Kazalo 
Zapisnik
PDF 247kWORD 196k
Sreda, 7. oktober 2015 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika)
 3.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)
 4.Predložitev dokumentov
 5.Prerazporeditev sredstev
 6.Smrtonosni zračni napad ameriških sil na bolnišnico Zdravnikov brez meja v afganistanskem mestu Kunduz (razprava)
 7.Razmere v Siriji (razprava)
 8.Razmere v Turčiji (razprava)
 9.Slavnostna seja - Španija
 10.Čas glasovanja
  
10.1.Razpored delnih zasedanj Parlamenta za leto 2017 (glasovanje)
  
10.2.Protokol k Evro-mediteranskemu sporazumu o splošnih načelih za sodelovanje Tunizije v programih Unije *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
10.3.Evropski postopek v sporih majhne vrednosti in evropski plačilni nalog ***I (glasovanje)
  
10.4.Omejevanje emisij nekaterih onesnaževal v zrak ***I (glasovanje)
  
10.5.Kazeini in kazeinati za prehrano ljudi ***I (glasovanje)
  
10.6.Finančna pravila, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije ***I (glasovanje)
 11.Obrazložitve glasovanja
 12.Popravki in namere glasovanja
 13.Trenutne razmere v Evropski uniji - izjavi francoskega predsednika Françoisa Hollanda in nemške kanclerke Angele Merkel
 14.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 15.Sprejeti sklep o svežnju za unijo kapitalskih trgov (razprava)
 16.Plačilne storitve na notranjem trgu (razprava)
 17.Izkušnje, pridobljene iz katastrofe rdečega blata, pet let po nesreči na Madžarskem (razprava)
 18.Podvojitev zmogljivosti plinovoda Severni tok in vpliv na energetsko unijo ter zanesljivost oskrbe (razprava)
 19.Prenova akcijskega načrta EU za enakost spolov in krepitev vloge žensk pri razvoju (razprava)
 20.Dnevni red naslednje seje
 21.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Rainer WIELAND
podpredsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 8.30.

°
° ° °

Govorila je Marina Albiol Guzmán.


2. Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika)

Parlamentu so bili predloženi naslednji osnutki izvedbenih ukrepov, ki sodijo v regulativni postopek s pregledom:

- Uredba Komisije o spremembi prilog III in IV k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 999/2001 o določitvi predpisov za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje nekaterih transmisivnih spongiformnih encefalopatij (D038287/06 - 2015/2885(RPS) - rok: 2 januar 2016)
posredovano pristojni : ENVI

- Uredba Komisije (EU) o spremembi prilog II in III k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za bifenazat, boskalid, ciazofamid, ciromazin, dazomet, ditiokarbamate, fluazifop-P, mepanipirim, metrafenon, pikloram, propamokarb, piridaben, piriofenon, sulfoksaflor, tebukonazol, tebufenpirad in tiram v ali na nekaterih proizvodih (D039939/02 - 2015/2843(RPS) - rok: 5 november 2015)
posredovano pristojni: ENVI

- Uredba Komisije (EU) o spremembi prilog II in III k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za abamektin, desmedifam, diklorprop-P, haloksifop-P, orizalin in fenmedifam v ali na nekaterih proizvodih (D039941/02 - 2015/2844(RPS) - rok: 5 november 2015)
posredovano pristojni: ENVI

- Uredba Komisije (EU) o spremembi Uredbe (ES) št. 692/2008 glede emisij iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 5/6) (D040155/01 - 2015/2858(RPS) - rok: 23 december 2015)
posredovano pristojni: ENVI
mnenje: IMCO

- Uredba Komisije (EU) o spremembi Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) glede kadmija (D040404/02 - 2015/2864(RPS) - rok: 29 december 2015)
posredovano pristojni: ENVI
mnenje: ITRE, IMCO

- Uredba Komisije (EU) o prilagoditvi Uredbe Sveta (EGS) št. 3821/85 o tahografu (nadzorni napravi) v cestnem prometu tehničnemu napredku (D040423/02 - 2015/2847(RPS) - rok: 4 december 2015)
posredovano pristojni: TRAN

- Uredba Komisije (EU) o spremembi Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 2099/2002 o ustanovitvi Odbora za varnost na morju in preprečevanje onesnaževanja z ladij (COSS) (D040829/01 - 2015/2860(RPS) - rok: 28 december 2015)
posredovano pristojni: TRAN

- Uredba Komisije (EU) o spremembi Uredbe (ES) št. 1126/2008 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta glede Mednarodnega računovodskega standarda 27 (Besedilo velja za EGP) (D041060/02 - 2015/2845(RPS) - rok: 4 december 2015)
posredovano pristojni : ECON
mnenje: JURI

- Uredba Komisije (EU) o spremembi Uredbe (ES) št. 1126/2008 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta glede Mednarodnega računovodskega standarda 1 (Besedilo velja za EGP) (D041116/01 - 2015/2846(RPS) - rok: 4 december 2015)
posredovano pristojni : ECON
mnenje: JURI

- Uredba Komisije o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1177/2003 o statistiki Skupnosti o dohodku in življenjskih pogojih (EU-SILC) glede seznama ciljnih sekundarnih spremenljivk o zdravju in zdravju otrok za leto 2017 (D041161/02 - 2015/2886(RPS) - rok: 2 januar 2016)
posredovano pristojni : EMPL

- Uredba Komisije (EU) z dne XXX o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 1334/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede umika aromatične snovi p-menta-1,8-dien-7-al s seznama Unije (D041268/02 - 2015/2884(RPS) - rok: 2 november 2015)
posredovano pristojni : ENVI


3. Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)

Parlamentu so bili posredovani naslednji osnutki delegiranih aktov:

- Delegirani sklep Komisije o dopolnitvi Sklepa št. 1104/2011/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede skupnih minimalnih standardov, ki jih morajo upoštevati pristojni organi za PRS (C(2015)06123 - 2015/2888(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 15. septembra 2015

Posredovano pristojnemu odboru: ITRE

- Delegirana uredba Komisije o določitvi začasnih izrednih ukrepov za sektor mleka in mlečnih izdelkov v obliki podaljšanja obdobja javne intervencije za maslo in posneto mleku v prahu v letu 2015 in premaknitve obdobja javne intervencije za maslo in posneto mleku v prahu v letu 2016 na zgodnejši čas (C(2015)06257 - 2015/2851(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 17. septembra 2015

Posredovano pristojnemu odboru: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 2015/288 glede obdobja nedopustnosti vlog za podporo iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (C(2015)06466 - 2015/2873(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 30. septembra 2015

Posredovano pristojnemu odboru: PECH

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 609/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede posebnih zahtev za sestavo in informacije pri začetnih formulah za dojenčke in nadaljevalnih formulah ter glede zahtev za informacije o hranjenju dojenčkov in majhnih otrok (C(2015)06478 - 2015/2861(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 25. septembra 2015

Posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 609/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede posebnih zahtev za sestavo in informacije pri živilih za posebne zdravstvene namene (C(2015)06482 - 2015/2862(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 25. septembra 2015

Posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 609/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede posebnih zahtev za sestavo in informacije pri žitnih kašicah in otroški hrani (C(2015)06507 - 2015/2863(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 25. septembra 2015

Posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Delegirana uredba Komisije o spremembi PrilogeI k Uredbi (EU) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij (C(2015)06565 - 2015/2867(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 29. septembra 2015

Posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Priloge II k Uredbi (EU) št. 1233/2011 Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi nekaterih smernic na področju uradno podprtih izvoznih kreditov (C(2015)06568 - 2015/2866(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 29. septembra 2015

Posredovano pristojnemu odboru: INTA

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Direktive 2001/83/ES Evropskega parlamenta in Sveta z določitvijo podrobnih pravil za zaščitne elemente na ovojnini zdravil za uporabo v humani medicini (C(2015)06601 - 2015/2890(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 2. oktobra 2015

Posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Delegirana uredba Komisije o vsebini in delovanju registra evropskih političnih strank in fundacij (C(2015)06685 - 2015/2889(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 2. oktobra 2015

Posredovano pristojnemu odboru: AFCO

Osnutek delegiranega akta, za katerega se je rok za nasprotovanje podaljšal:

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Direktive 2002/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo opredelitve in usklajujejo dopolnilni nadzor koncentracije tveganja in poslov v skupini C(2015)05067 - 2015/2824(DEA)

Rok za vložitev ugovora: 1 mesec od datuma prejetja dne 21. avgusta 2015

Podaljšanje roka za vložitev ugovora: 1 mesec na zahtevo Sveta.

Posredovano pristojnemu odboru: ECON


4. Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente od Sveta in Komisije:

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev INF 6/2015 – Odbor regij (N8-0063/2015 - C8-0279/2015 - 2015/2245(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev 2/2015 - Sodišče (N8-0064/2015 - C8-0282/2015 - 2015/2246(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev 3/2015 - Sodišče (N8-0065/2015 - C8-0283/2015 - 2015/2247(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev 4/2015 - Sodišče (N8-0066/2015 - C8-0284/2015 - 2015/2248(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev 5/2015 - Sodišče (N8-0067/2015 - C8-0285/2015 - 2015/2249(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 29/2015 - Oddelek III - Komisija (N8-0068/2015 - C8-0286/2015 - 2015/2250(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 32/2015 - Oddelek III - Komisija (N8-0069/2015 - C8-0287/2015 - 2015/2251(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev V/AB-09/T/15 - Evropsko Računsko Sodišče (N8-0070/2015 - C8-0295/2015 - 2015/2260(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG


5. Prerazporeditev sredstev

V skladu s členom 25 finančne uredbe je Odbor za proračun odobril prerazporeditev sredstev Odbora regij INF 3/2015, Računskega sodišča V/AB-08/T/15 in Evropske službe za zunanje delovanje 1/2015.

V skladu s členom 25(1)(a) finančne uredbe je Odbor za proračun sklenil, da ne nasprotuje prerazporeditvi sredstev Varuha človekovih pravic št. 3/2015.

V skladu s členom 27(4) finančne uredbe je Svet Evropske unije proračunski organ obvestil o odobritvi prerazporeditve sredstev DEC 26/2015 - Oddelek III – Komisija; DEC 27/2015 - Oddelek III – Komisija in DEC 28/2015 - Oddelek III – Komisija.

V skladu s členom 27(3) finančne uredbe je Odbor za proračun odobril prerazporeditve sredstev Evropske komisije DEC 21/2015, DEC 22/2015, DEC 25/2015, DEC 26/2015, DEC 27/2015 in DEC 28/2015.


6. Smrtonosni zračni napad ameriških sil na bolnišnico Zdravnikov brez meja v afganistanskem mestu Kunduz (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Smrtonosni zračni napad ameriških sil na bolnišnico Zdravnikov brez meja v afganistanskem mestu Kunduz (2015/2891(RSP))

Christos Stylianides (član Komisije) je podal izjavo v imenu podpredsednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

Govorili so Arnaud Danjean v imenu skupine PPE, Afzal Khan v imenu skupine S&D, Mark Demesmaeker v imenu skupine ECR, Petras Auštrevičius v imenu skupine ALDE, Kateřina Konečná v imenu skupine GUE/NGL, Jean Lambert v imenu skupine Verts/ALE, Ignazio Corrao v imenu skupine EFDD, in Mario Borghezio v imenu skupine ENF.

Govoril je Christos Stylianides.

Razprava se je zaključila.


7. Razmere v Siriji (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Razmere v Siriji (2015/2870(RSP))

Govorila sta Charles Tannock v imenu skupine ECR, in Marietje Schaake v imenu skupine ALDE.

Nicolas Schmit (predsedujoči Svetu) je podal izjavo v imenu podpredsednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

Govorili so Elmar Brok v imenu skupine PPE, Sabine Lösing v imenu skupine GUE/NGL, Alyn Smith v imenu skupine Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo v imenu skupine EFDD, Matteo Salvini v imenu skupine ENF, ki je odgovoril tudi na vprašanji, ki sta ju z dvigom modrega kartončka postavila Alyn Smith in Zoltán Balczó, Diane Dodds samostojna poslanka, Cristian Dan Preda, Richard Howitt, Anna Elżbieta Fotyga, Marielle de Sarnez, Javier Couso Permuy, James Carver, Marcel de Graaff, Udo Voigt, Arnaud Danjean, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Bill Etheridge, Liisa Jaakonsaari, Bas Belder, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Maria Grapini, Urmas Paet, Marisa Matias, Jean-Luc Schaffhauser, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Jean-Paul Denanot, Mariya Gabriel, Ana Gomes, Mark Demesmaeker, Marie-Christine Arnautu, ki je odgovorila tudi na vprašanji, ki sta ju z dvigom modrega kartončka postavila Doru-Claudian Frunzulică in Afzal Khan, Francisco José Millán Mon, Ioan Mircea Paşcu, Sandra Kalniete, Afzal Khan, Tunne Kelam, ki je odgovoril tudi na vprašanji, ki sta ju z dvigom modrega kartončka postavila Kateřina Konečná in Liisa Jaakonsaari, Arne Lietz, Andrzej Grzyb, Andrea Cozzolino, Michael Gahler, Andrej Plenković, László Tőkés in Eleni Theocharous.

PREDSEDSTVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
podpredsednica

Govorila sta Alojz Peterle in Artis Pabriks, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Kazimierz Michał Ujazdowski.

Po postopku "catch the eye" so govorili Franc Bogovič, Victor Boştinaru, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Kateřina Konečná, Georgios Epitideios, Csaba Sógor in Nicola Caputo.

Govoril je Nicolas Schmit.

Razprava se je zaključila.


8. Razmere v Turčiji (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Razmere v Turčiji (2015/2871(RSP))

Nicolas Schmit (predsedujoči Svetu) je podal izjavo v imenu podpredsednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

Govorili so Cristian Dan Preda v imenu skupine PPE, Victor Boştinaru v imenu skupine S&D, Charles Tannock v imenu skupine ECR, Alexander Graf Lambsdorff v imenu skupine ALDE, ki je odgovoril tudi na vprašanji, ki sta ju z dvigom modrega kartončka postavila Maria Grapini in Charles Tannock, Takis Hadjigeorgiou v imenu skupine GUE/NGL, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Eleni Theocharous, Bodil Valero v imenu skupine Verts/ALE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tibor Szanyi, Fabio Massimo Castaldo v imenu skupine EFDD, Edouard Ferrand v imenu skupine ENF, Eleftherios Synadinos samostojni poslanec, Doru-Claudian Frunzulică, ki je z dvigom modrega kartončka postavil vprašanje za Edouarda Ferranda, Franz Obermayr o poteku razprave, Edouard Ferrand, ki je odgovoril na vprašanje z dvigom modrega kartončka, ki mu ga je postavil Doru-Claudian Frunzulică, Elmar Brok, Tanja Fajon, Anna Elżbieta Fotyga, Nedzhmi Ali, Martina Michels, Ska Keller, William (The Earl of) Dartmouth, Mariya Gabriel, Juan Fernando López Aguilar, Jan Zahradil, Ivo Vajgl, Kostas Chrysogonos, Ernest Maragall, Mike Hookem, Anna Maria Corazza Bildt, Josef Weidenholzer, Angel Dzhambazki, Kristina Winberg, Renate Sommer, Miltiadis Kyrkos, Notis Marias, Eugen Freund, Demetris Papadakis, Andi Cristea in Francisco Assis.

Po postopku "catch the eye" so govorili Lefteris Christoforou, Costas Mavrides, Ilhan Kyuchyuk, James Carver in Franz Obermayr.

Govoril je Nicolas Schmit

Razprava se je zaključila.

         (Seja je bila za trenutek prekinjena.)

PREDSEDSTVO: Martin SCHULZ
predsednik


9. Slavnostna seja - Španija

Parlament se je od 12.00 do 12.35 sestal na slavnostni seji zaradi obiska njegovega veličanstva kralja Filipa VI. Španskega.

(Seja je bila za trenutek prekinjena.)

PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
podpredsednik

Govorili so:

—   István Ujhelyi, ki se je poklonil spominu prejšnji dan preminulega nekdanjega predsednika Madžarske Arpada Göncza (predsedujoči se je pridružil njegovim besedam);

—   Gerben-Jan Gerbrandy, ki je zahteval, da se v celoti objavijo zapisniki in delovni dokumenti seje tehničnega odbora za motorna vozila, ki je potekala prejšnjega dne v Bruslju;

—   Iratxe García Pérez o nasiljem nad ženskami;

—   Morten Messerschmidt, ki je zahteval pojasnilo o nedopustnosti predloga spremembe o osnutku razporeda delnih zasedanj Parlamenta za leto 2017, ki ga je vložila skupina ECR, (točka 9 zapisnika z dne 5.10.2015) (predsedujoči je pojasnil, da je pravna služba Parlamenta potrdila nedopustnost, skupina ECR pa bo prejela pisno utemeljitev zanjo).


10. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


10.1. Razpored delnih zasedanj Parlamenta za leto 2017 (glasovanje)

Razpored delnih zasedanj Evropskega parlamenta za leto 2017 (2015/2850(RSO)): gl. predlog konference predsednikov (točka 3 zapisnika z dne 5.10.2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

Razglašeno kot odobreno.

Razpored delnih zasedanj Evropskega parlamenta za leto 2017 je določen kot sledi

- od 16. do 19. januarja

- 1. in 2. februarja

- od 13. do 16. februarja

- 1. in 2. marca

- od 13. do 16. marca

- od 3. do 6. aprila

- 26. in 27. aprila

- od 15. do 18. maja

- 31. maja in 1. junija

- od 12. do 15. junija

- od 3. do 6. julija

- od 11. do 14. septembra

- od 2. do 5. oktobra

- od 23. do 26. oktobra

- od 13. do 16. novembra

- 29. in 30. novembra

- od 11. do 14. decembra.


10.2. Protokol k Evro-mediteranskemu sporazumu o splošnih načelih za sodelovanje Tunizije v programih Unije *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola k Evro-mediteranskemu sporazumu o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Republiko Tunizijo na drugi strani o okvirnem sporazumu med Evropsko unijo in Republiko Tunizijo o splošnih načelih za sodelovanje Republike Tunizije v programih Unije [16160/2014 - C8-0080/2015 - 2014/0118(NLE)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Pier Antonio Panzeri (A8-0254/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2015)0337)

Parlament je odobril sklenitev protokola.


10.3. Evropski postopek v sporih majhne vrednosti in evropski plačilni nalog ***I (glasovanje)

Poročilo predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 861/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. julija 2007 o uvedbi evropskega postopka v sporih majhne vrednosti ter Uredbe (ES) št. 1896/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o uvedbi postopka za evropski plačilni nalog [COM(2013)0794 - C7-0414/2013 - 2013/0403(COD)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalka: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0140/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P8_TA(2015)0338)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2015)0338)


10.4. Omejevanje emisij nekaterih onesnaževal v zrak ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o omejevanju emisij nekaterih onesnaževal iz srednje velikih kurilnih naprav v zrak [COM(2013)0919 - C7-0003/2014 - 2013/0442(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Andrzej Grzyb (A8-0160/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P8_TA(2015)0339)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2015)0339)


10.5. Kazeini in kazeinati za prehrano ljudi ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o približevanju zakonov držav članic v zvezi s kazeini in kazeinati za prehrano ljudi ter razveljavitvi Direktive Sveta 83/417/EGS [COM(2014)0174 - C7-0105/2014 - 2014/0096(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Giovanni La Via (A8-0042/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P8_TA(2015)0340)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2015)0340)


10.6. Finančna pravila, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije [COM(2014)0358 - C8-0029/2014 - 2014/0180(COD)] - Odbor za proračun. Poročevalka: Ingeborg Gräßle (A8-0049/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P8_TA(2015)0341)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2015)0341)

PREDSEDSTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredsednik


11. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 183 Poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Razpored delnih zasedanj Parlamenta za leto 2017
Peter Jahr in Jonathan Arnott

Govoril je Peter van Dalen.

Poročilo: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg - A8-0140/2015
Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Monica Macovei, Peter Jahr, Andrejs Mamikins in Stanislav Polčák

Poročilo: Andrzej Grzyb - A8-0160/2015
Monica Macovei, Peter Jahr, Andrejs Mamikins, Neena Gill, Tim Aker in Stanislav Polčák

Poročilo: Giovanni La Via - A8-0042/2015
Andrejs Mamikins in Jiří Pospíšil.


12. Popravki in namere glasovanja

Popravki in namere glasovanja so na spletišču Europarl na povezavi "Plenarno zasedanje", "Glasovanja", "Izidi glasovanja" (Izidi poimenskih glasovanj) in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko različico na spletišču Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Po tem roku bo seznam popravkov in namer glasovanj zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 13.15, se je nadaljevala ob 15.00.)

PREDSEDSTVO: Martin SCHULZ
predsednik

13. Trenutne razmere v Evropski uniji - izjavi francoskega predsednika Françoisa Hollanda in nemške kanclerke Angele Merkel

Predsednik je v imenu Evropskega parlamenta izrekel sožalje predsedniku Francoske republike Françoisu Hollande ob smrti žrtev neurij, ki so pretekli teden prizadela jug Francije, in poudaril, da je hkratna prisotnost predsednika Francoske republike in kanclerke Zvezne republike Nemčije v Parlamentu izjemno pomembna.

Govorila sta predsednik Francoske republike François Hollande in kanclerka Zvezne republike Nemčije Angela Merkel.

Govorili so Manfred Weber v imenu skupine PPE, Gianni Pittella v imenu skupine S&D, Ryszard Antoni Legutko v imenu skupine ECR, Guy Verhofstadt v imenu skupine ALDE, Gabriele Zimmer v imenu skupine GUE/NGL, Rebecca Harms v imenu skupine Verts/ALE, Nigel Farage v imenu skupine EFDD, Marine Le Pen v imenu skupine ENF, in Bruno Gollnisch samostojni poslanec.

Govorila sta François Hollande in Angela Merkel.

Razprava se je zaključila.

PREDSEDSTVO: Alexander Graf LAMBSDORFF
podpredsednik

Govorila je Krisztina Morvai.


14. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


15. Sprejeti sklep o svežnju za unijo kapitalskih trgov (razprava)

Izjava Komisije: Sprejeti sklep o svežnju za unijo kapitalskih trgov (2015/2767(RSP))

Jyrki Katainen (podpredsednik Komisije) je podal izjavo.

Govorili so Gunnar Hökmark v imenu skupine PPE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Paul Rübig, Roberto Gualtieri v imenu skupine S&D, Kay Swinburne v imenu skupine ECR, Sylvie Goulard v imenu skupine ALDE, Fabio De Masi v imenu skupine GUE/NGL, Sven Giegold v imenu skupine Verts/ALE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Jonathan Arnott, Patrick O'Flynn v imenu skupine EFDD, Bernard Monot v imenu skupine ENF, Sotirios Zarianopoulos samostojni poslanec, Werner Langen, Paul Tang, Stanisław Ożóg, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Urbán Crespo, Molly Scott Cato, Marco Zanni, Barbara Kappel, Krisztina Morvai, Pablo Zalba Bidegain, Anneliese Dodds, Beatrix von Storch, Philippe De Backer, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tibor Szanyi, Rina Ronja Kari, Othmar Karas, Jonás Fernández, Peter van Dalen, Michael Theurer, Brian Hayes, Jeppe Kofod, Richard Sulík, Theodor Dumitru Stolojan, Alfred Sant, Joachim Starbatty, Georgios Kyrtsos, Arne Gericke, Danuta Maria Hübner, Eva Paunova in Markus Pieper.

PREDSEDSTVO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
podpredsednica

Govorila sta Sirpa Pietikäinen in Markus Ferber, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Andreas Schwab.

Po postopku "catch the eye" so govorili Stanislav Polčák, Renato Soru, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos, Seán Kelly in Doru-Claudian Frunzulică.

Govoril je Jyrki Katainen.

Razprava se je zaključila.

Jonathan Arnott je dvakrat govoril o plakatih, razporejenih na mestih nekaterih poslancev v sejni dvorani, ki so bili odstranjeni (predsedujoča je navedla pravila iz Priloge XV Poslovnika).


16. Plačilne storitve na notranjem trgu (razprava)

Dodatno poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o plačilnih storitvah na notranjem trgu, o spremembah direktiv 2002/65/ES, 2013/36/EU in 2009/110/ES ter o razveljavitvi Direktive 2007/64/ES [COM(2013)0547 - C7-0230/2013 - 2013/0264(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Antonio Tajani (A8-0266/2015)

Antonio Tajani je predstavil poročilo.

Govoril je Jyrki Katainen (podpredsednik Komisije).

Govorili so Pablo Zalba Bidegain v imenu skupine PPE, Olle Ludvigsson v imenu skupine S&D, Stanisław Ożóg v imenu skupine ECR, Cora van Nieuwenhuizen v imenu skupine ALDE, Matt Carthy v imenu skupine GUE/NGL, Eva Joly v imenu skupine Verts/ALE, Marco Valli v imenu skupine EFDD, Markus Ferber, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Paul Rübig, Renato Soru, Jana Žitňanská, Miguel Viegas, Theodor Dumitru Stolojan, Emmanuel Maurel, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tibor Szanyi, Andreas Schwab, Evelyn Regner, Massimiliano Salini, Marlene Mizzi in Seán Kelly.

Po postopku "catch the eye" so govorili Stanislav Polčák, Notis Marias in Ivan Jakovčić.

Govorila sta Jyrki Katainen in Antonio Tajani.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.5 zapisnika z dne 8.10.2015.


17. Izkušnje, pridobljene iz katastrofe rdečega blata, pet let po nesreči na Madžarskem (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000096/2015), ki so ga postavili Giovanni La Via, György Hölvényi, Tibor Szanyi, Nikolay Barekov, Gerben-Jan Gerbrandy, Merja Kyllönen, Benedek Jávor in Piernicola Pedicini v imenu odbora ENVI Svetu: Izkušnje, pridobljene iz katastrofe rdečega blata, pet let po nesreči na Madžarskem (2015/2801(RSP)) (B8-0757/2015)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000097/2015), ki so ga je postavili Giovanni La Via, György Hölvényi, Tibor Szanyi, Nikolay Barekov, Gerben-Jan Gerbrandy, Merja Kyllönen, Benedek Jávor in Piernicola Pedicini v imenu odbora ENVI Komisiji: Izkušnje, pridobljene iz katastrofe rdečega blata, pet let po nesreči na Madžarskem (2015/2801(RSP)) (B8-0758/2015)

Giovanni La Via je predstavil vprašanja.

Nicolas Schmit (predsedujoči Svetu) in Miguel Arias Cañete (član Komisije) sta odgovorila na vprašanja.

Govorili so György Hölvényi v imenu skupine PPE, Tibor Szanyi v imenu skupine S&D, Gerben-Jan Gerbrandy v imenu skupine ALDE, Merja Kyllönen v imenu skupine GUE/NGL, Benedek Jávor v imenu skupine Verts/ALE, Piernicola Pedicini v imenu skupine EFDD, József Nagy, István Ujhelyi, Marisa Matias, Davor Škrlec, Eleonora Evi, Csaba Molnár, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil György Hölvényi, Ulrike Lunacek in Nathan Gill.

PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
podpredsednik

Govoril je Doru-Claudian Frunzulică.

Po postopku "catch the eye" so govorili Stanislav Polčák, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Zoltán Balczó in Krisztina Morvai.

Govoril je Miguel Arias Cañete.

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom 128(5) Poslovnika zaključi razprava:

—   György Hölvényi, Tibor Szanyi, Nikolay Barekov, Gerben-Jan Gerbrandy, Merja Kyllönen, Benedek Jávor, Piernicola Pedicini in József Nagy v imenu odbora ENVI o izkušnjah, pridobljenih iz katastrofe rdečega blata, pet let po nesreči na Madžarskem (2015/2801(RSP)) (B8-0989/2015).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.8 zapisnika z dne 8.10.2015.


18. Podvojitev zmogljivosti plinovoda Severni tok in vpliv na energetsko unijo ter zanesljivost oskrbe (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Podvojitev zmogljivosti plinovoda Severni tok in vpliv na energetsko unijo ter zanesljivost oskrbe (2015/2880(RSP))

Nicolas Schmit (predsedujoči Svetu) in Miguel Arias Cañete (član Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Jerzy Buzek v imenu skupine PPE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Zoltán Balczó, Flavio Zanonato v imenu skupine S&D, Marek Józef Gróbarczyk v imenu skupine ECR, Morten Helveg Petersen v imenu skupine ALDE, Neoklis Sylikiotis v imenu skupine GUE/NGL, Claude Turmes v imenu skupine Verts/ALE, Dario Tamburrano v imenu skupine EFDD, Nicolas Bay v imenu skupine ENF, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Petras Auštrevičius, Janusz Korwin-Mikke samostojni poslanec, Krišjānis Kariņš, Zigmantas Balčytis, Anna Elżbieta Fotyga, Petras Auštrevičius, João Ferreira, Indrek Tarand, Adam Szejnfeld in Adam Gierek.

PREDSEDSTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredsednik

Govorili so Anneleen Van Bossuyt, Jasenko Selimovic, Lefteris Christoforou, Jeppe Kofod, Dawid Bohdan Jackiewicz, Csaba Molnár, Zbigniew Kuźmiuk in Theresa Griffin.

Po postopku "catch the eye" so govorili Krzysztof Hetman, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias in Bronis Ropė.

Govorila sta Miguel Arias Cañete in Nicolas Schmit.

Razprava se je zaključila.


19. Prenova akcijskega načrta EU za enakost spolov in krepitev vloge žensk pri razvoju (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000109/2015), ki ga je postavila Linda McAvan, v imenu odbora DEVE, Svetu: Prenova akcijskega načrta EU za enakost spolov in krepitev vloge žensk pri razvoju (2015/2754(RSP)) (B8-0762/2015)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000110/2015), ki ga je postavila Linda McAvan, v imenu odbora DEVE, Komisiji: Prenova akcijskega načrta EU za enakost spolov in krepitev vloge žensk pri razvoju (2015/2754(RSP)) (B8-0763/2015)

Linda McAvan je predstavila vprašanja.

Nicolas Schmit (predsedujoči Svetu) in Christos Stylianides (član Komisije) so odgovorili na vprašanja.

Govorili so Davor Ivo Stier v imenu skupine PPE, Doru-Claudian Frunzulică v imenu skupine S&D, Branislav Škripek v imenu skupine ECR, Beatriz Becerra Basterrechea v imenu skupine ALDE, Lola Sánchez Caldentey v imenu skupine GUE/NGL, Jordi Sebastià v imenu skupine Verts/ALE, Mylène Troszczynski v imenu skupine ENF, Julie Girling, Catherine Bearder in Eleonora Forenza.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Ricardo Serrão Santos in Notis Marias.

Govoril je Christos Stylianides.

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom 128(5) Poslovnika zaključi razprava:

—   Linda McAvan v imenu odbora DEVE o prenovi akcijskega načrta EU za enakost spolov in krepitev vloge žensk pri razvoju (2015/2754(RSP)) (B8-0988/2015).

Glasovanje: točka 9.9 zapisnika z dne 8.10.2015.


20. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 568.368/OJJE).


21. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 22.45.

Klaus Welle

Ulrike Lunacek

generalni sekretar

podpredsednica


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Opravičeni:

Crowley, Kukan, Le Pen Jean-Marie, Liberadzki, Picierno, Quisthoudt-Rowohl, Ruohonen-Lerner, Taylor, Winkler Hermann, Woolfe, Żółtek

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov