Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2865(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000113/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000113/2015 (B8-0764/2015)

Συζήτηση :

PV 06/10/2015 - 11
CRE 06/10/2015 - 11

Ψηφοφορία :

PV 27/10/2015 - 5.16
CRE 27/10/2015 - 5.16

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2015 - Στρασβούργο

11. Μετρήσεις των εκπομπών στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας (συζήτηση)
CRE

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000113/2015) που κατέθεσαν οι Giovanni La Via, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, Vicky Ford, εξ ονόματος της Επιτροπής IMCO, Jerzy Buzek, εξ ονόματος της Επιτροπής ITRE, Michael Cramer, εξ ονόματος της Επιτροπής TRAN, προς την Επιτροπή: Μετρήσεις των εκπομπών στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας (2015/2865(RSP)) (B8-0764/2015)

Οι Giovanni La Via, Vicky Ford, Jerzy Buzek και Michael Cramer αναπτύσσουν την ερώτηση.

Η Elżbieta Bieńkowska (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Françoise Grossetête, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Kathleen Van Brempt, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Hans-Olaf Henkel, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Gerben-Jan Gerbrandy, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Merja Kyllönen, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Rebecca Harms, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Bill Etheridge, Dario Tamburrano, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Georg Mayer, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Σωτήριος Ζαριανόπουλος, μη εγγεγραμμένος, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Matthias Groote, Tomasz Piotr Poręba, Dita Charanzová, Miloslav Ransdorf, Roger Helmer, Bas Eickhout, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Gianluca Buonanno (η Πρόεδρος του αφαιρεί το λόγο και τον επαναφέρει στην τάξη), Λάμπρος Φουντούλης, Peter Liese, Evelyne Gebhardt, Julie Girling, Gesine Meissner, Cornelia Ernst, Karima Delli, Marco Zullo, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Dan Nica και Evžen Tošenovský.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Δημήτριος ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Nils Torvalds, Curzio Maltese, Claude Turmes, Daniela Aiuto, Jean-François Jalkh, Wim van de Camp, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του István Ujhelyi, Ismail Ertug, Daniel Dalton, Pavel Telička, Σοφία Σακοράφα, Yannick Jadot, Eleonora Evi, Salvatore Domenico Pogliese, Miriam Dalli, Peter van Dalen, Dominique Riquet, Miguel Urbán Crespo, Benedek Jávor, Ivo Belet, Nicola Danti, Jørn Dohrmann, Frédérique Ries, Marina Albiol Guzmán, Julia Reda, Luděk Niedermayer, Patrizia Toia, Kosma Złotowski, Anneli Jäätteenmäki, Pascal Durand, Annie Schreijer-Pierik, Seb Dance, Bernd Lucke, Karl-Heinz Florenz, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Zdzisław Krasnodębski, Pablo Zalba Bidegain, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Miguel Urbán Crespo, Jytte Guteland, Angelika Niebler, Martina Werner, Markus Pieper, Sergio Gutiérrez Prieto, Henna Virkkunen, Simona Bonafè, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Piernicola Pedicini, Olga Sehnalová, Bernd Lange, Νίκος Ανδρουλάκης και José Inácio Faria, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Doru-Claudian Frunzulică.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι David McAllister, Ricardo Serrão Santos, Νότης Μαριάς, Ivan Jakovčić, Νεοκλής Συλικιώτης, Davor Škrlec και Piernicola Pedicini.

Παρεμβαίνει η Elżbieta Bieńkowska.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: David-Maria SASSOLI
Αντιπρόεδρος

Οι προτάσεις ψηφίσματος που πρόκειται να κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού θα ανακοινωθούν προσεχώς.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: ολομέλεια του Οκτωβρίου III.

Παρεμβαίνουν οι Gerben-Jan Gerbrandy για να ζητήσει να λάβει από την Επιτροπή γραπτές απαντήσεις στις ερωτήσεις που δεν εξετάσθηκαν κατά τη διάρκεια της συζητήσεως και Elżbieta Bieńkowska η οποία δεσμεύεται σχετικά.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου