Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 7 oktober 2015 - Strasbourg

18. Fördubbling av gasledningen Nord Streams kapacitetet och konsekvenserna för energiunionen och försörjningstryggheten (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalanden av rådet och kommissionen: Fördubbling av gasledningen Nord Streams kapacitetet och konsekvenserna för energiunionen och försörjningstryggheten (2015/2880(RSP))

Nicolas Schmit (rådets tjänstgörande ordförande) och Miguel Arias Cañete (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Jerzy Buzek för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Zoltán Balczó; Flavio Zanonato för S&D-gruppen, Marek Józef Gróbarczyk för ECR-gruppen, Morten Helveg Petersen för ALDE-gruppen, Neoklis Sylikiotis för GUE/NGL-gruppen, Claude Turmes för Verts/ALE-gruppen, Dario Tamburrano för EFDD-gruppen, Nicolas Bay för ENF-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Petras Auštrevičius; Janusz Korwin-Mikke, grupplös, Krišjānis Kariņš, Zigmantas Balčytis, Anna Elżbieta Fotyga, Petras Auštrevičius, João Ferreira, Indrek Tarand, Adam Szejnfeld och Adam Gierek.

ORDFÖRANDESKAP: Ryszard CZARNECKI
Vice talman

Talare: Anneleen Van Bossuyt, Jasenko Selimovic, Lefteris Christoforou, Jeppe Kofod, Dawid Bohdan Jackiewicz, Csaba Molnár, Zbigniew Kuźmiuk och Theresa Griffin.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Krzysztof Hetman, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias och Bronis Ropė.

Talare: Miguel Arias Cañete och Nicolas Schmit.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy