Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2015 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 3.Συμπεράσματα του άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 23 Σεπτεμβρίου 2015 (συζήτηση)
 4.Ανθρωπιστική κατάσταση των προσφύγων εντός της ΕΕ και των γειτονικών χωρών (συζήτηση)
 5.Υποδοχή
 6.Ανθρωπιστική κατάσταση των προσφύγων εντός της ΕΕ και των γειτονικών χωρών (συνέχεια της συζήτησης)
 7.Ώρα των ψηφοφοριών
  7.1.Σύμβαση της ΔΟΕ περί αναγκαστικής εργασίας: δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  7.2.Εκτελεστική απόφαση για την υπαγωγή της ουσίας 4-μεθυλαμφεταμίνης σε μέτρα ελέγχου * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  7.3.Υπαγωγή του 5-(2-αμινοπροπυλ)ινδολίου σε μέτρα ελέγχου * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  7.4.Υπαγωγή των ουσιών 25I-NBOMe, AH-7921, MDPV και της μεθοξεταμίνης σε μέτρα ελέγχου * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  7.5.Υπαγωγή των ουσιών 4,4'-DMAR και MT-45 σε μέτρα ελέγχου * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  7.6.Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ: Καταστροφές στη Βουλγαρία και στην Ελλάδα το 2015 (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  7.7.Πιθανή επέκταση της ενωσιακής προστασίας της γεωγραφικής ένδειξης σε μη γεωργικά προϊόντα (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  7.8.Κοινές διατάξεις για τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία: ειδικά μέτρα για την Ελλάδα ***I (ψηφοφορία)
  7.9.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2015/002 DE/Adam Opel (ψηφοφορία)
  7.10.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2015/003 BE/Ford Genk (ψηφοφορία)
  7.11.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2015/004 IT/Alitalia (ψηφοφορία)
  7.12.Ο ρόλος των τοπικών αρχών στις αναπτυσσόμενες χώρες για τη συνεργασία για την ανάπτυξη (ψηφοφορία)
 8.Αιτιολογήσεις ψήφου
 9.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 10.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 11.Μετρήσεις των εκπομπών στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας (συζήτηση)
 12.Κατάσταση στη Λιβύη (συζήτηση)
 13.Η θανατική ποινή (συζήτηση)
 14.Ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών και διαδικασία έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής ***I (συζήτηση)
 15.Περιορισμός των εκπομπών ορισμένων ρύπων στην ατμόσφαιρα ***I (συζήτηση)
 16.Καζεΐνες και καζεϊνικά άλατα που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση ***I (συζήτηση)
 17.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 18.Λήξη της συνεδρίασης
 Κατάσταση παρόντων
Συνοπτικά πρακτικά (241 kb)  Κατάσταση παρόντων (64 kb)
 
Συνοπτικά πρακτικά (220 kb)  Κατάσταση παρόντων (38 kb)  Αποτελέσματα ψηφοφοριών (17 kb)  Ονομαστικές ψηφοφορίες (41 kb)
 
Συνοπτικά πρακτικά (326 kb)  Κατάσταση παρόντων (71 kb)  Αποτελέσματα ψηφοφοριών (392 kb)  Ονομαστικές ψηφοφορίες (966 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου