Indeks 
Protokol
PDF 254kWORD 170k
Onsdag den 7. oktober 2015 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)
 3.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 4.Modtagne dokumenter
 5.Bevillingsoverførsler
 6.Dødbringende amerikansk-ledede luftangreb på hospital drevet af Læger uden Grænser (MSF) i Kunduz, Afghanistan (forhandling)
 7.Situationen i Syrien (forhandling)
 8.Situationen i Tyrkiet (forhandling)
 9.Højtideligt møde - Spanien
 10.Afstemningstid
  
10.1.Parlamentets mødekalender – 2017 (vote)
  
10.2.Protokol til Euro-Middelhavsaftalen mellem EU og Tunesien om generelle principper for Tunesiens deltagelse i Unionens programmer *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
10.3.Europæisk småkravsprocedure og europæisk betalingspåkravsprocedure ***I (afstemning)
  
10.4.Begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra mellemstore fyringsanlæg ***I (afstemning)
  
10.5.Kaseiner og kaseinater til konsum ***I (afstemning)
  
10.6.Finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget ***I (afstemning)
 11.Stemmeforklaringer
 12.Stemmerettelser og -intentioner
 13.Den aktuelle situation i Den Europæiske Union Redegørelser ved François Hollande, Den Franske Republiks præsident, og Angela Merkel, Forbundsrepublikken Tysklands forbundskansler
 14.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 15.Beslutning om pakken vedrørende kapitalmarkedsunionen (forhandling)
 16.Betalingstjenester i det indre marked (forhandling)
 17.Erfaringerne fra katastrofen med det røde slam fem år efter ulykken i Ungarn (forhandling)
 18.Fordobling af North Stream-gasledningens kapacitet og konsekvenserne for energiunionen og forsyningssikkerheden (forhandling)
 19.Forlængelse af handlingsplanen om ligestilling og styrkelse af kvinders position i udviklingssamarbejdet (forhandling)
 20.Dagsorden for næste møde
 21.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 08.30.

°
° ° °

Indlæg af Marina Albiol Guzmán.


2. Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)

Følgende udkast til gennemførelsesforanstaltninger var blevet fremsendt til Parlamentet som led i forskriftsproceduren med kontrol:

- Kommissionens forordning om ændring af bilag III og IV til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier (D038287/06 - 2015/2885(RPS) - frist: 2. januar 2016)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for bifenazat, boscalid, cyazofamid, cyromazin, dazomet, dithiocarbamater, fluazifop-P, mepanipyrim, metrafenon, picloram, propamocarb, pyridaben, pyriofenon, sulfoxaflor, tebuconazol, tebufenpyrad og thiram i eller på visse produkter (D039939/02 - 2015/2843(RPS) - frist: 5. november 2015)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdier for abamectin, desmedipham, dichlorprop-P, haloxyfop-P, oryzalin og phenmedipham i eller på visse produkter (D039941/02 - 2015/2844(RPS) - frist: 5. november 2015)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af forordning (EF) nr. 692/2008 med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5/6) (D040155/01 - 2015/2858(RPS) - frist: 23. december 2015)
henvist til: kor.udv.: ENVI
rådg.udv.: IMCO

- Kommissionens forordning om ændring af bilag XVII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) for så vidt angår cadmium (D040404/02 - 2015/2864(RPS) - frist: 29. december 2015)
henvist til: kor.udv.: ENVI
rådg.udv.: ITRE, IMCO

- Kommissionens forordning om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 om kontrolapparatet inden for vejtransport (D040423/02 - 2015/2847(RPS) - frist: 4. december 2015)
henvist til: kor.udv.: TRAN

- Kommissionens forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2099/2002 om oprettelse af et udvalg for sikkerhed til søs og forebyggelse af forurening fra skibe (USS) (D040829/01 - 2015/2860(RPS) - frist: 28. december 2015)
henvist til: kor.udv.: TRAN

- Kommissionens forordning (EU) om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 for så vidt angår IAS 27 (EØS-relevant tekst) (D041060/02 - 2015/2845(RPS) - frist: 4. december 2015)
henvist til: kor.udv.: ECON
rådg.udv.: JURI

- Kommissionens forordning (EU) om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 for så vidt angår IAS 1 (EØS-relevant tekst) (D041116/01 - 2015/2846(RPS) - frist: 4. december 2015)
henvist til: kor.udv.: ECON
rådg.udv.: JURI

- Kommissionens forordning om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1177/2003 om EF-statistikker over indkomstforhold og levevilkår (EU-SILC) for så vidt angår listen for 2017 over sekundære målvariabler om sundhed og børns sundhed (D041161/02 - 2015/2886(RPS) - frist: 2. januar 2016)
henvist til: kor.udv.: EMPL

- Kommissionens forordning om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1334/2008 for så vidt angår fjernelse af aromastoffet p-mentha-1,8-dien-7-al fra EU-listen (D041268/02 - 2015/2884(RPS) - frist: 2. november 2015)
henvist til: kor.udv.: ENVI


3. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)

Parlamentet havde modtaget følgende udkast til delegerede retsakter:

- Kommissionens delegerede afgørelse af 15.9.2015 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1104/2011/EU for så vidt angår de fælles minimumsstandarder, der skal overholdes af de kompetente PRS-myndigheder (C(2015)06123 - 2015/2888(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 15. september 2015

Henvist til kor. udv.: ITRE

- Kommissionens delegerede forordning (EU) om fastsættelse af midlertidige ekstraordinære foranstaltninger for mælk og mejeriprodukter i form af en forlængelse af den offentlige interventionsperiode for smør og skummetmælkspulver i 2015 og en fremrykkelse af den offentlige interventionsperiode for smør og skummetmælkspulver i 2016 (C(2015)06257 - 2015/2851(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 17. september 2015

Henvist til kor. udv.: AGRI

- Kommissionens delegerede forordning (EU) om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 2015/288 for så vidt angår den periode, hvor ansøgninger om støtte fra Den Europæiske Hav- og Fiskerifond er uantagelige (C(2015)06466 - 2015/2873(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 30. september 2015

Henvist til kor. udv.: PECH

- Kommissionens delegerede forordning (EU) om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 609/2013 for så vidt angår de særlige krav til sammensætningen af og oplysning om modermælkserstatninger og tilskudsblandinger og for så vidt angår oplysning om spædbørns- og småbørnsernæring (C(2015)06478 - 2015/2861(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 25. september 2015

Henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens delegerede forordning (EU) om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 609/2013 for så vidt angår de særlige krav til sammensætningen af og oplysning om fødevarer til særlige medicinske formål (C(2015)06482 - 2015/2862(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 25. september 2015

Henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens delegerede forordning (EU) om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 609/2013 for så vidt angår de særlige krav til sammensætningen af og oplysning om forarbejdede fødevarer baseret på cerealier og babymad (C(2015)06507 - 2015/2863(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 25. september 2015

Henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens delegerede forordning (EU) om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 649/2012 om eksport og import af farlige kemikalier (C(2015)06565 - 2015/2867(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 29. september 2015

Henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens delegerede forordning (EU) om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1233/2011 om anvendelse af visse retningslinjer for offentligt støttede eksportkreditter (C(2015)06568 - 2015/2866(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 29. september 2015

Henvist til kor. udv.: INTA

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/83/EF i form af de nærmere regler for sikkerhedselementerne på humanmedicinske lægemidlers emballage (C(2015)06601 - 2015/2890(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 2. oktober 2015

Henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens delegerede forordning om indhold og funktion af registret over europæiske politiske partier og fonde (C(2015)06685 - 2015/2889(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 2. oktober 2015

Henvist til kor. udv.: AFCO

Udkast til delegeret retsakt, for hvilket fristen for at gøre indsigelse var blevet forlænget:

- Kommissionens delegerede forordning (EU) om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/87/EF for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder til præcisering af definitionerne af og koordinering af det supplerende tilsyn med risikokoncentration og koncerninterne transaktioner C(2015)05067 - 2015/2824(DEA)

Frist for indsigelse: 1 måned, regnet fra datoen for modtagelsen den 21. august 2015

Forlængelse af indsigelsesfristen: 1 måned på Rådets anmodning.

Henvist til kor. udv.: ECON


4. Modtagne dokumenter

Rådet og Kommissionen havde indgivet følgende dokumenter:

- Forslag om bevillingsoverførsel INF 6/2015 - Regionsudvalget (N8-0063/2015 - C8-0279/2015 - 2015/2245(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel 2/2015 - Domstolen (N8-0064/2015 - C8-0282/2015 - 2015/2246(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel 3/2015 - Domstolen (N8-0065/2015 - C8-0283/2015 - 2015/2247(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel 4/2015 - Domstolen (N8-0066/2015 - C8-0284/2015 - 2015/2248(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel 5/2015 - Domstolen (N8-0067/2015 - C8-0285/2015 - 2015/2249(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 29/2015 - Sektion III - Kommissionen (N8-0068/2015 - C8-0286/2015 - 2015/2250(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 32/2015 - Sektion III - Kommissionen (N8-0069/2015 - C8-0287/2015 - 2015/2251(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel V/AB-09/T/15 - Den Europæiske Revisionsret (N8-0070/2015 - C8-0295/2015 - 2015/2260(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG


5. Bevillingsoverførsler

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 25 i finansforordningen besluttet at godkende bevillingsoverførsel INF 3/2015 fra Regionsudvalget, V/AB-08/T/15 fra Revisionsretten og 1/2015 fra Tjenesten for EU's Optræden Udadtil.

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med finansforordningens artikel 25, stk. 1, besluttet ikke at gøre indsigelse over for bevillingsoverførsel nr. 3/2015 fra Ombudsmanden.

Rådet havde i overensstemmelse med finansforordningens artikel 27, stk. 4, meddelt budgetmyndigheden, at den godkendte bevillingsoverførsel DEC 26/2015 - Sektion III – Kommissionen, DEC 27/2015 - Sektion III – Kommissionen og DEC 28/2015 - Sektion III – Kommissionen.

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 27, stk. 3, i finansforordningen besluttet at godkende Kommissionens forslag til bevillingsoverførsel DEC 21/2015, DEC 22/2015, DEC 25/2015, DEC 26/2015, DEC 27/2015 og DEC 28/2015.


6. Dødbringende amerikansk-ledede luftangreb på hospital drevet af Læger uden Grænser (MSF) i Kunduz, Afghanistan (forhandling)

Redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Dødbringende amerikansk-ledede luftangreb på hospital drevet af Læger uden Grænser (MSF) i Kunduz, Afghanistan (2015/2891(RSP))

Christos Stylianides (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen for næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Talere: Arnaud Danjean for PPE-Gruppen, Afzal Khan for S&D-Gruppen, Mark Demesmaeker for ECR-Gruppen, Petras Auštrevičius for ALDE-Gruppen, Kateřina Konečná for GUE/NGL-Gruppen, Jean Lambert for Verts/ALE-Gruppen, Ignazio Corrao for EFDD-Gruppen, og Mario Borghezio for ENF-Gruppen.

Indlæg af Christos Stylianides.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


7. Situationen i Syrien (forhandling)

Redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Situationen i Syrien (2015/2870(RSP))

Talere: Charles Tannock for ECR-Gruppen, og Marietje Schaake for ALDE-Gruppen.

Nicolas Schmit (formand for Rådet) afgav redegørelsen for næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Talere: Elmar Brok for PPE-Gruppen, Sabine Lösing for GUE/NGL-Gruppen, Alyn Smith for Verts/ALE-Gruppen, Fabio Massimo Castaldo for EFDD-Gruppen, Matteo Salvini for ENF-Gruppen, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra Alyn Smith og Zoltán Balczó, Diane Dodds, løsgænger, Cristian Dan Preda, Richard Howitt, Anna Elżbieta Fotyga, Marielle de Sarnez, Javier Couso Permuy, James Carver, Marcel de Graaff, Udo Voigt, Arnaud Danjean, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Bill Etheridge, Liisa Jaakonsaari, Bas Belder, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Maria Grapini, Urmas Paet, Marisa Matias, Jean-Luc Schaffhauser, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Jean-Paul Denanot, Mariya Gabriel, Ana Gomes, Mark Demesmaeker, Marie-Christine Arnautu, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra Doru-Claudian Frunzulică og Afzal Khan, Francisco José Millán Mon, Ioan Mircea Paşcu, Sandra Kalniete, Afzal Khan, Tunne Kelam, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra Kateřina Konečná og Liisa Jaakonsaari, Arne Lietz, Andrzej Grzyb, Andrea Cozzolino, Michael Gahler, Andrej Plenković, László Tőkés og Eleni Theocharous.

FORSÆDE: Ildikó GÁLL-PELCZ
næstformand

Talere: Alojz Peterle og Artis Pabriks, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Kazimierz Michał Ujazdowski.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Franc Bogovič, Victor Boştinaru, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Kateřina Konečná, Georgios Epitideios, Csaba Sógor og Nicola Caputo.

Indlæg af Nicolas Schmit.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


8. Situationen i Tyrkiet (forhandling)

Redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Situationen i Tyrkiet (2015/2871(RSP))

Nicolas Schmit (formand for Rådet) afgav redegørelsen for næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Talere: Cristian Dan Preda for PPE-Gruppen, Victor Boştinaru for S&D-Gruppen, Charles Tannock for ECR-Gruppen, Alexander Graf Lambsdorff for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra Maria Grapini og Charles Tannock, Takis Hadjigeorgiou for GUE/NGL-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Eleni Theocharous, Bodil Valero for Verts/ALE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, Fabio Massimo Castaldo for EFDD-Gruppen, Edouard Ferrand for ENF-Gruppen, Eleftherios Synadinos, løsgænger, Doru-Claudian Frunzulică for at stille et blåt kort-spørgsmål til Edouard Ferrand, Franz Obermayr om afviklingen af forhandlingen, Edouard Ferrand for at besvare et blåt kort-spørgsmål fra Doru-Claudian Frunzulică, Elmar Brok, Tanja Fajon, Anna Elżbieta Fotyga, Nedzhmi Ali, Martina Michels, Ska Keller, William (The Earl of) Dartmouth, Mariya Gabriel, Juan Fernando López Aguilar, Jan Zahradil, Ivo Vajgl, Kostas Chrysogonos, Ernest Maragall, Mike Hookem, Anna Maria Corazza Bildt, Josef Weidenholzer, Angel Dzhambazki, Kristina Winberg, Renate Sommer, Miltiadis Kyrkos, Notis Marias, Eugen Freund, Demetris Papadakis, Andi Cristea og Francisco Assis.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Lefteris Christoforou, Costas Mavrides, Ilhan Kyuchyuk, James Carver og Franz Obermayr.

Indlæg af Nicolas Schmit.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

(Mødet udsat i nogle minutter)

FORSÆDE: Martin SCHULZ
formand


9. Højtideligt møde - Spanien

Fra kl. 12.00 til 12.35 afholdt Parlamentet et højtideligt møde i anledning af besøget af Hans Majestæt Kong Felipe VI af Spanien.

(Mødet udsat i nogle minutter)

FORSÆDE: Antonio TAJANI
næstformand

Talere:

—   István Ujhelyi, der talte mindeord om den tidligere ungarske præsident, Arpad Göncz, der den foregående dag var gået bort (formanden tilsluttede sig hans hyldest)

—   Gerben-Jan Gerbrandy, der anmodede om, at samtlige referater og arbejdsdokumenter fra mødet i Det Tekniske Udvalg for Motorkøretøjer (TCMV), der blev afholdt den foregående dag i Bruxelles, blev offentliggjort

—   Iratxe García Pérez om vold mod kvinder

—   Morten Messerschmidt, der anmodede om yderligere oplysninger om, hvorfor det ændringsforslag til forslag til Parlamentets mødekaldender for 2017 (punkt 9 i protokollen af 5.10.2015), der var indgivet af ECR-Gruppen, ikke kunne behandles (formanden pointerede, at Parlamentets juridiske tjeneste havde bekræftet, at ændringsforslaget ikke kunne behandles, og at ECR-Gruppen ville modtage den skriftlige begrundelse herfor).


10. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


10.1. Parlamentets mødekalender – 2017 (vote)

Parlamentets mødekalender for 2017 (2015/2850(RSO)): se Formandskonferencens forslag (punkt 3 i protokollen af 5.10.2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

Erklæret godkendt.

Mødekalenderen for Parlamentets mødeperioder i 2017 fastlagdes således som følger:

- fra 16. til 19. januar

- den 1. og 2. februar

- fra 13. til 16. februar

- den 1. og 2. marts

- fra 13. til 16. marts

- fra 3. til 6. april

- den 26. og 27. april

- fra 15. til 18. maj

- den 31. maj og 1. juni

- fra 12. til 15. juni

- fra 3. til 6. juli

- fra 11. til 14. september

- fra 2. til 5. oktober

- fra 23. til 26. oktober

- fra 13. til 16. november

- den 29. og 30. november

- fra 11. til 14. december.


10.2. Protokol til Euro-Middelhavsaftalen mellem EU og Tunesien om generelle principper for Tunesiens deltagelse i Unionens programmer *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen til Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Tunesiske Republik på den anden side vedrørende en rammeaftale mellem Den Europæiske Union og Den Tunesiske Republik om de generelle principper for Den Tunesiske Republiks deltagelse i Unionens programmer [16160/2014 - C8-0080/2015 - 2014/0118(NLE)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Pier Antonio Panzeri (A8-0254/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2015)0337)

Parlamentet godkendte indgåelsen af protokollen.


10.3. Europæisk småkravsprocedure og europæisk betalingspåkravsprocedure ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 861/2007 af 11. juli 2007 om indførelse af en europæisk småkravsprocedure og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1896/2006 af 12. december 2006 om indførelse af en europæisk betalingspåkravsprocedure [COM(2013)0794 - C7-0414/2013 - 2013/0403(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0140/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt som ændret (P8_TA(2015)0338)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2015)0338)


10.4. Begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra mellemstore fyringsanlæg ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra mellemstore fyringsanlæg [COM(2013)0919 - C7-0003/2014 - 2013/0442(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Andrzej Grzyb (A8-0160/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt som ændret (P8_TA(2015)0339)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2015)0339)


10.5. Kaseiner og kaseinater til konsum ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende kaseiner og kaseinater til konsum og om ophævelse af Rådets direktiv 83/417/EØF [COM(2014)0174 - C7-0105/2014 - 2014/0096(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Giovanni La Via (A8-0042/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt som ændret (P8_TA(2015)0340)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2015)0340)


10.6. Finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget [COM(2014)0358 - C8-0029/2014 - 2014/0180(COD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Ingeborg Gräßle (A8-0049/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt som ændret (P8_TA(2015)0341)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2015)0341)

FORSÆDE: Ryszard CZARNECKI
næstformand


11. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 183, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Parlamentets mødekalender – 2017
Peter Jahr og Jonathan Arnott

Indlæg af Peter van Dalen.

Betænkning: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg - A8-0140/2015
Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Monica Macovei, Peter Jahr, Andrejs Mamikins og Stanislav Polčák

Betænkning: Andrzej Grzyb - A8-0160/2015
Monica Macovei, Peter Jahr, Andrejs Mamikins, Neena Gill, Tim Aker og Stanislav Polčák

Betænkning: Giovanni La Via - A8-0042/2015
Andrejs Mamikins og Jiří Pospíšil.


12. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes på Europarl, ”Plenarmøder”, ”Afstemninger”, ”Afstemningsresultater” (Resultat af afstemningerne ved navneopråb) og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.


(Mødet udsat kl. 13.15 og genoptaget kl. 15.00)

FORSÆDE: Martin SCHULZ
formand

13. Den aktuelle situation i Den Europæiske Union Redegørelser ved François Hollande, Den Franske Republiks præsident, og Angela Merkel, Forbundsrepublikken Tysklands forbundskansler

Formanden kondolerede over for Republikken Frankrigs præsident, François Hollande, på Parlamentets vegne ofrene for det voldsomme uvejr, der havde ramt det sydlige Frankrig uden forinden, og understregede betydningen af den franske præsidents og den tyske forbundskanslers tilstedeværelse sammen i Europa-Parlamentet.

Talere: François Hollande, Den Franske Republiks præsident, og Angela Merkel, Forbundsrepublikken Tysklands forbundskansler.

Talere: Manfred Weber for PPE-Gruppen, Gianni Pittella for S&D-Gruppen, Ryszard Antoni Legutko for ECR-Gruppen, Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen, Gabriele Zimmer for GUE/NGL-Gruppen, Rebecca Harms for Verts/ALE-Gruppen, Nigel Farage for EFDD-Gruppen, Marine Le Pen for ENF-Gruppen, og Bruno Gollnisch, løsgænger.

Talere: François Hollande og Angela Merkel.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

FORSÆDE: Alexander Graf LAMBSDORFF
næstformand

Indlæg af Krisztina Morvai.


14. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


15. Beslutning om pakken vedrørende kapitalmarkedsunionen (forhandling)

Redegørelse fra Kommissionen: Beslutning om pakken vedrørende kapitalmarkedsunionen (2015/2767(RSP))

Jyrki Katainen (næstformand i Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Gunnar Hökmark for PPE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Paul Rübig, Roberto Gualtieri for S&D-Gruppen, Kay Swinburne for ECR-Gruppen, Sylvie Goulard for ALDE-Gruppen, Fabio De Masi for GUE/NGL-Gruppen, Sven Giegold for Verts/ALE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Jonathan Arnott, Patrick O'Flynn for EFDD-Gruppen, Bernard Monot for ENF-Gruppen, Sotirios Zarianopoulos, løsgænger, Werner Langen, Paul Tang, Stanisław Ożóg, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Urbán Crespo, Molly Scott Cato, Marco Zanni, Barbara Kappel, Krisztina Morvai, Pablo Zalba Bidegain, Anneliese Dodds, Beatrix von Storch, Philippe De Backer, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, Rina Ronja Kari, Othmar Karas, Jonás Fernández, Peter van Dalen, Michael Theurer, Brian Hayes, Jeppe Kofod, Richard Sulík, Theodor Dumitru Stolojan, Alfred Sant, Joachim Starbatty, Georgios Kyrtsos, Arne Gericke, Danuta Maria Hübner, Eva Paunova og Markus Pieper.

FORSÆDE: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
næstformand

Talere: Sirpa Pietikäinen og Markus Ferber, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Andreas Schwab.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Stanislav Polčák, Renato Soru, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos, Seán Kelly og Doru-Claudian Frunzulică.

Indlæg af Jyrki Katainen.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Indlæg i to omgange af Jonathan Arnott om de skilte, der var opstillet ved visse medlemmers pladser i mødesalen, og som var blevet fjernet (formanden henholdt sig til bestemmelserne i forretningsordenens bilag XV).


16. Betalingstjenester i det indre marked (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om betalingstjenester i det indre marked og om ændring af direktiv 2002/65/EF, 2013/36/EU og 2009/110/EF og om ophævelse af direktiv 2007/64/EF [COM(2013)0547 - C7-0230/2013 - 2013/0264(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Antonio Tajani (A8-0266/2015)

Antonio Tajani forelagde betænkningen.

Indlæg af Jyrki Katainen (næstformand i Kommissionen).

Talere: Pablo Zalba Bidegain for PPE-Gruppen, Olle Ludvigsson for S&D-Gruppen, Stanisław Ożóg for ECR-Gruppen, Cora van Nieuwenhuizen for ALDE-Gruppen, Matt Carthy for GUE/NGL-Gruppen, Eva Joly for Verts/ALE-Gruppen, Marco Valli for EFDD-Gruppen, Markus Ferber, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Paul Rübig, Renato Soru, Jana Žitňanská, Miguel Viegas, Theodor Dumitru Stolojan, Emmanuel Maurel, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, Andreas Schwab, Evelyn Regner, Massimiliano Salini, Marlene Mizzi og Seán Kelly.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Stanislav Polčák, Notis Marias og Ivan Jakovčić.

Talere: Jyrki Katainen og Antonio Tajani.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.5 i protokollen af 8.10.2015.


17. Erfaringerne fra katastrofen med det røde slam fem år efter ulykken i Ungarn (forhandling)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000096/2015) af Giovanni La Via, György Hölvényi, Tibor Szanyi, Nikolay Barekov, Gerben-Jan Gerbrandy, Merja Kyllönen, Benedek Jávor og Piernicola Pedicini, for ENVI, til Rådet: Erfaringerne fra katastrofen med det røde slam fem år efter ulykken i Ungarn (2015/2801(RSP)) (B8-0757/2015)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000097/2015) af Giovanni La Via, György Hölvényi, Tibor Szanyi, Nikolay Barekov, Gerben-Jan Gerbrandy, Merja Kyllönen, Benedek Jávor og Piernicola Pedicini, for ENVI, til Kommissionen: Erfaringerne fra katastrofen med det røde slam fem år efter ulykken i Ungarn (2015/2801(RSP)) (B8-0758/2015)

Giovanni La Via begrundede forespørgslerne.

Nicolas Schmit (formand for Rådet) og Miguel Arias Cañete (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålene.

Talere: György Hölvényi for PPE-Gruppen, Tibor Szanyi for S&D-Gruppen, Gerben-Jan Gerbrandy for ALDE-Gruppen, Merja Kyllönen for GUE/NGL-Gruppen, Benedek Jávor for Verts/ALE-Gruppen, Piernicola Pedicini for EFDD-Gruppen, József Nagy, István Ujhelyi, Marisa Matias, Davor Škrlec, Eleonora Evi, Csaba Molnár, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra György Hölvényi, Ulrike Lunacek og Nathan Gill.

FORSÆDE: Antonio TAJANI
næstformand

Indlæg af Doru-Claudian Frunzulică.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Stanislav Polčák, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Zoltán Balczó og Krisztina Morvai.

Indlæg af Miguel Arias Cañete.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 128, stk. 5):

—   György Hölvényi, Tibor Szanyi, Nikolay Barekov, Gerben-Jan Gerbrandy, Merja Kyllönen, Benedek Jávor, Piernicola Pedicini og József Nagy, for ENVI, om erfaringer fra katastrofen med rødt slam fem år efter ulykken i Ungarn (2015/2801(RSP)) (B8-0989/2015).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.8 i protokollen af 8.10.2015.


18. Fordobling af North Stream-gasledningens kapacitet og konsekvenserne for energiunionen og forsyningssikkerheden (forhandling)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Fordobling af North Stream-gasledningens kapacitet og konsekvenserne for energiunionen og forsyningssikkerheden (2015/2880(RSP))

Nicolas Schmit (formand for Rådet) og Miguel Arias Cañete (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Jerzy Buzek for PPE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Zoltán Balczó, Flavio Zanonato for S&D-Gruppen, Marek Józef Gróbarczyk for ECR-Gruppen, Morten Helveg Petersen for ALDE-Gruppen, Neoklis Sylikiotis for GUE/NGL-Gruppen, Claude Turmes for Verts/ALE-Gruppen, Dario Tamburrano for EFDD-Gruppen, Nicolas Bay for ENF-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Petras Auštrevičius, Janusz Korwin-Mikke, løsgænger, Krišjānis Kariņš, Zigmantas Balčytis, Anna Elżbieta Fotyga, Petras Auštrevičius, João Ferreira, Indrek Tarand, Adam Szejnfeld og Adam Gierek.

FORSÆDE: Ryszard CZARNECKI
næstformand

Talere: Anneleen Van Bossuyt, Jasenko Selimovic, Lefteris Christoforou, Jeppe Kofod, Dawid Bohdan Jackiewicz, Csaba Molnár, Zbigniew Kuźmiuk og Theresa Griffin.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Krzysztof Hetman, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias og Bronis Ropė.

Talere: Miguel Arias Cañete og Nicolas Schmit.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


19. Forlængelse af handlingsplanen om ligestilling og styrkelse af kvinders position i udviklingssamarbejdet (forhandling)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000109/2015) af Linda McAvan, for DEVE, til Rådet: Forlængelse af handlingsplanen om ligestilling og styrkelse af kvinders position i udviklingssamarbejdetv (2015/2754(RSP)) (B8-0762/2015)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000110/2015) af Linda McAvan, for DEVE, til Kommissionen: Forlængelse af handlingsplanen om ligestilling og styrkelse af kvinders position i udviklingssamarbejdet (2015/2754(RSP)) (B8-0763/2015)

Linda McAvan begrundede forespørgslerne.

Nicolas Schmit (formand for Rådet) og Christos Stylianides (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålene.

Talere: Davor Ivo Stier for PPE-Gruppen, Doru-Claudian Frunzulică for S&D-Gruppen, Branislav Škripek for ECR-Gruppen, Beatriz Becerra Basterrechea for ALDE-Gruppen, Lola Sánchez Caldentey for GUE/NGL-Gruppen, Jordi Sebastià for Verts/ALE-Gruppen, Mylène Troszczynski for ENF-Gruppen, Julie Girling, Catherine Bearder og Eleonora Forenza.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Ricardo Serrão Santos og Notis Marias.

Indlæg af Christos Stylianides.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 128, stk. 5):

—   Linda McAvan, for DEVE, om fornyelsen af EU's handlingsplan om ligestilling og styrkelse af kvinders position i udviklingssamarbejdet (2015/2754(RSP)) (B8-0988/2015).

Afstemning: punkt 9.9 i protokollen af 8.10.2015.


20. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 568.368/OJJE).


21. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 22.45.

Klaus Welle

Ulrike Lunacek

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Fritaget:

Crowley, Kukan, Le Pen Jean-Marie, Liberadzki, Picierno, Quisthoudt-Rowohl, Ruohonen-Lerner, Taylor, Winkler Hermann, Woolfe, Żółtek

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik