Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 7 октомври 2015 г. - Страсбург

18. Удвояване на капацитета на тръбопровода „Северен поток“ и последиците за енергийния съюз и сигурността на доставките (разискване)
CRE

Изявления на Съвета и на Комисията: Удвояване на капацитета на тръбопровода „Северен поток“ и последиците за енергийния съюз и сигурността на доставките (2015/2880(RSP))

Nicolas Schmit (действащ председател на Съвета) и Miguel Arias Cañete (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Jerzy Buzek, от името на групата PPE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Zoltán Balczó, Flavio Zanonato, от името на групата S&D, Marek Józef Gróbarczyk, от името на групата ECR, Morten Helveg Petersen, от името на групата ALDE, Neoklis Sylikiotis, от името на групата GUE/NGL, Claude Turmes, от името на групата Verts/ALE, Dario Tamburrano, от името на групата EFDD, Nicolas Bay, от името на групата ENF, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Petras Auštrevičius, Janusz Korwin-Mikke, независим член на ЕП, Krišjānis Kariņš, Zigmantas Balčytis, Anna Elżbieta Fotyga, Petras Auštrevičius, João Ferreira, Indrek Tarand, Adam Szejnfeld и Adam Gierek.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ryszard CZARNECKI
Заместник-председател

Изказаха се: Anneleen Van Bossuyt, Jasenko Selimovic, Lefteris Christoforou, Jeppe Kofod, Dawid Bohdan Jackiewicz, Csaba Molnár, Zbigniew Kuźmiuk и Theresa Griffin.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Krzysztof Hetman, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias и Bronis Ropė.

Изказаха се: Miguel Arias Cañete и Nicolas Schmit.

Разискването приключи.

Правна информация - Политика за поверителност