Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2879(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000103/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000103/2015 (B8-0761/2015)

Συζήτηση :

PV 06/10/2015 - 13
CRE 06/10/2015 - 13

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2015 - Στρασβούργο

13. Η θανατική ποινή (συζήτηση)
CRE

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000103/2015) που κατέθεσε η Elena Valenciano, εξ ονόματος της Επιτροπής AFET, προς το Συμβούλιο: Η θανατική ποινή (2015/2879(RSP)) (B8-0761/2015)

Η Elena Valenciano αναπτύσσει την ερώτηση και αρνείται να απαντήσει σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Janusz Korwin-Mikke.

Ο Nicolas Schmit (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) απαντά στην ερώτηση O-000103/2015.

Ο Πρόεδρος διευκρινίζει ότι οι ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα δεν επιτρέπεται να απευθύνονται προς το Συμβούλιο.

Παρεμβαίνουν οι Lars Adaktusson, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Pier Antonio Panzeri, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Mark Demesmaeker, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Beatriz Becerra Basterrechea, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Barbara Lochbihler, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, η οποία αρνείται να απαντήσει σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Janusz Korwin-Mikke, Jonathan Arnott, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Bill Etheridge, Therese Comodini Cachia, η οποία αρνείται να απαντήσει σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Janusz Korwin-Mikke, Andi Cristea, Cecilia Wikström, Pablo Iglesias, Jean Lambert, Ignazio Corrao, ο οποίος αρνείται να απαντήσει σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Janusz Korwin-Mikke, Stanislav Polčák, Ana Gomes, Τάκης Χατζηγεωργίου, Anneliese Dodds, Edouard Martin και Csaba Molnár.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Jaromír Štětina, Doru-Claudian Frunzulică, Νότης Μαριάς, Κώστας Χρυσόγονος, Igor Šoltes, Gerard Batten, Andrzej Grzyb, Caterina Chinnici, Karol Karski, Lynn Boylan, Fabio Massimo Castaldo και Ruža Tomašić.

Παρεμβαίνει ο Nicolas Schmit.

Οι προτάσεις ψηφίσματος που πρόκειται να κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού θα ανακοινωθούν προσεχώς.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 8.10.2015.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου