Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/0180(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0049/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0049/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 07/10/2015 - 10.6
CRE 07/10/2015 - 10.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0341

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2015 - Στρασβούργο

10.6. Δημοσιονομικοί κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης ***I (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης [COM(2014)0358 - C8-0029/2014 - 2014/0180(COD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγήτρια: Ingeborg Gräßle (A8-0049/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P8_TA(2015)0341)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0341)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ryszard CZARNECKI
Αντιπρόεδρος

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου