Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 6 oktober 2015 - Strasbourg

12. Situationen i Libyen (debatt)
CRE

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Libyen (2015/2872(RSP))

Christos Stylianides (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: Mariya Gabriel för PPE-gruppen, Victor Boştinaru för S&D-gruppen, Mark Demesmaeker för ECR-gruppen, Fernando Maura Barandiarán för ALDE-gruppen, Javier Couso Permuy för GUE/NGL-gruppen, Barbara Lochbihler för Verts/ALE-gruppen, Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ivan Jakovčić; Mario Borghezio för ENF-gruppen, Georgios Epitideios, grupplös, Cristian Dan Preda, som avböjde att besvara en fråga (”blått kort”) från Aymeric Chauprade; Pier Antonio Panzeri, som även besvarade en fråga ("blått kort") från James Carver; Karol Karski, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bill Etheridge; Javier Nart, Bodil Valero, Mike Hookem, Aymeric Chauprade, Bruno Gollnisch, Michael Gahler, Ana Gomes, Bas Belder, Hilde Vautmans, Michał Marusik, Zoltán Balczó, Lorenzo Cesa, Gilles Pargneaux, Mirosław Piotrowski, Edouard Ferrand, Francisco José Millán Mon, Afzal Khan, Jean-Luc Schaffhauser, Inés Ayala Sender, Josef Weidenholzer, Miriam Dalli, Andi Cristea, Eugen Freund, Brando Benifei och Richard Howitt.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Csaba Sógor, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk, Kateřina Konečná och Diane Dodds.

Talare: Christos Stylianides.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

ORDFÖRANDESKAP: Ryszard CZARNECKI
Vice talman

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy