Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 293kWORD 192k
Tiistai 6. lokakuuta 2015 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 3.Epävirallisen Eurooppa-neuvoston päätelmät (23. syyskuuta 2015) (keskustelu)
 4.Pakolaisten humanitaarinen tilanne EU:ssa ja naapurimaissa (keskustelu)
 5.Tervetulotoivotukset
 6.Pakolaisten humanitaarinen tilanne EU:ssa ja naapurimaissa (jatkoa keskustelulle)
 7.Äänestykset
  
7.1.Pakollista työtä koskeva ILO:n yleissopimus: oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
7.2.4-metyyliamfetamiinin saattaminen valvontatoimenpiteiden piiriin * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
7.3.5-(2-aminopropyyli)indolin saattaminen valvontatoimenpiteiden piiriin * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
7.4.25I-NBOMe:n, AH-7921:n, MDPV:n ja metoksetamiinin saattaminen valvontatoimenpiteiden piiriin * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
7.5.4,4'-DMAR:n ja MT-45:n saattaminen valvontatoimenpiteiden piiriin * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
7.6.EU:n solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto: katastrofit Bulgariassa ja Kreikassa vuonna 2015 (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
7.7.EU:n maantieteellisten merkintöjen suojan mahdollinen ulottaminen muihin kuin maataloustuotteisiin (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
7.8.Eurooppalaisia rahastoja koskevat yleiset säännökset: Kreikkaa koskevat erityistoimenpiteet ***I (äänestys)
  
7.9.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto (hakemus EGF/2015/002 DE/Adam Opel, Saksa) (äänestys)
  
7.10.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto (hakemus EGF/2015/003 BE/Ford Genk, Belgia) (äänestys)
  
7.11.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto (hakemus EGF/2015/004 IT/Alitalia, Italia) (äänestys)
  
7.12.Kehitysmaiden paikallisviranomaisten rooli kehitysyhteistyössä (äänestys)
 8.Äänestysselitykset
 9.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 10.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 11.Autoalan päästömittaukset (keskustelu)
 12.Libyan tilanne (keskustelu)
 13.Kuolemanrangaistus (keskustelu)
 14.Eurooppalainen vähäisiin vaatimuksiin sovellettava menettely ja eurooppalainen maksamismääräysmenettely ***I (keskustelu)
 15.Tiettyjen ilmaan joutuvien epäpuhtauspäästöjen rajoittaminen ***I (keskustelu)
 16.Elintarvikkeina käytettävät kaseiinit ja kaseinaatit ***I (keskustelu)
 17.Seuraavan istunnon esityslista
 18.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
puhemies Martin SCHULZ

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.00.


2. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Seuraavat jäsenet tai poliittiset ryhmät ovat esittäneet työjärjestyksen 135 artiklan mukaisesti pyynnön ottaa kyseiseen keskusteluun seuraavat päätöslauselmaesitykset:

I.   Keski-Afrikan tasavalta (2015/2874(RSP))

—   Mark Demesmaeker, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Branislav Škripek ja Beatrix von Storch ECR-ryhmän puolesta Keski-Afrikan tasavallasta (B8-1000/2015)

—   Marielle de Sarnez, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Juan Carlos Girauta Vidal, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Frédérique Ries, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Filiz Hyusmenova, Nathalie Griesbeck, Nedzhmi Ali, Philippe De Backer, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Javier Nart, Jozo Radoš, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Marian Harkin ja Valentinas Mazuronis ALDE-ryhmän puolesta Keski-Afrikan tasavallasta (B8-1009/2015)

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara, Laura Agea, Isabella Adinolfi ja Rolandas Paksas EFDD-ryhmän puolesta Keski-Afrikan tasavallasta (B8-1010/2015)

—   Norbert Neuser, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Jude Kirton-Darling, Javi López, Olle Ludvigsson, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, Louis-Joseph Manscour, David Martin, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Daniele Viotti, Boris Zala, Flavio Zanonato ja Damiano Zoffoli S&D-ryhmän puolesta Keski-Afrikan tasavallasta (B8-1011/2015)

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, David McAllister, Patricija Šulin, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Francesc Gambús, Maurice Ponga, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Davor Ivo Stier, Stanislav Polčák, Barbara Kudrycka, Tomáš Zdechovský, Therese Comodini Cachia, Giovanni La Via, Monica Macovei, Andrej Plenković, Marijana Petir, Roberta Metsola, József Nagy, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Jeroen Lenaers, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Anna Záborská, Jaromír Štětina, Adam Szejnfeld, Ramona Nicole Mănescu, Barbara Matera, Lara Comi, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Elisabetta Gardini ja Mariya Gabriel PPE-ryhmän puolesta Keski-Afrikan tasavallasta (B8-1014/2015)

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Tamás Meszerics, Davor Škrlec ja Igor Šoltes Verts/ALE-ryhmän puolesta Keski-Afrikan tasavallasta (B8-1016/2015)

—   Marie-Christine Vergiat, Miloslav Ransdorf, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Malin Björk, Barbara Spinelli, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Marisa Matias, Sofia Sakorafa ja Lidia Senra Rodríguez GUE/NGL-ryhmän puolesta Keski-Afrikan tasavallasta (B8-1019/2015).

II.   Thaimaan tilanne (2015/2875(RSP))

—   Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Branislav Škripek ja Beatrix von Storch ECR-ryhmän puolesta Thaimaan tilanteesta (B8-1002/2015)

—   Cecilia Wikström, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Juan Carlos Girauta Vidal, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Nathalie Griesbeck, Nedzhmi Ali, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Ivan Jakovčić, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Javier Nart, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Marian Harkin ja Valentinas Mazuronis ALDE-ryhmän puolesta Thaimaan tilanteesta (B8-1012/2015)

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni ja Rolandas Paksas EFDD-ryhmän puolesta Thaimaan tilanteesta (B8-1013/2015)

—   Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Theresa Griffin, Roberto Gualtieri, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Jude Kirton-Darling, Javi López, Olle Ludvigsson, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, Louis-Joseph Manscour, David Martin, Marlene Mizzi, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Jens Nilsson, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marita Ulvskog, Marc Tarabella, Daniele Viotti, Flavio Zanonato ja Damiano Zoffoli S&D-ryhmän puolesta demokratiasta Thaimaassa ja Andy Hallin tapauksesta (B8-1015/2015)

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Igor Šoltes ja Davor Škrlec Verts/ALE-ryhmän puolesta Thaimaan tilanteesta (B8-1017/2015)

—   Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Tunne Kelam, David McAllister, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Davor Ivo Stier, Stanislav Polčák, Barbara Kudrycka, Tomáš Zdechovský, Therese Comodini Cachia, Giovanni La Via, Monica Macovei, Andrej Plenković, Marijana Petir, József Nagy, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jaromír Štětina, Adam Szejnfeld, Ramona Nicole Mănescu, Barbara Matera, Lara Comi, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Elisabetta Gardini, Arnaud Danjean ja Francisco José Millán Mon PPE-ryhmän puolesta Thaimaan tilanteesta (B8-1018/2015)

—   Marie-Christine Vergiat, Miloslav Ransdorf, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Malin Björk, Barbara Spinelli, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Lola Sánchez Caldentey ja Sofia Sakorafa GUE/NGL-ryhmän puolesta Thaimaasta (B8-1021/2015).

III.   Boko Haramin iskuista johtuva lasten joukkopako Nigeriassa (2015/2876(RSP))

—   Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Valdemar Tomaševski, Anna Elżbieta Fotyga, Branislav Škripek ja Beatrix von Storch ECR-ryhmän puolesta Boko Haramin iskuista johtuvasta lasten joukkopaosta Nigeriassa (B8-1003/2015)

—   Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, Juan Carlos Girauta Vidal, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Filiz Hyusmenova, Nathalie Griesbeck, Nedzhmi Ali, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Ivan Jakovčić, Kaja Kallas, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Javier Nart, Jozo Radoš, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Marian Harkin ja Valentinas Mazuronis ALDE-ryhmän puolesta Boko Haramin iskuista johtuvasta lasten joukkopaosta Nigeriassa (B8-1020/2015)

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini ja Rolandas Paksas EFDD-ryhmän puolesta Boko Haramin iskuista johtuvasta lasten joukkopaosta Nigeriassa (B8-1023/2015)

—   Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Alessia Maria Mosca, Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Richard Howitt, Afzal Khan, Norbert Neuser, Marlene Mizzi, Pier Antonio Panzeri, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Theresa Griffin, Roberto Gualtieri, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Javi López, Olle Ludvigsson, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, Louis-Joseph Manscour, David Martin, Csaba Molnár, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Jens Nilsson, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Marita Ulvskog, Daniele Viotti, Boris Zala, Flavio Zanonato ja Damiano Zoffoli S&D-ryhmän puolesta Boko Haramin iskuista johtuvasta lasten joukkopaosta Nigeriassa (B8-1024/2015)

—   Jean Lambert, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Michèle Rivasi, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Jordi Sebastià, Davor Škrlec, Igor Šoltes, Bodil Valero ja Bart Staes Verts/ALE-ryhmän puolesta Boko Haramin iskuista johtuvasta lasten joukkopaosta Nigeriassa (B8-1027/2015);

—   Cristian Dan Preda, Santiago Fisas Ayxelà, Jeroen Lenaers, Tunne Kelam, David McAllister, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Francesc Gambús, Maurice Ponga, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Davor Ivo Stier, Stanislav Polčák, Barbara Kudrycka, Tomáš Zdechovský, Therese Comodini Cachia, Giovanni La Via, Monica Macovei, Andrej Plenković, Marijana Petir, Roberta Metsola, József Nagy, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Anna Záborská, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Adam Szejnfeld, Ramona Nicole Mănescu, Barbara Matera, Lara Comi, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Anna Maria Corazza Bildt, Ramón Luis Valcárcel Siso, Elisabetta Gardini, Francisco José Millán Mon ja Mariya Gabriel PPE-ryhmän puolesta Boko Haramin iskuista johtuvasta lasten joukkopaosta Nigeriassa (B8-1029/2015)

—   Lola Sánchez Caldentey, Miloslav Ransdorf, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Younous Omarjee, Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, Josu Juaristi Abaunz, Marisa Matias, Sofia Sakorafa ja Barbara Spinelli GUE/NGL-ryhmän puolesta Boko Haramin iskuista johtuvasta lasten joukkopaosta Nigeriassa (B8-1031/2015).

IV.   Ali Mohammed al-Nimrin tapaus (2015/2883(RSP))

—   Aymeric Chauprade, Louis Aliot ja Sylvie Goddyn ENF-ryhmän puolesta Ali Mohammed al-Nimrin tapauksesta (B8-0997/2015)

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Bernd Lucke, Ulrike Trebesius, Bernd Kölmel, Hans-Olaf Henkel, Joachim Starbatty, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Beatrix von Storch, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Zdzisław Krasnodębski ja Branislav Škripek ECR-ryhmän puolesta Ali Mohammed al-Nimrin tapauksesta (B8-1004/2015)

—   Frédérique Ries, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, Juan Carlos Girauta Vidal, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Pavel Telička, Filiz Hyusmenova, Nathalie Griesbeck, Nedzhmi Ali, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Ivan Jakovčić, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Javier Nart, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Marian Harkin ja Valentinas Mazuronis ALDE-ryhmän puolesta Ali Mohammed al-Nimrin tapauksesta (B8-1022/2015)

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo ja Rolandas Paksas EFDD-ryhmän puolesta Saudi-Arabiasta ja Ali Mohammed al-Nimrin tapauksesta (B8-1025/2015)

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Alessia Maria Mosca, Marlene Mizzi, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Theresa Griffin, Roberto Gualtieri, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Javi López, Olle Ludvigsson, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, Louis-Joseph Manscour, David Martin, Edouard Martin, Csaba Molnár, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Jens Nilsson, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Marita Ulvskog, Daniele Viotti, Boris Zala, Flavio Zanonato ja Damiano Zoffoli S&D-ryhmän puolesta Ali Mohammed al-Nimrin tapauksesta Saudi-Arabiassa (B8-1026/2015)

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Santiago Fisas Ayxelà, Jeroen Lenaers, Tunne Kelam, David McAllister, Patricija Šulin, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Francesc Gambús, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Davor Ivo Stier, Stanislav Polčák, Barbara Kudrycka, Therese Comodini Cachia, Giovanni La Via, Monica Macovei, Andrej Plenković, Marijana Petir, Roberta Metsola, József Nagy, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Anna Záborská, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Adam Szejnfeld, Ramona Nicole Mănescu, Barbara Matera, Lara Comi, Francisco José Millán Mon, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Arnaud Danjean ja Ramón Luis Valcárcel Siso PPE-ryhmän puolesta Ali Mohammed al-Nimrin tapauksesta (B8-1028/2015)

—   Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Younous Omarjee, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Pablo Iglesias, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Lola Sánchez Caldentey, Josu Juaristi Abaunz, Marisa Matias, Eleonora Forenza, Sofia Sakorafa, Lidia Senra Rodríguez ja Barbara Spinelli GUE/NGL-ryhmän puolesta Ali Mohammed al-Nimrin tapauksesta (B8-1030/2015)

—   Alyn Smith, Pascal Durand, Barbara Lochbihler, Klaus Buchner, Igor Šoltes ja Davor Škrlec Verts/ALE-ryhmän puolesta Ali Mohammed al-Nimrin tapauksesta (B8-1032/2015).

Puheaika jaetaan työjärjestyksen 162 artiklan mukaisesti.


3. Epävirallisen Eurooppa-neuvoston päätelmät (23. syyskuuta 2015) (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Epävirallisen Eurooppa-neuvoston päätelmät (23. syyskuuta 2015) (2015/2859(RSP))

Jean-Claude Juncker (komission puheenjohtaja) ja Donald Tusk (Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Manfred Weber PPE-ryhmän puolesta, Gianni Pittella S&D-ryhmän puolesta, Ryszard Antoni Legutko ECR-ryhmän puolesta, Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta, Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta, Fabio Massimo Castaldo EFDD-ryhmän puolesta, Louis Aliot ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Konstantinos Papadakis, Esteban González Pons, Tanja Fajon ja Roberts Zīle.

Puhetta johti
varapuhemies David-Maria SASSOLI

Puheenvuorot: Ska Keller, Rolandas Paksas, Harald Vilimsky, Bruno Gollnisch, Jan Olbrycht, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bill Etheridge, Enrique Guerrero Salom, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla David Coburn, Ulrike Trebesius, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Liisa Jaakonsaari, Jean Lambert, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Maria Grapini, Petr Mach, Janice Atkinson, Alain Lamassoure, Sylvie Guillaume, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Kristina Winberg, Richard Sulík, Eva Joly, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla James Carver, Vicky Maeijer, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Miguel Urbán Crespo, Manolis Kefalogiannis, Patrizia Toia, István Ujhelyi, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Krisztina Morvai, Ana Gomes, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ivo Vajgl, Costas Mavrides, Tonino Picula ja Pablo Iglesias, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Gilles Lebreton.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Franc Bogovič, Michela Giuffrida, Notis Marias, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Kostas Chrysogonos, Ulrike Lunacek, Kristina Winberg ja Zoltán Balczó.

Jean-Claude Juncker ja Donald Tusk käyttivät puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Antonio TAJANI

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


4. Pakolaisten humanitaarinen tilanne EU:ssa ja naapurimaissa (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Pakolaisten humanitaarinen tilanne EU:ssa ja naapurimaissa (2015/2877(RSP))

Nicolas Schmit (neuvoston puheenjohtaja) ja Frans Timmermans (komission ensimmäinen varapuheenjohtaja) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Elissavet Vozemberg PPE-ryhmän puolesta, Knut Fleckenstein S&D-ryhmän puolesta, Helga Stevens ECR-ryhmän puolesta, Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta, Judith Sargentini Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Zoltán Balczó, Laura Ferrara EFDD-ryhmän puolesta, Lorenzo Fontana ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Eleftherios Synadinos, Monika Hohlmeier, Josu Juaristi Abaunz GUE/NGL-ryhmän puolesta, Josef Weidenholzer, Jussi Halla-aho, Nathalie Griesbeck, Marisa Matias, Tamás Meszerics, Paul Nuttall, James Carver, Afzal Khan, joka esitti sinistä korttia nostamalla kysymyksen, johon Paul Nuttall vastasi, Barbara Kudrycka, Linda McAvan, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla David Coburn (puhemies palautti mieliin sinisen kortin kysymyksiä koskevat määräykset), Zdzisław Krasnodębski, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bill Etheridge.

(Keskustelun jatko: istunnon pöytäkirja 6.10.2015, kohta 6)


5. Tervetulotoivotukset

Puhemies toivotti parlamentin puolesta tervetulleeksi viralliselle lehterille saapuneen Marokon kuningaskunnan parlamentin valtuuskunnan, jota johti sen puhemies Rachid Talbi Alami.


6. Pakolaisten humanitaarinen tilanne EU:ssa ja naapurimaissa (jatkoa keskustelulle)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Pakolaisten humanitaarinen tilanne EU:ssa ja naapurimaissa (2015/2877(RSP))

(Keskustelun alku: istunnon pöytäkirja 6.10.2015, kohta 4)

Puheenvuorot: Angelika Mlinar, Patrick Le Hyaric, Kinga Gál, Birgit Sippel, Angel Dzhambazki, Jozo Radoš, Nikolaos Chountis, Elmar Brok, Claude Moraes, Eleonora Forenza, Anna Maria Corazza Bildt, David-Maria Sassoli, Mariya Gabriel, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Carlos Coelho ja Milan Zver.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Michaela Šojdrová, Caterina Chinnici, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos, James Carver, Franz Obermayr ja Krisztina Morvai.

Puheenvuorot: Frans Timmermans (komission ensimmäinen varapuheenjohtaja) ja Nicolas Schmit (neuvoston puheenjohtaja).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Puhetta johti
varapuhemies Mairead McGUINNESS

Puheenvuorot: Renaud Muselier, Peter Eriksson ja José Manuel Fernandes.


7. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


7.1. Pakollista työtä koskeva ILO:n yleissopimus: oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden valtuuttamisesta ratifioimaan Euroopan unionin edun mukaisesti pakollista työtä koskevan Kansainvälisen työjärjestön vuoden 1930 yleissopimuksen vuoden 2014 pöytäkirja rikosasioissa tehtävään oikeudelliseen yhteistyöhön liittyviä kysymyksiä koskevien pöytäkirjan 1–4 artiklan osalta [06731/2015 - C8-0078/2015 - 2014/0258(NLE)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Helga Stevens (A8-0226/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2015)0325)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä esitykselle neuvoston päätökseksi.


7.2. 4-metyyliamfetamiinin saattaminen valvontatoimenpiteiden piiriin * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi 4-metyyliamfetamiinin saattamisesta valvontatoimenpiteiden piiriin [10010/2015 - C8-0182/2015 - 2013/0021(NLE)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Michał Boni (A8-0265/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2015)0326)


7.3. 5-(2-aminopropyyli)indolin saattaminen valvontatoimenpiteiden piiriin * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi 5-(2-aminopropyyli)indolin saattamisesta valvontatoimenpiteiden piiriin [10012/2015 - C8-0186/2015 - 2013/0207(NLE)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0263/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2015)0327)


7.4. 25I-NBOMe:n, AH-7921:n, MDPV:n ja metoksetamiinin saattaminen valvontatoimenpiteiden piiriin * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi 4-jodi-2,5-dimetoksi-N-(2-metoksibentsyyli)fenetyyliamiinin (25I-NBOMe), 3,4-dikloori-N-[[1-(dimetyyliamino)sykloheksyyli]metyyli]bentsamidin (AH-7921), 3,4-metyleenidioksipyrovaleronin (MDPV) ja 2-(3-metoksifenyyli)-2-(etyyliamino)sykloheksanonin (metoksetamiini) saattamisesta valvontatoimenpiteiden piiriin [2014/0183(NLE)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0264/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2015)0328)


7.5. 4,4'-DMAR:n ja MT-45:n saattaminen valvontatoimenpiteiden piiriin * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi 4-metyyli-5-(4-metyylifenyyli)-4,5-dihydro-oksatsoli-2-amiinin (4,4'-DMAR) ja 1-sykloheksyyli-4-(1,2-difenyylietyyli)piperatsiinin (MT-45) saattamisesta valvontatoimenpiteiden piiriin [10009/2015 - C8-0183/2015 - 2014/0340(NLE)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Michał Boni (A8-0262/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2015)0329)


7.6. EU:n solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto: katastrofit Bulgariassa ja Kreikassa vuonna 2015 (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 11 kohdan mukaisesti (katastrofit Bulgariassa ja Kreikassa vuonna 2015) [COM(2015)0370 - C8-0198/2015 - 2015/2151(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Andrey Novakov (A8-0253/2015)

(määräenemmistö ja 3/5 annetuista äänistä)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2015)0330)


7.7. EU:n maantieteellisten merkintöjen suojan mahdollinen ulottaminen muihin kuin maataloustuotteisiin (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö Euroopan unionin maantieteellisten merkintöjen suojan mahdollisesta ulottamisesta muihin kuin maataloustuotteisiin [2015/2053(INI)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Virginie Rozière (A8-0259/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2015)0331)

Puheenvuorot:

Virginie Rozière (esittelijä) äänestyksen jälkeen.


7.8. Eurooppalaisia rahastoja koskevat yleiset säännökset: Kreikkaa koskevat erityistoimenpiteet ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1303/2013 muuttamisesta Kreikkaa koskevien erityistoimenpiteiden osalta [COM(2015)0365 - C8-0192/2015 - 2015/0160(COD)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Iskra Mihaylova (A8-0260/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0332)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0332)


7.9. Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto (hakemus EGF/2015/002 DE/Adam Opel, Saksa) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 13 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2015/002 DE/Adam Opel, Saksa) [COM(2015)0342 - C8-0249/2015 - 2015/2208(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Jens Geier (A8-0273/2015)

(määräenemmistö ja 3/5 annetuista äänistä)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0333)


7.10. Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto (hakemus EGF/2015/003 BE/Ford Genk, Belgia) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 13 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2015/003 BE/Ford Genk, Belgia) [COM(2015)0336 - C8-0250/2015 - 2015/2209(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Paul Rübig (A8-0272/2015)

(määräenemmistö ja 3/5 annetuista äänistä)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0334)


7.11. Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto (hakemus EGF/2015/004 IT/Alitalia, Italia) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 13 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2015/004 IT/Alitalia, Italia) [COM(2015)0397 - C8-0252/2015 - 2015/2212(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Monika Vana (A8-0274/2015)

(määräenemmistö ja 3/5 annetuista äänistä)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0335)


7.12. Kehitysmaiden paikallisviranomaisten rooli kehitysyhteistyössä (äänestys)

Mietintö kehitysmaiden paikallisviranomaisten roolista kehitysyhteistyössä [2015/2004(INI)] - Kehitysvaliokunta. Esittelijä: Eleni Theocharous (A8-0232/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0336)


8. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 183 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö Virginie Rozière - A8-0259/2015
Sergio Gutiérrez Prieto, Michaela Šojdrová, Catherine Stihler, Neena Gill, Krisztina Morvai, Igor Šoltes, Jiří Pospíšil, Ivana Maletić, Seán Kelly, Tiziana Beghin, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák ja Stefano Maullu

Mietintö Iskra Mihaylova - A8-0260/2015
Krisztina Morvai, Ivana Maletić, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák ja Notis Marias

Mietintö Eleni Theocharous - A8-0232/2015
Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák ja Krisztina Morvai.


9. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä Europarl-verkkosivustolla kohdassa ”Täysistunto”, ”Äänestykset”, ”Äänestysten tulokset (Nimenhuutoäänestysten tulokset)” sekä liitteen ”Nimenhuutoäänestysten tulokset” painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


(Istunto keskeytettiin klo 13.35 ja sitä jatkettiin klo 15.00.)

Puhetta johti
varapuhemies Sylvie GUILLAUME

10. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.

°
° ° °

Michaela Šojdrová käytti puheenvuoron.


11. Autoalan päästömittaukset (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000113/2015) Giovanni La Via ENVI-valiokunnan puolesta, Vicky Ford IMCO-valiokunnan puolesta, Jerzy Buzek ITRE-valiokunnan puolesta, Michael Cramer TRAN-valiokunnan puolesta komissiolle: Autoalan päästömittaukset (2015/2865(RSP)) (B8-0764/2015)

Giovanni La Via, Vicky Ford, Jerzy Buzek ja Michael Cramer esittelivät kysymyksen.

Elżbieta Bieńkowska (komission jäsen) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: Françoise Grossetête PPE-ryhmän puolesta, Kathleen Van Brempt S&D-ryhmän puolesta, Hans-Olaf Henkel ECR-ryhmän puolesta, Gerben-Jan Gerbrandy ALDE-ryhmän puolesta, Merja Kyllönen GUE/NGL-ryhmän puolesta, Rebecca Harms Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bill Etheridge, Dario Tamburrano EFDD-ryhmän puolesta, Georg Mayer ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Sotirios Zarianopoulos, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Matthias Groote, Tomasz Piotr Poręba, Dita Charanzová, Miloslav Ransdorf, Roger Helmer, Bas Eickhout, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Gianluca Buonanno (puhemies keskeytti puhujan ja kehotti tätä palaamaan järjestykseen), Lampros Fountoulis, Peter Liese, Evelyne Gebhardt, Julie Girling, Gesine Meissner, Cornelia Ernst, Karima Delli, Marco Zullo, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Dan Nica ja Evžen Tošenovský.

Puhetta johti
varapuhemies Dimitrios PAPADIMOULIS

Puheenvuorot: Nils Torvalds, Curzio Maltese, Claude Turmes, Daniela Aiuto, Jean-François Jalkh, Wim van de Camp, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla István Ujhelyi, Ismail Ertug, Daniel Dalton, Pavel Telička, Sofia Sakorafa, Yannick Jadot, Eleonora Evi, Salvatore Domenico Pogliese, Miriam Dalli, Peter van Dalen, Dominique Riquet, Miguel Urbán Crespo, Benedek Jávor, Ivo Belet, Nicola Danti, Jørn Dohrmann, Frédérique Ries, Marina Albiol Guzmán, Julia Reda, Luděk Niedermayer, Patrizia Toia, Kosma Złotowski, Anneli Jäätteenmäki, Pascal Durand, Annie Schreijer-Pierik, Seb Dance, Bernd Lucke, Karl-Heinz Florenz, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Zdzisław Krasnodębski, Pablo Zalba Bidegain, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Miguel Urbán Crespo, Jytte Guteland, Angelika Niebler, Martina Werner, Markus Pieper, Sergio Gutiérrez Prieto, Henna Virkkunen, Simona Bonafè, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Piernicola Pedicini, Olga Sehnalová, Bernd Lange, Nikos Androulakis ja José Inácio Faria, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Doru-Claudian Frunzulică.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: David McAllister, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Neoklis Sylikiotis, Davor Škrlec ja Piernicola Pedicini.

Elżbieta Bieńkowska käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies David-Maria SASSOLI

Työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettävistä päätöslauselmaesityksistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: lokakuun III istuntojakso.

Puheenvuorot: Gerben-Jan Gerbrandy pyytääkseen, että komissio toimittaa kirjalliset vastaukset kysymyksiin, joita ei ehditty käsitellä keskustelun aikana, ja Elżbieta Bieńkowska, joka lupasi hoitaa asian.


12. Libyan tilanne (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Libyan tilanne (2015/2872(RSP))

Christos Stylianides (komission jäsen) antoi julkilausuman komission varapuheenjohtajan / yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.

Puheenvuorot: Mariya Gabriel PPE-ryhmän puolesta, Victor Boştinaru S&D-ryhmän puolesta, Mark Demesmaeker ECR-ryhmän puolesta, Fernando Maura Barandiarán ALDE-ryhmän puolesta, Javier Couso Permuy GUE/NGL-ryhmän puolesta, Barbara Lochbihler Verts/ALE-ryhmän puolesta, Fabio Massimo Castaldo EFDD-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ivan Jakovčić, Mario Borghezio ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Georgios Epitideios, Cristian Dan Preda, joka kieltäytyi vastaamasta Aymeric Chaupraden sinisen kortin kysymykseen, Pier Antonio Panzeri, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla James Carver, Karol Karski, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bill Etheridge, Javier Nart, Bodil Valero, Mike Hookem, Aymeric Chauprade, Bruno Gollnisch, Michael Gahler, Ana Gomes, Bas Belder, Hilde Vautmans, Michał Marusik, Zoltán Balczó, Lorenzo Cesa, Gilles Pargneaux, Mirosław Piotrowski, Edouard Ferrand, Francisco José Millán Mon, Afzal Khan, Jean-Luc Schaffhauser, Inés Ayala Sender, Josef Weidenholzer, Miriam Dalli, Andi Cristea, Eugen Freund, Brando Benifei ja Richard Howitt.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Csaba Sógor, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk, Kateřina Konečná ja Diane Dodds.

Christos Stylianides käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Puhetta johti
varapuhemies Ryszard CZARNECKI


13. Kuolemanrangaistus (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000103/2015) Elena Valenciano AFET-valiokunnan puolesta neuvostolle: Kuolemanrangaistus (2015/2879(RSP)) (B8-0761/2015)

Elena Valenciano esitteli kysymyksen ja kieltäytyi vastaamasta Janusz Korwin-Mikken sinisen kortin kysymykseen.

Nicolas Schmit (neuvoston puheenjohtaja) vastasi kysymykseen O-000103/2015.

Puhemies täsmensi, että sinisen kortin kysymyksiä ei voi esittää neuvostolle.

Puheenvuorot: Lars Adaktusson PPE-ryhmän puolesta, Pier Antonio Panzeri S&D-ryhmän puolesta, Mark Demesmaeker ECR-ryhmän puolesta, Beatriz Becerra Basterrechea ALDE-ryhmän puolesta, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta, Barbara Lochbihler Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka kieltäytyi vastaamasta Janusz Korwin-Mikken sinisen kortin kysymykseen, Jonathan Arnott EFDD-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bill Etheridge, Therese Comodini Cachia, joka kieltäytyi vastaamasta Janusz Korwin-Mikken sinisen kortin kysymykseen, Andi Cristea, Cecilia Wikström, Pablo Iglesias, Jean Lambert, Ignazio Corrao, joka kieltäytyi vastaamasta Janusz Korwin-Mikken sinisen kortin kysymykseen, Stanislav Polčák, Ana Gomes, Takis Hadjigeorgiou, Anneliese Dodds, Edouard Martin ja Csaba Molnár.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Jaromír Štětina, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Kostas Chrysogonos, Igor Šoltes, Gerard Batten, Andrzej Grzyb, Caterina Chinnici, Karol Karski, Lynn Boylan, Fabio Massimo Castaldo ja Ruža Tomašić.

Nicolas Schmit käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettävistä päätöslauselmaesityksistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 8.10.2015, kohta 9.7.


14. Eurooppalainen vähäisiin vaatimuksiin sovellettava menettely ja eurooppalainen maksamismääräysmenettely ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä 11 päivänä heinäkuuta 2007 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 861/2007 ja eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn käyttöönotosta 12 päivänä joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1896/2006 muuttamisesta [COM(2013)0794 - C7-0414/2013 - 2013/0403(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0140/2015)

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg esitteli mietinnön.

Věra Jourová (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Daniel Buda PPE-ryhmän puolesta, Angel Dzhambazki ECR-ryhmän puolesta, António Marinho e Pinto ALDE-ryhmän puolesta, Jiří Maštálka GUE/NGL-ryhmän puolesta ja Laura Ferrara EFDD-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Ulrike LUNACEK

Puheenvuorot: Gilles Lebreton ENF-ryhmän puolesta, Adam Szejnfeld, Sergio Gaetano Cofferati, Bernd Kölmel, Pavel Svoboda, Biljana Borzan, Angelika Niebler, Victor Negrescu, Therese Comodini Cachia ja Emil Radev.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Notis Marias ja Igor Šoltes.

Puheenvuorot: Věra Jourová ja Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 7.10.2015, kohta 10.3.


15. Tiettyjen ilmaan joutuvien epäpuhtauspäästöjen rajoittaminen ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tiettyjen keskisuurista polttolaitoksista ilmaan joutuvien epäpuhtauspäästöjen rajoittamisesta [COM(2013)0919 - C7-0003/2014 - 2013/0442(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Andrzej Grzyb (A8-0160/2015)

Andrzej Grzyb esitteli mietinnön.

Phil Hogan (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Giovanni La Via PPE-ryhmän puolesta, Massimo Paolucci S&D-ryhmän puolesta, Jadwiga Wiśniewska ECR-ryhmän puolesta, Jan Huitema ALDE-ryhmän puolesta, Estefanía Torres Martínez GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bas Eickhout Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bill Etheridge, Piernicola Pedicini EFDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Zoltán Balczó, Annie Schreijer-Pierik, Gilles Pargneaux, Julie Girling, Nils Torvalds, Kateřina Konečná, Julia Reid, Marijana Petir, Carlos Zorrinho, Evžen Tošenovský, Younous Omarjee, Bill Etheridge, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Karin Kadenbach, Dawid Bohdan Jackiewicz, Lynn Boylan, Csaba Sógor, Miapetra Kumpula-Natri ja Damiano Zoffoli.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Ricardo Serrão Santos, Notis Marias ja Bronis Ropė.

Puheenvuorot: Phil Hogan ja Andrzej Grzyb.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 7.10.2015, kohta 10.4.


16. Elintarvikkeina käytettävät kaseiinit ja kaseinaatit ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi elintarvikkeina käytettäviä kaseiineja ja kaseinaatteja koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä ja neuvoston direktiivin 83/417/ETY kumoamisesta [COM(2014)0174 - C7-0105/2014 - 2014/0096(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Giovanni La Via (A8-0042/2015)

Giovanni La Via esitteli mietinnön.

Phil Hogan (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Marijana Petir PPE-ryhmän puolesta, Susanne Melior S&D-ryhmän puolesta, Bolesław G. Piecha ECR-ryhmän puolesta, Bronis Ropė Verts/ALE-ryhmän puolesta, Piernicola Pedicini EFDD-ryhmän puolesta, Herbert Dorfmann, Nicola Caputo, Julia Reid, Jiří Pospíšil, Elena Gentile ja Ricardo Serrão Santos.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Notis Marias.

Puheenvuorot: Phil Hogan ja Giovanni La Via.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 7.10.2015, kohta 10.5.


17. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 568.368/OJME).


18. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 22.55.

Klaus Welle

Alexander Graf Lambsdorff

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Goddyn, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Estyneet:

Crowley, Kukan, Le Pen Jean-Marie, Liberadzki, Picierno, Quisthoudt-Rowohl, Ruohonen-Lerner, Taylor, Winkler Hermann, Żółtek

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö