Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/0096(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0042/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0042/2015

Συζήτηση :

PV 06/10/2015 - 16
CRE 06/10/2015 - 16

Ψηφοφορία :

PV 07/10/2015 - 10.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0340

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2015 - Στρασβούργο

16. Καζεΐνες και καζεϊνικά άλατα που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση ***I (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις καζεΐνες και τα καζεϊνικά άλατα που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση και την κατάργηση της οδηγίας 83/417/EΟΚ [COM(2014)0174 - C7-0105/2014 - 2014/0096(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Giovanni La Via (A8-0042/2015)

Ο Giovanni La Via παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Phil Hogan (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Marijana Petir, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Susanne Melior, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Bolesław G. Piecha, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Bronis Ropė, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Piernicola Pedicini, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Herbert Dorfmann, Nicola Caputo, Julia Reid, Jiří Pospíšil, Elena Gentile και Ricardo Serrão Santos.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" ο Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνουν οι Phil Hogan και Giovanni La Via.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.10.2015.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου