Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/2865(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : O-000113/2015

Ingediende teksten :

O-000113/2015 (B8-0764/2015)

Debatten :

PV 06/10/2015 - 11
CRE 06/10/2015 - 11

Stemmingen :

PV 27/10/2015 - 5.16
CRE 27/10/2015 - 5.16

Aangenomen teksten :


Notulen
Dinsdag 6 oktober 2015 - Straatsburg

11. Emissiemetingen bij auto's (debat)
Volledige verslagen

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000113/2015) van Giovanni La Via, namens de Commissie ENVI, Vicky Ford, namens de Commissie IMCO, Jerzy Buzek, namens de Commissie ITRE, Michael Cramer, namens de Commissie TRAN, aan de Commissie: Emissiemetingen bij auto's (2015/2865(RSP)) (B8-0764/2015)

Giovanni La Via, Vicky Ford, Jerzy Buzek en Michael Cramer lichten de vraag toe.

Elżbieta Bieńkowska (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Françoise Grossetête, namens de PPE-Fractie, Kathleen Van Brempt, namens de S&D-Fractie, Hans-Olaf Henkel, namens de ECR-Fractie, Gerben-Jan Gerbrandy, namens de ALDE-Fractie, Merja Kyllönen, namens de GUE/NGL-Fractie, Rebecca Harms, namens de Verts/ALE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bill Etheridge, Dario Tamburrano, namens de EFDD-Fractie, Georg Mayer, namens de ENF-Fractie, Sotirios Zarianopoulos, niet-fractiegebonden lid, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Matthias Groote, Tomasz Piotr Poręba, Dita Charanzová, Miloslav Ransdorf, Roger Helmer, Bas Eickhout, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Gianluca Buonanno (de Voorzitter ontneemt hem het woord en roept hem tot de orde), Lampros Fountoulis, Peter Liese, Evelyne Gebhardt, Julie Girling, Gesine Meissner, Cornelia Ernst, Karima Delli, Marco Zullo, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Dan Nica en Evžen Tošenovský.

VOORZITTER: Dimitrios PAPADIMOULIS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Nils Torvalds, Curzio Maltese, Claude Turmes, Daniela Aiuto, Jean-François Jalkh, Wim van de Camp, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van István Ujhelyi, Ismail Ertug, Daniel Dalton, Pavel Telička, Sofia Sakorafa, Yannick Jadot, Eleonora Evi, Salvatore Domenico Pogliese, Miriam Dalli, Peter van Dalen, Dominique Riquet, Miguel Urbán Crespo, Benedek Jávor, Ivo Belet, Nicola Danti, Jørn Dohrmann, Frédérique Ries, Marina Albiol Guzmán, Julia Reda, Luděk Niedermayer, Patrizia Toia, Kosma Złotowski, Anneli Jäätteenmäki, Pascal Durand, Annie Schreijer-Pierik, Seb Dance, Bernd Lucke, Karl-Heinz Florenz, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Zdzisław Krasnodębski, Pablo Zalba Bidegain, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Miguel Urbán Crespo, Jytte Guteland, Angelika Niebler, Martina Werner, Markus Pieper, Sergio Gutiérrez Prieto, Henna Virkkunen, Simona Bonafè, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Piernicola Pedicini, Olga Sehnalová, Bernd Lange, Nikos Androulakis en José Inácio Faria, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Doru-Claudian Frunzulică.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door David McAllister, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Neoklis Sylikiotis, Davor Škrlec en Piernicola Pedicini.

Het woord wordt gevoerd door Elżbieta Bieńkowska.

VOORZITTER: David-Maria SASSOLI
Ondervoorzitter

De overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement ingediende ontwerpresoluties zullen op een later tijdstip worden bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: vergaderperiode oktober III.

Het woord wordt gevoerd door Gerben-Jan Gerbrandy om de Commissie te verzoeken om schriftelijke antwoorden op de vragen die tijdens het debat niet zijn behandeld en Elżbieta Bieńkowska die dit toezegt.

Juridische mededeling - Privacybeleid