Seznam 
Zápis
PDF 253kWORD 197k
Středa, 7. října 2015 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)
 3.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)
 4.Předložení dokumentů
 5.Převody prostředků
 6.Smrtelné letecké útoky vedené USA na nemocnici Lékařů bez hranic v afghánském Kundúzu (rozprava)
 7.Situace v Sýrii (rozprava)
 8.Situace v Turecku (rozprava)
 9.Slavnostní zasedání – Španělsko
 10.Hlasování
  
10.1.Harmonogram dílčích zasedání Parlamentu – 2017 (hlasování)
  
10.2.Protokol k Evropsko-středomořské dohodě o obecných zásadách účasti Tuniska na programech Unie *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
10.3.Evropské řízení o drobných nárocích a řízení o evropském platebním rozkazu ***I (hlasování)
  
10.4.Omezení emisí některých znečišťujících látek do ovzduší ***I (hlasování)
  
10.5.Kaseiny a kaseináty určené k lidské spotřebě ***I (hlasování)
  
10.6.Finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie ***I (hlasování)
 11.Vysvětlení hlasování
 12.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 13.Současná situace v Evropské unii – Prohlášení prezidenta Francouzské republiky Françoise Hollanda a kancléřky Spolkové republiky Německo Angely Merkelové
 14.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 15.Rozhodnutí přijaté ve věci balíčku o unii kapitálových trhů (rozprava)
 16.Platební služby na vnitřním trhu (rozprava)
 17.Poučení z nehody odkalovací nádrže v Maďarsku pět let po katastrofě (rozprava)
 18.Zdvojnásobení kapacity plynovodu North Stream a dopady na energetickou unii a zabezpečení dodávek (rozprava)
 19.Obnovení akčního plánu EU pro rovnost žen a mužů a pro posílení postavení žen v rámci rozvojové spolupráce (rozprava)
 20.Pořad jednání příštího denního zasedání
 21.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


ZÁPIS

STŘEDA 7. ŘÍJNA 2015

PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 8:30.

°
° ° °

Vystoupila Marina Albiol Guzmán.


2. Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)

Parlamentu byly postoupeny níže uvedené návrhy prováděcích opatření, která spadají pod regulativní postup s kontrolou.

- Nařízení Komise, kterým se mění přílohy III a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií (D038287/06 - 2015/2885(RPS) - lhůta: 2. ledna 2016)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro bifenazát, boskalid, kyazofamid, cyromazin, dazomet, dithiokarbamáty, fluazifop-P, mepanipyrim, metrafenon, pikloram, propamokarb, pyridaben, pyriofenon, sulfoxaflor, tebukonazol, tebufenpyrad a thiram v některých produktech a na jejich povrchu (D039939/02 - 2015/2843(RPS) - lhůta: 5. listopadu 2015)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro abamektin, desmedifam, dichlorprop-P, haloxyfop-P, oryzalin a fenmedifam v některých produktech a na jejich povrchu (D039941/02 - 2015/2844(RPS) - lhůta: 5. listopadu 2015)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění nařízení (ES) č. 692/2008 z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5/6) (D040155/01 - 2015/2858(RPS) - lhůta: 23. prosince 2015)
předáno příslušný výbor: ENVI
stanovisko: IMCO

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o kadmium (D040404/02 - 2015/2864(RPS) - lhůta: 29. prosince 2015)
předáno příslušný výbor: ENVI
stanovisko: ITRE, IMCO

- Nařízení Komise, kterým se nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě přizpůsobuje technickému pokroku (D040423/02 - 2015/2847(RPS) - lhůta: 4. prosince 2015)
předáno příslušný výbor: TRAN

- Nařízení Komise o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2099/2002, kterým se zřizuje Výbor pro námořní bezpečnost a zabránění znečištění z lodí (COSS) (D040829/01 - 2015/2860(RPS) - lhůta: 28. prosince 2015)
předáno příslušný výbor: TRAN

- Nařízení Komise, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní účetní standard 27 (Text s významem pro EHP) (D041060/02 - 2015/2845(RPS) - lhůta: 4. prosince 2015)
předáno příslušný výbor: ECON
stanovisko: JURI

- Nařízení Komise, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní účetní standard 1 (Text s významem pro EHP) (D041116/01 - 2015/2846(RPS) - lhůta: 4. prosince 2015)
předáno příslušný výbor: ECON
stanovisko: JURI

- Nařízení Komise, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 o statistice Společenství v oblasti příjmů a životních podmínek (EU-SILC), pokud jde o seznam cílových sekundárních proměnných pro rok 2017, které se týkají zdraví a zdraví dětí (D041161/02 - 2015/2886(RPS) - lhůta: 2. ledna 2016)
předáno příslušný výbor: EMPL

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokud jde o odstranění aromatické látky p-mentha-1,8-dien-7-al ze seznamu Unie (D041268/02 - 2015/2884(RPS) - lhůta: 2. listopadu 2015)
předáno příslušný výbor: ENVI


3. Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)

Parlamentu byly postoupeny níže uvedené návrhy aktů v přenesené pravomoci:

- Rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1104/2011/EU, pokud jde o společné minimální standardy, které musí splňovat příslušné orgány PRS (C(2015)06123 - 2015/2888(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 15. září 2015
předáno příslušnému výboru: ITRE

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se stanoví dočasná mimořádná opatření pro odvětví mléka a mléčných výrobků spočívající v prodloužení období veřejné intervence u másla a sušeného odstředěného mléka v roce 2015 a v dřívějším zahájení veřejné intervence u másla a sušeného odstředěného mléka v roce 2016 (C(2015)06257 - 2015/2851(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 17. září 2015
předáno příslušnému výboru: AGRI

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 2015/288, pokud jde o dobu nepřípustnosti žádostí o podporu z Evropského námořního a rybářského fondu (C(2015)06466 - 2015/2873(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 30. září 2015
předáno příslušnému výboru: PECH

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013, pokud jde o zvláštní požadavky týkající se složení a informací, které se vztahují na počáteční a pokračovací kojeneckou výživu, a pokud jde o požadavky na informace týkající se výživy kojenců a malých dětí (C(2015)06478 - 2015/2861(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 25. září 2015
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013, pokud jde o zvláštní požadavky týkající se složení a informací, které se vztahují na potraviny pro zvláštní lékařské účely (C(2015)06482 - 2015/2862(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 25. září 2015
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013, pokud jde o zvláštní požadavky týkající se složení a informací, které se vztahují na obilné příkrmy a potraviny pro malé děti (C(2015)06507 - 2015/2863(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 25. září 2015
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 649/2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek (C(2015)06565 - 2015/2867(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 29. září 2015
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1233/2011 o uplatňování některých pravidel v oblasti státem podporovaných vývozních úvěrů (C(2015)06568 - 2015/2866(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 29. září 2015
předáno příslušnému výboru: INTA

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES stanovením podrobných pravidel pro ochranné prvky uvedené na obalu humánních léčivých přípravků (C(2015)06601 - 2015/2890(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 2. října 2015
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci o obsahu a fungování rejstříku evropských politických stran a evropských politických nadací (C(2015)06685 - 2015/2889(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 2. října 2015
předáno příslušnému výboru: AFCO

Návrh aktu v přenesené pravomoci, u něhož se prodlužuje lhůta pro předložení námitek:

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/87/ES, pokud jde o regulační technické normy upřesňující definice koncentrace rizik a transakcí uvnitř skupiny a koordinující doplňkový dozor nad nimi (C(2015)05067 – 2015/2824(DEA))
Lhůta pro námitku: 1 měsíc od data přijetí, tj. 21. srpna 2015
Prodloužení lhůty pro předložení námitky: 1 měsíc na žádost Rady.
předáno příslušnému výboru: ECON


4. Předložení dokumentů

Rada a Komise předložily tyto dokumenty:

- Návrh na převod prostředků INF 64/2015 – Výbor regionů (N8-0063/2015 - C8-0279/2015 - 2015/2245(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků č. 2/2015 - Soudní dvůr (N8-0064/2015 - C8-0282/2015 - 2015/2246(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků č. 3/2015 - Soudní dvůr (N8-0065/2015 - C8-0283/2015 - 2015/2247(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků č. 4/2015 - Soudní dvůr (N8-0066/2015 - C8-0284/2015 - 2015/2248(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků č. 5/2015 - Soudní dvůr (N8-0067/2015 - C8-0285/2015 - 2015/2249(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků DEC 29/2015 - Oddíl III - Komise (N8-0068/2015 - C8-0286/2015 - 2015/2250(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků DEC 32/2015 - Oddíl III - Komise (N8-0069/2015 - C8-0287/2015 - 2015/2251(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků V/AB-09/T/15 – Účetní dvůr (N8-0070/2015 - C8-0295/2015 - 2015/2260(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG


5. Převody prostředků

Rozpočtový výbor rozhodl v souladu s článkem 25 finančního nařízení schválit převody prostředků Výboru regionů INF 3/2015, Účetního dvora V/AB-08/T/15 a Evropské služby pro vnější činnost 1/2015.

Rozpočtový výbor rozhodl v souladu s čl. 25 odst. 1 písm. a) finančního nařízení nevyslovit námitky k převodu prostředků evropského veřejného ochránce práv č. 3/2015.

Rada Evropské unie informovala v souladu s čl. 27 odst. 4 finančního nařízení rozpočtový orgán o schválení převodů prostředků DEC 26/2015 - oddíl III – Komise; DEC 27/2015 - oddíl III – Komise a DEC 28/2015 - oddíl III – Komise.

Rozpočtový výbor rozhodl v souladu s čl. 27 odst. 4 finančního nařízení schválit převody prostředků Evropské komise DEC 21/2015, DEC 22/2015, DEC 25/2015, DEC 26/2015, DEC 27/2015 a DEC 28/2015.


6. Smrtelné letecké útoky vedené USA na nemocnici Lékařů bez hranic v afghánském Kundúzu (rozprava)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Smrtelné letecké útoky vedené USA na nemocnici Lékařů bez hranic v afghánském Kundúzu (2015/2891(RSP))

Christos Stylianides (člen Komise) učinil prohlášení jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Vystoupili: Arnaud Danjean za skupinu PPE, Afzal Khan za skupinu S&D, Mark Demesmaeker za skupinu ECR, Petras Auštrevičius za skupinu ALDE, Kateřina Konečná za skupinu GUE/NGL, Jean Lambert za skupinu Verts/ALE, Ignazio Corrao za skupinu EFDD, a Mario Borghezio za skupinu ENF.

Vystoupil Christos Stylianides.

Rozprava skončila.


7. Situace v Sýrii (rozprava)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Situace v Sýrii (2015/2870(RSP))

Vystoupili: Charles Tannock za skupinu ECR a Marietje Schaake za skupinu ALDE.

Nicolas Schmit (úřadující předseda Rady) učinil prohlášení jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Vystoupili: Elmar Brok za skupinu PPE, Sabine Lösing za skupinu GUE/NGL, Alyn Smith za skupinu Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo za skupinu EFDD, Matteo Salvini za skupinu ENF, který rovněž odpověděl na dvě otázky, které zvednutím modré karty položili Alyn Smith a Zoltán Balczó, Diane Dodds – nezařazená poslankyně, Cristian Dan Preda, Richard Howitt, Anna Elżbieta Fotyga, Marielle de Sarnez, Javier Couso Permuy, James Carver, Marcel de Graaff, Udo Voigt, Arnaud Danjean, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Bill Etheridge, Liisa Jaakonsaari, Bas Belder, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Maria Grapini, Urmas Paet, Marisa Matias, Jean-Luc Schaffhauser, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Jean-Paul Denanot, Mariya Gabriel, Ana Gomes, Mark Demesmaeker, Marie-Christine Arnautu, která rovněž odpověděla na dvě otázky, které zvednutím modré karty položili Doru-Claudian Frunzulică a Afzal Khan, Francisco José Millán Mon, Ioan Mircea Paşcu, Sandra Kalniete, Afzal Khan, Tunne Kelam, který rovněž odpověděl na dvě otázky, které zvednutím modré karty položily Kateřina Konečná a Liisa Jaakonsaari, Arne Lietz, Andrzej Grzyb, Andrea Cozzolino, Michael Gahler, Andrej Plenković, László Tőkés a Eleni Theocharous.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ildikó GÁLL-PELCZ
místopředsedkyně

Vystoupili: Alojz Peterle a Artis Pabriks, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Kazimierz Michał Ujazdowski.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Franc Bogovič, Victor Boştinaru, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Kateřina Konečná, Georgios Epitideios, Csaba Sógor a Nicola Caputo.

Vystoupil Nicolas Schmit.

Rozprava skončila.


8. Situace v Turecku (rozprava)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Situace v Turecku (2015/2871(RSP))

Nicolas Schmit (úřadující předseda Rady) učinil prohlášení jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Vystoupili: Cristian Dan Preda za skupinu PPE, Victor Boştinaru za skupinu S&D, Charles Tannock za skupinu ECR, Alexander Graf Lambsdorff za skupinu ALDE, který rovněž odpověděl na dvě otázky, které zvednutím modré karty položili Maria Grapini a Charles Tannock, Takis Hadjigeorgiou za skupinu GUE/NGL, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Eleni Theocharous, Bodil Valero za skupinu Verts/ALE, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Fabio Massimo Castaldo za skupinu EFDD, Edouard Ferrand za skupinu ENF, Eleftherios Synadinos – nezařazený poslanec, Doru-Claudian Frunzulică, aby zvednutím modré karty položil otázku Edouardu Ferrandovi, Franz Obermayr k průběhu rozpravy, Edouard Ferrand, aby odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Elmar Brok, Tanja Fajon, Anna Elżbieta Fotyga, Nedzhmi Ali, Martina Michels, Ska Keller, William (The Earl of) Dartmouth, Mariya Gabriel, Juan Fernando López Aguilar, Jan Zahradil, Ivo Vajgl, Kostas Chrysogonos, Ernest Maragall, Mike Hookem, Anna Maria Corazza Bildt, Josef Weidenholzer, Angel Dzhambazki, Kristina Winberg, Renate Sommer, Miltiadis Kyrkos, Notis Marias, Eugen Freund, Demetris Papadakis, Andi Cristea a Francisco Assis.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Lefteris Christoforou, Costas Mavrides, Ilhan Kyuchyuk, James Carver a Franz Obermayr.

Vystoupil Nicolas Schmit.

Rozprava skončila.

(Denní zasedání bylo na chvíli přerušeno.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Martin SCHULZ
předseda


9. Slavnostní zasedání – Španělsko

U příležitosti návštěvy Jeho Výsosti španělského krále Filipa VI. se od 12:00 do 12:35 konalo slavnostní zasedání Parlamentu.

(Denní zasedání bylo na chvíli přerušeno.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
místopředseda

Vystoupili:

—   István Ujhelyi, aby uctil památku bývalého maďarského prezidenta Arpada Göncze, který včera zemřel (předsedající se k poslanci připojil);

—   Gerben-Jan Gerbrandy, který požádal, aby byly zveřejněny všechny záznamy a pracovní dokumenty ze schůze Technického výboru pro motorová vozidla (CTVM), která se konala včera v Bruselu;

—   Iratxe García Pérez k násilí páchanému na ženách;

—   Morten Messerschmidt, který požádal o vysvětlení v souvislosti s nepřípustností pozměňovacího návrhu k návrhu harmonogramu dílčích zasedání Parlamentu – 2017 předloženého skupinou ECR (bod 9 zápisu ze dne 5.10.2015) (předsedající upřesnil, že tuto nepřípustnost potvrdila právní služba Parlamentu a že skupině ECR bude postoupeno písemné odůvodnění nepřípustnosti).


10. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


10.1. Harmonogram dílčích zasedání Parlamentu – 2017 (hlasování)

Harmonogram dílčích zasedání Evropského parlamentu na rok 2017 (2015/2850(RSO)): viz návrh Konference předsedů (bod 3 zápisu ze dne 5.10.2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

prohlášen za schválený.

Harmonogram dílčích zasedání Evropského parlamentu na rok 2017 je tudíž stanoven takto:

- od 16. do 19. ledna

- 1. a 2. února

- od 13. do 16. února

- 1. a 2. března

- od 13. do 16. března

- od 3. do 6. dubna

- 26. a 27. dubna

- od 15. do 18. května

- 31. května a 1. června

- od 12. do 15. června

- od 3. do 6. července

- od 11. do 14. září

- od 2. do 5. října

- od 23. do 26. října

- od 13. do 16. listopadu

- 29. a 30. listopadu

- od 11. do 14. prosince.


10.2. Protokol k Evropsko-středomořské dohodě o obecných zásadách účasti Tuniska na programech Unie *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Tuniskou republikou na straně druhé o rámcové dohodě mezi Evropskou unií a Tuniskou republikou o obecných zásadách účasti Tuniské republiky na programech Unie [16160/2014 - C8-0080/2015 - 2014/0118(NLE)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Pier Antonio Panzeri (A8-0254/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2015)0337)

Parlament schválil uzavření protokolu.


10.3. Evropské řízení o drobných nárocích a řízení o evropském platebním rozkazu ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 ze dne 11. července 2007, kterým se zavádí evropské řízení o drobných nárocích, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006 ze dne 12. prosince 2006, kterým se zavádí řízení o evropském platebním rozkazu [COM(2013)0794 - C7-0414/2013 - 2013/0403(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0140/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P8_TA(2015)0338)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P8_TA(2015)0338)


10.4. Omezení emisí některých znečišťujících látek do ovzduší ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o omezení emisí některých znečišťujících látek do ovzduší ze středních spalovacích zařízení [COM(2013)0919 - C7-0003/2014 - 2013/0442(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Andrzej Grzyb (A8-0160/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P8_TA(2015)0339)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P8_TA(2015)0339)


10.5. Kaseiny a kaseináty určené k lidské spotřebě ***I (hlasování)

Zpráva k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kaseinů a kaseinátů určených k lidské spotřebě a o zrušení směrnice Rady 83/417/EHS [COM(2014)0174 - C7-0105/2014 - 2014/0096(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Giovanni La Via (A8-0042/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P8_TA(2015)0340)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P8_TA(2015)0340)


10.6. Finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie [COM(2014)0358 - C8-0029/2014 - 2014/0180(COD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodajka: Ingeborg Gräßle (A8-0049/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P8_TA(2015)0341)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P8_TA(2015)0341)

PŘEDSEDNICTVÍ: Ryszard CZARNECKI
místopředseda


11. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu z tohoto zasedání podle článku 183 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

Harmonogram dílčích zasedání Parlamentu – 2017
Peter Jahr a Jonathan Arnott

Vystoupil Peter van Dalen.

zpráva Lidia Joanna Geringer de Oedenberg - A8-0140/2015
Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Monica Macovei, Peter Jahr, Andrejs Mamikins a Stanislav Polčák

zpráva Andrzej Grzyb - A8-0160/2015
Monica Macovei, Peter Jahr, Andrejs Mamikins, Neena Gill, Tim Aker a Stanislav Polčák

zpráva Giovanni La Via - A8-0042/2015
Andrejs Mamikins a Jiří Pospíšil.


12. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na internetových stránkách Europarl, „Plenární zasedání“, „Hlasování“, „Výsledky hlasování“ (Výsledky jmenovitého hlasování). V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


(Denní zasedání, které bylo přerušeno v 13:15, pokračovalo v 15:00.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Martin SCHULZ
předseda

13. Současná situace v Evropské unii – Prohlášení prezidenta Francouzské republiky Françoise Hollanda a kancléřky Spolkové republiky Německo Angely Merkelové

Předsedající jménem Parlamentu vyjádřil soustrast prezidentovi Francouzské republiky Françoisovi Hollandovi v souvislosti s oběťmi ničivých bouří, které minulý týden postihly jih Francie, a zdůraznil význam, který má společná přítomnost prezidenta Francouzské republiky a kancléřky Spolkové republiky Německo v Parlamentu.

Vystoupili: prezident Francouzské republiky François Hollande a kancléřka Spolkové republiky Německo Angela Merkel.

Vystoupili: Manfred Weber za skupinu PPE, Gianni Pittella za skupinu S&D, Ryszard Antoni Legutko za skupinu ECR, Guy Verhofstadt za skupinu ALDE, Gabriele Zimmer za skupinu GUE/NGL, Rebecca Harms za skupinu Verts/ALE, Nigel Farage za skupinu EFDD, Marine Le Pen za skupinu ENF, a Bruno Gollnisch – nezařazený poslanec.

Vystoupili: François Hollande a Angela Merkel.

Rozprava skončila.

PŘEDSEDNICTVÍ: Alexander Graf LAMBSDORFF
místopředseda

Vystoupila Krisztina Morvai.


14. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


15. Rozhodnutí přijaté ve věci balíčku o unii kapitálových trhů (rozprava)

Prohlášení Komise: Rozhodnutí přijaté ve věci balíčku o unii kapitálových trhů (2015/2767(RSP))

Jyrki Katainen (místopředseda Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Gunnar Hökmark za skupinu PPE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Paul Rübig, Roberto Gualtieri za skupinu S&D, Kay Swinburne za skupinu ECR, Sylvie Goulard za skupinu ALDE, Fabio De Masi za skupinu GUE/NGL, Sven Giegold za skupinu Verts/ALE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Jonathan Arnott, Patrick O'Flynn za skupinu EFDD, Bernard Monot za skupinu ENF, Sotirios Zarianopoulos – nezařazený poslanec, Werner Langen, Paul Tang, Stanisław Ożóg, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Urbán Crespo, Molly Scott Cato, Marco Zanni, Barbara Kappel, Krisztina Morvai, Pablo Zalba Bidegain, Anneliese Dodds, Beatrix von Storch, Philippe De Backer, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Rina Ronja Kari, Othmar Karas, Jonás Fernández, Peter van Dalen, Michael Theurer, Brian Hayes, Jeppe Kofod, Richard Sulík, Theodor Dumitru Stolojan, Alfred Sant, Joachim Starbatty, Georgios Kyrtsos, Arne Gericke, Danuta Maria Hübner, Eva Paunova a Markus Pieper.

PŘEDSEDNICTVÍ: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
místopředsedkyně

Vystoupili: Sirpa Pietikäinen a Markus Ferber, který rovněž odpověděl na dvě otázky, které zvednutím modré karty položil Andreas Schwab.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Stanislav Polčák, Renato Soru, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos, Seán Kelly a Doru-Claudian Frunzulică.

Vystoupil Jyrki Katainen.

Rozprava skončila.

Jonathan Arnott vystoupil dvakrát k cedulím, které byly umístěny na místech některých poslanců v jednacím sále a které byly odstraněny (předsedající odklázala na pravidla uvedená v příloze XV jednacího řádu).


16. Platební služby na vnitřním trhu (rozprava)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 2002/65/ES, 2013/36/EU a 2009/110/ES a kterou se zrušuje směrnice 2007/64/ES [COM(2013)0547 - C7-0230/2013 - 2013/0264(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Antonio Tajani (A8-0266/2015)

Antonio Tajani uvedl zprávu.

Vystoupil Jyrki Katainen (místopředseda Komise).

Vystoupili: Pablo Zalba Bidegain za skupinu PPE, Olle Ludvigsson za skupinu S&D, Stanisław Ożóg za skupinu ECR, Cora van Nieuwenhuizen za skupinu ALDE, Matt Carthy za skupinu GUE/NGL, Eva Joly za skupinu Verts/ALE, Marco Valli za skupinu EFDD, Markus Ferber, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Paul Rübig, Renato Soru, Jana Žitňanská, Miguel Viegas, Theodor Dumitru Stolojan, Emmanuel Maurel, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Andreas Schwab, Evelyn Regner, Massimiliano Salini, Marlene Mizzi a Seán Kelly.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Stanislav Polčák, Notis Marias a Ivan Jakovčić.

Vystoupili: Jyrki Katainen a Antonio Tajani.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 9.5 zápisu ze dne 8.10.2015.


17. Poučení z nehody odkalovací nádrže v Maďarsku pět let po katastrofě (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000096/2015), kterou pokládají Giovanni La Via, György Hölvényi, Tibor Szanyi, Nikolay Barekov, Gerben-Jan Gerbrandy, Merja Kyllönen, Benedek Jávor a Piernicola Pedicini za výbor ENVI Radě : Poučení z nehody odkalovací nádrže v Maďarsku pět let po katastrofě (2015/2801(RSP)) (B8-0757/2015)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000097/2015), kterou pokládají Giovanni La Via, György Hölvényi, Tibor Szanyi, Nikolay Barekov, Gerben-Jan Gerbrandy, Merja Kyllönen, Benedek Jávor a Piernicola Pedicini za výbor ENVI Komisi: Poučení z nehody odkalovací nádrže v Maďarsku pět let po katastrofě (2015/2801(RSP)) (B8-0758/2015)

Giovanni La Via rozvinul otázky.

Nicolas Schmit (úřadující předseda Rady) a Miguel Arias Cañete (člen Komise) odpověděli na otázky.

Vystoupili: György Hölvényi za skupinu PPE, Tibor Szanyi za skupinu S&D, Gerben-Jan Gerbrandy za skupinu ALDE, Merja Kyllönen za skupinu GUE/NGL, Benedek Jávor za skupinu Verts/ALE, Piernicola Pedicini za skupinu EFDD, József Nagy, István Ujhelyi, Marisa Matias, Davor Škrlec, Eleonora Evi, Csaba Molnár, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil György Hölvényi, Ulrike Lunacek a Nathan Gill.

PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
místopředseda

Vystoupil Doru-Claudian Frunzulică.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Stanislav Polčák, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Zoltán Balczó a Krisztina Morvai.

Vystoupil Miguel Arias Cañete.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   György Hölvényi, Tibor Szanyi, Nikolay Barekov, Gerben-Jan Gerbrandy, Merja Kyllönen, Benedek Jávor, Piernicola Pedicini a József Nagy za výbor ENVI o poučení z nehody odkalovací nádrže v Maďarsku pět let po katastrofě (2015/2801(RSP)) (B8-0989/2015).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 9.8 zápisu ze dne 8.10.2015.


18. Zdvojnásobení kapacity plynovodu North Stream a dopady na energetickou unii a zabezpečení dodávek (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Zdvojnásobení kapacity plynovodu North Stream a dopady na energetickou unii a zabezpečení dodávek (2015/2880(RSP))

Nicolas Schmit (úřadující předseda Rady) a Miguel Arias Cañete (člen Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Jerzy Buzek za skupinu PPE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Zoltán Balczó, Flavio Zanonato za skupinu S&D, Marek Józef Gróbarczyk za skupinu ECR, Morten Helveg Petersen za skupinu ALDE, Neoklis Sylikiotis za skupinu GUE/NGL, Claude Turmes za skupinu Verts/ALE, Dario Tamburrano za skupinu EFDD, Nicolas Bay za skupinu ENF, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Petras Auštrevičius, Janusz Korwin-Mikke – nezařazený poslanec, Krišjānis Kariņš, Zigmantas Balčytis, Anna Elżbieta Fotyga, Petras Auštrevičius, João Ferreira, Indrek Tarand, Adam Szejnfeld a Adam Gierek.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ryszard CZARNECKI
místopředseda

Vystoupili: Anneleen Van Bossuyt, Jasenko Selimovic, Lefteris Christoforou, Jeppe Kofod, Dawid Bohdan Jackiewicz, Csaba Molnár, Zbigniew Kuźmiuk a Theresa Griffin.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Krzysztof Hetman, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias a Bronis Ropė.

Vystoupili: Miguel Arias Cañete a Nicolas Schmit.

Rozprava skončila.


19. Obnovení akčního plánu EU pro rovnost žen a mužů a pro posílení postavení žen v rámci rozvojové spolupráce (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000109/2015), kterou pokládá Linda McAvan za výbor DEVE Radě: Obnovení akčního plánu EU pro rovnost žen a mužů a pro posílení postavení žen v rámci rozvojové spolupráce (2015/2754(RSP)) (B8-0762/2015)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000110/2015), kterou pokládá Linda McAvan za výbor DEVE Komisi: Obnovení akčního plánu EU pro rovnost žen a mužů a pro posílení postavení žen v rámci rozvojové spolupráce (2015/2754(RSP)) (B8-0763/2015)

Linda McAvan rozvinula otázky.

Nicolas Schmit (úřadující předseda Rady) a Christos Stylianides (člen Komise) odpověděli na otázky.

Vystoupili: Davor Ivo Stier za skupinu PPE, Doru-Claudian Frunzulică za skupinu S&D, Branislav Škripek za skupinu ECR, Beatriz Becerra Basterrechea za skupinu ALDE, Lola Sánchez Caldentey za skupinu GUE/NGL, Jordi Sebastià za skupinu Verts/ALE, Mylène Troszczynski za skupinu ENF, Julie Girling, Catherine Bearder a Eleonora Forenza.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Ricardo Serrão Santos a Notis Marias.

Vystoupil Christos Stylianides.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Linda McAvan za výbor DEVE o obnovení akčního plánu EU pro rovnost žen a mužů a pro posílení postavení žen v rámci rozvojové spolupráce (2015/2754(RSP)) (B8-0988/2015).

Hlasování: bod 9.9 zápisu ze dne 8.10.2015.


20. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 568.368/OJJE).


21. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo ve 22:45.

Klaus Welle

Ulrike Lunacek

generální tajemník

místopředsedkyně


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Crowley, Kukan, Le Pen Jean-Marie, Liberadzki, Picierno, Quisthoudt-Rowohl, Ruohonen-Lerner, Taylor, Winkler Hermann, Woolfe, Żółtek

Právní upozornění - Ochrana soukromí