Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2015/2865(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : O-000113/2015

Esitatud tekstid :

O-000113/2015 (B8-0764/2015)

Arutelud :

PV 06/10/2015 - 11
CRE 06/10/2015 - 11

Hääletused :

PV 27/10/2015 - 5.16
CRE 27/10/2015 - 5.16

Vastuvõetud tekstid :


Protokoll
Teisipäev, 6. oktoober 2015 - Strasbourg

11. Heitkoguste mõõtmine autotööstuses (arutelu)
Istungi stenogramm

Suuliselt vastatav küsimus (O-000113/2015), mille esitas(id) Giovanni La Via ENVI komisjoni nimel, Vicky Ford IMCO komisjoni nimel, Jerzy Buzek ITRE komisjoni nimel, Michael Cramer TRAN komisjoni nimel komisjonile: Heitkoguste mõõtmine autotööstuses (2015/2865(RSP)) (B8-0764/2015)

Giovanni La Via, Vicky Ford, Jerzy Buzek ja Michael Cramer esitasid küsimuse.

Elżbieta Bieńkowska (komisjoni liige) vastas küsimusele.

Sõna võtsid Françoise Grossetête fraktsiooni PPE nimel, Kathleen Van Brempt fraktsiooni S&D nimel, Hans-Olaf Henkel fraktsiooni ECR nimel, Gerben-Jan Gerbrandy fraktsiooni ALDE nimel, Merja Kyllönen fraktsiooni GUE/NGL nimel, Rebecca Harms fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Bill Etheridge, Dario Tamburrano fraktsiooni EFDD nimel, Georg Mayer fraktsiooni ENF nimel, Sotirios Zarianopoulos (fraktsioonilise kuuluvuseta), Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Matthias Groote, Tomasz Piotr Poręba, Dita Charanzová, Miloslav Ransdorf, Roger Helmer, Bas Eickhout, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, Gianluca Buonanno (asepresident võttis talt sõna ja kutsus ta korrale), Lampros Fountoulis, Peter Liese, Evelyne Gebhardt, Julie Girling, Gesine Meissner, Cornelia Ernst, Karima Delli, Marco Zullo, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Dan Nica ja Evžen Tošenovský.

ISTUNGI JUHATAJA: Dimitrios PAPADIMOULIS
asepresident

Sõna võtsid Nils Torvalds, Curzio Maltese, Claude Turmes, Daniela Aiuto, Jean-François Jalkh, Wim van de Camp, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas István Ujhelyi, Ismail Ertug, Daniel Dalton, Pavel Telička, Sofia Sakorafa, Yannick Jadot, Eleonora Evi, Salvatore Domenico Pogliese, Miriam Dalli, Peter van Dalen, Dominique Riquet, Miguel Urbán Crespo, Benedek Jávor, Ivo Belet, Nicola Danti, Jørn Dohrmann, Frédérique Ries, Marina Albiol Guzmán, Julia Reda, Luděk Niedermayer, Patrizia Toia, Kosma Złotowski, Anneli Jäätteenmäki, Pascal Durand, Annie Schreijer-Pierik, Seb Dance, Bernd Lucke, Karl-Heinz Florenz, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Zdzisław Krasnodębski, Pablo Zalba Bidegain, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Miguel Urbán Crespo, Jytte Guteland, Angelika Niebler, Martina Werner, Markus Pieper, Sergio Gutiérrez Prieto, Henna Virkkunen, Simona Bonafè, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Piernicola Pedicini, Olga Sehnalová, Bernd Lange, Nikos Androulakis ja José Inácio Faria, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Doru-Claudian Frunzulică.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna David McAllister, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Neoklis Sylikiotis, Davor Škrlec ja Piernicola Pedicini.

Sõna võttis Elżbieta Bieńkowska.

ISTUNGI JUHATAJA: David-Maria SASSOLI
asepresident

Kodukorra artikli 128 lõike 5 alusel esitatavad resolutsiooni ettepanekud tehakse teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: oktoobri III osaistungjärk.

Sõna võtsid Gerben-Jan Gerbrandy, kes taotles komisjonilt kirjalikke vastuseid küsimustele, mida arutelu käigus ei käsitletud, ja Elżbieta Bieńkowska, kes lubas sellega tegelda.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika