Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 252kWORD 173k
Keskiviikko 7. lokakuuta 2015 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla)
 3.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)
 4.Vastaanotetut asiakirjat
 5.Määrärahojen siirrot
 6.Kuolonuhreja vaatineet Yhdysvaltojen johtamat ilmaiskut Lääkärit ilman rajoja -järjestön (MSF) sairaalaan Kunduzissa Afganistanissa (keskustelu)
 7.Syyrian tilanne (keskustelu)
 8.Turkin tilanne (keskustelu)
 9.Juhlaistunto - Espanja
 10.Äänestykset
  
10.1.Parlamentin istuntokalenteri – 2017 (vote)
  
10.2.Euro–Välimeri-sopimukseen liitettävä pöytäkirja, joka koskee Tunisian osallistumista unionin ohjelmiin sääteleviä yleisiä periaatteita *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
10.3.Eurooppalainen vähäisiin vaatimuksiin sovellettava menettely ja eurooppalainen maksamismääräysmenettely ***I (äänestys)
  
10.4.Tiettyjen ilmaan joutuvien epäpuhtauspäästöjen rajoittaminen ***I (äänestys)
  
10.5.Elintarvikkeina käytettävät kaseiinit ja kaseinaatit ***I (äänestys)
  
10.6.Unionin yleiseen talousarvioon sovellettavat varainhoitosäännöt ***I (äänestys)
 11.Äänestysselitykset
 12.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 13.Nykytilanne Euroopan unionissa Ranskan tasavallan presidentin François Hollanden ja Saksan liittokanslerin Angela Merkelin julkilausumat
 14.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 15.Pääomamarkkinaunionia koskevasta paketista tehty päätös (keskustelu)
 16.Maksupalvelut sisämarkkinoilla (keskustelu)
 17.Punaliejukatastrofista saadut opetukset viisi vuotta Unkarin onnettomuuden jälkeen (keskustelu)
 18.North Stream -kaasuputken kapasiteetin kaksinkertaistaminen ja sen vaikutus energiaunioniin ja toimitusvarmuuteen (keskustelu)
 19.Sukupuolten tasa-arvoa ja naisten vaikutusvallan vahvistamista kehitysyhteistyössä koskevan Euroopan unionin toimintasuunnitelman uudistaminen (keskustelu)
 20.Seuraavan istunnon esityslista
 21.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 8.30.

°
° ° °

Marina Albiol Guzmán käytti puheenvuoron.


2. Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla)

Seuraavat valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin kuuluvat täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevat ehdotukset on toimitettu parlamentille:

- Komission asetus tiettyjen tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevista säännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteiden III ja IV muuttamisesta (D038287/06 - 2015/2885(RPS) - määräaika: 2. tammikuuta 2016)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II ja III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse bifenatsaatin, boskalidin, syatsofamidin, syromatsiinin, datsometin, ditiokarbamaattien, fluatsifoppi-P:n, mepanipyriimin, metrafenonin, pikloraamin, propamokarbin, pyridabeenin, pyriofenonin, sulfoksaflorin, tebukonatsolin, tebufenpyradin ja tiraamin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla (D039939/02 - 2015/2843(RPS) - määräaika: 5. marraskuuta 2015)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II ja III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse abamektiinin, desmedifamin, diklorproppi-P:n, haloksifoppi-P:n, orytsaliinin ja fenmedifamin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla (D039941/02 - 2015/2844(RPS) - määräaika: 5. marraskuuta 2015)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus asetuksen (EY) N:o 692/2008 muuttamisesta kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 5/6) osalta (D040155/01 - 2015/2858(RPS) - määräaika: 23. joulukuuta 2015)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: IMCO

- Komission asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) liitteen XVII muuttamisesta kadmiumin osalta (D040404/02 - 2015/2864(RPS) - määräaika: 29. joulukuuta 2015)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: ITRE, IMCO

- Komission asetus tieliikenteen valvontalaitteista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3821/85 mukauttamisesta tekniikan kehitykseen (D040423/02 - 2015/2847(RPS) - määräaika: 4. joulukuuta 2015)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN

- Komission asetus meriturvallisuutta ja alusten aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemistä käsittelevän komitean (COSS-komitea) perustamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2099/2002 muuttamisesta (D040829/01 - 2015/2860(RPS) - määräaika: 28. joulukuuta 2015)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN

- Komission asetus tiettyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 mukaisesti annetun asetuksen (EY) N:o 1126/2008 muuttamisesta kansainvälisen tilinpäätösstandardin 27 osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (D041060/02 - 2015/2845(RPS) - määräaika: 4. joulukuuta 2015)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON
lausuntoa varten: JURI

- Komission asetus tiettyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 mukaisesti annetun asetuksen (EY) N:o 1126/2008 muuttamisesta kansainvälisen tilinpäätösstandardin IAS 1 osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (D041116/01 - 2015/2846(RPS) - määräaika: 4. joulukuuta 2015)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON
lausuntoa varten: JURI

- Komission asetus yhteisön tulo- ja elinolotilastoista (EU-SILC) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1177/2003 täytäntöönpanosta terveyttä ja lasten terveyttä koskevien toissijaisten tavoitemuuttujien vuoden 2017 luettelon osalta (D041161/02 - 2015/2886(RPS) - määräaika: 2. tammikuuta 2016)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: EMPL

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1334/2008 liitteen I muuttamisesta siltä osin kuin on kyse aromiaineen p-menta-1,8-dien-7-aali poistamisesta unionin luettelosta (D041268/02 - 2015/2884(RPS) - määräaika: 2. marraskuuta 2015)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI


3. Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)

Parlamentille on toimitettu seuraavat ehdotukset säädösvallan siirron nojalla annettaviksi delegoiduiksi säädöksiksi:

- Komission delegoitu päätös Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 1104/2011/EU täydentämisestä siltä osin kuin on kyse yhteisistä vähimmäisvaatimuksista, joita PRS-vastuuviranomaisten on noudatettava (C(2015)06123 - 2015/2888(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 15. syyskuuta 2015

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ITRE

- Komission delegoitu asetus maito- ja maitotuotealan tilapäisistä poikkeustoimenpiteistä voin ja rasvattoman maitojauheen julkisen interventiojakson jatkamiseksi vuonna 2015 ja voin ja rasvattoman maitojauheen julkisen interventiojakson aikaistamiseksi vuonna 2016 (C(2015)06257 - 2015/2851(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 17. syyskuuta 2015

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI

- Komission delegoitu asetus delegoidun asetuksen (EU) N:o 2015/288 muuttamisesta Euroopan meri- ja kalatalousrahaston tuesta tehtyjen hakemusten käsittelemättäjättämiskauden osalta (C(2015)06466 - 2015/2873(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 30. syyskuuta 2015

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: PECH

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 609/2013 täydentämisestä äidinmaidonkorvikkeiden ja vieroitusvalmisteiden koostumusta ja niistä annettavia tietoja koskevien erityisvaatimusten sekä imeväisten ja pikkulasten ravitsemisesta annettavia tietoja koskevien vaatimusten osalta (C(2015)06478 - 2015/2861(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 25. syyskuuta 2015

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 609/2013 täydentämisestä erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitettujen elintarvikkeiden koostumusta ja niistä annettavia tietoja koskevien erityisvaatimusten osalta (C(2015)06482 - 2015/2862(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 25. syyskuuta 2015

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 609/2013 täydentämisestä viljapohjaisten valmisruokien ja lastenruokien koostumusta ja niistä annettavia tietoja koskevien erityisvaatimusten osalta (C(2015)06507 - 2015/2863(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 25. syyskuuta 2015

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission delegoitu asetus vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 649/2012 liitteen I muuttamisesta (C(2015)06565 - 2015/2867(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 29. syyskuuta 2015

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission delegoitu asetus tiettyjen suuntaviivojen soveltamisesta julkisesti tuettuihin vientiluottoihin annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1233/2011 liitteen II muuttamisesta (C(2015)06568 - 2015/2866(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 29. syyskuuta 2015

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: INTA

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/83/EY täydentämisestä vahvistamalla ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden pakkauksissa olevia turvaominaisuuksia koskevat yksityiskohtaiset säännöt (C(2015)06601 - 2015/2890(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 2. lokakuuta 2015

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission delegoitu asetus Euroopan tason poliittisten puolueiden ja säätiöiden rekisterin sisällöstä ja toiminnasta (C(2015)06685 - 2015/2889(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 2. lokakuuta 2015

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AFCO

Ehdotus delegoiduksi säädökseksi, jonka osalta vastustamisen ilmaisemisen määräaikaa on jatkettu:

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/87/EY täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla riskikeskittymän ja ryhmänsisäisten liiketoimien määritelmien tarkentamisesta ja lisävalvonnan yhteensovittamisesta C(2015)05067 - 2015/2824(DEA)

vastustamisen määräaika: 1 kuukausi alkaen vastaanottopäivästä 21. elokuuta 2015

vastustamisen määräajan jatkaminen: 1 kuukausi neuvoston pyynnöstä.

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON


4. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu neuvostolta ja komissiolta:

- Määrärahasiirtoesitys INF 6/2015 - Alueiden komitea (N8-0063/2015 - C8-0279/2015 - 2015/2245(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys 2/2015 - Euroopan unionin tuomioistuin (N8-0064/2015 - C8-0282/2015 - 2015/2246(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys 3/2015 - Euroopan unionin tuomioistuin (N8-0065/2015 - C8-0283/2015 - 2015/2247(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys 4/2015 - Euroopan unionin tuomioistuin (N8-0066/2015 - C8-0284/2015 - 2015/2248(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys 5/2015 - Euroopan unionin tuomioistuin (N8-0067/2015 - C8-0285/2015 - 2015/2249(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 29/2015 – Pääluokka III – Komissio (N8-0068/2015 - C8-0286/2015 - 2015/2250(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 32/2015 – Pääluokka III – Komissio (N8-0069/2015 - C8-0287/2015 - 2015/2251(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys V/AB-09/T/15 - Tilintarkastustuomioistuin (N8-0070/2015 - C8-0295/2015 - 2015/2260(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG


5. Määrärahojen siirrot

Varainhoitoasetuksen 25 artiklan mukaisesti budjettivaliokunta päätti hyväksyä alueiden komitean määrärahasiirron INF 3/2015, tilintarkastustuomioistuimen määrärahasiirron V/AB-08/T/15 ja Euroopan ulkosuhdehallinnon määrärahasiirron 1/2015.

Varainhoitoasetuksen 25 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti budjettivaliokunta päätti olla vastustamatta oikeusasiamiehen määrärahasiirtoa 3/2015.

Varainhoitoasetuksen 27 artiklan 4 kohdan mukaisesti Euroopan unionin neuvosto on ilmoittanut budjettivallan käyttäjälle hyväksyneensä määrärahasiirrot DEC 26/2015 - Pääluokka III – Komissio, DEC 27/2015 – Pääluokka III – Komissio ja DEC 28/2015 - Pääluokka III – Komissio.

Varainhoitoasetuksen 27 artiklan 3 kohdan mukaisesti budjettivaliokunta päätti hyväksyä Euroopan komission määrärahasiirrot DEC 21/2015, DEC 22/2015, DEC 25/2015, DEC 26/2015, DEC 27/2015 ja DEC 28/2015.


6. Kuolonuhreja vaatineet Yhdysvaltojen johtamat ilmaiskut Lääkärit ilman rajoja -järjestön (MSF) sairaalaan Kunduzissa Afganistanissa (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Kuolonuhreja vaatineet Yhdysvaltojen johtamat ilmaiskut Lääkärit ilman rajoja -järjestön (MSF) sairaalaan Kunduzissa Afganistanissa (2015/2891(RSP))

Christos Stylianides (komission jäsen) antoi julkilausuman komission varapuheenjohtajan / yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.

Puheenvuorot: Arnaud Danjean PPE-ryhmän puolesta, Afzal Khan S&D-ryhmän puolesta, Mark Demesmaeker ECR-ryhmän puolesta, Petras Auštrevičius ALDE-ryhmän puolesta, Kateřina Konečná GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jean Lambert Verts/ALE-ryhmän puolesta, Ignazio Corrao EFDD-ryhmän puolesta ja Mario Borghezio ENF-ryhmän puolesta.

Christos Stylianides käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


7. Syyrian tilanne (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Syyrian tilanne (2015/2870(RSP))

Puheenvuorot: Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta ja Marietje Schaake ALDE-ryhmän puolesta.

Nicolas Schmit (neuvoston puheenjohtaja) antoi julkilausuman komission varapuheenjohtajan / yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.

Puheenvuorot: Elmar Brok PPE-ryhmän puolesta, Sabine Lösing GUE/NGL-ryhmän puolesta, Alyn Smith Verts/ALE-ryhmän puolesta, Fabio Massimo Castaldo EFDD-ryhmän puolesta, Matteo Salvini ENF-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Alyn Smith ja Zoltán Balczó, sitoutumaton Diane Dodds, Cristian Dan Preda, Richard Howitt, Anna Elżbieta Fotyga, Marielle de Sarnez, Javier Couso Permuy, James Carver, Marcel de Graaff, Udo Voigt, Arnaud Danjean, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bill Etheridge, Liisa Jaakonsaari, Bas Belder, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Maria Grapini, Urmas Paet, Marisa Matias, Jean-Luc Schaffhauser, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Jean-Paul Denanot, Mariya Gabriel, Ana Gomes, Mark Demesmaeker, Marie-Christine Arnautu, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Doru-Claudian Frunzulică ja Afzal Khan, Francisco José Millán Mon, Ioan Mircea Paşcu, Sandra Kalniete, Afzal Khan, Tunne Kelam, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Kateřina Konečná ja Liisa Jaakonsaari, Arne Lietz, Andrzej Grzyb, Andrea Cozzolino, Michael Gahler, Andrej Plenković, László Tőkés ja Eleni Theocharous.

Puhetta johti
varapuhemies Ildikó GÁLL-PELCZ

Puheenvuorot: Alojz Peterle ja Artis Pabriks, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Kazimierz Michał Ujazdowski.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Franc Bogovič, Victor Boştinaru, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Kateřina Konečná, Georgios Epitideios, Csaba Sógor ja Nicola Caputo.

Nicolas Schmit käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


8. Turkin tilanne (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Turkin tilanne (2015/2871(RSP))

Nicolas Schmit (neuvoston puheenjohtaja) antoi julkilausuman komission varapuheenjohtajan / yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.

Puheenvuorot: Cristian Dan Preda PPE-ryhmän puolesta, Victor Boştinaru S&D-ryhmän puolesta, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta, Alexander Graf Lambsdorff ALDE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Maria Grapini ja Charles Tannock, Takis Hadjigeorgiou GUE/NGL-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Eleni Theocharous, Bodil Valero Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Fabio Massimo Castaldo EFDD-ryhmän puolesta, Edouard Ferrand ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Eleftherios Synadinos, Doru-Claudian Frunzulică joka esitti sinistä korttia nostamalla kysymyksen, johon Edouard Ferrand, Franz Obermayr keskustelun kulusta, Edouard Ferrand vastatakseen kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Doru-Claudian Frunzulică, Elmar Brok, Tanja Fajon, Anna Elżbieta Fotyga, Nedzhmi Ali, Martina Michels, Ska Keller, William (The Earl of) Dartmouth, Mariya Gabriel, Juan Fernando López Aguilar, Jan Zahradil, Ivo Vajgl, Kostas Chrysogonos, Ernest Maragall, Mike Hookem, Anna Maria Corazza Bildt, Josef Weidenholzer, Angel Dzhambazki, Kristina Winberg, Renate Sommer, Miltiadis Kyrkos, Notis Marias, Eugen Freund, Demetris Papadakis, Andi Cristea ja Francisco Assis.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Lefteris Christoforou, Costas Mavrides, Ilhan Kyuchyuk, James Carver ja Franz Obermayr.

Nicolas Schmit käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

(Istunto keskeytettiin hetkeksi.)

Puhetta johti
puhemies Martin SCHULZ


9. Juhlaistunto - Espanja

Parlamentti kokoontui klo 12.00–12.35 juhlaistuntoon Espanjan kuninkaan Felipe VI:n vierailun johdosta.

(Istunto keskeytettiin hetkeksi.)

Puhetta johti
varapuhemies Antonio TAJANI

Puheenvuorot::

—   István Ujhelyi, joka kunnioitti eilen kuolleen Unkarin entisen presidentin Arpad Gönczin muistoa (puhemies yhtyi puheenvuoroon)

—   Gerben-Jan Gerbrandy, joka pyysi että moottoriajoneuvojen tekniikkaa käsittelevän komitean eilen Brysselissä pidetyn kokouksen kaikki puheenvuorot ja työasiakirjat julkaistaan kokonaisuudessaan

—   Iratxe García Pérez naisiin kohdistuneesta väkivallasta

—   Morten Messerschmidt, joka pyysi selvennystä siihen, miksi ECR-ryhmän parlamentin vuoden 2017 istuntokalenteriin esittämää tarkistusta ei otettu käsiteltäväksi (istunnon pöytäkirja 5.10.2015, kohta 9) (puhemies täsmensi, että parlamentin oikeudellinen yksi on vahvistanut päätöksen ja että perustelut toimitetaan kirjallisena ECR-ryhmälle).


10. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


10.1. Parlamentin istuntokalenteri – 2017 (vote)

Euroopan parlamentin istuntokalenteri vuodeksi 2017 (2015/2850(RSO)): katso puheenjohtajakokouksen ehdotus (istunnon pöytäkirja 5.10.2015, kohta 3)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

Julistettiin hyväksytyksi.

Euroopan parlamentin istuntokalenteri vuodeksi 2017 on vahvistettu seuraavasti:

- 16.–19. tammikuuta

- 1.–2. helmikuuta

- 13.–16. helmikuuta

- 1.–2. maaliskuuta

- 13.–16. maaliskuuta

- 3.–6. huhtikuuta

- 26.–27. huhtikuuta

- 15.–18. toukokuuta

- 31. toukokuuta ja 1. kesäkuuta

- 12.15. kesäkuuta

- 3.–6. heinäkuuta

- 11.–14. syyskuuta

- 2.–5. lokakuuta

- 23.–26. lokakuuta

- 13.–16. marraskuuta

- 29. ja 30. marraskuuta

- 11.–14. joulukuuta.


10.2. Euro–Välimeri-sopimukseen liitettävä pöytäkirja, joka koskee Tunisian osallistumista unionin ohjelmiin sääteleviä yleisiä periaatteita *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Tunisian tasavallan välisestä assosioinnista tehtyyn Euro–Välimeri-sopimukseen liitettävän pöytäkirjan, joka koskee Euroopan unionin ja Tunisian tasavallan puitesopimusta Tunisian tasavallan osallistumista unionin ohjelmiin säätelevistä yleisistä periaatteista, tekemisestä [16160/2014 - C8-0080/2015 - 2014/0118(NLE)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Pier Antonio Panzeri (A8-0254/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2015)0337)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä pöytäkirjan tekemiselle.


10.3. Eurooppalainen vähäisiin vaatimuksiin sovellettava menettely ja eurooppalainen maksamismääräysmenettely ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä 11 päivänä heinäkuuta 2007 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 861/2007 ja eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn käyttöönotosta 12 päivänä joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1896/2006 muuttamisesta [COM(2013)0794 - C7-0414/2013 - 2013/0403(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0140/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P8_TA(2015)0338)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0338)


10.4. Tiettyjen ilmaan joutuvien epäpuhtauspäästöjen rajoittaminen ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tiettyjen keskisuurista polttolaitoksista ilmaan joutuvien epäpuhtauspäästöjen rajoittamisesta [COM(2013)0919 - C7-0003/2014 - 2013/0442(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Andrzej Grzyb (A8-0160/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P8_TA(2015)0339)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0339)


10.5. Elintarvikkeina käytettävät kaseiinit ja kaseinaatit ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi elintarvikkeina käytettäviä kaseiineja ja kaseinaatteja koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä ja neuvoston direktiivin 83/417/ETY kumoamisesta [COM(2014)0174 - C7-0105/2014 - 2014/0096(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Giovanni La Via (A8-0042/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P8_TA(2015)0340)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0340)


10.6. Unionin yleiseen talousarvioon sovellettavat varainhoitosäännöt ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä annetun asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 muuttamisesta [COM(2014)0358 - C8-0029/2014 - 2014/0180(COD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Ingeborg Gräßle (A8-0049/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P8_TA(2015)0341)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0341)

Puhetta johti
varapuhemies Ryszard CZARNECKI


11. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 183 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Parlamentin istuntokalenteri – 2017
Peter Jahr ja Jonathan Arnott

Peter van Dalen käytti puheenvuoron.

Mietintö Lidia Joanna Geringer de Oedenberg - A8-0140/2015
Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Monica Macovei, Peter Jahr, Andrejs Mamikins ja Stanislav Polčák

Mietintö Andrzej Grzyb - A8-0160/2015
Monica Macovei, Peter Jahr, Andrejs Mamikins, Neena Gill, Tim Aker ja Stanislav Polčák

Mietintö Giovanni La Via - A8-0042/2015
Andrejs Mamikins ja Jiří Pospíšil.


12. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä Europarl-verkkosivustolla kohdassa ”Täysistunto”, ”Äänestykset”, ”Äänestysten tulokset (Nimenhuutoäänestysten tulokset)” sekä liitteen ”Nimenhuutoäänestysten tulokset” painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


(Istunto keskeytettiin klo 13.15 ja sitä jatkettiin klo 15.00.)

Puhetta johti
puhemies Martin SCHULZ

13. Nykytilanne Euroopan unionissa Ranskan tasavallan presidentin François Hollanden ja Saksan liittokanslerin Angela Merkelin julkilausumat

Puhemies välitti parlamentin nimissä osanottonsa Ranskan tasavallan presidentille François Hollandelle kuluneella viikolla Etelä-Ranskaan iskeneen voimakkaan myrskyn uhrien johdosta ja korosti Ranskan tasavallan presidentin ja Saksan liittokanslerin yhteisen läsnäolon merkitystä.

Puheenvuorot: Ranskan tasavallan presidentti François Hollande ja Saksan liittokansleri Angela Merkel.

Puheenvuorot: Manfred Weber PPE-ryhmän puolesta, Gianni Pittella S&D-ryhmän puolesta, Ryszard Antoni Legutko ECR-ryhmän puolesta, Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta, Gabriele Zimmer GUE/NGL-ryhmän puolesta, Rebecca Harms Verts/ALE-ryhmän puolesta, Nigel Farage EFDD-ryhmän puolesta, Marine Le Pen ENF-ryhmän puolesta ja sitoutumaton Bruno Gollnisch.

Puheenvuorot: François Hollande ja Angela Merkel.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Puhetta johti
varapuhemies Alexander Graf LAMBSDORFF

Krisztina Morvai käytti puheenvuoron.


14. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


15. Pääomamarkkinaunionia koskevasta paketista tehty päätös (keskustelu)

Komission julkilausuma: Pääomamarkkinaunionia koskevasta paketista tehty päätös (2015/2767(RSP))

Jyrki Katainen (komission varapuheenjohtaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Gunnar Hökmark PPE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Paul Rübig, Roberto Gualtieri S&D-ryhmän puolesta, Kay Swinburne ECR-ryhmän puolesta, Sylvie Goulard ALDE-ryhmän puolesta, Fabio De Masi GUE/NGL-ryhmän puolesta, Sven Giegold Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Jonathan Arnott, Patrick O'Flynn EFDD-ryhmän puolesta, Bernard Monot ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Sotirios Zarianopoulos, Werner Langen, Paul Tang, Stanisław Ożóg, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Urbán Crespo, Molly Scott Cato, Marco Zanni, Barbara Kappel, Krisztina Morvai, Pablo Zalba Bidegain, Anneliese Dodds, Beatrix von Storch, Philippe De Backer, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Rina Ronja Kari, Othmar Karas, Jonás Fernández, Peter van Dalen, Michael Theurer, Brian Hayes, Jeppe Kofod, Richard Sulík, Theodor Dumitru Stolojan, Alfred Sant, Joachim Starbatty, Georgios Kyrtsos, Arne Gericke, Danuta Maria Hübner, Eva Paunova ja Markus Pieper.

Puhetta johti
varapuhemies Anneli JÄÄTTEENMÄKI

Puheenvuorot: Sirpa Pietikäinen ja Markus Ferber, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Andreas Schwab.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Stanislav Polčák, Renato Soru, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos, Seán Kelly ja Doru-Claudian Frunzulică.

Jyrki Katainen käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Jonathan Arnott käytti puheenvuoron kahteen otteeseen tiettyjen jäsenten paikoille asetetuista kylteistä, jotka poistettiin (puhemies viittasi työjärjestyksen liitteen XV määräyksiin).


16. Maksupalvelut sisämarkkinoilla (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi maksupalveluista sisämarkkinoilla, direktiivien 2002/65/EY, 2013/36/EU ja 2009/110/EY muuttamisesta ja direktiivin 2007/64/EY kumoamisesta [COM(2013)0547 - C7-0230/2013 - 2013/0264(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Antonio Tajani (A8-0266/2015)

Antonio Tajani esitteli mietinnön.

Jyrki Katainen (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Pablo Zalba Bidegain PPE-ryhmän puolesta, Olle Ludvigsson S&D-ryhmän puolesta, Stanisław Ożóg ECR-ryhmän puolesta, Cora van Nieuwenhuizen ALDE-ryhmän puolesta, Matt Carthy GUE/NGL-ryhmän puolesta, Eva Joly Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marco Valli EFDD-ryhmän puolesta, Markus Ferber, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Paul Rübig, Renato Soru, Jana Žitňanská, Miguel Viegas, Theodor Dumitru Stolojan, Emmanuel Maurel, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Andreas Schwab, Evelyn Regner, Massimiliano Salini, Marlene Mizzi ja Seán Kelly.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Stanislav Polčák, Notis Marias ja Ivan Jakovčić.

Puheenvuorot: Jyrki Katainen ja Antonio Tajani.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 8.10.2015, kohta 9.5.


17. Punaliejukatastrofista saadut opetukset viisi vuotta Unkarin onnettomuuden jälkeen (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000096/2015) Giovanni La Via, György Hölvényi, Tibor Szanyi, Nikolay Barekov, Gerben-Jan Gerbrandy, Merja Kyllönen, Benedek Jávor ja Piernicola Pedicini ENVI-valiokunnan puolesta neuvostolle: Punaliejukatastrofista saadut opetukset viisi vuotta Unkarin onnettomuuden jälkeen (2015/2801(RSP)) (B8-0757/2015)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000097/2015) Giovanni La Via, György Hölvényi, Tibor Szanyi, Nikolay Barekov, Gerben-Jan Gerbrandy, Merja Kyllönen, Benedek Jávor ja Piernicola Pedicini ENVI-valiokunnan puolesta komissiolle: Punaliejukatastrofista saadut opetukset viisi vuotta Unkarin onnettomuuden jälkeen (2015/2801(RSP)) (B8-0758/2015)

Giovanni La Via esitteli kysymykset.

Nicolas Schmit (neuvoston puheenjohtaja) ja Miguel Arias Cañete (komission jäsen) vastasivat kysymyksiin.

Puheenvuorot: György Hölvényi PPE-ryhmän puolesta, Tibor Szanyi S&D-ryhmän puolesta, Gerben-Jan Gerbrandy ALDE-ryhmän puolesta, Merja Kyllönen GUE/NGL-ryhmän puolesta, Benedek Jávor Verts/ALE-ryhmän puolesta, Piernicola Pedicini EFDD-ryhmän puolesta, József Nagy, István Ujhelyi, Marisa Matias, Davor Škrlec, Eleonora Evi, Csaba Molnár, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla György Hölvényi, Ulrike Lunacek ja Nathan Gill.

Puhetta johti
varapuhemies Antonio TAJANI

Doru-Claudian Frunzulică käytti puheenvuoron.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Stanislav Polčák, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Zoltán Balczó ja Krisztina Morvai.

Miguel Arias Cañete käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

—   György Hölvényi, Tibor Szanyi, Nikolay Barekov, Gerben-Jan Gerbrandy, Merja Kyllönen, Benedek Jávor, Piernicola Pedicini ja József Nagy ENVI-valiokunnan puolesta punaliejukatastrofista saaduista opetuksista viisi vuotta Unkarin onnettomuuden jälkeen (2015/2801(RSP)) (B8-0989/2015).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 8.10.2015, kohta 9.8.


18. North Stream -kaasuputken kapasiteetin kaksinkertaistaminen ja sen vaikutus energiaunioniin ja toimitusvarmuuteen (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: North Stream -kaasuputken kapasiteetin kaksinkertaistaminen ja sen vaikutus energiaunioniin ja toimitusvarmuuteen (2015/2880(RSP))

Nicolas Schmit (neuvoston puheenjohtaja) ja Miguel Arias Cañete (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Jerzy Buzek PPE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Zoltán Balczó, Flavio Zanonato S&D-ryhmän puolesta, Marek Józef Gróbarczyk ECR-ryhmän puolesta, Morten Helveg Petersen ALDE-ryhmän puolesta, Neoklis Sylikiotis GUE/NGL-ryhmän puolesta, Claude Turmes Verts/ALE-ryhmän puolesta, Dario Tamburrano EFDD-ryhmän puolesta, Nicolas Bay ENF-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Petras Auštrevičius, sitoutumaton Janusz Korwin-Mikke, Krišjānis Kariņš, Zigmantas Balčytis, Anna Elżbieta Fotyga, Petras Auštrevičius, João Ferreira, Indrek Tarand, Adam Szejnfeld ja Adam Gierek.

Puhetta johti
varapuhemies Ryszard CZARNECKI

Puheenvuorot: Anneleen Van Bossuyt, Jasenko Selimovic, Lefteris Christoforou, Jeppe Kofod, Dawid Bohdan Jackiewicz, Csaba Molnár, Zbigniew Kuźmiuk ja Theresa Griffin.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Krzysztof Hetman, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias ja Bronis Ropė.

Puheenvuorot: Miguel Arias Cañete ja Nicolas Schmit.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


19. Sukupuolten tasa-arvoa ja naisten vaikutusvallan vahvistamista kehitysyhteistyössä koskevan Euroopan unionin toimintasuunnitelman uudistaminen (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000109/2015) Linda McAvan DEVE-valiokunnan puolesta neuvostolle: Sukupuolten tasa-arvoa ja naisten vaikutusvallan vahvistamista kehitysyhteistyössä koskevan Euroopan unionin toimintasuunnitelman uudistaminen (2015/2754(RSP)) (B8-0762/2015)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000110/2015) Linda McAvan DEVE-valiokunnan puolesta komissiolle: Sukupuolten tasa-arvoa ja naisten vaikutusvallan vahvistamista kehitysyhteistyössä koskevan Euroopan unionin toimintasuunnitelman uudistaminen (2015/2754(RSP)) (B8-0763/2015)

Linda McAvan esitteli kysymykset.

Nicolas Schmit (neuvoston puheenjohtaja) ja Christos Stylianides (komission jäsen) vastasivat kysymyksiin.

Puheenvuorot: Davor Ivo Stier PPE-ryhmän puolesta, Doru-Claudian Frunzulică S&D-ryhmän puolesta, Branislav Škripek ECR-ryhmän puolesta, Beatriz Becerra Basterrechea ALDE-ryhmän puolesta, Lola Sánchez Caldentey GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jordi Sebastià Verts/ALE-ryhmän puolesta, Mylène Troszczynski ENF-ryhmän puolesta, Julie Girling, Catherine Bearder ja Eleonora Forenza.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Ricardo Serrão Santos ja Notis Marias.

Christos Stylianides käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

—   Linda McAvan DEVE-valiokunnan puolesta sukupuolten tasa-arvoa ja naisten vaikutusvallan lisäämistä kehitysyhteistyössä koskevan Euroopan unionin toimintasuunnitelman uudistamisesta (2015/2754(RSP)) (B8-0988/2015).

Äänestys: istunnon pöytäkirja 8.10.2015, kohta 9.9.


20. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 568.368/OJJE).


21. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 22.45.

Klaus Welle

Ulrike Lunacek

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Estyneet:

Crowley, Kukan, Le Pen Jean-Marie, Liberadzki, Picierno, Quisthoudt-Rowohl, Ruohonen-Lerner, Taylor, Winkler Hermann, Woolfe, Żółtek

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö