Показалец 
Протокол
PDF 278kWORD 205k
Сряда, 7 октомври 2015 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)
 3.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 4.Внесени документи
 5.Трансфер на бюджетни кредити
 6.Смъртоносни въздушни удари, ръководени от САЩ, над болница на „Лекари без граница“ в Кундуз, Афганистан (разискване)
 7.Положението в Сирия (разискване)
 8.Положението в Турция (разискване)
 9.Тържествено заседание - Испания
 10.Време за гласуване
  10.1.График на месечните сесии на Парламента за 2017 г. (гласуване)
  10.2.Протокол към Евро-средиземноморското споразумение относно общите принципи на участие на Тунис в програми на Съюза *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  10.3.Eвропейска процедура за искове с малък материален интерес и европейска заповед за плащане ***I (гласуване)
  10.4.Ограничаване на емисиите във въздуха на определени замърсители ***I (гласуване)
  10.5.Казеини и казеинати, предназначени за консумация от човека ***I (гласуване)
  10.6.Финансови правила, приложими за общия бюджет на Съюза ***I (гласуване)
 11.Обяснениe на вот
 12.Поправки на вот и намерения за гласуване
 13.Настоящото положение в Европейския съюз - Изявления на г-н Франсоа Оланд, президент на Френската република, и г-жа Ангела Меркел, канцлер на Федерална република Германия
 14.Одобряване на протокола от предишното заседание
 15.Прието решение относно пакета за съюза на капиталовите пазари (разискване)
 16.Платежните услуги на вътрешния пазар (разискване)
 17.Извлечени поуки от бедствието с червения шлам пет години след аварията в Унгария (разискване)
 18.Удвояване на капацитета на тръбопровода „Северен поток“ и последиците за енергийния съюз и сигурността на доставките (разискване)
 19.Подновяване на Плана за действие на ЕС относно равенството между половете и овластяването на жените при сътрудничеството за развитие (разискване)
 20.Дневен ред на следващото заседание
 21.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 8.30 ч.

°
° ° °

Изказа се Marina Albiol Guzmán.


2. Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)

На Парламента бяха предадени следните проекти на мерки по прилагане, свързани с процедурата по регулиране с контрол:

- Регламент на Комисията за изменение на приложения III и IV към Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета относно определяне на правила за превенция, контрол и ликвидиране на някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии (D038287/06 - 2015/2885(RPS) - срок: 2 януари 2016 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложения II и III към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от бифеназат, боскалид, циазофамид, циромазин, дазомет, дитиокарбамати, флуазифоп-П, мепанипирим, метрафенон, пиклорам, пропамокарб, пиридабен, пириофенон, сулфоксафлор, тебуконазол, тебуфенпирад и тирам във или върху определени продукти (D039939/02 - 2015/2843(RPS) - срок: 5 ноември 2015 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложения II и III към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от абамектин, десмедифам, дихлоропроп-Р, халоксифоп-Р и оризалин и фенмедифам във или върху определени продукти (D039941/02 - 2015/2844(RPS) - срок: 5 ноември 2015 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 692/2008 по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5/6) (D040155/01 - 2015/2858(RPS) - срок: 23 декември 2015 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI
подпомагаща: IMCO

- Регламент на Комисията за изменение на приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали („REACH“) по отношение на кадмий (D040404/02 - 2015/2864(RPS) - срок: 29 декември 2015 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI
подпомагаща: ITRE, IMCO

- Регламент на Комисията за адаптиране към техническия прогрес на Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт (D040423/02 - 2015/2847(RPS) - срок: 4 декември 2015 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: TRAN

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 2099/2002 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Комитет по морската безопасност и предотвратяването на замърсяването от кораби (КМБПЗК) (D040829/01 - 2015/2860(RPS) - срок: 28 декември 2015 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: TRAN

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с Международен счетоводен стандарт 27 (текст от значение за ЕИП) (D041060/02 - 2015/2845(RPS) - срок: 4 декември 2015 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ECON
подпомагаща: JURI

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с Международен счетоводен стандарт 1 (текст от значение за ЕИП) (D041116/01 - 2015/2846(RPS) - срок: 4 декември 2015 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ECON
подпомагаща: JURI

- Регламент на Комисията за прилагане на Регламент (ЕО) № 1177/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно статистическите данни на Общността за доходите и условията на живот (ЕU-SILC) по отношение на списъка за 2017 г. на целевите второстепенни променливи относно здравето и здравето на децата (D041161/02 - 2015/2886(RPS) - срок: 2 януари 2016 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: EMPL

- Регламент на Комисията за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 1334/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на премахването на ароматичното вещество p-мента-1,8-диен-7-ал от списъка на Съюза (D041268/02 - 2015/2884(RPS) - срок: 2 ноември 2015 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI


3. Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)

Следните проекти на делегирани актове бяха предадени на Парламента:

- Делегирано решение на Комисията за допълване на Решение № 1104/2011/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно общите минимални стандарти, които трябва да бъдат спазвани от компетентните органи за PRS (C(2015)06123 - 2015/2888(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 15 септември 2015 г.

Препращане на водещата комисия: ITRE

- Делегиран регламент на Комисията за определяне на временни извънредни мерки за сектора на млякото и млечните продукти под формата на удължаване на периода на прилагане на публична интервенция за масло и обезмаслено мляко на прах през 2015 г. и определяне на по-ранна начална дата на периода на прилагане на публична интервенция за масло и обезмаслено мляко на прах през 2016 г. (C(2015)06257 - 2015/2851(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 17 септември 2015 г.

Препращане на водещата комисия: AGRI

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 2015/288 по отношение на срока на недопустимост на заявленията за подпомагане от Европейския фонд за морско дело и рибарство (C(2015)06466 - 2015/2873(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 30 септември 2015 г.

Препращане на водещата комисия: PECH

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) № 609/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на специфичните изисквания за състава и предоставянето на информация за храните за кърмачета и преходните храни и по отношение на изискванията за информация, свързана с храненето на кърмачета и малки деца (C(2015)06478 - 2015/2861(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 25 септември 2015 г.

Препращане на водещата комисия: ENVI

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) № 609/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на специфичните изисквания за състава и предоставянето на информация за храните за специални медицински цели (C(2015)06482 - 2015/2862(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 25 септември 2015 г.

Препращане на водещата комисия: ENVI

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) № 609/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на специфичните изисквания за състава и предоставянето на информация за преработените храни на зърнена основа и детските храни (C(2015)06507 - 2015/2863(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 25 септември 2015 г.

Препращане на водещата комисия: ENVI

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на приложение I към Регламент (ЕС) № 649/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно износа и вноса на опасни химикали (C(2015)06565 - 2015/2867(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 29 септември 2015 г.

Препращане на водещата комисия: ENVI

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на приложение II към Регламент (ЕС) № 1233/2011 на Европейския парламент и на Съвета за прилагането на определени насоки в областта на официално подкрепяните експортни кредити (C(2015)06568 - 2015/2866(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 29 септември 2015 г.

Препращане на водещата комисия: INTA

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Директива 2001/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета чрез установяване на подробни правила за показателите за безопасност, поставени върху опаковката на лекарствените продукти за хуманна употреба (C(2015)06601 - 2015/2890(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 2 октомври 2015 г.

Препращане на водещата комисия: ENVI

- Делегиран регламент на Комисията относно съдържанието и функционирането на регистъра на европейските политически партии и фондации (C(2015)06685 - 2015/2889(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 2 октомври 2015 г.

Препращане на водещата комисия: AFCO

Проект на делегиран акт, за който срокът за внасяне на възражения се удължава:

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Директива 2002/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за уточняване на определенията и координиране на допълнителния надзор върху концентрацията на риска и вътрешногруповите сделки C(2015)05067 - 2015/2824(DEA)

Срок за внасяне на възражения: 1 месец, считано от датата на получаване на 21 август 2015 г.

Удължаване на срока за внасяне на възражения: 1 месец, по искане на Съвета.

Препращане на водещата комисия: ECON


4. Внесени документи

Съветът и Комисията внесоха следните документи:

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити INF 6/2015 - Комитет на регионите (N8-0063/2015 - C8-0279/2015 - 2015/2245(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити № 2/2015 - Съд (N8-0064/2015 - C8-0282/2015 - 2015/2246(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити № 3/2015 - Съд (N8-0065/2015 - C8-0283/2015 - 2015/2247(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити № 4/2015 - Съд (N8-0066/2015 - C8-0284/2015 - 2015/2248(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити № 5/2015 - Съд (N8-0067/2015 - C8-0285/2015 - 2015/2249(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 29/2015 - Раздел III - Комисия (N8-0068/2015 - C8-0286/2015 - 2015/2250(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 32/2015 - Раздел III - Комисия (N8-0069/2015 - C8-0287/2015 - 2015/2251(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити V/AB-06/T/15 - Европейска сметна палата (N8-0070/2015 - C8-0295/2015 - 2015/2260(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG


5. Трансфер на бюджетни кредити

В съответствие с член 25 от Финансовия регламент комисията по бюджети реши да одобри трансферите на бюджетни кредити на Комитета на регионите INF 3/2015, на Европейската сметна палата V/AB-08/T/15 и на Европейската служба за външна дейност 1/2015.

В съответствие с член 25, параграф 1, буква a) от Финансовия регламент комисията по бюджети реши да не представя възражения относно трансфера на бюджетни кредити на Омбудсмана № 3/2015.

В съответствие с член 27, параграф 4 от Финансовия регламент Съветът на ЕС информира бюджетния орган за одобряването на трансферите на бюджетни кредити DEC 26/2015 - Раздел III – Комисия; DEC 27/2015 - Раздел III – Комисия и DEC 28/2015 - Раздел III – Комисия.

В съответствие с член 27, параграф 3 от Финансовия регламент комисията по бюджети реши да одобри трансферите на бюджетни кредити на Европейската комисия DEC 21/2015, DEC 22/2015, DEC 25/2015, DEC 26/2015, DEC 27/2015 и DEC 28/2015.


6. Смъртоносни въздушни удари, ръководени от САЩ, над болница на „Лекари без граница“ в Кундуз, Афганистан (разискване)

Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Смъртоносни въздушни удари, ръководени от САЩ, над болница на „Лекари без граница“ в Кундуз, Афганистан (2015/2891(RSP))

Christos Stylianides (член на Комисията) направи изявлението от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Изказаха се: Arnaud Danjean, от името на групата PPE, Afzal Khan, от името на групата S&D, Mark Demesmaeker, от името на групата ECR, Petras Auštrevičius, от името на групата ALDE, Kateřina Konečná, от името на групата GUE/NGL, Jean Lambert, от името на групата Verts/ALE, Ignazio Corrao, от името на групата EFDD, и Mario Borghezio, от името на групата ENF.

Изказа се Christos Stylianides.

Разискването приключи.


7. Положението в Сирия (разискване)

Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Положението в Сирия (2015/2870(RSP))

Изказаха се: Charles Tannock, от името на групата ECR, и Marietje Schaake, от името на групата ALDE.

Nicolas Schmit (действащ председател на Съвета) направи изявлението от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Изказаха се: Elmar Brok, от името на групата PPE, Sabine Lösing, от името на групата GUE/NGL, Alyn Smith, от името на групата Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, от името на групата EFDD, Matteo Salvini, от името на групата ENF, който отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Alyn Smith и Zoltán Balczó, Diane Dodds, независим член на ЕП, Cristian Dan Preda, Richard Howitt, Anna Elżbieta Fotyga, Marielle de Sarnez, Javier Couso Permuy, James Carver, Marcel de Graaff, Udo Voigt, Arnaud Danjean, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bill Etheridge, Liisa Jaakonsaari, Bas Belder, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Maria Grapini, Urmas Paet, Marisa Matias, Jean-Luc Schaffhauser, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Jean-Paul Denanot, Мария Габриел, Ana Gomes, Mark Demesmaeker, Marie-Christine Arnautu, която отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Doru-Claudian Frunzulică и Afzal Khan, Francisco José Millán Mon, Ioan Mircea Paşcu, Sandra Kalniete, Afzal Khan, Tunne Kelam, който отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Kateřina Konečná и Liisa Jaakonsaari, Arne Lietz, Andrzej Grzyb, Andrea Cozzolino, Michael Gahler, Andrej Plenković, László Tőkés и Eleni Theocharous.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ildikó GÁLL-PELCZ
Заместник-председател

Изказаха се: Alojz Peterle и Artis Pabriks, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Kazimierz Michał Ujazdowski.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Franc Bogovič, Victor Boştinaru, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Kateřina Konečná, Georgios Epitideios, Csaba Sógor и Nicola Caputo.

Изказа се Nicolas Schmit.

Разискването приключи.


8. Положението в Турция (разискване)

Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Положението в Турция (2015/2871(RSP))

Nicolas Schmit (действащ председател на Съвета) направи изявлението от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Изказаха се: Cristian Dan Preda, от името на групата PPE, Victor Boştinaru, от името на групата S&D, Charles Tannock, от името на групата ECR, Alexander Graf Lambsdorff, от името на групата ALDE, който отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Maria Grapini и Charles Tannock, Takis Hadjigeorgiou, от името на групата GUE/NGL, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Eleni Theocharous, Bodil Valero, от името на групата Verts/ALE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Fabio Massimo Castaldo, от името на групата EFDD, Edouard Ferrand, от името на групата ENF, Eleftherios Synadinos, независим член на ЕП, Doru-Claudian Frunzulică, за да зададе въпрос „синя карта“ на Edouard Ferrand, Franz Obermayr относно протичането на разискването, Edouard Ferrand, за да отговори на въпрос „синя карта“ от Doru-Claudian Frunzulică, Elmar Brok, Tanja Fajon, Anna Elżbieta Fotyga, Неджми Али, Martina Michels, Ska Keller, William (The Earl of) Dartmouth, Мария Габриел, Juan Fernando López Aguilar, Jan Zahradil, Ivo Vajgl, Kostas Chrysogonos, Ernest Maragall, Mike Hookem, Anna Maria Corazza Bildt, Josef Weidenholzer, Ангел Джамбазки, Kristina Winberg, Renate Sommer, Miltiadis Kyrkos, Notis Marias, Eugen Freund, Demetris Papadakis, Andi Cristea и Francisco Assis.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Lefteris Christoforou, Costas Mavrides, Илхан Кючюк, James Carver и Franz Obermayr.

Изказа се Nicolas Schmit.

Разискването приключи.

(Заседанието се прекъсна за няколко минути.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Martin SCHULZ
Председател


9. Тържествено заседание - Испания

От 12.00 ч. до 12.35 ч. Парламентът проведе тържествено заседание по случай посещението на Негово Величество Фелипе VI, крал на Испания.

(Заседанието се прекъсна за няколко минути.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Заместник-председател

Изказаха се::

—   István Ujhelyi по повод вчерашната кончина на бившия президент на Унгария Арпад Гьонц, на когото отдава почит (председателят се присъединява към думите му);

—   Gerben-Jan Gerbrandy, който изиска публикуването на всички протоколи и работни документи от заседанието на Техническия комитет по моторните превозни средства (ТКМПС), което се проведе вчера в Брюксел;

—   Iratxe García Pérez относно насилието срещу жените;

—   Morten Messerschmidt, който изиска поянения относно недопустимостта на изменението, внесено от групата ECR относно проекта за график на месечните сесии на Парламента за 2017 г. (точка 9 от протокола от 5.10.2015 г.) (председателят уточни, че Правната служба на Парламента е потвърдила тази недопустимост, основанията за което ще бъдат предадени в писмен вид на групата ECR).


10. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


10.1. График на месечните сесии на Парламента за 2017 г. (гласуване)

График на месечните сесии на Европейския парламент за 2017 г. (2015/2850(RSO)): вж. предложението на Председателския съвет (точка 3 от протокола от 5.10.2015 г.)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

Обявено за одобрено.

Следователно графикът на месечните сесии на Европейския парламент за 2017 г. се определя, както следва:

- от 16 до 19 януари

- 1 и 2 февруари

- от 13 до 16 февруари

- 1 и 2 март

- от 13 до 16 март

- от 3 до 6 април

- 26 и 27 април

- от 15 до 18 май

- 31 май и 1 юни

- от 12 до 15 юни

- от 3 до 6 юли

- от 11 до 14 септември

- от 2 до 5 октомври

- от 23 до 26 октомври

- от 13 до 16 ноември

- 29 и 30 ноември

- от 11 до 14 декември.


10.2. Протокол към Евро-средиземноморското споразумение относно общите принципи на участие на Тунис в програми на Съюза *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно предложението за решение на Съвета за сключване на Протокола към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Тунис, от друга страна, относно Рамково споразумение между Европейския съюз и Република Тунис за общите принципи на участие на Република Тунис в програми на Съюза [16160/2014 - C8-0080/2015 - 2014/0118(NLE)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Pier Antonio Panzeri (A8-0254/2015)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P8_TA(2015)0337)

Парламентът дава съгласието си за сключване на протокола.


10.3. Eвропейска процедура за искове с малък материален интерес и европейска заповед за плащане ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 861/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 2007 г. за създаване на европейска процедура за искове с малък материален интерес и на Регламент (ЕО) № 1896/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. за създаване на процедура за европейска заповед за плащане [COM(2013)0794 - C7-0414/2013 - 2013/0403(COD)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0140/2015)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

одобрено във вида, в който е изменено (P8_TA(2015)0338)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2015)0338)


10.4. Ограничаване на емисиите във въздуха на определени замърсители ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за ограничаване на емисиите във въздуха на определени замърсители, изпускани от средни горивни инсталации [COM(2013)0919 - C7-0003/2014 - 2013/0442(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Andrzej Grzyb (A8-0160/2015)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

одобрено във вида, в който е изменено (P8_TA(2015)0339)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2015)0339)


10.5. Казеини и казеинати, предназначени за консумация от човека ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно сближаването на законодателствата на държавите членки във връзка с казеините и казеинатите, предназначени за консумация от човека, и за отмяна на Директива 83/417/ЕИО на Съвета [COM(2014)0174 - C7-0105/2014 - 2014/0096(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Giovanni La Via (A8-0042/2015)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

одобрено във вида, в който е изменено (P8_TA(2015)0340)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2015)0340)


10.6. Финансови правила, приложими за общия бюджет на Съюза ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза [COM(2014)0358 - C8-0029/2014 - 2014/0180(COD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Ingeborg Gräßle (A8-0049/2015)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

одобрено във вида, в който е изменено (P8_TA(2015)0341)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2015)0341)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ryszard CZARNECKI
Заместник-председател


11. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения по смисъла на член 183 от Правилника за дейността се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

График на месечните сесии на Парламента за 2017 г.
Peter Jahr и Jonathan Arnott

Изказа се Peter van Dalen.

Доклад Lidia Joanna Geringer de Oedenberg - A8-0140/2015
Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Monica Macovei, Peter Jahr, Andrejs Mamikins и Stanislav Polčák

Доклад Andrzej Grzyb - A8-0160/2015
Monica Macovei, Peter Jahr, Andrejs Mamikins, Neena Gill, Tim Aker и Stanislav Polčák

Доклад Giovanni La Via - A8-0042/2015
Andrejs Mamikins и Jiří Pospíšil.


12. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата на ЕП Europarl - „Пленарни заседания“, „Гласувания“, „Резултати от различните гласувания“ (Налични резултати от поименните гласувания), както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.


(Заседанието, което беше прекъснато в 13.15 ч., беше възобновено в 15.00 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Martin SCHULZ

Председател

13. Настоящото положение в Европейския съюз - Изявления на г-н Франсоа Оланд, президент на Френската република, и г-жа Ангела Меркел, канцлер на Федерална република Германия

Председателят изказа съболезнования от името на Парламента на президента на Френската република, Франсоа Оланд, за жертвите на тежките метеорологични условия, които засегнаха южната част на Франция миналата седмица, и подчерта значението на съвместното присъствие в Парламента на президента на Френската република и на канцлера на Федерална република Германия.

Изказаха се: Франсоа Оланд, президент на Френската република, и Ангела Меркел, канцлер на Федерална република Германия.

Изказаха се: Manfred Weber, от името на групата PPE, Gianni Pittella, от името на групата S&D, Ryszard Antoni Legutko, от името на групата ECR, Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, Gabriele Zimmer, от името на групата GUE/NGL, Rebecca Harms, от името на групата Verts/ALE, Nigel Farage, от името на групата EFDD, Marine Le Pen, от името на групата ENF, и Bruno Gollnisch, независим член на ЕП.

Изказаха се: Франсоа Оланд и Ангела Меркел.

Разискването приключи.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Alexander Graf LAMBSDORFF
Заместник-председател

Изказа се Krisztina Morvai.


14. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.


15. Прието решение относно пакета за съюза на капиталовите пазари (разискване)

Изявление на Комисията: Прието решение относно пакета за съюза на капиталовите пазари (2015/2767(RSP))

Jyrki Katainen (заместник-председател на Комисията ) направи изявление.

Изказаха се: Gunnar Hökmark, от името на групата PPE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Paul Rübig, Roberto Gualtieri, от името на групата S&D, Kay Swinburne, от името на групата ECR, Sylvie Goulard, от името на групата ALDE, Fabio De Masi, от името на групата GUE/NGL, Sven Giegold, от името на групата Verts/ALE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Jonathan Arnott, Patrick O'Flynn, от името на групата EFDD, Bernard Monot, от името на групата ENF, Sotirios Zarianopoulos, независим член на ЕП, Werner Langen, Paul Tang, Stanisław Ożóg, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Urbán Crespo, Molly Scott Cato, Marco Zanni, Barbara Kappel, Krisztina Morvai, Pablo Zalba Bidegain, Anneliese Dodds, Beatrix von Storch, Philippe De Backer, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Rina Ronja Kari, Othmar Karas, Jonás Fernández, Peter van Dalen, Michael Theurer, Brian Hayes, Jeppe Kofod, Richard Sulík, Theodor Dumitru Stolojan, Alfred Sant, Joachim Starbatty, Georgios Kyrtsos, Arne Gericke, Danuta Maria Hübner, Ева Паунова и Markus Pieper.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Заместник-председател

Изказаха се: Sirpa Pietikäinen и Markus Ferber, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Andreas Schwab.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Stanislav Polčák, Renato Soru, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos, Seán Kelly и Doru-Claudian Frunzulică.

Изказа се Jyrki Katainen.

Разискването приключи.

Изказа се два пъти Jonathan Arnott относно поставените по местата на членовете на ЕП в пленарната зала табели, които са били махнати (председателят се позова на правилата, определени в приложение XV от Правилника за дейността).


16. Платежните услуги на вътрешния пазар (разискване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно платежните услуги във вътрешния пазар, за изменение на директиви 2002/65/ЕО, 2013/36/ЕС и 2009/110/ЕО и за отмяна на Директива 2007/64/ЕО [COM(2013)0547 - C7-0230/2013 - 2013/0264(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Antonio Tajani (A8-0266/2015)

Antonio Tajani представи доклада.

Изказа се Jyrki Katainen (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се: Pablo Zalba Bidegain, от името на групата PPE, Olle Ludvigsson, от името на групата S&D, Stanisław Ożóg, от името на групата ECR, Cora van Nieuwenhuizen, от името на групата ALDE, Matt Carthy, от името на групата GUE/NGL, Eva Joly, от името на групата Verts/ALE, Marco Valli, от името на групата EFDD, Markus Ferber, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Paul Rübig, Renato Soru, Jana Žitňanská, Miguel Viegas, Theodor Dumitru Stolojan, Emmanuel Maurel, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Andreas Schwab, Evelyn Regner, Massimiliano Salini, Marlene Mizzi и Seán Kelly.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Stanislav Polčák, Notis Marias и Ivan Jakovčić.

Изказаха се: Jyrki Katainen и Antonio Tajani.

Разискването приключи.

Гласуване: 8 октомври 2015 г.


17. Извлечени поуки от бедствието с червения шлам пет години след аварията в Унгария (разискване)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000096/2015), зададен от Giovanni La Via, György Hölvényi, Tibor Szanyi, Николай Бареков, Gerben-Jan Gerbrandy, Merja Kyllönen, Benedek Jávor и Piernicola Pedicini, от името на комисия ENVI, към Съвета : Извлечени поуки от бедствието с червения шлам пет години след аварията в Унгария (2015/2801(RSP)) (B8-0757/2015)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000097/2015), зададен от Giovanni La Via, György Hölvényi, Tibor Szanyi, Николай Бареков, Gerben-Jan Gerbrandy, Merja Kyllönen, Benedek Jávor и Piernicola Pedicini, от името на комисия ENVI, към Комисията: Извлечени поуки от бедствието с червения шлам пет години след аварията в Унгария (2015/2801(RSP)) (B8-0758/2015)

Giovanni La Via разви въпросите.

Nicolas Schmit (действащ председател на Съвета) и Miguel Arias Cañete (член на Комисията) отговориха на въпросите.

Изказаха се: György Hölvényi, от името на групата PPE, Tibor Szanyi, от името на групата S&D, Gerben-Jan Gerbrandy, от името на групата ALDE, Merja Kyllönen, от името на групата GUE/NGL, Benedek Jávor, от името на групата Verts/ALE, Piernicola Pedicini, от името на групата EFDD, József Nagy, István Ujhelyi, Marisa Matias, Davor Škrlec, Eleonora Evi, Csaba Molnár, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от György Hölvényi, Ulrike Lunacek и Nathan Gill.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Заместник-председател

Изказа се Doru-Claudian Frunzulică.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Stanislav Polčák, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Zoltán Balczó и Krisztina Morvai.

Изказа се Miguel Arias Cañete.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 128, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   György Hölvényi, Tibor Szanyi, Николай Бареков, Gerben-Jan Gerbrandy, Merja Kyllönen, Benedek Jávor, Piernicola Pedicini и József Nagy, от името на комисия ENVI, относно извлечените поуки от бедствието с червения шлам пет години след аварията в Унгария (2015/2801(RSP)) (B8-0989/2015).

Разискването приключи.

Гласуване: 8 октомври 2015 г.


18. Удвояване на капацитета на тръбопровода „Северен поток“ и последиците за енергийния съюз и сигурността на доставките (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Удвояване на капацитета на тръбопровода „Северен поток“ и последиците за енергийния съюз и сигурността на доставките (2015/2880(RSP))

Nicolas Schmit (действащ председател на Съвета) и Miguel Arias Cañete (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Jerzy Buzek, от името на групата PPE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Zoltán Balczó, Flavio Zanonato, от името на групата S&D, Marek Józef Gróbarczyk, от името на групата ECR, Morten Helveg Petersen, от името на групата ALDE, Neoklis Sylikiotis, от името на групата GUE/NGL, Claude Turmes, от името на групата Verts/ALE, Dario Tamburrano, от името на групата EFDD, Nicolas Bay, от името на групата ENF, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Petras Auštrevičius, Janusz Korwin-Mikke, независим член на ЕП, Krišjānis Kariņš, Zigmantas Balčytis, Anna Elżbieta Fotyga, Petras Auštrevičius, João Ferreira, Indrek Tarand, Adam Szejnfeld и Adam Gierek.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ryszard CZARNECKI
Заместник-председател

Изказаха се: Anneleen Van Bossuyt, Jasenko Selimovic, Lefteris Christoforou, Jeppe Kofod, Dawid Bohdan Jackiewicz, Csaba Molnár, Zbigniew Kuźmiuk и Theresa Griffin.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Krzysztof Hetman, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias и Bronis Ropė.

Изказаха се: Miguel Arias Cañete и Nicolas Schmit.

Разискването приключи.


19. Подновяване на Плана за действие на ЕС относно равенството между половете и овластяването на жените при сътрудничеството за развитие (разискване)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000109/2015), зададен от Linda McAvan, от името на комисията DEVE, към Съвета: Подновяване на Плана за действие на ЕС относно равенството между половете и овластяването на жените при сътрудничеството за развитие (План за действие относно равенството между половете) (2015/2754(RSP)) (B8-0762/2015)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000110/2015), зададен от Linda McAvan, от името на комисията DEVE, към Комисията: Подновяване на Плана за действие на ЕС относно равенството между половете и овластяването на жените при сътрудничеството за развитие (План за действие относно равенството между половете) (2015/2754(RSP)) (B8-0763/2015)

Linda McAvan разви въпросите.

Nicolas Schmit (действащ председател на Съвета) и Christos Stylianides (член на Комисията) отговориха на въпросите.

Изказаха се: Davor Ivo Stier, от името на групата PPE, Doru-Claudian Frunzulică, от името на групата S&D, Branislav Škripek, от името на групата ECR, Beatriz Becerra Basterrechea, от името на групата ALDE, Lola Sánchez Caldentey, от името на групата GUE/NGL, Jordi Sebastià, от името на групата Verts/ALE, Mylène Troszczynski, от името на групата ENF, Julie Girling, Catherine Bearder и Eleonora Forenza.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Ricardo Serrão Santos и Notis Marias.

Изказа се Christos Stylianides.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 128, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Linda McAvan, от името на комисията DEVE, относно подновяването на Плана за действие на ЕС относно равенството между половете и овластяването на жените при сътрудничеството за развитие (2015/2754(RSP)) (B8-0988/2015).

Гласуване: 8 октомври 2015 г.


20. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание беше определен (документ „Дневен ред“ PE 568.368/OJJE).


21. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 22.45 ч.

Klaus Welle

Ulrike Lunacek

генерален секретар

заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Али, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Бареков, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Джамбазки, Eck, Ehler, Eickhout, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Габриел, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Хюсменова, Iglesias, in 't Veld, Йотова, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Ковачев, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Кючюк, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Малинов, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Михайлова, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Неков, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Новаков, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Паунова, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Пирински, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Радев, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Staes, Станишев, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Уручев, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Извинени:

Crowley, Kukan, Le Pen Jean-Marie, Liberadzki, Picierno, Quisthoudt-Rowohl, Ruohonen-Lerner, Taylor, Winkler Hermann, Woolfe, Żółtek

Правна информация - Политика за поверителност