Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2015 - Στρασβούργο

11. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 183 του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδων του Κοινοβουλίου - 2017
Peter Jahr και Jonathan Arnott

Παρεμβαίνει ο Peter van Dalen.

Έκθεση Lidia Joanna Geringer de Oedenberg - A8-0140/2015
Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Monica Macovei, Peter Jahr, Andrejs Mamikins και Stanislav Polčák

Έκθεση Andrzej Grzyb - A8-0160/2015
Monica Macovei, Peter Jahr, Andrejs Mamikins, Neena Gill, Tim Aker και Stanislav Polčák

Έκθεση Giovanni La Via - A8-0042/2015
Andrejs Mamikins και Jiří Pospíšil.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου