Komisije).

Govorili so Nils Torvalds (pripravljavec mnenja odbora BUDG), Thomas Händel (pripravljavec mnenja odbora EMPL), Georgios Epitideios, ki je z dvigom modrega kartončka postavil vprašanje Thomasu Händlu, ta pa nanj ni odgovoril, ker je bilo dejansko namenjeno predhodnemu govorniku, Lambert van Nistelrooij v imenu skupine PPE, Constanze Krehl v imenu skupine S&D, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Beatrix von Storch, Ruža Tomašić v imenu skupine ECR, Ivan Jakovčić v imenu skupine ALDE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Jonathan Arnott, Younous Omarjee v imenu skupine GUE/NGL, Terry Reintke v imenu skupine Verts/ALE, Rosa D'Amato v imenu skupine EFDD, Olaf Stuger v imenu skupine ENF, Konstantinos Papadakis samostojni poslanec, Maria Spyraki, Isabelle Thomas, Notis Marias, Dimitrios Papadimoulis, Bill Etheridge, Barbara Kappel, Georgios Epitideios, Lefteris Christoforou, José Blanco López, Bernd Kölmel, Martina Michels, Kristina Winberg, Gerolf Annemans, Krisztina Morvai, José Manuel Fernandes, Mercedes Bresso, Edward Czesak, Nikolaos Chountis in Andrey Novakov.

PREDSEDSTVO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
podpredsednica

Govorili so Michela Giuffrida, Bernd Lucke, Stelios Kouloglou, Ingeborg Gräßle, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Dimitrios Papadimoulis, Giorgos Grammatikakis, Zbigniew Kuźmiuk, Jan Olbrycht, Louis-Joseph Manscour, Beatrix von Storch, Georgios Kyrtsos, Miltiadis Kyrkos, Franc Bogovič, Liliana Rodrigues, Derek Vaughan in Miguel Viegas.

Po postopku "catch the eye" so govorili Manolis Kefalogiannis, Andrea Cozzolino, Igor Šoltes, Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică in Nicola Caputo.

Govorila sta Valdis Dombrovskis in Iskra Mihaylova.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.8 zapisnika z dne 6.10.2015.


11. Vloga lokalnih organov v državah v razvoju pri razvojnem sodelovanju (razprava)

Poročilo o vlogi lokalnih organov v državah v razvoju pri razvojnem sodelovanju [2015/2004(INI)] - Odbor za razvoj. Poročevalka: Eleni Theocharous (A8-0232/2015)

Eleni Theocharous je predstavila poročilo.

Govoril je Neven Mimica (član Komisije).

Govorili so Davor Ivo Stier v imenu skupine PPE, Louis-Joseph Manscour v imenu skupine S&D, Ruža Tomašić v imenu skupine ECR, Ivan Jakovčić v imenu skupine ALDE, Lola Sánchez Caldentey v imenu skupine GUE/NGL, Maria Heubuch v imenu skupine Verts/ALE, Ignazio Corrao v imenu skupine EFDD, Louis Aliot v imenu skupine ENF, Bogdan Brunon Wenta, Michela Giuffrida, Izaskun Bilbao Barandica, Jordi Sebastià, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil David Coburn, Nathan Gill, Jean-Luc Schaffhauser, Cristian Dan Preda, David Coburn, ki je z dvigom modrega kartončka postavil vprašanje Cristianu Danu Predi, Seán Kelly o veljavnih pravilih za vprašanja z dvigom modrega kartončka, Cristian Dan Preda, ki je odgovoril na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil David Coburn, Doru-Claudian Frunzulică in Jarosław Wałęsa.

PREDSEDSTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsednica

Govorili so Monika Flašíková Beňová, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Nathan Gill, Ramona Nicole Mănescu, Patrizia Toia, Alojz Peterle, Julie Ward, Gabriel Mato, Viorica Dăncilă, Mariya Gabriel in Bernd Lucke.

Po postopku "catch the eye" so govorili Stanislav Polčák, Notis Marias, Kateřina Konečná, Igor Šoltes, James Carver in Seán Kelly.

Govorila sta Neven Mimica in Eleni Theocharous.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.12 zapisnika z dne 6.10.2015.


12. Hipotekarna zakonodaja in tvegani finančni instrumenti v EU: primer Španije (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000088/2015), ki ga je postavila Cecilia Wikström v imenu odbora PETI Komisiji: Hipotekarna zakonodaja in tvegani finančni instrumenti v EU: primer Španije (2015/2740(RSP)) (B8-0755/2015)

Cecilia Wikström je predstavila vprašanje.

Věra Jourová (članica Komisije) je odgovorila na vprašanje.

Govorili so Rosa Estaràs Ferragut v imenu skupine PPE, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Tania González Peñas, Soledad Cabezón Ruiz v imenu skupine S&D, Notis Marias v imenu skupine ECR, Beatriz Becerra Basterrechea v imenu skupine ALDE, Ángela Vallina v imenu skupine GUE/NGL, Josep-Maria Terricabras v imenu skupine Verts/ALE, Eleonora Evi v imenu skupine EFDD, Gabriel Mato, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Estefanía Torres Martínez, Jude Kirton-Darling, Izaskun Bilbao Barandica, Kostadinka Kuneva, Ernest Urtasun, Neena Gill, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marina Albiol Guzmán, Ernest Maragall, Costas Mavrides, Jordi Sebastià, Doru-Claudian Frunzulică in Jonás Fernández.

Po postopku "catch the eye" so govorili Stanislav Polčák, Ramón Jáuregui Atondo, Ivan Jakovčić in Lidia Senra Rodríguez.

Govorila je Věra Jourová.

Predlog resolucije, ki se vloži v skladu s členom 128(5) Poslovnika, bo objavljen naknadno.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.6 zapisnika z dne 8.10.2015.


13. Nadzor nad izvozom blaga z dvojno rabo po razkritjih v zvezi s podjetjem Hacking Team (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000094/2015), ki ga je postavila Marietje Schaake v imenu skupine ALDE Komisiji: Nadzor nad izvozom blaga z dvojno rabo po razkritjih v zvezi s podjetjem Hacking Team (2015/2882(RSP)) (B8-0756/2015)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000099/2015), ki sta ga postavila David Martin in Alessia Maria Mosca v imenu skupine S&D Komisiji: Nadzor nad izvozom blaga z dvojno rabo po razkritjih v zvezi s podjetjem Hacking Team (2015/2882(RSP)) (B8-0759/2015)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000102/2015), ki sta ga postavila Tiziana Beghin in Rolandas Paksas v imenu skupine EFDD Komisiji: Nadzor nad izvozom blaga z dvojno rabo po razkritjih v zvezi s podjetjem Hacking Team (2015/2882(RSP)) (B8-0760/2015)

Marietje Schaake, Alessia Maria Mosca in Tiziana Beghin so predstavile vprašanja.

PREDSEDSTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredsednik

Věra Jourová (članica Komisije) je odgovorila na vprašanja.

Govorili so Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández v imenu skupine S&D, Bodil Valero v imenu skupine Verts/ALE, Monika Flašíková Beňová in Doru-Claudian Frunzulică.

Po postopku "catch the eye" so govorili Seán Kelly, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Jonathan Arnott, Stanislav Polčák in Tomáš Zdechovský.

Govorila je Věra Jourová.

Razprava se je zaključila.


14. Enominutni govori o zadevah političnega pomena

V skladu s členom 163 Poslovnika o enominutnih govorih so govorili naslednji poslanci, ki so želeli Parlament opozoriti na zadeve političnega pomena:

Ivan Štefanec, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Angel Dzhambazki, Nedzhmi Ali, Sofia Sakorafa, Josep-Maria Terricabras, Eleonora Evi, Barbara Kappel, Diane Dodds, Seán Kelly, Viorica Dăncilă, Notis Marias, Marian Harkin, Lidia Senra Rodríguez, Ernest Maragall, Tiziana Beghin, Gerolf Annemans, Andrea Bocskor, Claudia Tapardel, Anna Elżbieta Fotyga, Jozo Radoš, Dariusz Rosati, Sergio Gutiérrez Prieto, Tomáš Zdechovský, Momchil Nekov, Miroslav Mikolášik, Paul Brannen, Romana Tomc in Tibor Szanyi.


15. Možnost razširitve zaščite geografskih označb Evropske unije na nekmetijske proizvode (kratka predstavitev)

Poročilo o možnosti razširitve zaščite geografskih označb Evropske unije na nekmetijske proizvode [2015/2053(INI)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalka: Virginie Rozière (A8-0259/2015)

Virginie Rozière je predstavila poročilo.

Po postopku "catch the eye" so govorili Seán Kelly, Nicola Danti, Notis Marias, Jonathan Arnott, Dubravka Šuica, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Olga Sehnalová, Momchil Nekov in Soledad Cabezón Ruiz.

Govorila je Věra Jourová (članica Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 7.7 zapisnika z dne 6.10.2015.


16. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 568.368/OJMA).


17. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 22.50.

Klaus Welle

Sylvie Guillaume

generalni sekretar

podpredsednica


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Finch, Fisas Ayxelà, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Harkin, Häusling, Hautala, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Koch, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, López, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Moi, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Radev, Radoš, Ransdorf, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Záborská, Zagorakis, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver

Opravičeni:

Crowley, Kukan, Le Pen Jean-Marie, Liberadzki, Picierno, Quisthoudt-Rowohl, Ruohonen-Lerner, Taylor, Winkler Hermann, Żółtek

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov