Indeks 
Protokół
PDF 284kWORD 219k
Wtorek, 6 października 2015 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)
 3.Konkluzje nieformalnej Rady Europejskiej z dnia 23 września 2015 r. (debata)
 4.Sytuacja humanitarna uchodźców w UE i krajach z nią sąsiadujących (debata)
 5.Oficjalne powitanie
 6.Sytuacja humanitarna uchodźców w UE i krajach z nią sąsiadujących (ciąg dalszy debaty)
 7.Głosowanie
  
7.1.Konwencja dotycząca pracy przymusowej lub obowiązkowej MOP: współpraca wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.2.Poddanie 4-metyloamfetaminy środkom kontroli * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.3.Poddanie 5-(2-aminopropylo)indolu środkom kontroli * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.4.Poddanie 25I-NBOMe, AH-7921, MDPV i metoksetaminy środkom kontroli * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.5.Poddanie 4,4'-DMAR i MT-45 środkom kontroli * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.6.Uruchomienie środków z Funduszu Solidarności UE: klęski naturalne w Bułgarii i Grecji w 2015 r. (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.7.Możliwe rozszerzenie ochrony oznaczeń geograficznych Unii Europejskiej na produkty nierolne (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.8.Przepisy ogólne dotyczące europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych: szczególne środki dla Grecji ***I (głosowanie)
  
7.9.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji – wniosek EGF/2015/002 DE/Adam Opel (głosowanie)
  
7.10.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2015/003 BE/Ford Genk (głosowanie)
  
7.11.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2015/004 IT/Alitalia (głosowanie)
  
7.12.Rola władz lokalnych w krajach rozwijających się we współpracy na rzecz rozwoju (głosowanie)
 8.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 9.Korekty do głosowania i zamiary głosowania
 10.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 11.Pomiar emisji w sektorze motoryzacyjnym (debata)
 12.Sytuacja w Libii (debata)
 13.Kara śmierci (debata)
 14.Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń oraz postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty ***I (debata)
 15.Ograniczenie emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ***I (debata)
 16.Kazeiny i kazeiniany przeznaczone do spożycia przez ludzi ***I (debata)
 17.Porządek obrad następnego posiedzenia
 18.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Martin SCHULZ
Przewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 9.00.


2. Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)

Następujący posłowie lub grupy polityczne przekazali wnioski o przeprowadzenie debaty - złożone zgodnie z art. 135 Regulaminu – dotyczące następujących projektów rezolucji:

I.   Republika Środkowoafrykańska (2015/2874(RSP))

—   Mark Demesmaeker, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Branislav Škripek i Beatrix von Storch w imieniu grupy ECR, w sprawie Republiki Środkowoafrykańskiej (B8-1000/2015);

—   Marielle de Sarnez, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Juan Carlos Girauta Vidal, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Frédérique Ries, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Filiz Hyusmenova, Nathalie Griesbeck, Nedzhmi Ali, Philippe De Backer, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Javier Nart, Jozo Radoš, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Marian Harkin i Valentinas Mazuronis w imieniu grupy ALDE, w sprawie Republiki Środkowoafrykańskiej (B8-1009/2015);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara, Laura Agea, Isabella Adinolfi i Rolandas Paksas w imieniu grupy EFDD, w sprawie Republiki Środkowoafrykańskiej (B8-1010/2015);

—   Norbert Neuser, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Jude Kirton-Darling, Javi López, Olle Ludvigsson, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, Louis-Joseph Manscour, David Martin, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Daniele Viotti, Boris Zala, Flavio Zanonato i Damiano Zoffoli w imieniu grupy S&D, w sprawie Republiki Środkowoafrykańskiej (B8-1011/2015);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, David McAllister, Patricija Šulin, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Francesc Gambús, Maurice Ponga, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Davor Ivo Stier, Stanislav Polčák, Barbara Kudrycka, Tomáš Zdechovský, Therese Comodini Cachia, Giovanni La Via, Monica Macovei, Andrej Plenković, Marijana Petir, Roberta Metsola, József Nagy, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Jeroen Lenaers, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Anna Záborská, Jaromír Štětina, Adam Szejnfeld, Ramona Nicole Mănescu, Barbara Matera, Lara Comi, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Elisabetta Gardini i Mariya Gabriel w imieniu grupy PPE, w sprawie Republiki Środkowoafrykańskiej (B8-1014/2015);

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Tamás Meszerics, Davor Škrlec i Igor Šoltes w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie Republiki Środkowoafrykańskiej (B8-1016/2015);

—   Marie-Christine Vergiat, Miloslav Ransdorf, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Malin Björk, Barbara Spinelli, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Marisa Matias, Sofia Sakorafa i Lidia Senra Rodríguez w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie Republiki Środkowoafrykańskiej (B8-1019/2015).

II.   Sytuacja w Tajlandii (2015/2875(RSP))

—   Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Branislav Škripek i Beatrix von Storch w imieniu grupy ECR, w sprawie sytuacji w Tajlandii (B8-1002/2015);

—   Cecilia Wikström, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Juan Carlos Girauta Vidal, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Nathalie Griesbeck, Nedzhmi Ali, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Ivan Jakovčić, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Javier Nart, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Marian Harkin i Valentinas Mazuronis w imieniu grupy ALDE, w sprawie sytuacji w Tajlandii (B8-1012/2015);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni i Rolandas Paksas w imieniu grupy EFDD, w sprawie sytuacji w Tajlandii (B8-1013/2015);

—   Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Theresa Griffin, Roberto Gualtieri, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Jude Kirton-Darling, Javi López, Olle Ludvigsson, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, Louis-Joseph Manscour, David Martin, Marlene Mizzi, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Jens Nilsson, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marita Ulvskog, Marc Tarabella, Daniele Viotti, Flavio Zanonato i Damiano Zoffoli w imieniu grupy S&D, w sprawie sytuacji w Tajlandii i przypadku Andy'ego Halla (B8-1015/2015);

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Igor Šoltes i Davor Škrlec w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie sytuacji w Tajlandii (B8-1017/2015);

—   Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Tunne Kelam, David McAllister, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Davor Ivo Stier, Stanislav Polčák, Barbara Kudrycka, Tomáš Zdechovský, Therese Comodini Cachia, Giovanni La Via, Monica Macovei, Andrej Plenković, Marijana Petir, József Nagy, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jaromír Štětina, Adam Szejnfeld, Ramona Nicole Mănescu, Barbara Matera, Lara Comi, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Elisabetta Gardini, Arnaud Danjean i Francisco José Millán Mon w imieniu grupy PPE, w sprawie sytuacji w Tajlandii (B8-1018/2015);

—   Marie-Christine Vergiat, Miloslav Ransdorf, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Malin Björk, Barbara Spinelli, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Lola Sánchez Caldentey i Sofia Sakorafa w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie Tajlandii (B8-1021/2015).

III.   Masowe przesiedlenie dzieci w Nigerii w wyniku ataków Boko Haram (2015/2876(RSP))

—   Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Valdemar Tomaševski, Anna Elżbieta Fotyga, Branislav Škripek i Beatrix von Storch w imieniu grupy ECR, w sprawie masowego przesiedlenia dzieci w Nigerii w wyniku ataków Boko Haram (B8-1003/2015);

—   Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, Juan Carlos Girauta Vidal, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Filiz Hyusmenova, Nathalie Griesbeck, Nedzhmi Ali, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Ivan Jakovčić, Kaja Kallas, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Javier Nart, Jozo Radoš, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Marian Harkin i Valentinas Mazuronis w imieniu grupy ALDE, w sprawie masowego przesiedlenia dzieci w Nigerii w wyniku ataków Boko Haram (B8-1020/2015);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini i Rolandas Paksas w imieniu grupy EFDD, w sprawie masowego przesiedlenia dzieci w Nigerii w wyniku ataków Boko Haram (B8-1023/2015);

—   Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Alessia Maria Mosca, Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Richard Howitt, Afzal Khan, Norbert Neuser, Marlene Mizzi, Pier Antonio Panzeri, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Theresa Griffin, Roberto Gualtieri, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Javi López, Olle Ludvigsson, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, Louis-Joseph Manscour, David Martin, Csaba Molnár, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Jens Nilsson, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Marita Ulvskog, Daniele Viotti, Boris Zala, Flavio Zanonato i Damiano Zoffoli w imieniu grupy S&D, w sprawie masowego przesiedlenia dzieci w Nigerii w wyniku ataków Boko Haram (B8-1024/2015);

—   Jean Lambert, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Michèle Rivasi, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Jordi Sebastià, Davor Škrlec, Igor Šoltes, Bodil Valero i Bart Staes w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie masowego przesiedlenia dzieci w Nigerii w wyniku ataków Boko Haram (B8-1027/2015);

—   Cristian Dan Preda, Santiago Fisas Ayxelà, Jeroen Lenaers, Tunne Kelam, David McAllister, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Francesc Gambús, Maurice Ponga, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Davor Ivo Stier, Stanislav Polčák, Barbara Kudrycka, Tomáš Zdechovský, Therese Comodini Cachia, Giovanni La Via, Monica Macovei, Andrej Plenković, Marijana Petir, Roberta Metsola, József Nagy, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Anna Záborská, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Adam Szejnfeld, Ramona Nicole Mănescu, Barbara Matera, Lara Comi, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Anna Maria Corazza Bildt, Ramón Luis Valcárcel Siso, Elisabetta Gardini, Francisco José Millán Mon i Mariya Gabriel w imieniu grupy PPE, w sprawie masowego przesiedlenia dzieci w Nigerii w wyniku ataków Boko Haram (B8-1029/2015);

—   Lola Sánchez Caldentey, Miloslav Ransdorf, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Younous Omarjee, Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, Josu Juaristi Abaunz, Marisa Matias, Sofia Sakorafa i Barbara Spinelli w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie masowego przesiedlenia dzieci w Nigerii w wyniku ataków Boko Haram (B8-1031/2015).

IV.   Sprawa Alego Mohammeda al-Nimra (2015/2883(RSP))

—   Aymeric Chauprade, Louis Aliot i Sylvie Goddyn w imieniu grupy ENF, w sprawie Alego Mohammeda al-Nimra (B8-0997/2015);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Bernd Lucke, Ulrike Trebesius, Bernd Kölmel, Hans-Olaf Henkel, Joachim Starbatty, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Beatrix von Storch, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Zdzisław Krasnodębski i Branislav Škripek w imieniu grupy ECR, w sprawie Alego Mohammeda al-Nimra (B8-1004/2015);

—   Frédérique Ries, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, Juan Carlos Girauta Vidal, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Pavel Telička, Filiz Hyusmenova, Nathalie Griesbeck, Nedzhmi Ali, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Ivan Jakovčić, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Javier Nart, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Marian Harkin i Valentinas Mazuronis w imieniu grupy ALDE, w sprawie Alego Mohammeda al-Nimra (B8-1022/2015);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo i Rolandas Paksas w imieniu grupy EFDD, w sprawie Arabii Saudyjskiej, przypadek Alego Mohammeda al-Nimra (B8-1025/2015);

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Alessia Maria Mosca, Marlene Mizzi, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Theresa Griffin, Roberto Gualtieri, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Javi López, Olle Ludvigsson, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, Louis-Joseph Manscour, David Martin, Edouard Martin, Csaba Molnár, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Jens Nilsson, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Marita Ulvskog, Daniele Viotti, Boris Zala, Flavio Zanonato i Damiano Zoffoli w imieniu grupy S&D, w sprawie Alego Mohammeda al-Nimra, Arabia Saudyjska (B8-1026/2015);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Santiago Fisas Ayxelà, Jeroen Lenaers, Tunne Kelam, David McAllister, Patricija Šulin, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Francesc Gambús, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Davor Ivo Stier, Stanislav Polčák, Barbara Kudrycka, Therese Comodini Cachia, Giovanni La Via, Monica Macovei, Andrej Plenković, Marijana Petir, Roberta Metsola, József Nagy, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Anna Záborská, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Adam Szejnfeld, Ramona Nicole Mănescu, Barbara Matera, Lara Comi, Francisco José Millán Mon, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Arnaud Danjean i Ramón Luis Valcárcel Siso w imieniu grupy PPE, w sprawie Alego Mohammeda al-Nimra (B8-1028/2015);

—   Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Younous Omarjee, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Pablo Iglesias, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Lola Sánchez Caldentey, Josu Juaristi Abaunz, Marisa Matias, Eleonora Forenza, Sofia Sakorafa, Lidia Senra Rodríguez i Barbara Spinelli w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie Alego Mohammeda al-Nimra (B8-1030/2015);

—   Alyn Smith, Pascal Durand, Barbara Lochbihler, Klaus Buchner, Igor Šoltes i Davor Škrlec w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie Alego Mohammeda al-Nimra (B8-1032/2015).

Czas wystapień zostanie przydzielony zgodnie z art. 162 Regulaminu.


3. Konkluzje nieformalnej Rady Europejskiej z dnia 23 września 2015 r. (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Konkluzje nieformalnej Rady Europejskiej z dnia 23 września 2015 r. (2015/2859(RSP))

Jean-Claude Juncker (przewodniczący Komisji) i Donald Tusk (przewodniczący Rady Europejskiej) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Manfred Weber w imieniu grupy PPE, Gianni Pittella w imieniu grupy S&D, Ryszard Antoni Legutko w imieniu grupy ECR, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo w imieniu grupy EFDD, Louis Aliot w imieniu grupy ENF, Konstantinos Papadakis niezrzeszony, Esteban González Pons, Tanja Fajon i Roberts Zīle.

PRZEWODNICTWO: David-Maria SASSOLI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Ska Keller, Rolandas Paksas, Harald Vilimsky, Bruno Gollnisch, Jan Olbrycht, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Billa Etheridge'a, Enrique Guerrero Salom, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Davida Coburna, Ulrike Trebesius, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Liisę Jaakonsaari, Jean Lambert, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marię Grapini, Petr Mach, Janice Atkinson, Alain Lamassoure, Sylvie Guillaume, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Kristinę Winberg, Richard Sulík, Eva Joly, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jamesa Carvera, Vicky Maeijer, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Miguela Urbána Crespo, Manolis Kefalogiannis, Patrizia Toia, István Ujhelyi, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Krisztinę Morvai, Ana Gomes, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Iva Vajgla, Costas Mavrides, Tonino Picula i Pablo Iglesias, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Gillesa Lebretona.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Franc Bogovič, Michela Giuffrida, Notis Marias, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Kostas Chrysogonos, Ulrike Lunacek, Kristina Winberg i Zoltán Balczó.

Głos zabrali: Jean-Claude Juncker i Donald Tusk.

PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Wiceprzewodniczący

Debata została zamknięta.


4. Sytuacja humanitarna uchodźców w UE i krajach z nią sąsiadujących (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Sytuacja humanitarna uchodźców w UE i krajach z nią sąsiadujących (2015/2877(RSP))

Nicolas Schmit (urzędujący przewodniczący Rady) i Frans Timmermans (pierwszy wiceprzewodniczący Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Elissavet Vozemberg-Vrionidi w imieniu grupy PPE, Knut Fleckenstein w imieniu grupy S&D, Helga Stevens w imieniu grupy ECR, Cecilia Wikström w imieniu grupy ALDE, Judith Sargentini w imieniu grupy Verts/ALE, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Zoltána Balczó, Laura Ferrara w imieniu grupy EFDD, Lorenzo Fontana w imieniu grupy ENF, Eleftherios Synadinos niezrzeszony, Monika Hohlmeier, Josu Juaristi Abaunz w imieniu grupy GUE/NGL, Josef Weidenholzer, Jussi Halla-aho, Nathalie Griesbeck, Marisa Matias, Tamás Meszerics, Paul Nuttall, James Carver, Afzal Khan, aby zadać pytanie przez podniesienie niebieskiej kartki Paulowi Nuttallowi, który udzielił odpowiedzi, Barbara Kudrycka, Linda McAvan, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Davida Coburna (Przewodniczący przypomniał zasady korzystania z niebieskiej kartki), Zdzisław Krasnodębski, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Billa Etheridge'a.

(Ciąg dalszy debaty: pkt 6 protokołu z dnia 6.10.2015)


5. Oficjalne powitanie

W imieniu Parlamentu Przewodniczący przywitał delegację Izby Reprezentantów Królestwa Maroka pod przewodnictwem jej przewodniczącego Rachida Talbiego Alamiego. Delegacja zajęła miejsce na trybunie honorowej.


6. Sytuacja humanitarna uchodźców w UE i krajach z nią sąsiadujących (ciąg dalszy debaty)

Oświadczenia Rady i Komisji: Sytuacja humanitarna uchodźców w UE i krajach z nią sąsiadujących (2015/2877(RSP))

(Początek debaty: pkt 4 protokołu z dnia 6.10.2015)

Głos zabrali: Angelika Mlinar, Patrick Le Hyaric, Kinga Gál, Birgit Sippel, Angel Dzhambazki, Jozo Radoš, Nikolaos Chountis, Elmar Brok, Claude Moraes, Eleonora Forenza, Anna Maria Corazza Bildt, David-Maria Sassoli, Mariya Gabriel, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Carlos Coelho i Milan Zver.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Michaela Šojdrová, Caterina Chinnici, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos, James Carver, Franz Obermayr i Krisztina Morvai.

Głos zabrali: Frans Timmermans (pierwszy wiceprzewodniczący Komisji) i Nicolas Schmit (urzędujący przewodniczący Rady).

Debata została zamknięta.

PRZEWODNICTWO: Mairead McGUINNESS
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali Renaud Muselier, Peter Eriksson i José Manuel Fernandes.


7. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


7.1. Konwencja dotycząca pracy przymusowej lub obowiązkowej MOP: współpraca wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady upoważniającej państwa członkowskie do ratyfikowania, w interesie Unii Europejskiej, Protokołu z 2014 r. do Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy z 1930 r. dotyczącej pracy przymusowej lub obowiązkowej w odniesieniu do art. 1–4 protokołu dotyczących kwestii związanych z współpracą wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych [06731/2015 - C8-0078/2015 - 2014/0258(NLE)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Helga Stevens (A8-0226/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2015)0325)

Parlament wyraził zgodę na projekt decyzji Rady.


7.2. Poddanie 4-metyloamfetaminy środkom kontroli * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady w sprawie poddania 4-metyloamfetaminy środkom kontroli [10010/2015 - C8-0182/2015 - 2013/0021(NLE)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Michał Boni (A8-0265/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2015)0326)


7.3. Poddanie 5-(2-aminopropylo)indolu środkom kontroli * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady w sprawie poddania 5-(2-aminopropylo)indolu środkom kontroli [10012/2015 - C8-0186/2015 - 2013/0207(NLE)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0263/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2015)0327)


7.4. Poddanie 25I-NBOMe, AH-7921, MDPV i metoksetaminy środkom kontroli * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady w sprawie poddania 2-(2,5-dimetoksy-4-jodofenylo)-N-(2-metoksybenzylo)etyloaminy (25I-NBOMe), 3,4-dichloro-N-[(1-dimetyloamino)cykloheksylometylo]benzamidu (AH-7921), 1-(1,3-benzodioksylo-5-yl)-2-pirolidyno-1-ylpentan-1-onu (MDPV) i 2-(3-metoksyfenylo)-2-(etyloamino)cykloheksanonu (metoksetaminy) środkom kontroli [2014/0183(NLE)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0264/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2015)0328)


7.5. Poddanie 4,4'-DMAR i MT-45 środkom kontroli * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady w sprawie poddania 4-metylo-5-(4-metylofenylo)-4,5-dihydrooxazolo-2-aminy (4,4'-DMAR) i 1-cykloheksylo-4-(1,2-difenyletylo)-piperazyny (MT-45) środkom kontroli [10009/2015 - C8-0183/2015 - 2014/0340(NLE)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Michał Boni (A8-0262/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2015)0329)


7.6. Uruchomienie środków z Funduszu Solidarności UE: klęski naturalne w Bułgarii i Grecji w 2015 r. (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej zgodnie z pkt 11 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (klęski naturalne w Bułgarii i Grecji w 2015 r.) [COM(2015)0370 - C8-0198/2015 - 2015/2151(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Andrey Novakov (A8-0253/2015)

(Wymagana większość kwalifikowana i trzy piąte oddanych głosów)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2015)0330)


7.7. Możliwe rozszerzenie ochrony oznaczeń geograficznych Unii Europejskiej na produkty nierolne (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie możliwego rozszerzenia ochrony oznaczeń geograficznych Unii Europejskiej na produkty nierolne [2015/2053(INI)] - Komisja Prawna. Sprawozdawczyni: Virginie Rozière (A8-0259/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2015)0331)

Wystąpienia

Virginie Rozière (sprawozdawczyni), po głosowaniu.


7.8. Przepisy ogólne dotyczące europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych: szczególne środki dla Grecji ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w odniesieniu do szczególnych środków dla Grecji [COM(2015)0365 - C8-0192/2015 - 2015/0160(COD)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawczyni: Iskra Mihaylova (A8-0260/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzono (P8_TA(2015)0332)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P8_TA(2015)0332)


7.9. Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji – wniosek EGF/2015/002 DE/Adam Opel (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2015/002 DE/Adam Opel z Niemiec) [COM(2015)0342 - C8-0249/2015 - 2015/2208(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Jens Geier (A8-0273/2015)

(Wymagana większość kwalifikowana i trzy piąte oddanych głosów)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2015)0333)


7.10. Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2015/003 BE/Ford Genk (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2015/003 BE/Ford Genk z Belgii) [COM(2015)0336 - C8-0250/2015 - 2015/2209(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Paul Rübig (A8-0272/2015)

(Wymagana większość kwalifikowana i trzy piąte oddanych głosów)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2015)0334)


7.11. Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2015/004 IT/Alitalia (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2015/004 IT/Alitalia z Włoch) [COM(2015)0397 - C8-0252/2015 - 2015/2212(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawczyni: Monika Vana (A8-0274/2015)

(Wymagana większość kwalifikowana i trzy piąte oddanych głosów)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2015)0335)


7.12. Rola władz lokalnych w krajach rozwijających się we współpracy na rzecz rozwoju (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie roli władz lokalnych w krajach rozwijających się we współpracy na rzecz rozwoju [2015/2004(INI)] - Komisja Rozwoju. Sprawozdawczyni: Eleni Theocharous (A8-0232/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2015)0336)


8. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Pisemne wyjaśnienia, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, zostaną zamieszczone w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie Virginie Rozière - A8-0259/2015
Sergio Gutiérrez Prieto, Michaela Šojdrová, Catherine Stihler, Neena Gill, Krisztina Morvai, Igor Šoltes, Jiří Pospíšil, Ivana Maletić, Seán Kelly, Tiziana Beghin, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák i Stefano Maullu

Sprawozdanie Iskra Mihaylova - A8-0260/2015
Krisztina Morvai, Ivana Maletić, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák i Notis Marias

Sprawozdanie Eleni Theocharous - A8-0232/2015
Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák i Krisztina Morvai.


9. Korekty do głosowania i zamiary głosowania

Korekty do głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Europarl „Posiedzenia plenarne” / „Głosowania” / „Wyniki głosowania” (Wyniki głosowań imiennych) oraz w wersji papierowej załącznika „Wyniki głosowań imiennych”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana najdłużej przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt do głosowania i zamiarów głosowania zostanie zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 13.35 i wznowione o 15.00.)

PRZEWODNICTWO: Sylvie GUILLAUME
Wiceprzewodnicząca

10. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.

°
° ° °

Głos zabrała Michaela Šojdrová.


11. Pomiar emisji w sektorze motoryzacyjnym (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000113/2015), które skierowali Giovanni La Via, w imieniu komisji ENVI, Vicky Ford, w imieniu komisji IMCO, Jerzy Buzek, w imieniu komisji ITRE, Michael Cramer, w imieniu komisji TRAN, do Komisji: Pomiar emisji w sektorze motoryzacyjnym (2015/2865(RSP)) (B8-0764/2015)

Giovanni La Via, Vicky Ford, Jerzy Buzek i Michael Cramer rozwinęli pytanie.

Elżbieta Bieńkowska (członkini Komisji) odpowiedziała na pytanie.

Głos zabrali: Françoise Grossetête w imieniu grupy PPE, Kathleen Van Brempt w imieniu grupy S&D, Hans-Olaf Henkel w imieniu grupy ECR, Gerben-Jan Gerbrandy w imieniu grupy ALDE, Merja Kyllönen w imieniu grupy GUE/NGL, Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Billa Etheridge'a, Dario Tamburrano w imieniu grupy EFDD, Georg Mayer w imieniu grupy ENF, Sotirios Zarianopoulos niezrzeszony, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Matthias Groote, Tomasz Piotr Poręba, Dita Charanzová, Miloslav Ransdorf, Roger Helmer, Bas Eickhout, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego, Gianluca Buonanno (Przewodnicząca odebrała mu głos i przywołała go do porządku), Lampros Fountoulis, Peter Liese, Evelyne Gebhardt, Julie Girling, Gesine Meissner, Cornelia Ernst, Karima Delli, Marco Zullo, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Inmaculadę Rodríguez-Piñero Fernández, Dan Nica i Evžen Tošenovský.

PRZEWODNICTWO: Dimitrios PAPADIMOULIS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Nils Torvalds, Curzio Maltese, Claude Turmes, Daniela Aiuto, Jean-François Jalkh, Wim van de Camp, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Istvána Ujhelyiego, Ismail Ertug, Daniel Dalton, Pavel Telička, Sofia Sakorafa, Yannick Jadot, Eleonora Evi, Salvatore Domenico Pogliese, Miriam Dalli, Peter van Dalen, Dominique Riquet, Miguel Urbán Crespo, Benedek Jávor, Ivo Belet, Nicola Danti, Jørn Dohrmann, Frédérique Ries, Marina Albiol Guzmán, Julia Reda, Luděk Niedermayer, Patrizia Toia, Kosma Złotowski, Anneli Jäätteenmäki, Pascal Durand, Annie Schreijer-Pierik, Seb Dance, Bernd Lucke, Karl-Heinz Florenz, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Zdzisław Krasnodębski, Pablo Zalba Bidegain, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Miguela Urbána Crespo, Jytte Guteland, Angelika Niebler, Martina Werner, Markus Pieper, Sergio Gutiérrez Prieto, Henna Virkkunen, Simona Bonafè, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Piernicolę Pediciniego, Olga Sehnalová, Bernd Lange, Nikos Androulakis i José Inácio Faria, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Doru-Claudiana Frunzulicę.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: David McAllister, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Neoklis Sylikiotis, Davor Škrlec i Piernicola Pedicini.

Głos zabrała Elżbieta Bieńkowska.

PRZEWODNICTWO: David-Maria SASSOLI
Wiceprzewodniczący

Projekty rezolucji, które mają zostać złożone zgodnie z art. 128 ust. 5 Regulaminu, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: trzecia październikowa sesja plenarna.

Głos zabrali: Gerben-Jan Gerbrandy, aby zwrócić się o uzyskanie ze strony Komisji pisemnych odpowiedzi na pytania, które nie zostały omówione podczas debaty, i Elżbieta Bieńkowska, która zobowiązała się do udzielenia odpowiedzi na piśmie.


12. Sytuacja w Libii (debata)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Sytuacja w Libii (2015/2872(RSP))

Christos Stylianides (członek Komisji) wygłosił oświadczenie w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Głos zabrali: Mariya Gabriel w imieniu grupy PPE, Victor Boştinaru w imieniu grupy S&D, Mark Demesmaeker w imieniu grupy ECR, Fernando Maura Barandiarán w imieniu grupy ALDE, Javier Couso Permuy w imieniu grupy GUE/NGL, Barbara Lochbihler w imieniu grupy Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo w imieniu grupy EFDD, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Ivana Jakovčicia, Mario Borghezio w imieniu grupy ENF, Georgios Epitideios niezrzeszony, Cristian Dan Preda, który odmówił udzielenia odpowiedzi na pytanie Aymerica Chauprade'a zasygnalizowane przez podniesienie niebieskiej kartki, Pier Antonio Panzeri, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jamesa Carvera, Karol Karski, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Billa Etheridge'a, Javier Nart, Bodil Valero, Mike Hookem, Aymeric Chauprade, Bruno Gollnisch, Michael Gahler, Ana Gomes, Bas Belder, Hilde Vautmans, Michał Marusik, Zoltán Balczó, Lorenzo Cesa, Gilles Pargneaux, Mirosław Piotrowski, Edouard Ferrand, Francisco José Millán Mon, Afzal Khan, Jean-Luc Schaffhauser, Inés Ayala Sender, Josef Weidenholzer, Miriam Dalli, Andi Cristea, Eugen Freund, Brando Benifei i Richard Howitt.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Csaba Sógor, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk, Kateřina Konečná i Diane Dodds.

Głos zabrał Christos Stylianides.

Debata została zamknięta.

PRZEWODNICTWO: Ryszard CZARNECKI
Wiceprzewodniczący


13. Kara śmierci (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000103/2015), które skierowała Elena Valenciano, w imieniu komisji AFET, do Rady: Kara śmierci (2015/2879(RSP)) (B8-0761/2015)

Elena Valenciano rozwinęła pytanie i odmówiła udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Janusza Korwin-Mikkego.

Nicolas Schmit (urzędujący przewodniczący Rady) odpowiedział na pytanie O-000103/2015.

Przewodniczący uściślił, że kierowanie pytań do przedstawicieli Rady przez podniesienie niebieskiej kartki nie jest dozwolone.

Głos zabrali: Lars Adaktusson w imieniu grupy PPE, Pier Antonio Panzeri w imieniu grupy S&D, Mark Demesmaeker w imieniu grupy ECR, Beatriz Becerra Basterrechea w imieniu grupy ALDE, Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL, Barbara Lochbihler w imieniu grupy Verts/ALE, która odmówiła udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Janusza Korwin-Mikkego, Jonathan Arnott w imieniu grupy EFDD, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Billa Etheridge'a, Therese Comodini Cachia, która odmówiła udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Janusza Korwin-Mikkego, Andi Cristea, Cecilia Wikström, Pablo Iglesias, Jean Lambert, Ignazio Corrao, który odmówił udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Janusza Korwin-Mikkego, Stanislav Polčák, Ana Gomes, Takis Hadjigeorgiou, Anneliese Dodds, Edouard Martin i Csaba Molnár.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Jaromír Štětina, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Kostas Chrysogonos, Igor Šoltes, Gerard Batten, Andrzej Grzyb, Caterina Chinnici, Karol Karski, Lynn Boylan, Fabio Massimo Castaldo i Ruža Tomašić.

Głos zabrał Nicolas Schmit.

Projekty rezolucji, które mają zostać złożone zgodnie z art. 128 ust. 5 Regulaminu, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.7 protokołu z dnia 8.10.2015.


14. Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń oraz postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 861/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. ustanawiające europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń oraz rozporządzenie (WE) nr 1896/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiające postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty [COM(2013)0794 - C7-0414/2013 - 2013/0403(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawczyni: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0140/2015)

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrała Věra Jourová (członkini Komisji).

Głos zabrali: Daniel Buda w imieniu grupy PPE, Angel Dzhambazki w imieniu grupy ECR, António Marinho e Pinto w imieniu grupy ALDE, Jiří Maštálka w imieniu grupy GUE/NGL, i Laura Ferrara w imieniu grupy EFDD.

PRZEWODNICTWO: Ulrike LUNACEK
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Gilles Lebreton w imieniu grupy ENF, Adam Szejnfeld, Sergio Gaetano Cofferati, Bernd Kölmel, Pavel Svoboda, Biljana Borzan, Angelika Niebler, Victor Negrescu, Therese Comodini Cachia i Emil Radev.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Notis Marias i Igor Šoltes.

Głos zabrały: Věra Jourová i Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.3 protokołu z dnia 7.10.2015.


15. Ograniczenie emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania [COM(2013)0919 - C7-0003/2014 - 2013/0442(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Andrzej Grzyb (A8-0160/2015)

Andrzej Grzyb przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Phil Hogan (członek Komisji).

Głos zabrali: Giovanni La Via w imieniu grupy PPE, Massimo Paolucci w imieniu grupy S&D, Jadwiga Wiśniewska w imieniu grupy ECR, Jan Huitema w imieniu grupy ALDE, Estefanía Torres Martínez w imieniu grupy GUE/NGL, Bas Eickhout w imieniu grupy Verts/ALE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Billa Etheridge'a, Piernicola Pedicini w imieniu grupy EFDD, Zoltán Balczó niezrzeszony, Annie Schreijer-Pierik, Gilles Pargneaux, Julie Girling, Nils Torvalds, Kateřina Konečná, Julia Reid, Marijana Petir, Carlos Zorrinho, Evžen Tošenovský, Younous Omarjee, Bill Etheridge, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Karin Kadenbach, Dawid Bohdan Jackiewicz, Lynn Boylan, Csaba Sógor, Miapetra Kumpula-Natri i Damiano Zoffoli.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Ricardo Serrão Santos, Notis Marias i Bronis Ropė.

Głos zabrali: Phil Hogan i Andrzej Grzyb.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.4 protokołu z dnia 7.10.2015.


16. Kazeiny i kazeiniany przeznaczone do spożycia przez ludzi ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kazein i kazeinianów przeznaczonych do spożycia przez ludzi i uchylającej dyrektywę Rady 83/417/EWG [COM(2014)0174 - C7-0105/2014 - 2014/0096(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Giovanni La Via (A8-0042/2015)

Giovanni La Via przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Phil Hogan (członek Komisji).

Głos zabrali: Marijana Petir w imieniu grupy PPE, Susanne Melior w imieniu grupy S&D, Bolesław G. Piecha w imieniu grupy ECR, Bronis Ropė w imieniu grupy Verts/ALE, Piernicola Pedicini w imieniu grupy EFDD, Herbert Dorfmann, Nicola Caputo, Julia Reid, Jiří Pospíšil, Elena Gentile i Ricardo Serrão Santos.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrał Notis Marias.

Głos zabrali: Phil Hogan i Giovanni La Via.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.5 protokołu z dnia 7.10.2015.


17. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 568.368/OJME).


18. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 22.55.

Klaus Welle

Alexander Graf Lambsdorff

Sekretarz generalny

Wiceprzewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Goddyn, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Crowley, Kukan, Le Pen Jean-Marie, Liberadzki, Picierno, Quisthoudt-Rowohl, Ruohonen-Lerner, Taylor, Winkler Hermann, Żółtek

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności