Index 
Jegyzőkönyv
PDF 302kWORD 213k
2015. október 6., Kedd - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (a benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)
 3.Az Európai Tanács 2015. szeptember 23-i ülésének következtetései (vita)
 4.A menekültek humanitárius helyzete az EU-ban és a szomszédos országokban (vita)
 5.Köszöntés
 6.A menekültek humanitárius helyzete az EU-ban és a szomszédos országokban (a vita folytatása)
 7.Szavazások órája
  
7.1.A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet kényszermunkáról szóló egyezménye: büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
7.2.A 4-metilamfetamin ellenőrzési intézkedések alá vonásáról * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
7.3.Az 5-(2-amino-propil)indol ellenőrzési intézkedések alá vonásáról * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
7.4.A 25I-NBOMe, az AH-7921, a MDPV és a metoxetamin ellenőrzési intézkedések alá vonásáról * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
7.5.A 4,4'-DMAR és az MT-45 ellenőrzési intézkedések alá vonásáról * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
7.6.Az EU Szolidaritási Alapjának igénybevétele: Katasztrófák Bulgáriában és Görögországban 2015-ben (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
7.7.A földrajzi jelzések európai uniós oltalmának nem mezőgazdasági termékekre való esetleges kiterjesztése (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
7.8.Az európai strukturális és beruházási alapokról szóló közös rendelkezések a Görögországra vonatkozó egyedi intézkedések tekintetében ***I (szavazás)
  
7.9.Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: Németország „EGF/2015/002 DE/Adam Opel” referenciaszámú kérelme (szavazás)
  
7.10.Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: Belgium „EGF/2015/003 BE/Ford Genk” referenciaszámú kérelme (szavazás)
  
7.11.Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: Olaszország „EGF/2015/004 IT/Alitalia” referenciaszámú kérelme (szavazás)
  
7.12.A fejlődő országok helyi hatóságainak szerepe a fejlesztési együttműködésben (szavazás)
 8.A szavazáshoz fűzött indokolások
 9.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 10.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 11.Kibocsátásmérés a gépjárműiparban (vita)
 12.A líbiai helyzet (vita)
 13.Halálbüntetés (vita)
 14.A kis értékű követelések európai eljárása és az európai fizetési meghagyásos eljárás ***I (vita)
 15.Egyes szennyező anyagok levegőbe történő kibocsátásának korlátozása ***I (vita)
 16.Az emberi fogyasztásra szánt kazeinek és kazeinátok ***I (vita)
 17.A következő ülésnap napirendje
 18.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Martin SCHULZ elnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 09.00-kor nyitják meg.


2. Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (a benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)

A következő képviselők vagy képviselőcsoportok nyújtottak be az eljárási szabályzat 135. cikkének értelmében vitaindítványt, az alábbi állásfoglalásra irányuló indítványokkal kapcsolatban:

I.   A Közép-afrikai Köztársaság (2015/2874(RSP))

—   Mark Demesmaeker, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Branislav Škripek és Beatrix von Storch, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, a Közép-afrikai Köztársaságról (B8-1000/2015);

—   Marielle de Sarnez, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Juan Carlos Girauta Vidal, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Frédérique Ries, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Filiz Hyusmenova, Nathalie Griesbeck, Nedzhmi Ali, Philippe De Backer, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Javier Nart, Jozo Radoš, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Marian Harkin és Valentinas Mazuronis, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a Közép-afrikai Köztársaságról (B8-1009/2015);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara, Laura Agea, Isabella Adinolfi és Rolandas Paksas, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, a Közép-afrikai Köztársaságról (B8-1010/2015);

—   Norbert Neuser, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Jude Kirton-Darling, Javi López, Olle Ludvigsson, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, Louis-Joseph Manscour, David Martin, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Daniele Viotti, Boris Zala, Flavio Zanonato és Damiano Zoffoli, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, a Közép-afrikai Köztársaságról (B8-1011/2015);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, David McAllister, Patricija Šulin, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Francesc Gambús, Maurice Ponga, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Davor Ivo Stier, Stanislav Polčák, Barbara Kudrycka, Tomáš Zdechovský, Therese Comodini Cachia, Giovanni La Via, Monica Macovei, Andrej Plenković, Marijana Petir, Roberta Metsola, József Nagy, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Jeroen Lenaers, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Anna Záborská, Jaromír Štětina, Adam Szejnfeld, Ramona Nicole Mănescu, Barbara Matera, Lara Comi, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Elisabetta Gardini és Mariya Gabriel, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, a Közép-afrikai Köztársaságról (B8-1014/2015);

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Tamás Meszerics, Davor Škrlec és Igor Šoltes, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a Közép-afrikai Köztársaságról (B8-1016/2015);

—   Marie-Christine Vergiat, Miloslav Ransdorf, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Malin Björk, Barbara Spinelli, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Marisa Matias, Sofia Sakorafa és Lidia Senra Rodríguez, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a Közép-afrikai Köztársaságról (B8-1019/2015).

II.   A thaiföldi helyzet (2015/2875(RSP))

—   Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Branislav Škripek és Beatrix von Storch, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, A thaiföldi helyzetről (B8-1002/2015);

—   Cecilia Wikström, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Juan Carlos Girauta Vidal, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Nathalie Griesbeck, Nedzhmi Ali, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Ivan Jakovčić, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Javier Nart, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Marian Harkin és Valentinas Mazuronis, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, A thaiföldi helyzetről (B8-1012/2015);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni és Rolandas Paksas, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, A thaiföldi helyzetről (B8-1013/2015);

—   Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Theresa Griffin, Roberto Gualtieri, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Jude Kirton-Darling, Javi López, Olle Ludvigsson, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, Louis-Joseph Manscour, David Martin, Marlene Mizzi, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Jens Nilsson, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marita Ulvskog, Marc Tarabella, Daniele Viotti, Flavio Zanonato és Damiano Zoffoli, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, a thaiföldi deméokráciáról és Andy Hall ügyéről (B8-1015/2015);

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Igor Šoltes és Davor Škrlec, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, A thaiföldi helyzetről (B8-1017/2015);

—   Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Tunne Kelam, David McAllister, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Davor Ivo Stier, Stanislav Polčák, Barbara Kudrycka, Tomáš Zdechovský, Therese Comodini Cachia, Giovanni La Via, Monica Macovei, Andrej Plenković, Marijana Petir, József Nagy, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jaromír Štětina, Adam Szejnfeld, Ramona Nicole Mănescu, Barbara Matera, Lara Comi, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Elisabetta Gardini, Arnaud Danjean és Francisco José Millán Mon, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, A thaiföldi helyzet (B8-1018/2015);

—   Marie-Christine Vergiat, Miloslav Ransdorf, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Malin Björk, Barbara Spinelli, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Lola Sánchez Caldentey és Sofia Sakorafa, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Thaiföldről (B8-1021/2015).

III.   A Boko Haram támadásai következtében a gyermekek lakóhelyük elhagyására kényszerülnek Nigériában (2015/2876(RSP))

—   Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Valdemar Tomaševski, Anna Elżbieta Fotyga, Branislav Škripek és Beatrix von Storch, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, a következő témáról: A Boko Haram támadásai következtében a gyermekek lakóhelyük elhagyására kényszerülnek Nigériában (B8-1003/2015);

—   Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, Juan Carlos Girauta Vidal, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Filiz Hyusmenova, Nathalie Griesbeck, Nedzhmi Ali, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Ivan Jakovčić, Kaja Kallas, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Javier Nart, Jozo Radoš, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Marian Harkin és Valentinas Mazuronis, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a következő témáról: A Boko Haram támadásai következtében a gyermekek lakóhelyük elhagyására kényszerülnek Nigériában (B8-1020/2015);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini és Rolandas Paksas, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, a következő témáról: A Boko Haram támadásai következtében a gyermekek lakóhelyük elhagyására kényszerülnek Nigériában (B8-1023/2015);

—   Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Alessia Maria Mosca, Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Richard Howitt, Afzal Khan, Norbert Neuser, Marlene Mizzi, Pier Antonio Panzeri, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Theresa Griffin, Roberto Gualtieri, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Javi López, Olle Ludvigsson, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, Louis-Joseph Manscour, David Martin, Csaba Molnár, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Jens Nilsson, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Marita Ulvskog, Daniele Viotti, Boris Zala, Flavio Zanonato és Damiano Zoffoli, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, a következő témáról: A Boko Haram támadásai következtében a gyermekek lakóhelyük elhagyására kényszerülnek Nigériában (B8-1024/2015);

—   Jean Lambert, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Michèle Rivasi, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Jordi Sebastià, Davor Škrlec, Igor Šoltes, Bodil Valero és Bart Staes, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a következő témáról: A Boko Haram támadásai következtében a gyermekek lakóhelyük elhagyására kényszerülnek Nigériában (B8-1027/2015);

—   Cristian Dan Preda, Santiago Fisas Ayxelà, Jeroen Lenaers, Tunne Kelam, David McAllister, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Francesc Gambús, Maurice Ponga, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Davor Ivo Stier, Stanislav Polčák, Barbara Kudrycka, Tomáš Zdechovský, Therese Comodini Cachia, Giovanni La Via, Monica Macovei, Andrej Plenković, Marijana Petir, Roberta Metsola, József Nagy, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Anna Záborská, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Adam Szejnfeld, Ramona Nicole Mănescu, Barbara Matera, Lara Comi, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Anna Maria Corazza Bildt, Ramón Luis Valcárcel Siso, Elisabetta Gardini, Francisco José Millán Mon és Mariya Gabriel, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, a következő témáról: A Boko Haram támadásai következtében a gyermekek lakóhelyük elhagyására kényszerülnek Nigériában (B8-1029/2015);

—   Lola Sánchez Caldentey, Miloslav Ransdorf, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Younous Omarjee, Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, Josu Juaristi Abaunz, Marisa Matias, Sofia Sakorafa és Barbara Spinelli, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a következő témáról: A Boko Haram támadásai következtében a gyermekek lakóhelyük elhagyására kényszerülnek Nigériában (B8-1031/2015).

IV.   Ali Mohammed al-Nimr ügye (2015/2883(RSP))

—   Aymeric Chauprade, Louis Aliot és Sylvie Goddyn, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Ali Mohammed an-Nimr ügyéről (B8-0997/2015);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Bernd Lucke, Ulrike Trebesius, Bernd Kölmel, Hans-Olaf Henkel, Joachim Starbatty, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Beatrix von Storch, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Zdzisław Krasnodębski és Branislav Škripek, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Ali Mohamed an-Nimr ügyéről (B8-1004/2015);

—   Frédérique Ries, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, Juan Carlos Girauta Vidal, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Pavel Telička, Filiz Hyusmenova, Nathalie Griesbeck, Nedzhmi Ali, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Ivan Jakovčić, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Javier Nart, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Marian Harkin és Valentinas Mazuronis, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Ali Mohamed an-Nimr ügyéről (B8-1022/2015);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo és Rolandas Paksas, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Szaúd-Arábiáról, Ali Mohamed an-Nimr ügyéről (B8-1025/2015);

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Alessia Maria Mosca, Marlene Mizzi, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Theresa Griffin, Roberto Gualtieri, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Javi López, Olle Ludvigsson, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, Louis-Joseph Manscour, David Martin, Edouard Martin, Csaba Molnár, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Jens Nilsson, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Marita Ulvskog, Daniele Viotti, Boris Zala, Flavio Zanonato és Damiano Zoffoli, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, a szaúd-arábiai Ali Mohamed an-Nimr ügyéről (B8-1026/2015);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Santiago Fisas Ayxelà, Jeroen Lenaers, Tunne Kelam, David McAllister, Patricija Šulin, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Francesc Gambús, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Davor Ivo Stier, Stanislav Polčák, Barbara Kudrycka, Therese Comodini Cachia, Giovanni La Via, Monica Macovei, Andrej Plenković, Marijana Petir, Roberta Metsola, József Nagy, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Anna Záborská, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Adam Szejnfeld, Ramona Nicole Mănescu, Barbara Matera, Lara Comi, Francisco José Millán Mon, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Arnaud Danjean és Ramón Luis Valcárcel Siso, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Ali Mohamed an-Nimr ügyéről (B8-1028/2015);

—   Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Younous Omarjee, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Pablo Iglesias, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Lola Sánchez Caldentey, Josu Juaristi Abaunz, Marisa Matias, Eleonora Forenza, Sofia Sakorafa, Lidia Senra Rodríguez és Barbara Spinelli, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Ali Mohamed an-Nimr ügyéről (B8-1030/2015);

—   Alyn Smith, Pascal Durand, Barbara Lochbihler, Klaus Buchner, Igor Šoltes és Davor Škrlec, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Ali Mohamed an-Nimr ügyéről (B8-1032/2015).

A felszólalási időkeretet az eljárási szabályzat 162. cikkének megfelelően osztják fel.


3. Az Európai Tanács 2015. szeptember 23-i ülésének következtetései (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Az Európai Tanács 2015. szeptember 23-i ülésének következtetései (2015/2859(RSP))

Jean-Claude Juncker (a Bizottság elnöke) és Donald Tusk (az Európai Tanács elnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Manfred Weber, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Gianni Pittella, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Ryszard Antoni Legutko, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Guy Verhofstadt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Philippe Lamberts, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Fabio Massimo Castaldo, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Louis Aliot, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Konstantinos Papadakis, független, Esteban González Pons, Tanja Fajon és Roberts Zīle.

ELNÖKÖL:
David-Maria SASSOLI alelnök

Felszólal: Ska Keller, Rolandas Paksas, Harald Vilimsky, Bruno Gollnisch, Jan Olbrycht, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Bill Etheridge, Enrique Guerrero Salom, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: David Coburn, Ulrike Trebesius, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Liisa Jaakonsaari, Jean Lambert, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Maria Grapini, Petr Mach, Janice Atkinson, Alain Lamassoure, Sylvie Guillaume, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Kristina Winberg, Richard Sulík, Eva Joly, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: James Carver, Vicky Maeijer, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Miguel Urbán Crespo, Manolis Kefalogiannis, Patrizia Toia, István Ujhelyi, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Krisztina Morvai, Ana Gomes, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Ivo Vajgl, Costas Mavrides, Tonino Picula és Pablo Iglesias, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Gilles Lebreton.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Franc Bogovič, Michela Giuffrida, Notis Marias, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Kostas Chrysogonos, Ulrike Lunacek, Kristina Winberg és Zoltán Balczó.

Felszólal: Jean-Claude Juncker és Donald Tusk.

ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI alelnök

A vitát berekesztik.


4. A menekültek humanitárius helyzete az EU-ban és a szomszédos országokban (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: A menekültek humanitárius helyzete az EU-ban és a szomszédos országokban (2015/2877(RSP))

Nicolas Schmit (a Tanács soros elnöke) és Frans Timmermans (a Bizottság első alelnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Elissavet Vozemberg, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Knut Fleckenstein, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Helga Stevens, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Cecilia Wikström, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Judith Sargentini, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Zoltán Balczó, Laura Ferrara, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Lorenzo Fontana, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Eleftherios Synadinos, független, Monika Hohlmeier, Josu Juaristi Abaunz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Josef Weidenholzer, Jussi Halla-aho, Nathalie Griesbeck, Marisa Matias, Tamás Meszerics, Paul Nuttall, James Carver, Afzal Khan, aki kékkártyás kérdést intéz a következő képviselőhöz: Paul Nuttall, aki válaszol arra, Barbara Kudrycka, Linda McAvan, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: David Coburn (Az elnök emlékeztet a „kék kártya” használatának szabályaira), Zdzisław Krasnodębski, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Bill Etheridge.

(A vita folytatása: 2015.10.6-i jegyzőkönyv, 6. pont )


5. Köszöntés

Az elnök a Parlament nevében köszönti a Marokkói Királyság képviselőházának Rasíd Talbi Alami elnök által vezetett küldöttségét, melynek tagjai a hivatalos karzaton foglaltak helyet.


6. A menekültek humanitárius helyzete az EU-ban és a szomszédos országokban (a vita folytatása)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: A menekültek humanitárius helyzete az EU-ban és a szomszédos országokban (2015/2877(RSP))

(A vita első része: 2015.10.6-i jegyzőkönyv, 4. pont )

Felszólal: Angelika Mlinar, Patrick Le Hyaric, Kinga Gál, Birgit Sippel, Angel Dzhambazki, Jozo Radoš, Nikolaos Chountis, Elmar Brok, Claude Moraes, Eleonora Forenza, Anna Maria Corazza Bildt, David-Maria Sassoli, Mariya Gabriel, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Carlos Coelho és Milan Zver.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Michaela Šojdrová, Caterina Chinnici, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos, James Carver, Franz Obermayr és Krisztina Morvai.

Felszólal: Frans Timmermans (a Bizottság első alelnöke) és Nicolas Schmit (a Tanács soros elnöke).

A vitát berekesztik.

ELNÖKÖL:
Mairead McGUINNESS alelnök

Felszólal: Renaud Muselier, Peter Eriksson és José Manuel Fernandes.


7. Szavazások órája

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és az Europarl oldalon tekinthető meg.


7.1. A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet kényszermunkáról szóló egyezménye: büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Ajánlás a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet kényszermunkáról szóló 1930. évi egyezménye 2014. évi jegyzőkönyvének az 1–4. cikkben foglalt, a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködéshez kapcsolódó vonatkozások tekintetében az Európai Unió érdekében történő megerősítésére a tagállamoknak adott felhatalmazásról szóló tanácsi határozattervezetről [06731/2015 - C8-0078/2015 - 2014/0258(NLE)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Helga Stevens (A8-0226/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2015)0325)

A Parlament jóváhagyja a tanácsi határozattervezetet.


7.2. A 4-metilamfetamin ellenőrzési intézkedések alá vonásáról * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés a 4-metilamfetamin ellenőrzési intézkedések alá vonásáról szóló tanácsi végrehajtási határozat tervezetéről [10010/2015 - C8-0182/2015 - 2013/0021(NLE)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Michał Boni (A8-0265/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2015)0326)


7.3. Az 5-(2-amino-propil)indol ellenőrzési intézkedések alá vonásáról * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés az 5-(2-amino-propil)indol ellenőrzési intézkedések alá vonásáról szóló tanácsi végrehajtási határozat tervezetéről [10012/2015 - C8-0186/2015 - 2013/0207(NLE)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0263/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2015)0327)


7.4. A 25I-NBOMe, az AH-7921, a MDPV és a metoxetamin ellenőrzési intézkedések alá vonásáról * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés a 4-jód-2,5-dimetoxi-N-(2-metoxi-benzil)fenetilamin (25I-NBOMe), a 3,4-diklór-N-[[1-(dimetil-amino)ciklohexil]metil]benzamid (AH-7921), a 3,4-metilén-dioxi-pirovaleron (MDPV) és a 2-(3-metoxi-fenil)-2-(etil-amino)ciklohexanon (metoxetamin) ellenőrzési intézkedések alá vonásáról szóló tanácsi végrehajtási határozat tervezetéről [2014/0183(NLE)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0264/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2015)0328)


7.5. A 4,4'-DMAR és az MT-45 ellenőrzési intézkedések alá vonásáról * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés a 4-metil-5-(4-metil-fenil)-4,5-dihidrooxazol-2-amin (4,4'-DMAR) és az 1-ciklohexil-4-(1,2-difenil-etil)piperazin (MT-45) ellenőrzési intézkedések alá vonásáról szóló tanácsi végrehajtási határozat tervezetéről [10009/2015 - C8-0183/2015 - 2014/0340(NLE)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Michał Boni (A8-0262/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2015)0329)


7.6. Az EU Szolidaritási Alapjának igénybevétele: Katasztrófák Bulgáriában és Görögországban 2015-ben (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Unió Szolidaritási Alapjának az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 11. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (természeti katasztrófák Bulgáriában és Görögországban 2015 folyamán) [COM(2015)0370 - C8-0198/2015 - 2015/2151(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Andrey Novakov (A8-0253/2015)

(Minősített többség: a leadott szavazatok háromötöde)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2015)0330)


7.7. A földrajzi jelzések európai uniós oltalmának nem mezőgazdasági termékekre való esetleges kiterjesztése (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés a földrajzi jelzések európai uniós oltalmának nem mezőgazdasági termékekre való esetleges kiterjesztéséről [2015/2053(INI)] - Jogi Bizottság. Előadó: Virginie Rozière (A8-0259/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2015)0331)

Felszólalások

Virginie Rozière (előadó), a szavazást követően.


7.8. Az európai strukturális és beruházási alapokról szóló közös rendelkezések a Görögországra vonatkozó egyedi intézkedések tekintetében ***I (szavazás)

Jelentés az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló 1303/2013/EU európai parlamenti és a tanácsi rendeletnek a Görögországra vonatkozó egyedi intézkedések tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2015)0365 - C8-0192/2015 - 2015/0160(COD)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Iskra Mihaylova (A8-0260/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Jóváhagyva (P8_TA(2015)0332)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P8_TA(2015)0332)


7.9. Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: Németország „EGF/2015/002 DE/Adam Opel” referenciaszámú kérelme (szavazás)

Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Németország „EGF/2015/002 DE/Adam Opel” referenciaszámú kérelme) [COM(2015)0342 - C8-0249/2015 - 2015/2208(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Jens Geier (A8-0273/2015)

(Minősített többség: a leadott szavazatok háromötöde)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2015)0333)


7.10. Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: Belgium „EGF/2015/003 BE/Ford Genk” referenciaszámú kérelme (szavazás)

Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Belgium „EGF/2015/003 BE/Ford Genk” referenciaszámú kérelme) [COM(2015)0336 - C8-0250/2015 - 2015/2209(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Paul Rübig (A8-0272/2015)

(Minősített többség: a leadott szavazatok háromötöde)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2015)0334)


7.11. Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: Olaszország „EGF/2015/004 IT/Alitalia” referenciaszámú kérelme (szavazás)

Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament,a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Olaszország „EGF/2015/004 IT/Alitalia” referenciaszámú kérelme) [COM(2015)0397 - C8-0252/2015 - 2015/2212(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Monika Vana (A8-0274/2015)

(Minősített többség: a leadott szavazatok háromötöde)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2015)0335)


7.12. A fejlődő országok helyi hatóságainak szerepe a fejlesztési együttműködésben (szavazás)

Jelentés a fejlődő országok helyi hatóságainak a fejlesztési együttműködésben játszott szerepéről [2015/2004(INI)] - Fejlesztési Bizottság. Előadó: Eleni Theocharous (A8-0232/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2015)0336)


8. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az eljárási szabályzat 183. cikke értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Virginie Rozière -jelentés - A8-0259/2015
Sergio Gutiérrez Prieto, Michaela Šojdrová, Catherine Stihler, Neena Gill, Krisztina Morvai, Igor Šoltes, Jiří Pospíšil, Ivana Maletić, Seán Kelly, Tiziana Beghin, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák és Stefano Maullu

Iskra Mihaylova -jelentés - A8-0260/2015
Krisztina Morvai, Ivana Maletić, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák és Notis Marias

Eleni Theocharous -jelentés - A8-0232/2015
Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák és Krisztina Morvai.


9. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az Europarl weboldalon találhatók: „Plenáris ülés”, „Szavazások”, „A szavazások eredménye” (A név szerinti szavazások eredménye), valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


(A 13.35-kor megszakított ülést 15.00-kor folytatják.)

ELNÖKÖL:
Sylvie GUILLAUME alelnök

10. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.

°
° ° °

Felszólal: Michaela Šojdrová.


11. Kibocsátásmérés a gépjárműiparban (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000113/2015) felteszi: Giovanni La Via, az ENVI bizottság nevében, Vicky Ford, az IMCO bizottság nevében, Jerzy Buzek, az ITRE bizottság nevében, Michael Cramer, a TRAN bizottság nevében, a Bizottsághoz: Kibocsátásmérés a gépjárműiparban (2015/2865(RSP)) (B8-0764/2015)

Giovanni La Via, Vicky Ford, Jerzy Buzek és Michael Cramer kifejti a kérdést.

Elżbieta Bieńkowska (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre.

Felszólal: Françoise Grossetête, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Kathleen Van Brempt, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Hans-Olaf Henkel, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Gerben-Jan Gerbrandy, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Merja Kyllönen, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Rebecca Harms, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Bill Etheridge, Dario Tamburrano, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Georg Mayer, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Sotirios Zarianopoulos, független, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Matthias Groote, Tomasz Piotr Poręba, Dita Charanzová, Miloslav Ransdorf, Roger Helmer, Bas Eickhout, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tibor Szanyi, Gianluca Buonanno, (az elnök megvonja tőle a szót és rendre utasítja), Lampros Fountoulis, Peter Liese, Evelyne Gebhardt, Julie Girling, Gesine Meissner, Cornelia Ernst, Karima Delli, Marco Zullo, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Dan Nica és Evžen Tošenovský.

ELNÖKÖL:
Dimitrios PAPADIMOULIS alelnök

Felszólal: Nils Torvalds, Curzio Maltese, Claude Turmes, Daniela Aiuto, Jean-François Jalkh, Wim van de Camp, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: István Ujhelyi, Ismail Ertug, Daniel Dalton, Pavel Telička, Sofia Sakorafa, Yannick Jadot, Eleonora Evi, Salvatore Domenico Pogliese, Miriam Dalli, Peter van Dalen, Dominique Riquet, Miguel Urbán Crespo, Benedek Jávor, Ivo Belet, Nicola Danti, Jørn Dohrmann, Frédérique Ries, Marina Albiol Guzmán, Julia Reda, Luděk Niedermayer, Patrizia Toia, Kosma Złotowski, Anneli Jäätteenmäki, Pascal Durand, Annie Schreijer-Pierik, Seb Dance, Bernd Lucke, Karl-Heinz Florenz, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Zdzisław Krasnodębski, Pablo Zalba Bidegain, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Miguel Urbán Crespo, Jytte Guteland, Angelika Niebler, Martina Werner, Markus Pieper, Sergio Gutiérrez Prieto, Henna Virkkunen, Simona Bonafè, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Piernicola Pedicini, Olga Sehnalová, Bernd Lange, Nikos Androulakis és José Inácio Faria, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Doru-Claudian Frunzulică.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: David McAllister, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Neoklis Sylikiotis, Davor Škrlec és Piernicola Pedicini.

Felszólal: Elżbieta Bieńkowska.

ELNÖKÖL:
David-Maria SASSOLI alelnök

Az eljárási szabályzat 128. cikkének (5) bekezdése szerint benyújtandó állásfoglalási indítványok később kerülnek kihirdetésre.

A vitát berekesztik.

Szavazás: októberi III. plenáris ülés

Felszólal: Gerben-Jan Gerbrandy, aki kéri, hogy a Bizottság adjon írásbeli választ a vita alatt sorra nem került kérdésekre és Elżbieta Bieńkowska, aki erre ígéretet tesz.


12. A líbiai helyzet (vita)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: A líbiai helyzet (2015/2872(RSP))

Christos Stylianides (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz a Bizottság alelnöke/az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nevében.

Felszólal: Mariya Gabriel, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Victor Boştinaru, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Mark Demesmaeker, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Fernando Maura Barandiarán, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Javier Couso Permuy, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Barbara Lochbihler, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Fabio Massimo Castaldo, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Ivan Jakovčić, Mario Borghezio, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Georgios Epitideios, független, Cristian Dan Preda, aki nem válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére: Aymeric Chauprade, Pier Antonio Panzeri, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: James Carver, Karol Karski, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Bill Etheridge, Javier Nart, Bodil Valero, Mike Hookem, Aymeric Chauprade, Bruno Gollnisch, Michael Gahler, Ana Gomes, Bas Belder, Hilde Vautmans, Michał Marusik, Zoltán Balczó, Lorenzo Cesa, Gilles Pargneaux, Mirosław Piotrowski, Edouard Ferrand, Francisco José Millán Mon, Afzal Khan, Jean-Luc Schaffhauser, Inés Ayala Sender, Josef Weidenholzer, Miriam Dalli, Andi Cristea, Eugen Freund, Brando Benifei és Richard Howitt.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Csaba Sógor, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk, Kateřina Konečná és Diane Dodds.

Felszólal: Christos Stylianides.

A vitát berekesztik.

ELNÖKÖL:
Ryszard CZARNECKI alelnök


13. Halálbüntetés (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000103/2015) felteszi: Elena Valenciano, az AFET bizottság nevében, a Tanácshoz: A halálbüntetés (2015/2879(RSP)) (B8-0761/2015)

Elena Valenciano kifejti a kérdést és nem válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére: Janusz Korwin-Mikke.

Nicolas Schmit (a Tanács soros elnöke) válaszol a O-000103/2015. sz. szóbeli választ igénylő kérdésre.

Az elnök, aki pontosítja, hogy a Tanácshoz nem lehet „kékkártyás kérdéseket” intézni.

Felszólal: Lars Adaktusson, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Pier Antonio Panzeri, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Mark Demesmaeker, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Beatriz Becerra Basterrechea, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Marie-Christine Vergiat, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Barbara Lochbihler, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki nem válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére: Janusz Korwin-Mikke, Jonathan Arnott, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Bill Etheridge, Therese Comodini Cachia, aki nem válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére: Janusz Korwin-Mikke, Andi Cristea, Cecilia Wikström, Pablo Iglesias, Jean Lambert, Ignazio Corrao, aki nem válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére: Janusz Korwin-Mikke, Stanislav Polčák, Ana Gomes, Takis Hadjigeorgiou, Anneliese Dodds, Edouard Martin és Csaba Molnár.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Jaromír Štětina, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Kostas Chrysogonos, Igor Šoltes, Gerard Batten, Andrzej Grzyb, Caterina Chinnici, Karol Karski, Lynn Boylan, Fabio Massimo Castaldo és Ruža Tomašić.

Felszólal: Nicolas Schmit.

Az eljárási szabályzat 128. cikkének (5) bekezdése szerint benyújtandó állásfoglalási indítványok később kerülnek kihirdetésre.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2015.10.8-i jegyzőkönyv, 9.7. pont .


14. A kis értékű követelések európai eljárása és az európai fizetési meghagyásos eljárás ***I (vita)

Jelentés a kis értékű követelések európai eljárásának bevezetéséről szóló, 2007. július 11-i 861/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint az európai fizetési meghagyásos eljárás létrehozásáról szóló, 2006. december 12-i 1896/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2013)0794 - C7-0414/2013 - 2013/0403(COD)] - Jogi Bizottság. Előadó: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0140/2015)

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Věra Jourová (a Bizottság tagja).

Felszólal: Daniel Buda, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Angel Dzhambazki, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, António Marinho e Pinto, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Jiří Maštálka, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, és Laura Ferrara, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Ulrike LUNACEK alelnök

Felszólal: Gilles Lebreton, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Adam Szejnfeld, Sergio Gaetano Cofferati, Bernd Kölmel, Pavel Svoboda, Biljana Borzan, Angelika Niebler, Victor Negrescu, Therese Comodini Cachia és Emil Radev.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Notis Marias és Igor Šoltes.

Felszólal: Věra Jourová és Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2015.10.7-i jegyzőkönyv, 10.3. pont .


15. Egyes szennyező anyagok levegőbe történő kibocsátásának korlátozása ***I (vita)

Jelentés a közepes tüzelőberendezésekből származó egyes szennyező anyagok levegőbe történő kibocsátásának korlátozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2013)0919 - C7-0003/2014 - 2013/0442(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Andrzej Grzyb (A8-0160/2015)

Andrzej Grzyb előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Phil Hogan (a Bizottság tagja).

Felszólal: Giovanni La Via, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Massimo Paolucci, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Jadwiga Wiśniewska, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Jan Huitema, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Estefanía Torres Martínez, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Bas Eickhout, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Bill Etheridge, Piernicola Pedicini, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Zoltán Balczó, független, Annie Schreijer-Pierik, Gilles Pargneaux, Julie Girling, Nils Torvalds, Kateřina Konečná, Julia Reid, Marijana Petir, Carlos Zorrinho, Evžen Tošenovský, Younous Omarjee, Bill Etheridge, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Karin Kadenbach, Dawid Bohdan Jackiewicz, Lynn Boylan, Csaba Sógor, Miapetra Kumpula-Natri és Damiano Zoffoli.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Ricardo Serrão Santos, Notis Marias és Bronis Ropė.

Felszólal: Phil Hogan és Andrzej Grzyb.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2015.10.7-i jegyzőkönyv, 10.4. pont .


16. Az emberi fogyasztásra szánt kazeinek és kazeinátok ***I (vita)

Jelentés az emberi fogyasztásra szánt kazeinekre és kazeinátokra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről és a 83/417/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2014)0174 - C7-0105/2014 - 2014/0096(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Giovanni La Via (A8-0042/2015)

Giovanni La Via előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Phil Hogan (a Bizottság tagja).

Felszólal: Marijana Petir, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Susanne Melior, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Bolesław G. Piecha, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Bronis Ropė, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Piernicola Pedicini, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Herbert Dorfmann, Nicola Caputo, Julia Reid, Jiří Pospíšil, Elena Gentile és Ricardo Serrão Santos.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Notis Marias.

Felszólal: Phil Hogan és Giovanni La Via.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2015.10.7-i jegyzőkönyv, 10.5. pont .


17. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 568.368/OJME).


18. Az ülés berekesztése

Az ülést 22.55-kor berekesztik.

Klaus Welle

Alexander Graf Lambsdorff

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Goddyn, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Igazoltan távol lévők:

Crowley, Kukan, Le Pen Jean-Marie, Liberadzki, Picierno, Quisthoudt-Rowohl, Ruohonen-Lerner, Taylor, Winkler Hermann, Żółtek

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat