Indekss 
Protokols
PDF 254kWORD 201k
Trešdiena, 2015. gada 7. oktobris - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 106. pants)
 3.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)
 4.Dokumentu iesniegšana
 5.Apropriāciju pārvietojumi
 6.ASV vadīti nāvējoši uzlidojumi organizācijas "Ārsti bez robežām" slimnīcai Kondozā (Afganistāna) (debates)
 7.Stāvoklis Sīrijā (debates)
 8.Stāvoklis Turcijā (debates)
 9.Svinīgā sēde - Spānija
 10.Balsošanas laiks
  
10.1.Parlamenta 2017. gada sesiju kalendārs (balsošana)
  
10.2.Protokols Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam par vispārējiem principiem Tunisijas līdzdalībai Savienības programmās *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
10.3.Eiropas procedūra maza apmēra prasībām un Eiropas maksājuma rīkojuma procedūra ***I (balsošana)
  
10.4.Ierobežojumi attiecībā uz dažu piesārņojošu vielu emisiju gaisā ***I (balsošana)
  
10.5.Lietošanai pārtikā paredzēti kazeīni un kazeināti ***I (balsošana)
  
10.6.Savienības vispārējam budžetam piemērojamie finanšu noteikumi ***I (balsošana)
 11.Balsojumu skaidrojumi
 12.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 13.Pašreizējā situācija Eiropas Savienībā Francijas Republikas prezidenta Fransuā Olanda un Vācijas Federatīvās Republikas kancleres Angelas Merkeles paziņojumi
 14.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 15.Lēmums, kas pieņemts par pasākumu kopumu kapitāla tirgu savienības jomā (debates)
 16.Maksājumu pakalpojumi iekšējā tirgū (debates)
 17.Pieredze, kas gūta no sarkano dubļu katastrofas Ungārijā pirms pieciem gadiem (debates)
 18."North Stream" cauruļvada jaudas divkāršošana un ietekme uz enerģētikas savienību un piegādes drošību (debates)
 19.ES rīcības plāna par dzimumu līdztiesību un pilnvērtīgu iespēju nodrošināšanu sievietēm attīstības sadarbībā atjaunošana (debates)
 20.Nākamās sēdes darba kārtība
 21.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 8.30.

°
° ° °

Uzstājās Marina Albiol Guzmán.


2. Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 106. pants)

Parlamentam ir iesniegti turpmāk minētie īstenošanas pasākumu projekti, uz kuriem attiecas regulatīvā kontroles procedūra.

- Komisijas regula, ar kuru groza III un IV pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 999/2001, ar ko paredz noteikumus dažu transmisīvo sūkļveida encefalopātiju profilaksei, kontrolei un apkarošanai (D038287/06 - 2015/2885(RPS) - termiņš: 2016. gada 2. janvāris)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II un III pielikumu groza attiecībā uz bifenazāta, boskalīda, ciazofamīda, ciromazīna, dazometa, ditiokarbamātu, fluazifopa-P, mepanipirīma, metrafenona, piklorāma, propamokarba, piridabēna, piriofenona, sulfoksaflora, tebukonazola, tebufēnpirada un tirāma maksimālajiem atlieku līmeņiem konkrētos produktos vai uz tiem (D039939/02 - 2015/2843(RPS) – termiņš: 2015. gada 5. novembris)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II un III pielikumu groza attiecībā uz abamektīna, desmedifāma, dihlorpropa-P, haloksifopa-P, orizalīna un fenmedifāma maksimālajiem atlieku līmeņiem konkrētos produktos vai uz tiem (D039941/02 - 2015/2844(RPS) – termiņš: 2015. gada 5. novembris)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 692/2008 attiecībā uz emisijām no vieglajiem pasažieru un vieglajiem komerciālajiem transportlīdzekļiem ("Euro 5/6") (D040155/01 - 2015/2858(RPS) - termiņš: 2015. gada 23. decembris)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI
atzinums: IMCO

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz kadmiju groza XVII pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) (D040404/02 - 2015/2864(RPS) – termiņš: 2015. gada 29. decembris)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI
atzinums: ITRE, IMCO

- Komisijas regula, ar kuru Padomes Regulu (EEK) Nr. 3821/85 par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā, pielāgo tehnikas attīstībai (D040423/02 - 2015/2847(RPS) - termiņš: 2015. gada 4. decembris)
nodots atbildīgajai komitejai: TRAN

- Komisijas regula, ar kuru groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2099/2002, ar ko izveido Kuģošanas drošības un kuģu izraisītā piesārņojuma novēršanas komiteju (COSS) (D040829/01 - 2015/2860(RPS) - termiņš: 2015. gada 28. decembris)
nodots atbildīgajai komitejai: TRAN

- Komisijas regula, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1126/2008, ar ko pieņem vairākus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002, attiecībā uz 27. starptautisko grāmatvedības standartu (Dokuments attiecas uz EEZ) (D041060/02 - 2015/2845(RPS) - termiņš: 2015. gada 4. decembris)
nodots atbildīgajai komitejai: ECON
atzinums: JURI

- Komisijas regula, ar kuru attiecībā uz 1. starptautisko grāmatvedības standartu groza Regulu (EK) Nr. 1126/2008, ar ko pieņem vairākus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002 (Dokuments attiecas uz EEZ) (D041116/01 - 2015/2846(RPS) - termiņš: 2015. gada 4. decembris)
nodots atbildīgajai komitejai: ECON
atzinums: JURI

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz 2017. gada sekundāro mērķa mainīgo lielumu sarakstu par veselību un bērnu veselību īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1177/2003 par Kopienas statistiku attiecībā uz ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (D041161/02 - 2015/2886(RPS) - termiņš: 2016. gada 2. janvāris)
nodots atbildīgajai komitejai: EMPL

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz aromatizējošās vielas p-menta-1,8-diēn-7-āla svītrošanu no Savienības saraksta groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1334/2008 I pielikumu (D041268/02 - 2015/2884(RPS) - termiņš: 2015. gada 2. novembris)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI


3. Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)

Parlamentam ir iesniegti turpmāk minētie deleģēto aktu projekti.

- Komisijas deleģētais lēmums, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 1104/2011/ES attiecībā uz kopējiem minimālajiem standartiem, kas jāievēro PRP kompetentajām iestādēm (C(2015)06123 – 2015/2888(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2015. gada 15. septembri.

nodots atbildīgajai komitejai: ITRE

- Komisijas deleģētā regula par pagaidu ārkārtas pasākumiem piena un piena produktu nozarē, kas pagarina valsts intervences periodu sviestam un vājpiena pulverim 2015. gadā un nosaka agrāku sviesta un vājpiena pulvera valsts intervences periodu 2016. gadā (C(2015)06257 – 2015/2851(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2015. gada 17. septembri.

nodots atbildīgajai komitejai: AGRI

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Deleģēto regulu (ES) Nr. 2015/288 groza attiecībā uz Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda atbalsta pieteikumu nepieņemamības laikposmu (C(2015)06466 – 2015/2873(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2015. gada 30. septembri.

nodots atbildīgajai komitejai: PECH

- Komisijas deleģētā regula, ar ko attiecībā uz īpašām sastāva un informācijas prasībām, kuras piemēro maisījumiem zīdaiņiem un papildu ēdināšanas maisījumiem zīdaiņiem, un attiecībā uz informācijas prasībām saistībā ar zīdaiņu un mazu bērnu ēdināšanu papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 609/2013 (C(2015)06478 – 2015/2861(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2015. gada 25. septembri.

nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas deleģētā regula, ar ko attiecībā uz īpašām sastāva un informācijas prasībām, kuras piemēro īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzētai pārtikai, papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 609/2013 (C(2015)06482 – 2015/2862(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2015. gada 25. septembri.

nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas deleģētā regula, ar ko attiecībā uz īpašām sastāva un informācijas prasībām, kuras piemēro apstrādātu graudaugu pārtikai un bērnu pārtikai, papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 609/2013 (C(2015)06507 – 2015/2863(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2015. gada 25. septembri.

nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas deleģētā regula, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 649/2012 par bīstamo ķīmisko vielu eksportu un importu I pielikumu (C(2015)06565 – 2015/2867(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2015. gada 29. septembri.

nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas deleģētā regula, ar ko groza II pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 1233/2011 par dažu pamatnostādņu piemērošanu oficiāli atbalstītu eksporta kredītu jomā (C(2015)06568 – 2015/2866(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2015. gada 29. septembri.

nodots atbildīgajai komitejai: INTA

- Komisijas deleģētā regula, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/83/EK, noteicot detalizētus noteikumus par drošuma pazīmēm uz cilvēkiem paredzētu zāļu iesaiņojuma (C(2015)06601 – 2015/2890(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2015. gada 2. oktobri.

nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas deleģētā regula par Eiropas politisko partiju un fondu reģistra saturu un darbību (C(2015)06685 – 2015/2889(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2015. gada 2. oktobri.

nodots atbildīgajai komitejai: AFCO

Deleģētā akta projekts, kuram ir pagarināts termiņš iebildumu izteikšanai.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2002/87/EK attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros precizētas definīcijas un koordinēta papildu uzraudzība pār riska koncentrāciju un grupas iekšējiem darījumiem C(2015)05067 – 2015/2824(DEA).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 1 mēnesis, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2015. gada 21. augustu.

Iebildumu izteikšanas termiņa pagarinājums: 1 mēnesis pēc Padomes pieprasījuma.

nodots atbildīgajai komitejai: ECON


4. Dokumentu iesniegšana

Padome un Komisija bija iesniegušas turpmāk minētos dokumentus.

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam INF 6/2015 — Reģionu komiteja (N8-0063/2015 - C8-0279/2015 - 2015/2245(GBD))

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam Nr. 2/2015 —Tiesa (N8-0064/2015 - C8-0282/2015 - 2015/2246(GBD))

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam Nr. 3/2015 — Tiesa (N8-0065/2015 - C8-0283/2015 - 2015/2247(GBD))

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam Nr. 4/2015 — Tiesa (N8-0066/2015 - C8-0284/2015 - 2015/2248(GBD))

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam Nr. 5/2015 — Tiesa (N8-0067/2015 - C8-0285/2015 - 2015/2249(GBD))

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 29/2015, III iedaļa — Komisija (N8-0068/2015 - C8-0286/2015 - 2015/2250(GBD))

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 32/2015, III iedaļa — Komisija (N8-0069/2015 - C8-0287/2015 - 2015/2251(GBD))

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam V/AB-09/T/15 — Eiropas Revīzijas palāta (N8-0070/2015 - C8-0295/2015 - 2015/2260(GBD))

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG


5. Apropriāciju pārvietojumi

Saskaņā ar Finanšu regulas 25. pantu Budžeta komiteja ir nolēmusi apstiprināt Reģionu komitejas apropriāciju pārvietojumu INF 3/2015, Revīzijas palātas apropriāciju pārvietojumu V/AB-08/T/15 un Eiropas Ārējās darbības dienesta apropriāciju pārvietojumu 1/2015.

Saskaņā ar Finanšu regulas 25. panta 1. punkta a) apakšpunktu Budžeta komiteja ir nolēmusi neizteikt iebildumus pret Eiropas ombuda apropriāciju pārvietojumu Nr. 3/2015.

Saskaņā ar Finanšu regulas 27. panta 4. punktu Eiropas Savienības Padome ir informējusi budžeta lēmējinstitūciju par to, ka tā ir apstiprinājusi apropriāciju pārvietojumus DEC 26/2015 — III iedaļa — Komisija; DEC 27/2015 — III iedaļa — Komisija un DEC 28/2015 — III iedaļa — Komisija.

Saskaņā ar Finanšu regulas 27. panta 3. punktu Budžeta komiteja ir nolēmusi apstiprināt Eiropas Komisijas apropriāciju pārvietojumus DEC 21/2015, DEC 22/2015, DEC 25/2015, DEC 26/2015, DEC 27/2015 un DEC 28/2015.


6. ASV vadīti nāvējoši uzlidojumi organizācijas "Ārsti bez robežām" slimnīcai Kondozā (Afganistāna) (debates)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: ASV vadīti nāvējoši uzlidojumi organizācijas "Ārsti bez robežām" slimnīcai Kondozā (Afganistāna) (2015/2891(RSP)).

Christos Stylianides (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos vārdā.

Uzstājās Arnaud Danjean PPE grupas vārdā, Afzal Khan S&D grupas vārdā, Mark Demesmaeker ECR grupas vārdā, Petras Auštrevičius ALDE grupas vārdā, Kateřina Konečná GUE/NGL grupas vārdā, Jean Lambert Verts/ALE grupas vārdā, Ignazio Corrao EFDD grupas vārdā un Mario Borghezio ENF grupas vārdā.

Uzstājās Christos Stylianides.

Debates tika slēgtas.


7. Stāvoklis Sīrijā (debates)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Stāvoklis Sīrijā (2015/2870(RSP)).

Uzstājās Charles Tannock ECR grupas vārdā un Marietje Schaake ALDE grupas vārdā.

Nicolas Schmit (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) sniedza paziņojumu Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos vārdā.

Uzstājās Elmar Brok PPE grupas vārdā, Sabine Lösing GUE/NGL grupas vārdā, Alyn Smith Verts/ALE grupas vārdā, Fabio Massimo Castaldo EFDD grupas vārdā, Matteo Salvini ENF grupas vārdā, kas atbildēja arī uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Alyn Smith un Zoltán Balczó, Diane Dodds, pie grupām nepiederoša deputāte, Cristian Dan Preda, Richard Howitt, Anna Elżbieta Fotyga, Marielle de Sarnez, Javier Couso Permuy, James Carver, Marcel de Graaff, Udo Voigt, Arnaud Danjean, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Bill Etheridge, Liisa Jaakonsaari, Bas Belder, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Maria Grapini, Urmas Paet, Marisa Matias, Jean-Luc Schaffhauser, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Jean-Paul Denanot, Mariya Gabriel, Ana Gomes, Mark Demesmaeker, Marie-Christine Arnautu, kas atbildēja arī uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Doru-Claudian Frunzulică un Afzal Khan, Francisco José Millán Mon, Ioan Mircea Paşcu, Sandra Kalniete, Afzal Khan, Tunne Kelam, kas atbildēja arī uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Kateřina Konečná un Liisa Jaakonsaari, Arne Lietz, Andrzej Grzyb, Andrea Cozzolino, Michael Gahler, Andrej Plenković, László Tőkés un Eleni Theocharous.

SĒDI VADA: Ildikó GÁLL-PELCZ
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Alojz Peterle un Artis Pabriks, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Kazimierz Michał Ujazdowski.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Franc Bogovič, Victor Boştinaru, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Kateřina Konečná, Georgios Epitideios, Csaba Sógor un Nicola Caputo.

Uzstājās Nicolas Schmit.

Debates tika slēgtas.


8. Stāvoklis Turcijā (debates)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Stāvoklis Turcijā (2015/2871(RSP)).

Nicolas Schmit (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) sniedza paziņojumu Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos vārdā.

Uzstājās Cristian Dan Preda PPE grupas vārdā, Victor Boştinaru S&D grupas vārdā, Charles Tannock ECR grupas vārdā, Alexander Graf Lambsdorff ALDE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Maria Grapini un Charles Tannock, Takis Hadjigeorgiou GUE/NGL grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Eleni Theocharous, Bodil Valero Verts/ALE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, Fabio Massimo Castaldo EFDD grupas vārdā, Edouard Ferrand ENF grupas vārdā, Eleftherios Synadinos, pie grupām nepiederošs deputāts, Doru-Claudian Frunzulică, lai uzdotu zilās kartītes jautājumu Edouard Ferrand, Franz Obermayr par debašu norisi, Edouard Ferrand, lai atbildētu uz zilās kartītes jautājumu, ko uzdeva Doru-Claudian Frunzulică, Elmar Brok, Tanja Fajon, Anna Elżbieta Fotyga, Nedzhmi Ali, Martina Michels, Ska Keller, William (The Earl of) Dartmouth, Mariya Gabriel, Juan Fernando López Aguilar, Jan Zahradil, Ivo Vajgl, Kostas Chrysogonos, Ernest Maragall, Mike Hookem, Anna Maria Corazza Bildt, Josef Weidenholzer, Angel Dzhambazki, Kristina Winberg, Renate Sommer, Miltiadis Kyrkos, Notis Marias, Eugen Freund, Demetris Papadakis, Andi Cristea un Francisco Assis.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Lefteris Christoforou, Costas Mavrides, Ilhan Kyuchyuk, James Carver un Franz Obermayr.

Uzstājās Nicolas Schmit.

Debates tika slēgtas.

(Sēde uz neilgu laiku tika pārtraukta.)

SĒDI VADA: Martin SCHULZ
Priekšsēdētājs


9. Svinīgā sēde - Spānija

No plkst. 12.00 līdz plkst. 12.35 notika Parlamenta svinīgā sēde par godu Viņa Majestātes Spānijas karaļa Felipes VI vizītei.

(Sēde uz neilgu laiku tika pārtraukta.)

SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās:

—   István Ujhelyi saistībā ar vakar mūžībā aizgājušo bijušo Ungārijas prezidentu Arpad Göncz, godinot viņa piemiņu (sēdes vadītājs pievienojās viņa teiktajam);

—   Gerben-Jan Gerbrandy, kurš pieprasīja pilnībā publicēt vakar Briselē norisinājušās Mehānisko transportlīdzekļu tehniskās komitejas sanāksmes stenogrammas un darba dokumentus;

—   Iratxe García Pérez par vardarbību, kas vērsta pret sievietēm;

—   Morten Messerschmidt, kurš pieprasīja paskaidrojumus par ECR grupas iesniegtā grozījuma attiecībā uz Parlamenta 2017. gada sesiju kalendāru nepieņemamību (5.10.2015. protokola 9. punkts) (sēdes vadītājs paskaidroja, ka Parlamenta Juridiskais dienests ir apstiprinājis minēto nepieņemamību, un tās pamatojums tiks rakstiski nodots ECR grupai).


10. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


10.1. Parlamenta 2017. gada sesiju kalendārs (balsošana)

Eiropas Parlamenta 2017. gada sesiju kalendārs (2015/2850(RSO)): skatīt Priekšsēdētāju konferences priekšlikumu (5.10.2015. protokola 3. punkts).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts.)

Pasludināts par apstiprinātu.

Līdz ar to ir noteikts šāds Eiropas Parlamenta 2017. gada sesiju kalendārs:

- 16.-19. janvāris,

- 1. un 2. februāris,

- 13.-16. februāris,

- 1. un 2. marts,

- 13.-16. marts,

- 3.-6. aprīlis,

- 26. un 27. aprīlis,

- 15.-18. maijs,

- 31. maijs un 1. jūnijs,

- 12.-15. jūnijs,

- 3.-6. jūlijs,

- 11.-14. septembris,

- 2.-5. oktobris,

- 23.-26. oktobris,

- 13.-16. novembris,

- 29. un 30. novembris,

- 11.-14. decembris.


10.2. Protokols Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam par vispārējiem principiem Tunisijas līdzdalībai Savienības programmās *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Protokolu Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Tunisijas Republiku, no otras puses, par Pamatnolīgumu starp Eiropas Savienību un Tunisijas Republiku par vispārējiem principiem Tunisijas Republikas līdzdalībai Savienības programmās [16160/2014 - C8-0080/2015 - 2014/0118(NLE)] - Ārlietu komiteja. Referents: Pier Antonio Panzeri (A8-0254/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts.)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2015)0337).

Parlaments deva piekrišanu protokola noslēgšanai.


10.3. Eiropas procedūra maza apmēra prasībām un Eiropas maksājuma rīkojuma procedūra ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 861/2007 (2007. gada 11. jūlijs), ar ko izveido Eiropas procedūru maza apmēra prasībām, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1896/2006 (2006. gada 12. decembris), ar ko izveido Eiropas maksājuma rīkojuma procedūru [COM(2013)0794 - C7-0414/2013 - 2013/0403(COD)] - Juridiskā komiteja. Referente: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0140/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts ar grozījumiem (P8_TA(2015)0338).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P8_TA(2015)0338).


10.4. Ierobežojumi attiecībā uz dažu piesārņojošu vielu emisiju gaisā ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par ierobežojumiem attiecībā uz dažu piesārņojošu vielu emisiju gaisā no vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtām [COM(2013)0919 - C7-0003/2014 - 2013/0442(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Andrzej Grzyb (A8-0160/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts ar grozījumiem (P8_TA(2015)0339).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P8_TA(2015)0339).


10.5. Lietošanai pārtikā paredzēti kazeīni un kazeināti ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz kazeīniem un kazeinātiem, kas paredzēti lietošanai pārtikā, un Padomes Direktīvas 83/417/EEK atcelšanu [COM(2014)0174 - C7-0105/2014 - 2014/0096(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Giovanni La Via (A8-0042/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts ar grozījumiem (P8_TA(2015)0340).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P8_TA(2015)0340).


10.6. Savienības vispārējam budžetam piemērojamie finanšu noteikumi ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam [COM(2014)0358 - C8-0029/2014 - 2014/0180(COD)] - Budžeta komiteja. Referente: Ingeborg Gräßle (A8-0049/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts ar grozījumiem (P8_TA(2015)0341).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P8_TA(2015)0341).

SĒDI VADA: Ryszard CZARNECKI
Priekšsēdētāja vietnieks


11. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Parlamenta 2017. gada sesiju kalendārs
Peter Jahr un Jonathan Arnott

Uzstājās Peter van Dalen.

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg ziņojums - A8-0140/2015
Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Monica Macovei, Peter Jahr, Andrejs Mamikins un Stanislav Polčák

Andrzej Grzyb ziņojums - A8-0160/2015
Monica Macovei, Peter Jahr, Andrejs Mamikins, Neena Gill, Tim Aker un Stanislav Polčák

Giovanni La Via ziņojums - A8-0042/2015
Andrejs Mamikins un Jiří Pospíšil.


12. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl”\ “Plenārsēde”\ “Balsojumi”\ “Balsojumu rezultāti” (Rezultāti balsošanai pēc saraksta), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 13.15 un atsākta plkst. 15.00.)

SĒDI VADA: Martin SCHULZ
Priekšsēdētājs

13. Pašreizējā situācija Eiropas Savienībā Francijas Republikas prezidenta Fransuā Olanda un Vācijas Federatīvās Republikas kancleres Angelas Merkeles paziņojumi

Priekšsēdētājs Parlamenta vārdā pauda līdzjūtību Francijas Republikas prezidentam François Hollande saistībā ar cietušajiem smagajos laikapstākļos, kas pagājušajā nedēļā skāra Francijas dienvidu daļu, un uzsvēra, cik nozīmīgi ir tas, ka Parlamentu vienlaicīgi apmeklē Francijas prezidents un Vācijas Federālās Republikas kanclere.

Uzstājās Francijas Republikas prezidents François Hollande un Vācijas Federālās Republikas kanclere Angela Merkel.

Uzstājās Manfred Weber PPE grupas vārdā, Gianni Pittella S&D grupas vārdā, Ryszard Antoni Legutko ECR grupas vārdā, Guy Verhofstadt ALDE grupas vārdā, Gabriele Zimmer GUE/NGL grupas vārdā, Rebecca Harms Verts/ALE grupas vārdā, Nigel Farage EFDD grupas vārdā, Marine Le Pen ENF grupas vārdā un Bruno Gollnisch, pie grupām nepiederošs deputāts.

Uzstājās François Hollande un Angela Merkel.

Debates tika slēgtas.

SĒDI VADA: Alexander Graf LAMBSDORFF
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Krisztina Morvai.


14. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


15. Lēmums, kas pieņemts par pasākumu kopumu kapitāla tirgu savienības jomā (debates)

Komisijas paziņojums: Lēmums, kas pieņemts par pasākumu kopumu kapitāla tirgu savienības jomā (2015/2767(RSP)).

Jyrki Katainen (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Gunnar Hökmark PPE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Paul Rübig, Roberto Gualtieri S&D grupas vārdā, Kay Swinburne ECR grupas vārdā, Sylvie Goulard ALDE grupas vārdā, Fabio De Masi GUE/NGL grupas vārdā, Sven Giegold Verts/ALE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Jonathan Arnott, Patrick O'Flynn EFDD grupas vārdā, Bernard Monot ENF grupas vārdā, Sotirios Zarianopoulos, pie grupām nepiederošs deputāts, Werner Langen, Paul Tang, Stanisław Ożóg, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Urbán Crespo, Molly Scott Cato, Marco Zanni, Barbara Kappel, Krisztina Morvai, Pablo Zalba Bidegain, Anneliese Dodds, Beatrix von Storch, Philippe De Backer, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, Rina Ronja Kari, Othmar Karas, Jonás Fernández, Peter van Dalen, Michael Theurer, Brian Hayes, Jeppe Kofod, Richard Sulík, Theodor Dumitru Stolojan, Alfred Sant, Joachim Starbatty, Georgios Kyrtsos, Arne Gericke, Danuta Maria Hübner, Eva Paunova un Markus Pieper.

SĒDI VADA: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Sirpa Pietikäinen un Markus Ferber, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Andreas Schwab.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Stanislav Polčák, Renato Soru, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos, Seán Kelly un Doru-Claudian Frunzulică.

Uzstājās Jyrki Katainen.

Debates tika slēgtas.

Divreiz uzstājās Jonathan Arnott par noteiktu deputātu sēdvietās plenārsēžu zālē izvietotajiem paziņojumiem, kas tikuši aizvākti (sēdes vadītāja atsaucās uz Reglamenta XV pielikuma noteikumiem).


16. Maksājumu pakalpojumi iekšējā tirgū (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par maksājumu pakalpojumiem iekšējā tirgū, ar ko groza Direktīvas 2002/65/EK, 2013/36/ES un 2009/110/EK un atceļ Direktīvu 2007/64/EK [COM(2013)0547 - C7-0230/2013 - 2013/0264(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Antonio Tajani (A8-0266/2015).

Antonio Tajani iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Jyrki Katainen (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Uzstājās Pablo Zalba Bidegain PPE grupas vārdā, Olle Ludvigsson S&D grupas vārdā, Stanisław Ożóg ECR grupas vārdā, Cora van Nieuwenhuizen ALDE grupas vārdā, Matt Carthy GUE/NGL grupas vārdā, Eva Joly Verts/ALE grupas vārdā, Marco Valli EFDD grupas vārdā, Markus Ferber, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Paul Rübig, Renato Soru, Jana Žitňanská, Miguel Viegas, Theodor Dumitru Stolojan, Emmanuel Maurel, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, Andreas Schwab, Evelyn Regner, Massimiliano Salini, Marlene Mizzi un Seán Kelly.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Stanislav Polčák, Notis Marias un Ivan Jakovčić.

Uzstājās Jyrki Katainen un Antonio Tajani.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 8.10.2015. protokola 9.5. punkts.


17. Pieredze, kas gūta no sarkano dubļu katastrofas Ungārijā pirms pieciem gadiem (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000096/2015) un kuru uzdeva Giovanni La Via, György Hölvényi, Tibor Szanyi, Nikolay Barekov, Gerben-Jan Gerbrandy, Merja Kyllönen, Benedek Jávor un Piernicola Pedicini ENVI komitejas vārdā Padomei: Pieredze, kas gūta no Ungārijā pirms pieciem gadiem notikušās sarkano dubļu katastrofas (2015/2801(RSP)) (B8-0757/2015).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000097/2015) un kuru uzdeva Giovanni La Via, György Hölvényi, Tibor Szanyi, Nikolay Barekov, Gerben-Jan Gerbrandy, Merja Kyllönen, Benedek Jávor un Piernicola Pedicini ENVI komitejas vārdā Komisijai: Pieredze, kas gūta no Ungārijā pirms pieciem gadiem notikušās sarkano dubļu katastrofas (2015/2801(RSP)) (B8-0758/2015).

Giovanni La Via izvērsa jautājumus.

Nicolas Schmit (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) un Miguel Arias Cañete (Komisijas loceklis) atbildēja uz jautājumiem.

Uzstājās György Hölvényi PPE grupas vārdā, Tibor Szanyi S&D grupas vārdā, Gerben-Jan Gerbrandy ALDE grupas vārdā, Merja Kyllönen GUE/NGL grupas vārdā, Benedek Jávor Verts/ALE grupas vārdā, Piernicola Pedicini EFDD grupas vārdā, József Nagy, István Ujhelyi, Marisa Matias, Davor Škrlec, Eleonora Evi, Csaba Molnár, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva György Hölvényi, Ulrike Lunacek un Nathan Gill.

SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Doru-Claudian Frunzulică.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Stanislav Polčák, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Zoltán Balczó un Krisztina Morvai.

Uzstājās Miguel Arias Cañete.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

—   György Hölvényi, Tibor Szanyi, Nikolay Barekov, Gerben-Jan Gerbrandy, Merja Kyllönen, Benedek Jávor, Piernicola Pedicini un József Nagy ENVI komitejas vārdāpar pieredzi, kas gūta no sarkano dubļu katastrofas Ungārijā pirms pieciem gadiem (2015/2801(RSP)) (B8-0989/2015).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 8.10.2015. protokola 9.8. punkts.


18. "North Stream" cauruļvada jaudas divkāršošana un ietekme uz enerģētikas savienību un piegādes drošību (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: "North Stream" cauruļvada jaudas divkāršošana un ietekme uz enerģētikas savienību un piegādes drošību (2015/2880(RSP)).

Nicolas Schmit (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) un Miguel Arias Cañete (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Jerzy Buzek PPE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Zoltán Balczó, Flavio Zanonato S&D grupas vārdā, Marek Józef Gróbarczyk ECR grupas vārdā, Morten Helveg Petersen ALDE grupas vārdā, Neoklis Sylikiotis GUE/NGL grupas vārdā, Claude Turmes Verts/ALE grupas vārdā, Dario Tamburrano EFDD grupas vārdā, Nicolas Bay ENF grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Petras Auštrevičius, Janusz Korwin-Mikke, pie grupām nepiederošs deputāts, Krišjānis Kariņš, Zigmantas Balčytis, Anna Elżbieta Fotyga, Petras Auštrevičius, João Ferreira, Indrek Tarand, Adam Szejnfeld un Adam Gierek.

SĒDI VADA: Ryszard CZARNECKI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Anneleen Van Bossuyt, Jasenko Selimovic, Lefteris Christoforou, Jeppe Kofod, Dawid Bohdan Jackiewicz, Csaba Molnár, Zbigniew Kuźmiuk un Theresa Griffin.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Krzysztof Hetman, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias un Bronis Ropė.

Uzstājās Miguel Arias Cañete un Nicolas Schmit.

Debates tika slēgtas.


19. ES rīcības plāna par dzimumu līdztiesību un pilnvērtīgu iespēju nodrošināšanu sievietēm attīstības sadarbībā atjaunošana (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000109/2015) un kuru uzdeva Linda McAvan DEVE komitejas vārdā Padomei: ES rīcības plāna par dzimumu līdztiesību un pilnvērtīgu iespēju nodrošināšanu sievietēm attīstības sadarbībā (GAP) atjaunošana (2015/2754(RSP)) (B8-0762/2015).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000110/2015) un kuru uzdeva Linda McAvan DEVE komitejas vārdā Komisijai: ES rīcības plāna par dzimumu līdztiesību un pilnvērtīgu iespēju nodrošināšanu sievietēm attīstības sadarbībā (GAP) atjaunošana (2015/2754(RSP)) (B8-0763/2015).

Linda McAvan izvērsa jautājumus.

Nicolas Schmit (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) un Christos Stylianides (Komisijas loceklis) atbildēja uz jautājumiem.

Uzstājās Davor Ivo Stier PPE grupas vārdā, Doru-Claudian Frunzulică S&D grupas vārdā, Branislav Škripek ECR grupas vārdā, Beatriz Becerra Basterrechea ALDE grupas vārdā, Lola Sánchez Caldentey GUE/NGL grupas vārdā, Jordi Sebastià Verts/ALE grupas vārdā, Mylène Troszczynski ENF grupas vārdā, Julie Girling, Catherine Bearder un Eleonora Forenza.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Ricardo Serrão Santos un Notis Marias.

Uzstājās Christos Stylianides.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

—   Linda McAvan DEVE komitejas vārdā - par ES rīcības plāna par dzimumu līdztiesību un pilnvērtīgu iespēju nodrošināšanu sievietēm attīstības sadarbībā atjaunošanu (2015/2754(RSP)) (B8-0988/2015).

Balsojums: 8.10.2015. protokola 9.9. punkts.


20. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 568.368/OJJE).


21. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 22.45.

Klaus Welle

Ulrike Lunacek

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietniece


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Crowley, Kukan, Le Pen Jean-Marie, Liberadzki, Picierno, Quisthoudt-Rowohl, Ruohonen-Lerner, Taylor, Winkler Hermann, Woolfe, Żółtek

Juridisks paziņojums - Privātuma politika