Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/0403(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0140/2015

Ingivna texter :

A8-0140/2015

Debatter :

PV 06/10/2015 - 14
CRE 06/10/2015 - 14

Omröstningar :

PV 07/10/2015 - 10.3
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0338

Protokoll
Tisdagen den 6 oktober 2015 - Strasbourg

14. Europeiskt småmålsförfarande och europeiskt betalningsföreläggande ***I (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 861/2007 av den 11 juli 2007 om inrättande av ett europeiskt småmålsförfarande och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1896/2006 av den 12 december 2006 om införande av ett europeiskt betalningsföreläggande [COM(2013)0794 - C7-0414/2013 - 2013/0403(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0140/2015)

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Věra Jourová (ledamot av kommissionen).

Talare: Daniel Buda för PPE-gruppen, Angel Dzhambazki för ECR-gruppen, António Marinho e Pinto för ALDE-gruppen, Jiří Maštálka för GUE/NGL-gruppen, och Laura Ferrara för EFDD-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Ulrike LUNACEK
Vice talman

Talare: Gilles Lebreton för ENF-gruppen, Adam Szejnfeld, Sergio Gaetano Cofferati, Bernd Kölmel, Pavel Svoboda, Biljana Borzan, Angelika Niebler, Victor Negrescu, Therese Comodini Cachia och Emil Radev.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias och Igor Šoltes.

Talare: Věra Jourová och Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.3 i protokollet av den 7.10.2015.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy