Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2865(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-000113/2015

Predkladané texty :

O-000113/2015 (B8-0764/2015)

Rozpravy :

PV 06/10/2015 - 11
CRE 06/10/2015 - 11

Hlasovanie :

PV 27/10/2015 - 5.16
CRE 27/10/2015 - 5.16

Prijaté texty :


Zápisnica
Utorok, 6. októbra 2015 - Štrasburg

11. Meranie emisií v automobilovom priemysle (rozprava)
CRE

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000113/2015), ktorú položili Giovanni La Via, v mene výboru ENVI, Vicky Ford, v mene výboru IMCO, Jerzy Buzek, v mene výboru ITRE, Michael Cramer, v mene výboru TRAN, pre Komisiu: Meranie emisií v automobilovom priemysle (2015/2865(RSP)) (B8-0764/2015)

Giovanni La Via, Vicky Ford, Jerzy Buzek a Michael Cramer rozvinuli otázku.

Elżbieta Bieńkowska (členka Komisie) odpovedala na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Françoise Grossetête v mene skupiny PPE, Kathleen Van Brempt v mene skupiny S&D, Hans-Olaf Henkel v mene skupiny ECR, Gerben-Jan Gerbrandy v mene skupiny ALDE, Merja Kyllönen v mene skupiny GUE/NGL, Rebecca Harms v mene skupiny Verts/ALE, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bill Etheridge, Dario Tamburrano v mene skupiny EFDD, Georg Mayer v mene skupiny ENF, Sotirios Zarianopoulos – nezaradený poslanec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Matthias Groote, Tomasz Piotr Poręba, Dita Charanzová, Miloslav Ransdorf, Roger Helmer, Bas Eickhout, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Gianluca Buonanno (predsedajúca mu zobrala slovo a napomenula ho), Lampros Fountoulis, Peter Liese, Evelyne Gebhardt, Julie Girling, Gesine Meissner, Cornelia Ernst, Karima Delli, Marco Zullo, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Dan Nica a Evžen Tošenovský.

PREDSEDNÍCTVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Nils Torvalds, Curzio Maltese, Claude Turmes, Daniela Aiuto, Jean-François Jalkh, Wim van de Camp, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil István Ujhelyi, Ismail Ertug, Daniel Dalton, Pavel Telička, Sofia Sakorafa, Yannick Jadot, Eleonora Evi, Salvatore Domenico Pogliese, Miriam Dalli, Peter van Dalen, Dominique Riquet, Miguel Urbán Crespo, Benedek Jávor, Ivo Belet, Nicola Danti, Jørn Dohrmann, Frédérique Ries, Marina Albiol Guzmán, Julia Reda, Luděk Niedermayer, Patrizia Toia, Kosma Złotowski, Anneli Jäätteenmäki, Pascal Durand, Annie Schreijer-Pierik, Seb Dance, Bernd Lucke, Karl-Heinz Florenz, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Zdzisław Krasnodębski, Pablo Zalba Bidegain, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Miguel Urbán Crespo, Jytte Guteland, Angelika Niebler, Martina Werner, Markus Pieper, Sergio Gutiérrez Prieto, Henna Virkkunen, Simona Bonafè, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Piernicola Pedicini, Olga Sehnalová, Bernd Lange, Nikos Androulakis a José Inácio Faria, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Doru-Claudian Frunzulică.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili David McAllister, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Neoklis Sylikiotis, Davor Škrlec a Piernicola Pedicini.

V rozprave vystúpila Elżbieta Bieńkowska.

PREDSEDNÍCTVO: David-Maria SASSOLI
podpredseda

Návrhy uznesení, ktoré sa predložia v súlade s článkom 128 ods. 5 rokovacieho poriadku, sa oznámia neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: tretia októbrová plenárna schôdza.

Vystúpili títo poslanci: Gerben-Jan Gerbrandy so žiadosťou, aby mu boli doručené odpovede Komisie na tie otázky na písomné zodpovedanie, o ktorých sa nehovorilo počas rozpravy, a Elżbieta Bieńkowska, ktorá sa zaviazala, že žiadosť vybaví.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia