Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 7. oktober 2015 - Strasbourg

2. Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)

Følgende udkast til gennemførelsesforanstaltninger var blevet fremsendt til Parlamentet som led i forskriftsproceduren med kontrol:

- Kommissionens forordning om ændring af bilag III og IV til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier (D038287/06 - 2015/2885(RPS) - frist: 2. januar 2016)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for bifenazat, boscalid, cyazofamid, cyromazin, dazomet, dithiocarbamater, fluazifop-P, mepanipyrim, metrafenon, picloram, propamocarb, pyridaben, pyriofenon, sulfoxaflor, tebuconazol, tebufenpyrad og thiram i eller på visse produkter (D039939/02 - 2015/2843(RPS) - frist: 5. november 2015)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdier for abamectin, desmedipham, dichlorprop-P, haloxyfop-P, oryzalin og phenmedipham i eller på visse produkter (D039941/02 - 2015/2844(RPS) - frist: 5. november 2015)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af forordning (EF) nr. 692/2008 med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5/6) (D040155/01 - 2015/2858(RPS) - frist: 23. december 2015)
henvist til: kor.udv.: ENVI
rådg.udv.: IMCO

- Kommissionens forordning om ændring af bilag XVII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) for så vidt angår cadmium (D040404/02 - 2015/2864(RPS) - frist: 29. december 2015)
henvist til: kor.udv.: ENVI
rådg.udv.: ITRE, IMCO

- Kommissionens forordning om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 om kontrolapparatet inden for vejtransport (D040423/02 - 2015/2847(RPS) - frist: 4. december 2015)
henvist til: kor.udv.: TRAN

- Kommissionens forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2099/2002 om oprettelse af et udvalg for sikkerhed til søs og forebyggelse af forurening fra skibe (USS) (D040829/01 - 2015/2860(RPS) - frist: 28. december 2015)
henvist til: kor.udv.: TRAN

- Kommissionens forordning (EU) om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 for så vidt angår IAS 27 (EØS-relevant tekst) (D041060/02 - 2015/2845(RPS) - frist: 4. december 2015)
henvist til: kor.udv.: ECON
rådg.udv.: JURI

- Kommissionens forordning (EU) om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 for så vidt angår IAS 1 (EØS-relevant tekst) (D041116/01 - 2015/2846(RPS) - frist: 4. december 2015)
henvist til: kor.udv.: ECON
rådg.udv.: JURI

- Kommissionens forordning om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1177/2003 om EF-statistikker over indkomstforhold og levevilkår (EU-SILC) for så vidt angår listen for 2017 over sekundære målvariabler om sundhed og børns sundhed (D041161/02 - 2015/2886(RPS) - frist: 2. januar 2016)
henvist til: kor.udv.: EMPL

- Kommissionens forordning om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1334/2008 for så vidt angår fjernelse af aromastoffet p-mentha-1,8-dien-7-al fra EU-listen (D041268/02 - 2015/2884(RPS) - frist: 2. november 2015)
henvist til: kor.udv.: ENVI

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik