Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 7 oktober 2015 - Strasbourg

15. Beslut om paketet med kapitalmarknadsunionen (debatt)
CRE

Uttalande av kommissionen: Beslut om paketet med kapitalmarknadsunionen (2015/2767(RSP))

Jyrki Katainen (vice ordförande för kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Gunnar Hökmark för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Paul Rübig; Roberto Gualtieri för S&D-gruppen, Kay Swinburne för ECR-gruppen, Sylvie Goulard för ALDE-gruppen, Fabio De Masi för GUE/NGL-gruppen, Sven Giegold för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Jonathan Arnott; Patrick O'Flynn för EFDD-gruppen, Bernard Monot för ENF-gruppen, Sotirios Zarianopoulos, grupplös, Werner Langen, Paul Tang, Stanisław Ożóg, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Urbán Crespo, Molly Scott Cato, Marco Zanni, Barbara Kappel, Krisztina Morvai, Pablo Zalba Bidegain, Anneliese Dodds, Beatrix von Storch, Philippe De Backer, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi; Rina Ronja Kari, Othmar Karas, Jonás Fernández, Peter van Dalen, Michael Theurer, Brian Hayes, Jeppe Kofod, Richard Sulík, Theodor Dumitru Stolojan, Alfred Sant, Joachim Starbatty, Georgios Kyrtsos, Arne Gericke, Danuta Maria Hübner, Eva Paunova och Markus Pieper.

ORDFÖRANDESKAP: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Vice talman

Talare: Sirpa Pietikäinen och Markus Ferber, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Andreas Schwab.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Stanislav Polčák, Renato Soru, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos, Seán Kelly och Doru-Claudian Frunzulică.

Talare: Jyrki Katainen.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Talare: Jonathan Arnott yttrade sig vid två tillfällen om de skyltar som placerats ut vid vissa ledamöters platser i kammaren och som hade avlägsnats (talmannen hänvisade till bestämmelserna i bilaga XV till arbetsordningen).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy