Zoznam 
Zápisnica
PDF 301kWORD 209k
Utorok, 6. októbra 2015 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)
 3.Závery neformálneho zasadnutia Európskej rady z 23. septembra 2015 (rozprava)
 4.Humanitárna situácia utečencov v EÚ a susedných krajinách (rozprava)
 5.Oficiálne privítanie
 6.Humanitárna situácia utečencov v EÚ a susedných krajinách (pokračovanie rozpravy)
 7.Hlasovanie
  7.1.Dohovor MOP o nútenej alebo povinnej práci: justičná spolupráca v trestných veciach *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  7.2.Vykonávacie rozhodnutie o podrobení 4-metylamfetamínu kontrolným opatreniam * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  7.3.Vykonávacie rozhodnutie o podrobení 5-(2-aminopropyl)indolu kontrolným opatreniam * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  7.4.Vykonávacie rozhodnutie o podrobení látok 25I-NBOMe, AH-7921, MDPV a metoxetamín kontrolným opatreniam * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  7.5.Vykonávacie rozhodnutie o podrobení látok 4,4'-DMAR a MT-45 kontrolným opatreniam * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  7.6.Mobilizácia Fondu solidarity EÚ: katastrofy v Bulharsku a Grécku v roku 2015 (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  7.7.Možné rozšírenie ochrany zemepisných označení Európskej únie na nepoľnohospodárske výrobky (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  7.8.Spoločné ustanovenia o európskych štrukturálnych a investičných fondoch: osobitné opatrenia pre Grécko ***I (hlasovanie)
  7.9.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2015/002 DE/Adam Opel (hlasovanie)
  7.10.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2015/003 BE/Ford Genk (hlasovanie)
  7.11.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2015/004 IT/Alitalia (hlasovanie)
  7.12.Úloha miestnych orgánov v rozvojových krajinách v rámci rozvojovej spolupráce (hlasovanie)
 8.Vysvetlenia hlasovania
 9.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 10.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 11.Meranie emisií v automobilovom priemysle (rozprava)
 12.Situácia v Líbyi (rozprava)
 13.Trest smrti (rozprava)
 14.Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu a európske konanie o platobnom rozkaze ***I (rozprava)
 15.Obmedzenie emisií určitých znečisťujúcich látok do ovzdušia ***I (rozprava)
 16.Kazeíny a kazeináty určené na ľudskú spotrebu ***I (rozprava)
 17.Program rokovania na nasledujúci deň
 18.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Martin SCHULZ
predseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 09.00 h.


2. Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)

Nasledujúci poslanci / politické skupiny podľa článku 135 rokovacieho poriadku požiadali, aby sa konala rozprava o týchto návrhoch uznesení:

I.   Stredoafrická republika (2015/2874(RSP))

—   Mark Demesmaeker, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Branislav Škripek a Beatrix von Storch v mene skupiny ECR o Stredoafrickej republike (B8-1000/2015);

—   Marielle de Sarnez, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Juan Carlos Girauta Vidal, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Frédérique Ries, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Filiz Hyusmenova, Nathalie Griesbeck, Nedzhmi Ali, Philippe De Backer, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Javier Nart, Jozo Radoš, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Marian Harkin a Valentinas Mazuronis v mene skupiny ALDE o Stredoafrickej republike (B8-1009/2015);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara, Laura Agea, Isabella Adinolfi a Rolandas Paksas v mene skupiny EFDD o Stredoafrickej republike (B8-1010/2015);

—   Norbert Neuser, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Jude Kirton-Darling, Javi López, Olle Ludvigsson, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, Louis-Joseph Manscour, David Martin, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Daniele Viotti, Boris Zala, Flavio Zanonato a Damiano Zoffoli v mene skupiny S&D o Stredoafrickej republike (B8-1011/2015);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, David McAllister, Patricija Šulin, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Francesc Gambús, Maurice Ponga, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Davor Ivo Stier, Stanislav Polčák, Barbara Kudrycka, Tomáš Zdechovský, Therese Comodini Cachia, Giovanni La Via, Monica Macovei, Andrej Plenković, Marijana Petir, Roberta Metsola, József Nagy, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Jeroen Lenaers, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Anna Záborská, Jaromír Štětina, Adam Szejnfeld, Ramona Nicole Mănescu, Barbara Matera, Lara Comi, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Elisabetta Gardini a Mariya Gabriel v mene skupiny PPE o Stredoafrickej republike (B8-1014/2015);

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Tamás Meszerics, Davor Škrlec a Igor Šoltes v mene skupiny Verts/ALE o Stredoafrickej republike (B8-1016/2015);

—   Marie-Christine Vergiat, Miloslav Ransdorf, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Malin Björk, Barbara Spinelli, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Marisa Matias, Sofia Sakorafa a Lidia Senra Rodríguez v mene skupiny GUE/NGL o Stredoafrická republika (B8-1019/2015).

II.   Situácia v Thajsku (2015/2875(RSP))

—   Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Branislav Škripek a Beatrix von Storch v mene skupiny ECR o situácii v Thajsku (B8-1002/2015);

—   Cecilia Wikström, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Juan Carlos Girauta Vidal, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Nathalie Griesbeck, Nedzhmi Ali, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Ivan Jakovčić, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Javier Nart, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Marian Harkin a Valentinas Mazuronis v mene skupiny ALDE o situácii v Thajsku (B8-1012/2015);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni a Rolandas Paksas v mene skupiny EFDD o situácii v Thajsku (B8-1013/2015);

—   Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Theresa Griffin, Roberto Gualtieri, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Jude Kirton-Darling, Javi López, Olle Ludvigsson, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, Louis-Joseph Manscour, David Martin, Marlene Mizzi, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Jens Nilsson, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marita Ulvskog, Marc Tarabella, Daniele Viotti, Flavio Zanonato a Damiano Zoffoli v mene skupiny S&D o demokracii v Thajsku a prípade Andyho Halla (B8-1015/2015);

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Igor Šoltes a Davor Škrlec v mene skupiny Verts/ALE o situácii v Thajsku (B8-1017/2015);

—   Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Tunne Kelam, David McAllister, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Davor Ivo Stier, Stanislav Polčák, Barbara Kudrycka, Tomáš Zdechovský, Therese Comodini Cachia, Giovanni La Via, Monica Macovei, Andrej Plenković, Marijana Petir, József Nagy, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jaromír Štětina, Adam Szejnfeld, Ramona Nicole Mănescu, Barbara Matera, Lara Comi, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Elisabetta Gardini, Arnaud Danjean a Francisco José Millán Mon v mene skupiny PPE o situácii v Thajsku (B8-1018/2015);

—   Marie-Christine Vergiat, Miloslav Ransdorf, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Malin Björk, Barbara Spinelli, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Lola Sánchez Caldentey a Sofia Sakorafa v mene skupiny GUE/NGL o Thajsku (B8-1021/2015).

III.   Hromadné vysídľovanie detí v Nigérii v dôsledku útokov skupiny Boko Haram (2015/2876(RSP))

—   Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Valdemar Tomaševski, Anna Elżbieta Fotyga, Branislav Škripek a Beatrix von Storch v mene skupiny ECR o hromadnom vysídľovaní detí v Nigérii v dôsledku útokov skupiny Boko Haram (B8-1003/2015);

—   Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, Juan Carlos Girauta Vidal, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Filiz Hyusmenova, Nathalie Griesbeck, Nedzhmi Ali, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Ivan Jakovčić, Kaja Kallas, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Javier Nart, Jozo Radoš, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Marian Harkin a Valentinas Mazuronis v mene skupiny ALDE o hromadnom vysídľovaní detí v Nigérii v dôsledku útokov skupiny Boko Haram (B8-1020/2015);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini a Rolandas Paksas v mene skupiny EFDD o hromadnom vysídľovaní detí v Nigérii v dôsledku útokov skupiny Boko Haram (B8-1023/2015);

—   Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Alessia Maria Mosca, Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Richard Howitt, Afzal Khan, Norbert Neuser, Marlene Mizzi, Pier Antonio Panzeri, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Theresa Griffin, Roberto Gualtieri, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Javi López, Olle Ludvigsson, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, Louis-Joseph Manscour, David Martin, Csaba Molnár, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Jens Nilsson, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Marita Ulvskog, Daniele Viotti, Boris Zala, Flavio Zanonato a Damiano Zoffoli v mene skupiny S&D o hromadnom vysídľovaní detí v Nigérii v dôsledku útokov skupiny Boko Haram (B8-1024/2015);

—   Jean Lambert, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Michèle Rivasi, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Jordi Sebastià, Davor Škrlec, Igor Šoltes, Bodil Valero a Bart Staes v mene skupiny Verts/ALE o hromadnom vysídľovaní detí v Nigérii v dôsledku útokov skupiny Boko Haram (B8-1027/2015);

—   Cristian Dan Preda, Santiago Fisas Ayxelà, Jeroen Lenaers, Tunne Kelam, David McAllister, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Francesc Gambús, Maurice Ponga, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Davor Ivo Stier, Stanislav Polčák, Barbara Kudrycka, Tomáš Zdechovský, Therese Comodini Cachia, Giovanni La Via, Monica Macovei, Andrej Plenković, Marijana Petir, Roberta Metsola, József Nagy, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Anna Záborská, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Adam Szejnfeld, Ramona Nicole Mănescu, Barbara Matera, Lara Comi, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Anna Maria Corazza Bildt, Ramón Luis Valcárcel Siso, Elisabetta Gardini, Francisco José Millán Mon a Mariya Gabriel v mene skupiny PPE o hromadnom vysídľovaní detí v Nigérii v dôsledku útokov skupiny Boko Haram (B8-1029/2015);

—   Lola Sánchez Caldentey, Miloslav Ransdorf, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Younous Omarjee, Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, Josu Juaristi Abaunz, Marisa Matias, Sofia Sakorafa a Barbara Spinelli v mene skupiny GUE/NGL o hromadnom vysídľovaní detí v Nigérii v dôsledku útokov skupiny Boko Haram (B8-1031/2015).

IV.   Prípad Alího Muhammada an-Nimra (2015/2883(RSP))

—   Aymeric Chauprade, Louis Aliot a Sylvie Goddyn v mene skupiny ENF o prípade Alího Muhammada an-Nimra (B8-0997/2015);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Bernd Lucke, Ulrike Trebesius, Bernd Kölmel, Hans-Olaf Henkel, Joachim Starbatty, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Beatrix von Storch, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Zdzisław Krasnodębski a Branislav Škripek v mene skupiny ECR o prípade Alího Muhammada an-Nimra (B8-1004/2015);

—   Frédérique Ries, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, Juan Carlos Girauta Vidal, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Pavel Telička, Filiz Hyusmenova, Nathalie Griesbeck, Nedzhmi Ali, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Ivan Jakovčić, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Javier Nart, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Marian Harkin a Valentinas Mazuronis v mene skupiny ALDE o prípade Alího Muhammada an-Nimra (B8-1022/2015);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo a Rolandas Paksas v mene skupiny EFDD o Saudskej Arábii, o prípade Alího Muhammada an-Nimra (B8-1025/2015);

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Alessia Maria Mosca, Marlene Mizzi, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Theresa Griffin, Roberto Gualtieri, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Javi López, Olle Ludvigsson, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, Louis-Joseph Manscour, David Martin, Edouard Martin, Csaba Molnár, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Jens Nilsson, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Marita Ulvskog, Daniele Viotti, Boris Zala, Flavio Zanonato a Damiano Zoffoli v mene skupiny S&D o prípade Alího Muhammada an-Nimra, o Sadskej Arábii (B8-1026/2015);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Santiago Fisas Ayxelà, Jeroen Lenaers, Tunne Kelam, David McAllister, Patricija Šulin, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Francesc Gambús, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Davor Ivo Stier, Stanislav Polčák, Barbara Kudrycka, Therese Comodini Cachia, Giovanni La Via, Monica Macovei, Andrej Plenković, Marijana Petir, Roberta Metsola, József Nagy, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Anna Záborská, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Adam Szejnfeld, Ramona Nicole Mănescu, Barbara Matera, Lara Comi, Francisco José Millán Mon, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Arnaud Danjean a Ramón Luis Valcárcel Siso v mene skupiny PPE o prípade Alího Muhammada an-Nimra (B8-1028/2015);

—   Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Younous Omarjee, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Pablo Iglesias, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Lola Sánchez Caldentey, Josu Juaristi Abaunz, Marisa Matias, Eleonora Forenza, Sofia Sakorafa, Lidia Senra Rodríguez a Barbara Spinelli v mene skupiny GUE/NGL o prípade Alího Muhammada an-Nimra (B8-1030/2015);

—   Alyn Smith, Pascal Durand, Barbara Lochbihler, Klaus Buchner, Igor Šoltes a Davor Škrlec v mene skupiny Verts/ALE o prípade Alího Muhammada an-Nimra (B8-1032/2015).

Rečnícky čas sa rozdelí v súlade s článkom 162 rokovacieho poriadku.


3. Závery neformálneho zasadnutia Európskej rady z 23. septembra 2015 (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Závery neformálneho zasadnutia Európskej rady z 23. septembra 2015 (2015/2859(RSP))

Jean-Claude Juncker (predseda Komisie) a Donald Tusk (predseda Európskej rady) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Manfred Weber v mene skupiny PPE, Gianni Pittella v mene skupiny S&D, Ryszard Antoni Legutko v mene skupiny ECR, Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE, Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD, Louis Aliot v mene skupiny ENF, Konstantinos Papadakis – nezaradený poslanec, Esteban González Pons, Tanja Fajon a Roberts Zīle.

PREDSEDNÍCTVO: David-Maria SASSOLI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Ska Keller, Rolandas Paksas, Harald Vilimsky, Bruno Gollnisch, Jan Olbrycht, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bill Etheridge, Enrique Guerrero Salom, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil David Coburn, Ulrike Trebesius, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Liisa Jaakonsaari, Jean Lambert, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Maria Grapini, Petr Mach, Janice Atkinson, Alain Lamassoure, Sylvie Guillaume, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Kristina Winberg, Richard Sulík, Eva Joly, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil James Carver, Vicky Maeijer, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Miguel Urbán Crespo, Manolis Kefalogiannis, Patrizia Toia, István Ujhelyi, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Krisztina Morvai, Ana Gomes, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Ivo Vajgl, Costas Mavrides, Tonino Picula a Pablo Iglesias, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Gilles Lebreton.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Franc Bogovič, Michela Giuffrida, Notis Marias, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Kostas Chrysogonos, Ulrike Lunacek, Kristina Winberg a Zoltán Balczó.

V rozprave vystúpili Jean-Claude Juncker a Donald Tusk.

PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
podpredseda

Rozprava sa skončila.


4. Humanitárna situácia utečencov v EÚ a susedných krajinách (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Humanitárna situácia utečencov v EÚ a susedných krajinách (2015/2877(RSP))

Nicolas Schmit (úradujúci predseda Rady) a Frans Timmermans (prvý podpredseda Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Elissavet Vozemberg v mene skupiny PPE, Knut Fleckenstein v mene skupiny S&D, Helga Stevens v mene skupiny ECR, Cecilia Wikström v mene skupiny ALDE, Judith Sargentini v mene skupiny Verts/ALE, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Zoltán Balczó, Laura Ferrara v mene skupiny EFDD, Lorenzo Fontana v mene skupiny ENF, Eleftherios Synadinos – nezaradený poslanec, Monika Hohlmeier, Josu Juaristi Abaunz v mene skupiny GUE/NGL, Josef Weidenholzer, Jussi Halla-aho, Nathalie Griesbeck, Marisa Matias, Tamás Meszerics, Paul Nuttall, James Carver, Afzal Khan, aby zdvihnutím modrej karty položil otázku Paulovi Nuttallovi, ktorý odpovedal na otázku, Barbara Kudrycka, Linda McAvan, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil David Coburn (predsedajúci pripomenul pravidlá používania modrej karty), Zdzisław Krasnodębski, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bill Etheridge.

(Pokračovanie rozpravy: bod 6 zápisnice zo dňa 6.10.2015)


5. Oficiálne privítanie

Predsedajúci privítal v mene Parlamentu delegáciu Poslaneckej snemovne Marockého kráľovstva na čele s jej predsedom Rachidom Talbim Alamim, ktorá bola usadená na čestnej galérii.


6. Humanitárna situácia utečencov v EÚ a susedných krajinách (pokračovanie rozpravy)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Humanitárna situácia utečencov v EÚ a susedných krajinách (2015/2877(RSP))

(Začiatok rozpravy: bod 4 zápisnice zo dňa 6.10.2015)

Vystúpili títo poslanci: Angelika Mlinar, Patrick Le Hyaric, Kinga Gál, Birgit Sippel, Angel Dzhambazki, Jozo Radoš, Nikolaos Chountis, Elmar Brok, Claude Moraes, Eleonora Forenza, Anna Maria Corazza Bildt, David-Maria Sassoli, Mariya Gabriel, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Carlos Coelho a Milan Zver.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Michaela Šojdrová, Caterina Chinnici, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos, James Carver, Franz Obermayr a Krisztina Morvai.

Vystúpili: Frans Timmermans (prvý podpredseda Komisie) a Nicolas Schmit (úradujúci predseda Rady).

Rozprava sa skončila.

PREDSEDNÍCTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Renaud Muselier, Peter Eriksson a José Manuel Fernandes.


7. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


7.1. Dohovor MOP o nútenej alebo povinnej práci: justičná spolupráca v trestných veciach *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa členské štáty splnomocňujú ratifikovať v záujme Európskej únie Protokol z roku 2014 k Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce z roku 1930 o nútenej alebo povinnej práci, pokiaľ ide o články 1 až 4 protokolu vzťahujúce sa na záležitosti týkajúce sa justičnej spolupráce v trestných veciach [06731/2015 - C8-0078/2015 - 2014/0258(NLE)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Helga Stevens (A8-0226/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2015)0325)

Parlament udelil súhlas s návrhom nariadenia Rady.


7.2. Vykonávacie rozhodnutie o podrobení 4-metylamfetamínu kontrolným opatreniam * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o podrobení 4-metylamfetamínu kontrolným opatreniam [10010/2015 - C8-0182/2015 - 2013/0021(NLE)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Michał Boni (A8-0265/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2015)0326)


7.3. Vykonávacie rozhodnutie o podrobení 5-(2-aminopropyl)indolu kontrolným opatreniam * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o podrobení 5-(2-aminopropyl)indolu kontrolným opatreniam [10012/2015 - C8-0186/2015 - 2013/0207(NLE)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0263/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2015)0327)


7.4. Vykonávacie rozhodnutie o podrobení látok 25I-NBOMe, AH-7921, MDPV a metoxetamín kontrolným opatreniam * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o podrobení látok 4-jód-2,5-dimetoxy-N-(2-metoxybenzyl)fenetylamínu (25I-NBOMe), 3,4-dichlór-N-[[1-(dimetylamino)cyklohexyl]metyl]benzamidu (AH-7921), 3,4-metyléndioxypyrovalerónu (MDPV) a 2-(3-metoxyfenyl)-2-(etylamino)cyklohexanónu (metoxetamínu) kontrolným opatreniam [2014/0183(NLE)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0264/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2015)0328)


7.5. Vykonávacie rozhodnutie o podrobení látok 4,4'-DMAR a MT-45 kontrolným opatreniam * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o podrobení 4-metyl-5-(4-metylfenyl)-4,5-dihydrooxazol-2-amínu (4,4'-DMAR) a 1-cyklohexyl-4-(1,2-difenyletyl)piperazínu (MT-45) kontrolným opatreniam [10009/2015 - C8-0183/2015 - 2014/0340(NLE)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Michał Boni (A8-0262/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2015)0329)


7.6. Mobilizácia Fondu solidarity EÚ: katastrofy v Bulharsku a Grécku v roku 2015 (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity Európskej únie podľa bodu 11 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (katastrofy v Bulharsku a Grécku v roku 2015) [COM(2015)0370 - C8-0198/2015 - 2015/2151(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: Andrey Novakov (A8-0253/2015)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina a 3/5 odovzdaných hlasov)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2015)0330)


7.7. Možné rozšírenie ochrany zemepisných označení Európskej únie na nepoľnohospodárske výrobky (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o možnom rozšírení ochrany zemepisných označení Európskej únie na nepoľnohospodárske výrobky [2015/2053(INI)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa: Virginie Rozière (A8-0259/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2015)0331)

Vystúpenia:

Virginie Rozière (spravodajca), po hlasovaní.


7.8. Spoločné ustanovenia o európskych štrukturálnych a investičných fondoch: osobitné opatrenia pre Grécko ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, pokiaľ ide o osobitné opatrenia pre Grécko [COM(2015)0365 - C8-0192/2015 - 2015/0160(COD)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajkyňa: Iskra Mihaylova (A8-0260/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH KOMISIE

Schválené (P8_TA(2015)0332)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2015)0332)


7.9. Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2015/002 DE/Adam Opel (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2015/002 DE/Adam Opel, Nemecko) [COM(2015)0342 - C8-0249/2015 - 2015/2208(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: Jens Geier (A8-0273/2015)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina a 3/5 odovzdaných hlasov)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2015)0333)


7.10. Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2015/003 BE/Ford Genk (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2015/003 BE/Ford Genk, Belgicko) [COM(2015)0336 - C8-0250/2015 - 2015/2209(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: Paul Rübig (A8-0272/2015)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina a 3/5 odovzdaných hlasov)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2015)0334)


7.11. Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2015/004 IT/Alitalia (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2015/004 IT/Alitalia z Talianska) [COM(2015)0397 - C8-0252/2015 - 2015/2212(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajkyňa: Monika Vana (A8-0274/2015)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina a 3/5 odovzdaných hlasov)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2015)0335)


7.12. Úloha miestnych orgánov v rozvojových krajinách v rámci rozvojovej spolupráce (hlasovanie)

Správa o úlohe miestnych orgánov v rozvojových krajinách v rámci rozvojovej spolupráce [2015/2004(INI)] - Výbor pre rozvoj. Spravodajkyňa: Eleni Theocharous (A8-0232/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2015)0336)


8. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa článku 183 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Virginie Rozière - A8-0259/2015
Sergio Gutiérrez Prieto, Michaela Šojdrová, Catherine Stihler, Neena Gill, Krisztina Morvai, Igor Šoltes, Jiří Pospíšil, Ivana Maletić, Seán Kelly, Tiziana Beghin, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák a Stefano Maullu

Správa: Iskra Mihaylova - A8-0260/2015
Krisztina Morvai, Ivana Maletić, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák a Notis Marias

Správa: Eleni Theocharous - A8-0232/2015
Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák a Krisztina Morvai.


9. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke Europarl, „Plenárne zasadnutia“, „Hlasovanie“, „Výsledky hlasovaní“ (Výsledky hlasovania podľa mien) a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


(Rokovanie bolo prerušené o 13.35 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 15.00 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsedníčka

10. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.

°
° ° °

V rozprave vystúpila Michaela Šojdrová.


11. Meranie emisií v automobilovom priemysle (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000113/2015), ktorú položili Giovanni La Via, v mene výboru ENVI, Vicky Ford, v mene výboru IMCO, Jerzy Buzek, v mene výboru ITRE, Michael Cramer, v mene výboru TRAN, pre Komisiu: Meranie emisií v automobilovom priemysle (2015/2865(RSP)) (B8-0764/2015)

Giovanni La Via, Vicky Ford, Jerzy Buzek a Michael Cramer rozvinuli otázku.

Elżbieta Bieńkowska (členka Komisie) odpovedala na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Françoise Grossetête v mene skupiny PPE, Kathleen Van Brempt v mene skupiny S&D, Hans-Olaf Henkel v mene skupiny ECR, Gerben-Jan Gerbrandy v mene skupiny ALDE, Merja Kyllönen v mene skupiny GUE/NGL, Rebecca Harms v mene skupiny Verts/ALE, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bill Etheridge, Dario Tamburrano v mene skupiny EFDD, Georg Mayer v mene skupiny ENF, Sotirios Zarianopoulos – nezaradený poslanec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Matthias Groote, Tomasz Piotr Poręba, Dita Charanzová, Miloslav Ransdorf, Roger Helmer, Bas Eickhout, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Gianluca Buonanno (predsedajúca mu zobrala slovo a napomenula ho), Lampros Fountoulis, Peter Liese, Evelyne Gebhardt, Julie Girling, Gesine Meissner, Cornelia Ernst, Karima Delli, Marco Zullo, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Dan Nica a Evžen Tošenovský.

PREDSEDNÍCTVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Nils Torvalds, Curzio Maltese, Claude Turmes, Daniela Aiuto, Jean-François Jalkh, Wim van de Camp, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil István Ujhelyi, Ismail Ertug, Daniel Dalton, Pavel Telička, Sofia Sakorafa, Yannick Jadot, Eleonora Evi, Salvatore Domenico Pogliese, Miriam Dalli, Peter van Dalen, Dominique Riquet, Miguel Urbán Crespo, Benedek Jávor, Ivo Belet, Nicola Danti, Jørn Dohrmann, Frédérique Ries, Marina Albiol Guzmán, Julia Reda, Luděk Niedermayer, Patrizia Toia, Kosma Złotowski, Anneli Jäätteenmäki, Pascal Durand, Annie Schreijer-Pierik, Seb Dance, Bernd Lucke, Karl-Heinz Florenz, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Zdzisław Krasnodębski, Pablo Zalba Bidegain, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Miguel Urbán Crespo, Jytte Guteland, Angelika Niebler, Martina Werner, Markus Pieper, Sergio Gutiérrez Prieto, Henna Virkkunen, Simona Bonafè, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Piernicola Pedicini, Olga Sehnalová, Bernd Lange, Nikos Androulakis a José Inácio Faria, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Doru-Claudian Frunzulică.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili David McAllister, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Neoklis Sylikiotis, Davor Škrlec a Piernicola Pedicini.

V rozprave vystúpila Elżbieta Bieńkowska.

PREDSEDNÍCTVO: David-Maria SASSOLI
podpredseda

Návrhy uznesení, ktoré sa predložia v súlade s článkom 128 ods. 5 rokovacieho poriadku, sa oznámia neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: tretia októbrová plenárna schôdza.

Vystúpili títo poslanci: Gerben-Jan Gerbrandy so žiadosťou, aby mu boli doručené odpovede Komisie na tie otázky na písomné zodpovedanie, o ktorých sa nehovorilo počas rozpravy, a Elżbieta Bieńkowska, ktorá sa zaviazala, že žiadosť vybaví.


12. Situácia v Líbyi (rozprava)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Situácia v Líbyi (2015/2872(RSP))

Christos Stylianides (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Vystúpili títo poslanci: Mariya Gabriel v mene skupiny PPE, Victor Boştinaru v mene skupiny S&D, Mark Demesmaeker v mene skupiny ECR, Fernando Maura Barandiarán v mene skupiny ALDE, Javier Couso Permuy v mene skupiny GUE/NGL, Barbara Lochbihler v mene skupiny Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Ivan Jakovčić, Mario Borghezio v mene skupiny ENF, Georgios Epitideios – nezaradený poslanec, Cristian Dan Preda, ktorý vopred upozornil, že nebude odpovedať na otázku položenú zdvihnutím modrej karty, ktorú následne položil Aymeric Chauprade, Pier Antonio Panzeri, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil James Carver, Karol Karski, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bill Etheridge, Javier Nart, Bodil Valero, Mike Hookem, Aymeric Chauprade, Bruno Gollnisch, Michael Gahler, Ana Gomes, Bas Belder, Hilde Vautmans, Michał Marusik, Zoltán Balczó, Lorenzo Cesa, Gilles Pargneaux, Mirosław Piotrowski, Edouard Ferrand, Francisco José Millán Mon, Afzal Khan, Jean-Luc Schaffhauser, Inés Ayala Sender, Josef Weidenholzer, Miriam Dalli, Andi Cristea, Eugen Freund, Brando Benifei a Richard Howitt.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Csaba Sógor, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk, Kateřina Konečná a Diane Dodds.

V rozprave vystúpil Christos Stylianides.

Rozprava sa skončila.

PREDSEDNÍCTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredseda


13. Trest smrti (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000103/2015), ktorú položila Elena Valenciano, v mene výboru AFET, pre Radu: Trest smrti (2015/2879(RSP)) (B8-0761/2015)

Elena Valenciano rozvinula otázku a odmietla odpovedať na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Janusz Korwin-Mikke.

Nicolas Schmit (úradujúci predseda Rady) odpovedal na otázku O-000103/2015.

Predsedajúci spresnil, že nie je prípustné obracať sa s otázkami položenými zdvihnutím modrej karty na Radu.

Vystúpili títo poslanci: Lars Adaktusson v mene skupiny PPE, Pier Antonio Panzeri v mene skupiny S&D, Mark Demesmaeker v mene skupiny ECR, Beatriz Becerra Basterrechea v mene skupiny ALDE, Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL, Barbara Lochbihler v mene skupiny Verts/ALE, ktorá odmietla odpovedať na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Janusz Korwin-Mikke, Jonathan Arnott v mene skupiny EFDD, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bill Etheridge, Therese Comodini Cachia, ktorá odmietla odpovedať na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Janusz Korwin-Mikke, Andi Cristea, Cecilia Wikström, Pablo Iglesias, Jean Lambert, Ignazio Corrao, ktorý odmietol odpovedať na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Janusz Korwin-Mikke, Stanislav Polčák, Ana Gomes, Takis Hadjigeorgiou, Anneliese Dodds, Edouard Martin a Csaba Molnár.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Jaromír Štětina, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Kostas Chrysogonos, Igor Šoltes, Gerard Batten, Andrzej Grzyb, Caterina Chinnici, Karol Karski, Lynn Boylan, Fabio Massimo Castaldo a Ruža Tomašić.

V rozprave vystúpil Nicolas Schmit.

Návrhy uznesení, ktoré sa predložia v súlade s článkom 128 ods. 5 rokovacieho poriadku, sa oznámia neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.7 zápisnice zo dňa 8.10.2015.


14. Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu a európske konanie o platobnom rozkaze ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 z 11. júla 2007, ktorým sa ustanovuje Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu, a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006 z 12. decembra 2006, ktorým sa zavádza európske konanie o platobnom rozkaze [COM(2013)0794 - C7-0414/2013 - 2013/0403(COD)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0140/2015)

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg uviedla správu.

V rozprave vystúpila Věra Jourová (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Daniel Buda v mene skupiny PPE, Angel Dzhambazki v mene skupiny ECR, António Marinho e Pinto v mene skupiny ALDE, Jiří Maštálka v mene skupiny GUE/NGL a Laura Ferrara v mene skupiny EFDD.

PREDSEDNÍCTVO: Ulrike LUNACEK
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Gilles Lebreton v mene skupiny ENF, Adam Szejnfeld, Sergio Gaetano Cofferati, Bernd Kölmel, Pavel Svoboda, Biljana Borzan, Angelika Niebler, Victor Negrescu, Therese Comodini Cachia a Emil Radev.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Notis Marias a Igor Šoltes.

Vystúpili: Věra Jourová a Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.3 zápisnice zo dňa 7.10.2015.


15. Obmedzenie emisií určitých znečisťujúcich látok do ovzdušia ***I (rozprava)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o obmedzení emisií určitých znečisťujúcich látok do ovzdušia zo stredne veľkých spaľovacích zariadení [COM(2013)0919 - C7-0003/2014 - 2013/0442(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Andrzej Grzyb (A8-0160/2015)

Andrzej Grzyb uviedol správu.

V rozprave vystúpil Phil Hogan (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Giovanni La Via v mene skupiny PPE, Massimo Paolucci v mene skupiny S&D, Jadwiga Wiśniewska v mene skupiny ECR, Jan Huitema v mene skupiny ALDE, Estefanía Torres Martínez v mene skupiny GUE/NGL, Bas Eickhout v mene skupiny Verts/ALE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bill Etheridge, Piernicola Pedicini v mene skupiny EFDD, Zoltán Balczó – nezaradený poslanec, Annie Schreijer-Pierik, Gilles Pargneaux, Julie Girling, Nils Torvalds, Kateřina Konečná, Julia Reid, Marijana Petir, Carlos Zorrinho, Evžen Tošenovský, Younous Omarjee, Bill Etheridge, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Karin Kadenbach, Dawid Bohdan Jackiewicz, Lynn Boylan, Csaba Sógor, Miapetra Kumpula-Natri a Damiano Zoffoli.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Ricardo Serrão Santos, Notis Marias a Bronis Ropė.

Vystúpili: Phil Hogan a Andrzej Grzyb.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.4 zápisnice zo dňa 7.10.2015.


16. Kazeíny a kazeináty určené na ľudskú spotrebu ***I (rozprava)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa kazeínov a kazeinátov určených na ľudskú spotrebu, ktorou sa zrušuje smernica Rady 83/417/EHS [COM(2014)0174 - C7-0105/2014 - 2014/0096(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Giovanni La Via (A8-0042/2015)

Giovanni La Via uviedol správu.

V rozprave vystúpil Phil Hogan (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Marijana Petir v mene skupiny PPE, Susanne Melior v mene skupiny S&D, Bolesław G. Piecha v mene skupiny ECR, Bronis Ropė v mene skupiny Verts/ALE, Piernicola Pedicini v mene skupiny EFDD, Herbert Dorfmann, Nicola Caputo, Julia Reid, Jiří Pospíšil, Elena Gentile a Ricardo Serrão Santos.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Notis Marias.

Vystúpili: Phil Hogan a Giovanni La Via.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.5 zápisnice zo dňa 7.10.2015.


17. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument "Program rokovania" PE 568.368/OJME).


18. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 22.55 h.

Klaus Welle

Alexander Graf Lambsdorff

generálny tajomník

podpredseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Goddyn, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Crowley, Kukan, Le Pen Jean-Marie, Liberadzki, Picierno, Quisthoudt-Rowohl, Ruohonen-Lerner, Taylor, Winkler Hermann, Żółtek

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia