Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2151(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0253/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0253/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 06/10/2015 - 7.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0330

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2015 - Στρασβούργο

7.6. Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ: Καταστροφές στη Βουλγαρία και στην Ελλάδα το 2015 (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το σημείο 11 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (καταστροφές στη Βουλγαρία και στην Ελλάδα το 2015) [COM(2015)0370 - C8-0198/2015 - 2015/2151(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Andrey Novakov (A8-0253/2015)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία και τρία πέμπτα των ψηφισάντων)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2015)0330)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου