Kazalo 
Zapisnik
PDF 291kWORD 207k
Torek, 6. oktober 2015 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (napoved vloženih predlogov resolucij)
 3.Sklepi neuradnega zasedanja Evropskega sveta z dne 23. septembra 2015 (razprava)
 4.Humanitarni položaj beguncev v EU in sosednjih državah (razprava)
 5.Dobrodošlica
 6.Humanitarni položaj beguncev v EU in sosednjih državah (nadaljevanje razprave)
 7.Čas glasovanja
  7.1.Konvencija Mednarodne organizacije dela o prisilnem ali obveznem delu: pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  7.2.Uvedba nadzornih ukrepov za 4-metilamfetamin * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  7.3.Uvedba nadzornih ukrepov za 5 (2 aminopropil)indol * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  7.4.Uvedba nadzornih ukrepov za 25I-NBOMe, AH-7921, MDPV in metoksetamin * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  7.5.Uvedba nadzornih ukrepov za 4,4'-DMAR in MT-45 * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  7.6.Uporaba Solidarnostnega sklada EU: nesreče v Bolgariji in Grčiji leta 2015 (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  7.7.Možnost razširitve zaščite geografskih označb Evropske unije na nekmetijske proizvode (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  7.8.Skupne določbe o evropskih strukturnih in investicijskih skladih: specifični ukrepi za Grčijo ***I (glasovanje)
  7.9.Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2015/002 DE/Adam Opel - Nemčija (glasovanje)
  7.10.Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (vloga Belgije – EGF/2015/003 BE/Ford Genk) (glasovanje)
  7.11.Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji – EGF/2015/004 IT/Alitalia - Italija (glasovanje)
  7.12.Vloga lokalnih organov v državah v razvoju pri razvojnem sodelovanju (glasovanje)
 8.Obrazložitve glasovanja
 9.Popravki in namere glasovanja
 10.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 11.Merjenje emisij v avtomobilskem sektorju (razprava)
 12.Razmere v Libiji (razprava)
 13.Smrtna kazen (razprava)
 14.Evropski postopek v sporih majhne vrednosti in evropski plačilni nalog ***I (razprava)
 15.Omejevanje emisij nekaterih onesnaževal v zrak ***I (razprava)
 16.Kazeini in kazeinati za prehrano ljudi ***I (razprava)
 17.Dnevni red naslednje seje
 18.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Martin SCHULZ
predsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 9.00.


2. Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (napoved vloženih predlogov resolucij)

Naslednji poslanci ali politične skupine so v skladu s členom 135 Poslovnika zahtevali razpravo o naslednjih predlogih resolucij:

I.   Srednjeafriška republika (2015/2874(RSP))

—   Mark Demesmaeker, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Branislav Škripek in Beatrix von Storch v imenu skupine ECR o Srednjeafriški republiki (B8-1000/2015);

—   Marielle de Sarnez, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Juan Carlos Girauta Vidal, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Frédérique Ries, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Filiz Hyusmenova, Nathalie Griesbeck, Nedzhmi Ali, Philippe De Backer, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Javier Nart, Jozo Radoš, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Marian Harkin in Valentinas Mazuronis v imenu skupine ALDE o Srednjeafriški republiki a (B8-1009/2015);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara, Laura Agea, Isabella Adinolfi in Rolandas Paksas v imenu skupine EFDD o Srednjeafriški republiki (B8-1010/2015);

—   Norbert Neuser, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Jude Kirton-Darling, Javi López, Olle Ludvigsson, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, Louis-Joseph Manscour, David Martin, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Daniele Viotti, Boris Zala, Flavio Zanonato in Damiano Zoffoli v imenu skupine S&D o Srednjeafriški republiki (B8-1011/2015);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, David McAllister, Patricija Šulin, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Francesc Gambús, Maurice Ponga, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Davor Ivo Stier, Stanislav Polčák, Barbara Kudrycka, Tomáš Zdechovský, Therese Comodini Cachia, Giovanni La Via, Monica Macovei, Andrej Plenković, Marijana Petir, Roberta Metsola, József Nagy, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Jeroen Lenaers, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Anna Záborská, Jaromír Štětina, Adam Szejnfeld, Ramona Nicole Mănescu, Barbara Matera, Lara Comi, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Elisabetta Gardini in Mariya Gabriel v imenu skupine PPE o Srednjeafriški republiki (B8-1014/2015);

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Tamás Meszerics, Davor Škrlec in Igor Šoltes v imenu skupine Verts/ALE o Srednjeafriški republiki (B8-1016/2015);

—   Marie-Christine Vergiat, Miloslav Ransdorf, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Malin Björk, Barbara Spinelli, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Marisa Matias, Sofia Sakorafa in Lidia Senra Rodríguez v imenu skupine GUE/NGL o Srednjeafriški republiki (B8-1019/2015).

II.   Razmere na Tajskem (2015/2875(RSP))

—   Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Branislav Škripek in Beatrix von Storch v imenu skupine ECR o razmerah na Tajskem (B8-1002/2015);

—   Cecilia Wikström, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Juan Carlos Girauta Vidal, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Nathalie Griesbeck, Nedzhmi Ali, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Ivan Jakovčić, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Javier Nart, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Marian Harkin in Valentinas Mazuronis v imenu skupine ALDE o razmerah na Tajskem (B8-1012/2015);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni in Rolandas Paksas v imenu skupine EFDD o razmerah na Tajskem (B8-1013/2015);

—   Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Theresa Griffin, Roberto Gualtieri, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Jude Kirton-Darling, Javi López, Olle Ludvigsson, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, Louis-Joseph Manscour, David Martin, Marlene Mizzi, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Jens Nilsson, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marita Ulvskog, Marc Tarabella, Daniele Viotti, Flavio Zanonato in Damiano Zoffoli v imenu skupine S&D o demokraciji na Tajskem in primeru Andyja Halla (B8-1015/2015);

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Igor Šoltes in Davor Škrlec v imenu skupine Verts/ALE o razmerah na Tajskem (B8-1017/2015);

—   Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Tunne Kelam, David McAllister, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Davor Ivo Stier, Stanislav Polčák, Barbara Kudrycka, Tomáš Zdechovský, Therese Comodini Cachia, Giovanni La Via, Monica Macovei, Andrej Plenković, Marijana Petir, József Nagy, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jaromír Štětina, Adam Szejnfeld, Ramona Nicole Mănescu, Barbara Matera, Lara Comi, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Elisabetta Gardini, Arnaud Danjean in Francisco José Millán Mon v imenu skupine PPE o razmerah na Tajskem (B8-1018/2015);

—   Marie-Christine Vergiat, Miloslav Ransdorf, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Malin Björk, Barbara Spinelli, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Lola Sánchez Caldentey in Sofia Sakorafa v imenu skupine GUE/NGL, o Tajski (B8-1021/2015).

III.   Množično razseljevanje otrok v Nigeriji zaradi napadov skupine Boko Haram (2015/2876(RSP))

—   Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Valdemar Tomaševski, Anna Elżbieta Fotyga, Branislav Škripek in Beatrix von Storch v imenu skupine ECR o množičnem razseljevanju otrok v Nigeriji zaradi napadov skupine Boko Haram (B8-1003/2015);

—   Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, Juan Carlos Girauta Vidal, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Filiz Hyusmenova, Nathalie Griesbeck, Nedzhmi Ali, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Ivan Jakovčić, Kaja Kallas, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Javier Nart, Jozo Radoš, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Marian Harkin in Valentinas Mazuronis v imenu skupine ALDE o množičnem razseljevanju otrok v Nigeriji zaradi napadov skupine Boko Haram (B8-1020/2015);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini in Rolandas Paksas v imenu skupine EFDD o množičnem razseljevanju otrok v Nigeriji zaradi napadov skupine Boko Haram (B8-1023/2015);

—   Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Alessia Maria Mosca, Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Richard Howitt, Afzal Khan, Norbert Neuser, Marlene Mizzi, Pier Antonio Panzeri, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Theresa Griffin, Roberto Gualtieri, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Javi López, Olle Ludvigsson, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, Louis-Joseph Manscour, David Martin, Csaba Molnár, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Jens Nilsson, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Marita Ulvskog, Daniele Viotti, Boris Zala, Flavio Zanonato in Damiano Zoffoli v imenu skupine S&D o množičnem razseljevanju otrok v Nigeriji zaradi napadov skupine Boko Haram (B8-1024/2015);

—   Jean Lambert, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Michèle Rivasi, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Jordi Sebastià, Davor Škrlec, Igor Šoltes, Bodil Valero in Bart Staes v imenu skupine Verts/ALE o množičnem razseljevanju otrok v Nigeriji zaradi napadov skupine Boko Haram (B8-1027/2015);

—   Cristian Dan Preda, Santiago Fisas Ayxelà, Jeroen Lenaers, Tunne Kelam, David McAllister, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Francesc Gambús, Maurice Ponga, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Davor Ivo Stier, Stanislav Polčák, Barbara Kudrycka, Tomáš Zdechovský, Therese Comodini Cachia, Giovanni La Via, Monica Macovei, Andrej Plenković, Marijana Petir, Roberta Metsola, József Nagy, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Anna Záborská, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Adam Szejnfeld, Ramona Nicole Mănescu, Barbara Matera, Lara Comi, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Anna Maria Corazza Bildt, Ramón Luis Valcárcel Siso, Elisabetta Gardini, Francisco José Millán Mon in Mariya Gabriel v imenu skupine PPE o množičnem razseljevanju otrok v Nigeriji zaradi napadov skupine Boko Haram (B8-1029/2015);

—   Lola Sánchez Caldentey, Miloslav Ransdorf, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Younous Omarjee, Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, Josu Juaristi Abaunz, Marisa Matias, Sofia Sakorafa in Barbara Spinelli v imenu skupine GUE/NGL o množičnem razseljevanju otrok v Nigeriji zaradi napadov skupine Boko Haram (B8-1031/2015).

IV.   Primer Alija Mohameda Al Nimra (2015/2883(RSP))

—   Aymeric Chauprade, Louis Aliot in Sylvie Goddyn v imenu skupine ENF o primeru Alija Mohameda Al Nimra (B8-0997/2015);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Bernd Lucke, Ulrike Trebesius, Bernd Kölmel, Hans-Olaf Henkel, Joachim Starbatty, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Beatrix von Storch, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Zdzisław Krasnodębski in Branislav Škripek v imenu skupine ECR o primeru Alija Mohameda Al Nimra (B8-1004/2015);

—   Frédérique Ries, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, Juan Carlos Girauta Vidal, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Pavel Telička, Filiz Hyusmenova, Nathalie Griesbeck, Nedzhmi Ali, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Ivan Jakovčić, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Javier Nart, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Marian Harkin in Valentinas Mazuronis v imenu skupine ALDE o primeru Alija Mohameda Al Nimra (B8-1022/2015);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo in Rolandas Paksas v imenu skupine EFDD o Saudovi Arabiji in primeru Alija Mohameda Al Nimra (B8-1025/2015);

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Alessia Maria Mosca, Marlene Mizzi, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Theresa Griffin, Roberto Gualtieri, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Javi López, Olle Ludvigsson, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, Louis-Joseph Manscour, David Martin, Edouard Martin, Csaba Molnár, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Jens Nilsson, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Marita Ulvskog, Daniele Viotti, Boris Zala, Flavio Zanonato in Damiano Zoffoli v imenu skupine S&D o primeru Alija Mohameda Al Nimra in Saudovi Arabiji (B8-1026/2015);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Santiago Fisas Ayxelà, Jeroen Lenaers, Tunne Kelam, David McAllister, Patricija Šulin, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Francesc Gambús, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Davor Ivo Stier, Stanislav Polčák, Barbara Kudrycka, Therese Comodini Cachia, Giovanni La Via, Monica Macovei, Andrej Plenković, Marijana Petir, Roberta Metsola, József Nagy, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Anna Záborská, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Adam Szejnfeld, Ramona Nicole Mănescu, Barbara Matera, Lara Comi, Francisco José Millán Mon, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Arnaud Danjean in Ramón Luis Valcárcel Siso v imenu skupine PPE o primeru Alija Mohameda Al Nimra (B8-1028/2015);

—   Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Younous Omarjee, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Pablo Iglesias, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Lola Sánchez Caldentey, Josu Juaristi Abaunz, Marisa Matias, Eleonora Forenza, Sofia Sakorafa, Lidia Senra Rodríguez in Barbara Spinelli v imenu skupine GUE/NGL o primeru Alija Mohameda Al Nimra (B8-1030/2015);

—   Alyn Smith, Pascal Durand, Barbara Lochbihler, Klaus Buchner, Igor Šoltes in Davor Škrlec v imenu skupine Verts/ALE o primeru Alija Mohameda Al Nimra (B8-1032/2015).

Čas za govor se razdeli v skladu s členom 162 Poslovnika.


3. Sklepi neuradnega zasedanja Evropskega sveta z dne 23. septembra 2015 (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Sklepi neuradnega zasedanja Evropskega sveta z dne 23. septembra 2015 (2015/2859(RSP))

Jean-Claude Juncker (predsednik Komisije) in Donald Tusk (predsednik Evropskega sveta) sta podala izjavi.

Govorili so Manfred Weber v imenu skupine PPE, Gianni Pittella v imenu skupine S&D, Ryszard Antoni Legutko v imenu skupine ECR, Guy Verhofstadt v imenu skupine ALDE, Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo v imenu skupine EFDD, Louis Aliot v imenu skupine ENF, Konstantinos Papadakis samostojni poslanec, Esteban González Pons, Tanja Fajon in Roberts Zīle.

PREDSEDSTVO: David-Maria SASSOLI
podpredsednik

Govorili so Ska Keller, Rolandas Paksas, Harald Vilimsky, Bruno Gollnisch, Jan Olbrycht, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Bill Etheridge, Enrique Guerrero Salom, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil David Coburn, Ulrike Trebesius, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Liisa Jaakonsaari, Jean Lambert, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Maria Grapini, Petr Mach, Janice Atkinson, Alain Lamassoure, Sylvie Guillaume, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Kristina Winberg, Richard Sulík, Eva Joly, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil James Carver, Vicky Maeijer, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Miguel Urbán Crespo, Manolis Kefalogiannis, Patrizia Toia, István Ujhelyi, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Krisztina Morvai, Ana Gomes, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Ivo Vajgl, Costas Mavrides, Tonino Picula in Pablo Iglesias, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Gilles Lebreton.

Po postopku "catch the eye" so govorili Franc Bogovič, Michela Giuffrida, Notis Marias, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Kostas Chrysogonos, Ulrike Lunacek, Kristina Winberg in Zoltán Balczó.

Govorila sta Jean-Claude Juncker in Donald Tusk.

PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
podpredsednik

Razprava se je zaključila.


4. Humanitarni položaj beguncev v EU in sosednjih državah (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Humanitarni položaj beguncev v EU in sosednjih državah (2015/2877(RSP))

Nicolas Schmit (predsedujoči Svetu) in Frans Timmermans (prvi podpredsednik Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Elissavet Vozemberg v imenu skupine PPE, Knut Fleckenstein v imenu skupine S&D, Helga Stevens v imenu skupine ECR, Cecilia Wikström v imenu skupine ALDE, Judith Sargentini v imenu skupine Verts/ALE, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Zoltán Balczó, Laura Ferrara v imenu skupine EFDD, Lorenzo Fontana v imenu skupine ENF, Eleftherios Synadinos samostojni poslanec, Monika Hohlmeier, Josu Juaristi Abaunz v imenu skupine GUE/NGL, Josef Weidenholzer, Jussi Halla-aho, Nathalie Griesbeck, Marisa Matias, Tamás Meszerics, Paul Nuttall, James Carver, Afzal Khan, ki je z dvigom modrega kartončka postavil vprašanje, na katerega je Paul Nuttall odgovoril, Barbara Kudrycka, Linda McAvan, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil David Coburn (predsednik je opozoril na pravila za uporabo modrega kartončka), Zdzisław Krasnodębski, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Bill Etheridge.

(Nadaljevanje razprave: točka 6 zapisnika z dne 6.10.2015)


5. Dobrodošlica

Predsednik je v imenu Parlamenta izrekel dobrodošlico delegaciji poslanske zbornice Kraljevine Maroko pod vodstvom njenega predsednika Rašida Talbija Alamija, ki je sejo spremljala na častni galeriji.


6. Humanitarni položaj beguncev v EU in sosednjih državah (nadaljevanje razprave)

Izjavi Sveta in Komisije: Humanitarni položaj beguncev v EU in sosednjih državah (2015/2877(RSP))

(Začetek razprave: točka 4 zapisnika z dne 6.10.2015)

Govorili so Angelika Mlinar, Patrick Le Hyaric, Kinga Gál, Birgit Sippel, Angel Dzhambazki, Jozo Radoš, Nikolaos Chountis, Elmar Brok, Claude Moraes, Eleonora Forenza, Anna Maria Corazza Bildt, David-Maria Sassoli, Mariya Gabriel, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Carlos Coelho in Milan Zver.

Po postopku "catch the eye" so govorili Michaela Šojdrová, Caterina Chinnici, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos, James Carver, Franz Obermayr in Krisztina Morvai.

Govorila sta Frans Timmermans (prvi podpredsednik Komisije) in Nicolas Schmit (predsedujoči Svetu).

Razprava se je zaključila.

PREDSEDSTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsednica

Govorili so Renaud Muselier, Peter Eriksson in José Manuel Fernandes.


7. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


7.1. Konvencija Mednarodne organizacije dela o prisilnem ali obveznem delu: pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o pooblastitvi držav članic, da v interesu Evropske unije ratificirajo Protokol iz leta 2014 h Konvenciji Mednarodne organizacije dela o prisilnem ali obveznem delu iz leta 1930 glede zadev na področju pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah [06731/2015 - C8-0078/2015 - 2014/0258(NLE)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Helga Stevens (A8-0226/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2015)0325)

Parlament je dal soglasje za predlog sklepa Sveta.


7.2. Uvedba nadzornih ukrepov za 4-metilamfetamin * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o uvedbi nadzornih ukrepov za 4-metilamfetamin [10010/2015 - C8-0182/2015 - 2013/0021(NLE)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Michał Boni (A8-0265/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2015)0326)


7.3. Uvedba nadzornih ukrepov za 5 (2 aminopropil)indol * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o uvedbi nadzornih ukrepov za 5-(2-aminopropil)indol [10012/2015 - C8-0186/2015 - 2013/0207(NLE)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0263/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2015)0327)


7.4. Uvedba nadzornih ukrepov za 25I-NBOMe, AH-7921, MDPV in metoksetamin * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o uvedbi nadzornih ukrepov za 4-jodo-2,5-dimetoksi-N-(2-metoksibenzil)fenetilamin (25I-NBOMe), 3,4-dikloro-N-[[1-(dimetilamino)cikloheksil]metil]benzamid (AH-7921), 3,4-metilendioksipirovaleron (MDPV) in 2-(3-metoksifenil)-2-(etilamino)cikloheksanon (metoksetamin) [2014/0183(NLE)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0264/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2015)0328)


7.5. Uvedba nadzornih ukrepov za 4,4'-DMAR in MT-45 * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o uvedbi nadzornih ukrepov za 4-metil-5-(4-metilfenil)-4,5-dihidrooksazol-2-amin (4,4'-DMAR) in 1-cikloheksil-4-(1,2-difeniletil)piperazin (MT-45) [10009/2015 - C8-0183/2015 - 2014/0340(NLE)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Michał Boni (A8-0262/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2015)0329)


7.6. Uporaba Solidarnostnega sklada EU: nesreče v Bolgariji in Grčiji leta 2015 (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Solidarnostnega sklada Evropske unije v skladu s točko 11 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (nesreče v Bolgariji in Grčiji v letu 2015) [COM(2015)0370 - C8-0198/2015 - 2015/2151(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: Andrey Novakov (A8-0253/2015)

(potrebna kvalificirana večina in tri petine oddanih glasov)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2015)0330)


7.7. Možnost razširitve zaščite geografskih označb Evropske unije na nekmetijske proizvode (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o možnosti razširitve zaščite geografskih označb Evropske unije na nekmetijske proizvode [2015/2053(INI)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalka: Virginie Rozière (A8-0259/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2015)0331)

Govorila je

Virginie Rozière (poročevalka) po glasovanju.


7.8. Skupne določbe o evropskih strukturnih in investicijskih skladih: specifični ukrepi za Grčijo ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo glede specifičnih ukrepov za Grčijo [COM(2015)0365 - C8-0192/2015 - 2015/0160(COD)] - Odbor za regionalni razvoj. Poročevalka: Iskra Mihaylova (A8-0260/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG KOMISIJE

Odobreno (P8_TA(2015)0332)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2015)0332)


7.9. Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2015/002 DE/Adam Opel - Nemčija (glasovanje)

Poročilo o o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2015/002 DE/Adam Opel, Nemčija) [COM(2015)0342 - C8-0249/2015 - 2015/2208(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: Jens Geier (A8-0273/2015)

(potrebna kvalificirana večina in tri petine oddanih glasov)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2015)0333)


7.10. Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (vloga Belgije – EGF/2015/003 BE/Ford Genk) (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (vloga iz Belgije – EGF/2015/003 BE/Ford Genk) [COM(2015)0336 - C8-0250/2015 - 2015/2209(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: Paul Rübig (A8-0272/2015)

(potrebna kvalificirana večina in tri petine oddanih glasov)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2015)0334)


7.11. Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji – EGF/2015/004 IT/Alitalia - Italija (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2015/004 IT/Alitalia iz Italije) [COM(2015)0397 - C8-0252/2015 - 2015/2212(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalka: Monika Vana (A8-0274/2015)

(potrebna kvalificirana večina in tri petine oddanih glasov)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2015)0335)


7.12. Vloga lokalnih organov v državah v razvoju pri razvojnem sodelovanju (glasovanje)

Poročilo o vlogi lokalnih organov v državah v razvoju pri razvojnem sodelovanju [2015/2004(INI)] - Odbor za razvoj. Poročevalka: Eleni Theocharous (A8-0232/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2015)0336)


8. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 183 Poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Poročilo: Virginie Rozière - A8-0259/2015
Sergio Gutiérrez Prieto, Michaela Šojdrová, Catherine Stihler, Neena Gill, Krisztina Morvai, Igor Šoltes, Jiří Pospíšil, Ivana Maletić, Seán Kelly, Tiziana Beghin, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák in Stefano Maullu

Poročilo: Iskra Mihaylova - A8-0260/2015
Krisztina Morvai, Ivana Maletić, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák in Notis Marias

Poročilo: Eleni Theocharous - A8-0232/2015
Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák in Krisztina Morvai.


9. Popravki in namere glasovanja

Popravki in namere glasovanj so na spletišču Europarl na povezavi "Plenarno zasedanje", "Glasovanja", "Izidi glasovanja" (Izidi poimenskih glasovanj) in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko različico na spletišču Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Po tem roku bo seznam popravkov in namer glasovanj zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 13.35, se je nadaljevala ob 15.00.)

PREDSEDSTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsednica

10. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.

°
° ° °

Govorila je Michaela Šojdrová.


11. Merjenje emisij v avtomobilskem sektorju (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000113/2015), ki so ga postavili Giovanni La Via v imenu odbora ENVI, Vicky Ford v imenu odbora IMCO, Jerzy Buzek v imenu odbora ITRE, Michael Cramer v imenu odbora TRAN Komisiji: Merjenje emisij v avtomobilskem sektorju (2015/2865(RSP)) (B8-0764/2015)

Giovanni La Via, Vicky Ford, Jerzy Buzek in Michael Cramer so predstavili vprašanje.

Elżbieta Bieńkowska (članica Komisije) je odgovorila na vprašanje.

Govorili so Françoise Grossetête v imenu skupine PPE, Kathleen Van Brempt v imenu skupine S&D, Hans-Olaf Henkel v imenu skupine ECR, Gerben-Jan Gerbrandy v imenu skupine ALDE, Merja Kyllönen v imenu skupine GUE/NGL, Rebecca Harms v imenu skupine Verts/ALE, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Bill Etheridge, Dario Tamburrano v imenu skupine EFDD, Georg Mayer v imenu skupine ENF, Sotirios Zarianopoulos samostojni poslanec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Matthias Groote, Tomasz Piotr Poręba, Dita Charanzová, Miloslav Ransdorf, Roger Helmer, Bas Eickhout, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tibor Szanyi, Gianluca Buonanno (predsedujoča mu je odvzela besedo in ga opomnila), Lampros Fountoulis, Peter Liese, Evelyne Gebhardt, Julie Girling, Gesine Meissner, Cornelia Ernst, Karima Delli, Marco Zullo, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Dan Nica in Evžen Tošenovský.

PREDSEDSTVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
podpredsednik

Govorili so Nils Torvalds, Curzio Maltese, Claude Turmes, Daniela Aiuto, Jean-François Jalkh, Wim van de Camp, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil István Ujhelyi, Ismail Ertug, Daniel Dalton, Pavel Telička, Sofia Sakorafa, Yannick Jadot, Eleonora Evi, Salvatore Domenico Pogliese, Miriam Dalli, Peter van Dalen, Dominique Riquet, Miguel Urbán Crespo, Benedek Jávor, Ivo Belet, Nicola Danti, Jørn Dohrmann, Frédérique Ries, Marina Albiol Guzmán, Julia Reda, Luděk Niedermayer, Patrizia Toia, Kosma Złotowski, Anneli Jäätteenmäki, Pascal Durand, Annie Schreijer-Pierik, Seb Dance, Bernd Lucke, Karl-Heinz Florenz, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Zdzisław Krasnodębski, Pablo Zalba Bidegain, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Miguel Urbán Crespo, Jytte Guteland, Angelika Niebler, Martina Werner, Markus Pieper, Sergio Gutiérrez Prieto, Henna Virkkunen, Simona Bonafè, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Piernicola Pedicini, Olga Sehnalová, Bernd Lange, Nikos Androulakis in José Inácio Faria, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Doru-Claudian Frunzulică.

Po postopku "catch the eye" so govorili David McAllister, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Neoklis Sylikiotis, Davor Škrlec in Piernicola Pedicini.

Govorila je Elżbieta Bieńkowska.

PREDSEDSTVO: David-Maria SASSOLI
podpredsednik

Predlogi resolucij, ki se vložijo v skladu s členom 128(5) Poslovnika, bodo objavljeni naknadno.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: tretje oktobrsko delno zasedanje.

Govorila sta Gerben-Jan Gerbrandy, ki je od Komisije zahteval pisne odgovore na vprašanja, ki niso bila obravnavana med razpravo, in Elżbieta Bieńkowska, ki je zagotovila, da bo odgovore prejel.


12. Razmere v Libiji (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Razmere v Libiji (2015/2872(RSP))

Christos Stylianides (član Komisije) je podal izjavo v imenu podpredsednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

Govorili so Mariya Gabriel v imenu skupine PPE, Victor Boştinaru v imenu skupine S&D, Mark Demesmaeker v imenu skupine ECR, Fernando Maura Barandiarán v imenu skupine ALDE, Javier Couso Permuy v imenu skupine GUE/NGL, Barbara Lochbihler v imenu skupine Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo v imenu skupine EFDD, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Ivan Jakovčić, Mario Borghezio v imenu skupine ENF, Georgios Epitideios samostojni poslanec, Cristian Dan Preda, ki ni želel odgovoriti na vprašanje, k ga je z dvigom modrega kartončka hotel postaviti Aymeric Chauprade, Pier Antonio Panzeri, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil James Carver, Karol Karski, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Bill Etheridge, Javier Nart, Bodil Valero, Mike Hookem, Aymeric Chauprade, Bruno Gollnisch, Michael Gahler, Ana Gomes, Bas Belder, Hilde Vautmans, Michał Marusik, Zoltán Balczó, Lorenzo Cesa, Gilles Pargneaux, Mirosław Piotrowski, Edouard Ferrand, Francisco José Millán Mon, Afzal Khan, Jean-Luc Schaffhauser, Inés Ayala Sender, Josef Weidenholzer, Miriam Dalli, Andi Cristea, Eugen Freund, Brando Benifei in Richard Howitt.

Po postopku "catch the eye" so govorili Csaba Sógor, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk, Kateřina Konečná in Diane Dodds.

Govoril je Christos Stylianides.

Razprava se je zaključila.

PREDSEDSTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredsednik


13. Smrtna kazen (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000103/2015), ki ga je postavila Elena Valenciano v imenu odbora AFET Svetu: Smrtna kazen (2015/2879(RSP)) (B8-0761/2015)

Elena Valenciano je predstavila vprašanje, ni pa želela odgovoriti na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka hotel postaviti Janusz Korwin-Mikke.

Nicolas Schmit (predsedujoči Svetu) je odgovoril na vprašanje O-000103/2015.

Predsedujoči je pojasnil, da z dvigom modrega kartončka ni mogoče postaviti vprašanja Svetu.

Govorili so Lars Adaktusson v imenu skupine PPE, Pier Antonio Panzeri v imenu skupine S&D, Mark Demesmaeker v imenu skupine ECR, Beatriz Becerra Basterrechea v imenu skupine ALDE, Marie-Christine Vergiat v imenu skupine GUE/NGL, Barbara Lochbihler v imenu skupine Verts/ALE, ki ni želela odgovoriti na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka hotel postaviti Janusz Korwin-Mikke, Jonathan Arnott v imenu skupine EFDD, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Bill Etheridge, Therese Comodini Cachia, ki ni želela odgovoriti na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka hotel postaviti Janusz Korwin-Mikke, Andi Cristea, Cecilia Wikström, Pablo Iglesias, Jean Lambert, Ignazio Corrao, ki ni želel odgovoriti na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka hotel postaviti Janusz Korwin-Mikke, Stanislav Polčák, Ana Gomes, Takis Hadjigeorgiou, Anneliese Dodds, Edouard Martin in Csaba Molnár.

Po postopku "catch the eye" so govorili Jaromír Štětina, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Kostas Chrysogonos, Igor Šoltes, Gerard Batten, Andrzej Grzyb, Caterina Chinnici, Karol Karski, Lynn Boylan, Fabio Massimo Castaldo in Ruža Tomašić.

Govoril je Nicolas Schmit.

Predlogi resolucij, ki se vložijo v skladu s členom 128(5) Poslovnika, bodo objavljeni naknadno.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.7 zapisnika z dne 8.10.2015.


14. Evropski postopek v sporih majhne vrednosti in evropski plačilni nalog ***I (razprava)

Poročilo predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 861/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. julija 2007 o uvedbi evropskega postopka v sporih majhne vrednosti ter Uredbe (ES) št. 1896/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o uvedbi postopka za evropski plačilni nalog [COM(2013)0794 - C7-0414/2013 - 2013/0403(COD)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalka: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0140/2015)

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg je predstavila poročilo.

Govorila je Věra Jourová (članica Komisije).

Govorili so Daniel Buda v imenu skupine PPE, Angel Dzhambazki v imenu skupine ECR, António Marinho e Pinto v imenu skupine ALDE, Jiří Maštálka v imenu skupine GUE/NGL, in Laura Ferrara v imenu skupine EFDD.

PREDSEDSTVO: Ulrike LUNACEK
podpredsednica

Govorili so Gilles Lebreton v imenu skupine ENF, Adam Szejnfeld, Sergio Gaetano Cofferati, Bernd Kölmel, Pavel Svoboda, Biljana Borzan, Angelika Niebler, Victor Negrescu, Therese Comodini Cachia in Emil Radev.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Notis Marias in Igor Šoltes.

Govorili sta Věra Jourová in Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 10.3 zapisnika z dne 7.10.2015.


15. Omejevanje emisij nekaterih onesnaževal v zrak ***I (razprava)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o omejevanju emisij nekaterih onesnaževal iz srednje velikih kurilnih naprav v zrak [COM(2013)0919 - C7-0003/2014 - 2013/0442(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Andrzej Grzyb (A8-0160/2015)

Andrzej Grzyb je predstavil poročilo.

Govoril je Phil Hogan (član Komisije).

Govorili so Giovanni La Via v imenu skupine PPE, Massimo Paolucci v imenu skupine S&D, Jadwiga Wiśniewska v imenu skupine ECR, Jan Huitema v imenu skupine ALDE, Estefanía Torres Martínez v imenu skupine GUE/NGL, Bas Eickhout v imenu skupine Verts/ALE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Bill Etheridge, Piernicola Pedicini v imenu skupine EFDD, Zoltán Balczó samostojni poslanec, Annie Schreijer-Pierik, Gilles Pargneaux, Julie Girling, Nils Torvalds, Kateřina Konečná, Julia Reid, Marijana Petir, Carlos Zorrinho, Evžen Tošenovský, Younous Omarjee, Bill Etheridge, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Karin Kadenbach, Dawid Bohdan Jackiewicz, Lynn Boylan, Csaba Sógor, Miapetra Kumpula-Natri in Damiano Zoffoli.

Po postopku "catch the eye" so govorili Ricardo Serrão Santos, Notis Marias in Bronis Ropė.

Govorila sta Phil Hogan in Andrzej Grzyb.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 10.4 zapisnika z dne 7.10.2015.


16. Kazeini in kazeinati za prehrano ljudi ***I (razprava)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o približevanju zakonov držav članic v zvezi s kazeini in kazeinati za prehrano ljudi ter razveljavitvi Direktive Sveta 83/417/EGS [COM(2014)0174 - C7-0105/2014 - 2014/0096(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Giovanni La Via (A8-0042/2015)

Giovanni La Via je predstavil poročilo.

Govoril je Phil Hogan (član Komisije).

Govorili so Marijana Petir v imenu skupine PPE, Susanne Melior v imenu skupine S&D, Bolesław G. Piecha v imenu skupine ECR, Bronis Ropė v imenu skupine Verts/ALE, Piernicola Pedicini v imenu skupine EFDD, Herbert Dorfmann, Nicola Caputo, Julia Reid, Jiří Pospíšil, Elena Gentile in Ricardo Serrão Santos.

Po postopku "catch the eye" je govoril Notis Marias.

Govorila sta Phil Hogan in Giovanni La Via.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 10.5 zapisnika z dne 7.10.2015.


17. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 568.368/OJME).


18. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 22.55.

Klaus Welle

Alexander Graf Lambsdorff

generalni sekretar

podpredsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Goddyn, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Opravičeni:

Crowley, Kukan, Le Pen Jean-Marie, Liberadzki, Picierno, Quisthoudt-Rowohl, Ruohonen-Lerner, Taylor, Winkler Hermann, Żółtek

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov