Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2865(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000113/2015

Ingivna texter :

O-000113/2015 (B8-0764/2015)

Debatter :

PV 06/10/2015 - 11
CRE 06/10/2015 - 11

Omröstningar :

PV 27/10/2015 - 5.16
CRE 27/10/2015 - 5.16

Antagna texter :


Protokoll
Tisdagen den 6 oktober 2015 - Strasbourg

11. Utsläppsmätningar i bilindustrin (debatt)
CRE

Fråga för muntligt besvarande (O-000113/2015) från Giovanni La Via, för utskottet ENVI, Vicky Ford, för utskottet IMCO, Jerzy Buzek, för utskottet ITRE, Michael Cramer, för utskottet TRAN, till kommissionen: Utsläppsmätningar i bilindustrin (2015/2865(RSP)) (B8-0764/2015)

Giovanni La Via, Vicky Ford, Jerzy Buzek och Michael Cramer utvecklade frågan.

Elżbieta Bieńkowska (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Françoise Grossetête för PPE-gruppen, Kathleen Van Brempt för S&D-gruppen, Hans-Olaf Henkel för ECR-gruppen, Gerben-Jan Gerbrandy för ALDE-gruppen, Merja Kyllönen för GUE/NGL-gruppen, Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bill Etheridge; Dario Tamburrano för EFDD-gruppen, Georg Mayer för ENF-gruppen, Sotirios Zarianopoulos, grupplös, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Matthias Groote, Tomasz Piotr Poręba, Dita Charanzová, Miloslav Ransdorf, Roger Helmer, Bas Eickhout, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi; Gianluca Buonanno (talmannen avbröt talaren och kallade honom till ordningen); Lampros Fountoulis, Peter Liese, Evelyne Gebhardt, Julie Girling, Gesine Meissner, Cornelia Ernst, Karima Delli, Marco Zullo, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández; Dan Nica och Evžen Tošenovský.

ORDFÖRANDESKAP: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vice talman

Talare: Nils Torvalds, Curzio Maltese, Claude Turmes, Daniela Aiuto, Jean-François Jalkh, Wim van de Camp, som även besvarade en fråga ("blått kort") från István Ujhelyi; Ismail Ertug, Daniel Dalton, Pavel Telička, Sofia Sakorafa, Yannick Jadot, Eleonora Evi, Salvatore Domenico Pogliese, Miriam Dalli, Peter van Dalen, Dominique Riquet, Miguel Urbán Crespo, Benedek Jávor, Ivo Belet, Nicola Danti, Jørn Dohrmann, Frédérique Ries, Marina Albiol Guzmán, Julia Reda, Luděk Niedermayer, Patrizia Toia, Kosma Złotowski, Anneli Jäätteenmäki, Pascal Durand, Annie Schreijer-Pierik, Seb Dance, Bernd Lucke, Karl-Heinz Florenz, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Zdzisław Krasnodębski, Pablo Zalba Bidegain, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Miguel Urbán Crespo; Jytte Guteland, Angelika Niebler, Martina Werner, Markus Pieper, Sergio Gutiérrez Prieto, Henna Virkkunen, Simona Bonafè, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Piernicola Pedicini; Olga Sehnalová, Bernd Lange, Nikos Androulakis och José Inácio Faria, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: David McAllister, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Neoklis Sylikiotis, Davor Škrlec och Piernicola Pedicini.

Talare: Elżbieta Bieńkowska.

ORDFÖRANDESKAP: David-Maria SASSOLI
Vice talman

Resolutionsförslagen (artikel 128.5 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: sammanträdesperioden oktober III.

Talare: Gerben-Jan Gerbrandy bad kommissionen att svara skriftligen på de frågor som inte hade behandlats under debatten; Elżbieta Bieńkowska åtog sig att se till att så skulle ske.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy