Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 6 октомври 2015 г. - Страсбург

12. Положението в Либия (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Положението в Либия (2015/2872(RSP))

Christos Stylianides (член на Комисията) направи изявление от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Изказаха се: Мария Габриел, от името на групата PPE, Victor Boştinaru, от името на групата S&D, Mark Demesmaeker, от името на групата ECR, Fernando Maura Barandiarán, от името на групата ALDE, Javier Couso Permuy, от името на групата GUE/NGL, Barbara Lochbihler, от името на групата Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, от името на групата EFDD, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ivan Jakovčić, Mario Borghezio, от името на групата ENF, Georgios Epitideios, независим член на ЕП, Cristian Dan Preda, който отказа да отговори на въпрос „синя карта“ от Aymeric Chauprade, Pier Antonio Panzeri, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от James Carver, Karol Karski, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bill Etheridge, Javier Nart, Bodil Valero, Mike Hookem, Aymeric Chauprade, Bruno Gollnisch, Michael Gahler, Ana Gomes, Bas Belder, Hilde Vautmans, Michał Marusik, Zoltán Balczó, Lorenzo Cesa, Gilles Pargneaux, Mirosław Piotrowski, Edouard Ferrand, Francisco José Millán Mon, Afzal Khan, Jean-Luc Schaffhauser, Inés Ayala Sender, Josef Weidenholzer, Miriam Dalli, Andi Cristea, Eugen Freund, Brando Benifei и Richard Howitt.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Csaba Sógor, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Илхан Кючюк, Kateřina Konečná и Diane Dodds.

Изказа се Christos Stylianides.

Разискването приключи.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ryszard CZARNECKI
Заместник-председател

Правна информация - Политика за поверителност