Index 
Protokoll
PDF 251kWORD 169k
Onsdagen den 7 oktober 2015 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)
 3.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 4.Inkomna dokument
 5.Anslagsöverföringar
 6.Dödliga flygattacker av USA-ledda styrkor mot Läkare utan gränsers sjukhus i Kunduz, Afghanistan (debatt)
 7.Situationen i Syrien (debatt)
 8.Situationen i Turkiet (debatt)
 9.Högtidligt möte - Spanien
 10.Omröstning
  
10.1.Parlamentets sammanträdeskalender för 2017 (omröstning)
  
10.2.Protokoll till Europa–Medelhavsavtalet avseende allmänna principer för Tunisiens deltagande i unionens program *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
10.3.Europeiskt småmålsförfarande och europeiskt betalningsföreläggande ***I (omröstning)
  
10.4.Begränsning av utsläpp till luften av vissa föroreningar ***I (omröstning)
  
10.5.Kaseiner och kaseinater avsedda som livsmedel ***I (omröstning)
  
10.6.Finansiella regler för unionens allmänna budget ***I (omröstning)
 11.Röstförklaringar
 12.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 13.Den nuvarande situationen i Europeiska unionen Uttalanden av Frankrikes president François Hollande och Tysklands förbundskansler Angela Merkel
 14.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 15.Beslut om paketet med kapitalmarknadsunionen (debatt)
 16.Betaltjänster på den inre marknaden (debatt)
 17.Lärdomar som dragits av rödslamskatastrofen, fem år efter olyckan i Ungern (debatt)
 18.Fördubbling av gasledningen Nord Streams kapacitetet och konsekvenserna för energiunionen och försörjningstryggheten (debatt)
 19.Förnyelse av EU:s handlingsplan för jämställdhet och kvinnors egenmakt i utvecklingssamarbetet (debatt)
 20.Föredragningslista för nästa sammanträde
 21.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 08.30.

°
° ° °

Talare: Marina Albiol Guzmán.


2. Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)

Följande förslag till genomförandeåtgärder, som omfattas av det föreskrivande förfarandet med kontroll, hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna III och IV till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati (D038287/06 - 2015/2885(RPS) - tidsfrist: 2 januari 2016)
Hänvisat till ansvarigt utskott: : ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärdena för bifenazat, boskalid, cyazofamid, cyromazin, dazomet, ditiokarbamater, fluazifop-P, mepanipyrim, metrafenon, pikloram, propamokarb, pyridaben, pyriofenon, sulfoxaflor, tebukonazol, tebufenpyrad och tiram i eller på vissa produkter (D039939/02 - 2015/2843(RPS) - tidsfrist: 5 november 2015)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärdena för abamektin, desmedifam, diklorprop-P, haloxifop-P, oryzalin och fenmedifam i eller på vissa produkter (D039941/02 - 2015/2844(RPS) - tidsfrist: 5 november 2015)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EG) nr 692/2008 vad gäller utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5/6) (D040155/01 - 2015/2858(RPS) - tidsfrist: 23 december 2015)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: IMCO

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga XVII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) vad gäller kadmium (D040404/02 - 2015/2864(RPS) - tidsfrist: 29 december 2015)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: ITRE, IMCO

- Kommissionens förordning om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets förordning (EEG) nr 3821/85 om färdskrivare vid vägtransporter (D040423/02 - 2015/2847(RPS) - tidsfrist: 4 december 2015)
hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

- Kommissionens förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2099/2002 om inrättande av en kommitté för sjösäkerhet och förhindrande av förorening från fartyg (COSS) (D040829/01 - 2015/2860(RPS) - tidsfrist: 28 december 2015)
hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

- Kommissionens förordning om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 1126/2008 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 med avseende på internationell redovisningsstandard (IAS) 27 (Text av betydelse för EES) (D041060/02 - 2015/2845(RPS) - tidsfrist: 4 december 2015)
hänvisat till ansvarigt utskott: ECON
rådgivande utskott: JURI

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EG) nr 1126/2008 om antagande av vissa internationella redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 med avseende på internationell redovisningsstandard 1 (Text av betydelse för EES) (D041116/01 - 2015/2846(RPS) - tidsfrist: 4 december 2015)
hänvisat till ansvarigt utskott: ECON
rådgivande utskott: JURI

- Kommissionens förordning om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1177/2003 om gemenskapsstatistik över inkomst- och levnadsvillkor (EU–Silc) vad gäller 2017 års förteckning över sekundära målvariabler för hälsa och barns hälsa (D041161/02 - 2015/2886(RPS) - tidsfrist: 2 januari 2016)
Hänvisat till ansvarigt utskott: : EMPL

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1334/2008 vad gäller borttagande av aromämnet p-menta-1,8-dien-7-al från unionsförteckningen (D041268/02 - 2015/2884(RPS) - tidsfrist: 2 november 2015)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI


3. Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)

Följande förslag till delegerade akter hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens delegerade beslut om komplettering av Europaparlamentets och rådets beslut nr 1104/2011/EU vad gäller de gemensamma minimistandarder som ska de behöriga PRS-myndigheterna ska följa (C(2015)06123 - 2015/2888(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 15 september 2015

Hänvisat till ansvarigt utskott: ITRE

- Kommissionens delegerade förordning om tillfälliga undantagsåtgärder för sektorn för mjölk och mjölkprodukter i form av förlängning av den offentliga interventionsperioden för smör och skummjölkspulver under 2015 och av tidigareläggning av den offentliga interventionsperioden för smör och skummjölkspulver under 2016 (C(2015)06257 - 2015/2851(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 17 september 2015

Hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerad förordning (EU) nr 2015/288 vad gäller tidsperioden för avvisande ansökningar om stöd från Europeiska havs- och fiskerifonden (C(2015)06466 - 2015/2873(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 30 september 2015

Hänvisat till ansvarigt utskott: PECH

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013 vad gäller särskilda sammansättnings- och informationskrav för modersmjölksersättning och tillskottsnäring och vad gäller informationskrav för uppfödning av spädbarn och småbarn (C(2015)06478 - 2015/2861(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 25 september 2015

Hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013 vad gäller särskilda sammansättnings- och informationskrav för livsmedel för speciella medicinska ändamål (C(2015)06482 - 2015/2862(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 25 september 2015

Hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens delegerade förordning (EU) om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013 vad gäller särskilda sammansättnings- och informationskrav för beredda spannmålsbaserade livsmedel och barnmat (C(2015)06507 - 2015/2863(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 25 september 2015

Hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 649/2012 om export och import av farliga kemikalier (C(2015)06565 - 2015/2867(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 29 september 2015

Hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1233/2011 om tillämpningen av vissa riktlinjer för statsstödda exportkrediter (C(2015)06568 - 2015/2866(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 29 september 2015

Hänvisat till ansvarigt utskott: INTA

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG genom fastställande av närmare bestämmelser om de säkerhetsdetaljer som anges på förpackningar för humanläkemedel (C(2015)06601 - 2015/2890(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 2 oktober 2015

Hänvisat till ansvarigt utskott: Hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens delegerade förordning om innehåll och funktionssätt för registret över europeiska politiska partier och stiftelser (C(2015)06685 - 2015/2889(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 2 oktober 2015

Hänvisat till ansvarigt utskott: Hänvisat till ansvarigt utskott: AFCO

Förslag till delegerad akt för vilken tidsfristen för invändningar har förlängts:

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/87/EG med avseende på tekniska tillsynsstandarder som specificerar definitioner och samordnar den extra tillsynen av riskkoncentration och transaktioner inom det finansiella konglomeratet C(2015)05067 - 2015/2824(DEA)

Tidsfrist för invändningar: 1 månad, från och med mottagandedagen den 21 augusti 2015

Förlängning av tidsfristen för invändningar: 1 månad, på begäran av rådet.

Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON


4. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument från rådet och kommissionen:

- Förslag till anslagsöverföring INF 6/2015 - Regionkommittén (N8-0063/2015 - C8-0279/2015 - 2015/2245(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring 2/2015 – Domstolen (N8-0064/2015 - C8-0282/2015 - 2015/2246(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring 3/2015 – Domstolen (N8-0065/2015 - C8-0283/2015 - 2015/2247(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring 4/2015 – Domstolen (N8-0066/2015 - C8-0284/2015 - 2015/2248(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring 5/2015 – Domstolen (N8-0067/2015 - C8-0285/2015 - 2015/2249(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 29/2015 – Avsnitt III – Kommissionen (N8-0068/2015 - C8-0286/2015 - 2015/2250(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 32/2015 – Avsnitt III – Kommissionen (N8-0069/2015 - C8-0287/2015 - 2015/2251(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring V/AB-09/T/15 - Europeiska revisionsrätten (N8-0070/2015 - C8-0295/2015 - 2015/2260(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG


5. Anslagsöverföringar

I enlighet med artikel 25 i budgetförordningen hade budgetutskottet beslutat att godkänna anslagsöverföringarna från Regionkommittén (INF 3/2015), revisionsrätten (V/AB-08/T/15) och Europeiska utrikestjänsten (1/2015).

I enlighet med artikel 25.1 a) i budgetförordningen hade budgetutskottet beslutat att inte invända mot anslagsöverföring 3/2015 från Europeiska ombudsmannen.

I enlighet med artikel 27.4 i budgetförordningen hade Europeiska unionens råd underrättat budgetmyndigheten om godkännandet av anslagsöverföringarna DEC 26/2015 – avsnitt III – kommissionen, DEC 27/2015 – avsnitt III – kommissionen och DEC 28/2015 – avsnitt III – kommissionen.

I enlighet med artikel 27.3 i budgetförordningen hade budgetutskottet beslutat att godkänna Europeiska kommissionens anslagsöverföringar DEC 21/2015, DEC 22/2015, DEC 25/2015, DEC 26/2015, DEC 27/2015 och DEC 28/2015.


6. Dödliga flygattacker av USA-ledda styrkor mot Läkare utan gränsers sjukhus i Kunduz, Afghanistan (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Dödliga flygattacker av USA-ledda styrkor mot Läkare utan gränsers sjukhus i Kunduz, Afghanistan (2015/2891(RSP))

Christos Stylianides (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: Arnaud Danjean för PPE-gruppen, Afzal Khan för S&D-gruppen, Mark Demesmaeker för ECR-gruppen, Petras Auštrevičius för ALDE-gruppen, Kateřina Konečná för GUE/NGL-gruppen, Jean Lambert för Verts/ALE-gruppen, Ignazio Corrao för EFDD-gruppen, och Mario Borghezio för ENF-gruppen.

Talare: Christos Stylianides.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


7. Situationen i Syrien (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Syrien (2015/2870(RSP))

Talare: Charles Tannock för ECR-gruppen, och Marietje Schaake för ALDE-gruppen.

Nicolas Schmit (rådets tjänstgörande ordförande) gjorde ett uttalande för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: Elmar Brok för PPE-gruppen, Sabine Lösing för GUE/NGL-gruppen, Alyn Smith för Verts/ALE-gruppen, Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen, Matteo Salvini för ENF-gruppen, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Alyn Smith och Zoltán Balczó; Diane Dodds, grupplös, Cristian Dan Preda, Richard Howitt, Anna Elżbieta Fotyga, Marielle de Sarnez, Javier Couso Permuy, James Carver, Marcel de Graaff, Udo Voigt, Arnaud Danjean, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bill Etheridge; Liisa Jaakonsaari, Bas Belder, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini; Urmas Paet, Marisa Matias, Jean-Luc Schaffhauser, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Jean-Paul Denanot; Mariya Gabriel, Ana Gomes, Mark Demesmaeker, Marie-Christine Arnautu, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică och Afzal Khan; Francisco José Millán Mon, Ioan Mircea Paşcu, Sandra Kalniete, Afzal Khan, Tunne Kelam, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Kateřina Konečná och Liisa Jaakonsaari; Arne Lietz, Andrzej Grzyb, Andrea Cozzolino, Michael Gahler, Andrej Plenković, László Tőkés och Eleni Theocharous.

ORDFÖRANDESKAP: Ildikó GÁLL-PELCZ
Vice talman

Talare: Alojz Peterle och Artis Pabriks, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Kazimierz Michał Ujazdowski.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Franc Bogovič, Victor Boştinaru, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Kateřina Konečná, Georgios Epitideios, Csaba Sógor och Nicola Caputo.

Talare: Nicolas Schmit.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


8. Situationen i Turkiet (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Turkiet (2015/2871(RSP))

Nicolas Schmit (rådets tjänstgörande ordförande) gjorde ett uttalande för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: Cristian Dan Preda för PPE-gruppen, Victor Boştinaru för S&D-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, Alexander Graf Lambsdorff för ALDE-gruppen, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Maria Grapini och Charles Tannock; Takis Hadjigeorgiou för GUE/NGL-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Eleni Theocharous; Bodil Valero för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi; Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen, Edouard Ferrand för ENF-gruppen, Eleftherios Synadinos, grupplös, Doru-Claudian Frunzulică ställde en fråga ("blått kort") till Edouard Ferrand, Franz Obermayr, vilken yttrade sig om genomförandet av debatten; Edouard Ferrand, som besvarade frågan (”blått kort”) från Doru-Claudian Frunzulică; Elmar Brok, Tanja Fajon, Anna Elżbieta Fotyga, Nedzhmi Ali, Martina Michels, Ska Keller, William (The Earl of) Dartmouth, Mariya Gabriel, Juan Fernando López Aguilar, Jan Zahradil, Ivo Vajgl, Kostas Chrysogonos, Ernest Maragall, Mike Hookem, Anna Maria Corazza Bildt, Josef Weidenholzer, Angel Dzhambazki, Kristina Winberg, Renate Sommer, Miltiadis Kyrkos, Notis Marias, Eugen Freund, Demetris Papadakis, Andi Cristea och Francisco Assis.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Lefteris Christoforou, Costas Mavrides, Ilhan Kyuchyuk, James Carver och Franz Obermayr.

Talare: Nicolas Schmit

Talmannen förklarade debatten avslutad.

(Sammanträdet avbröts en kort stund)

ORDFÖRANDESKAP: Martin SCHULZ
Talman


9. Högtidligt möte - Spanien

(Kl. 12.00–12.35 samlades parlamentet till ett högtidligt möte med anledning av besöket av kung Felipe VI av Spanien.)

(Sammanträdet avbröts en kort stund)

ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Vice talman

Talare:

—   István Ujhelyi hedrade minnet av den tidigare ungerske presidenten Árpád Göncz, som hade gått bort föregående dag (talmannen anslöt sig till dessa ord);

—   Gerben-Jan Gerbrandy begärde att alla referat och arbetsdokument från det sammanträde som den tekniska kommittén för motorfordon hållit i Bryssel föregående dag skulle offentliggöras;

—   Iratxe García Pérez yttrade sig om våld mot kvinnor;

—   Morten Messerschmidt bad om en förklaring till varför det ändringsförslag som ECR-gruppen lagt fram till förslaget till parlamentets sammanträdeskalender för 2017 hade förklarats otillåtligt (punkt 9 i protokollet av den 5.10.2015) (talmannen klargjorde att parlamentets rättstjänst hade bekräftat att ändringsförslaget var otillåtligt och meddelade att ECR-gruppen kommer att erhålla en skriftlig motivering till detta beslut).


10. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


10.1. Parlamentets sammanträdeskalender för 2017 (omröstning)

Europaparlamentets sammanträdeskalender för 2017 (2015/2850(RSO)): se talmanskonferensens förslag (punkt 3 i protokollet av den 5.10.2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

Förklarades godkänd.

Europaparlamentets sammanträdeskalender för 2017 fastställdes därmed enligt följande:

- den 16–19 januari

- den 1–2 februari

- den 13–16 februari

- den 1–2 mars

- den 13–16 mars

- den 3–6 april

- den 26–27 april

- den 15–18 maj

- den 31 maj–1 juni

- den 12–15 juni

- den 3–6 juli

- den 11–14 september

- den 2–5 oktober

- den 23–26 oktober

- den 13–16 november

- den 29–30 november

- den 11–14 december.


10.2. Protokoll till Europa–Medelhavsavtalet avseende allmänna principer för Tunisiens deltagande i unionens program *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av ett protokoll till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Tunisien, å andra sidan, om ett ramavtal mellan Europeiska unionen och Republiken Tunisien om de allmänna principerna för Republiken Tunisiens deltagande i unionens program [16160/2014 - C8-0080/2015 - 2014/0118(NLE)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Pier Antonio Panzeri (A8-0254/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2015)0337)

Parlamentet godkände att protokollet ingås.


10.3. Europeiskt småmålsförfarande och europeiskt betalningsföreläggande ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 861/2007 av den 11 juli 2007 om inrättande av ett europeiskt småmålsförfarande och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1896/2006 av den 12 december 2006 om införande av ett europeiskt betalningsföreläggande [COM(2013)0794 - C7-0414/2013 - 2013/0403(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0140/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P8_TA(2015)0338)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P8_TA(2015)0338)


10.4. Begränsning av utsläpp till luften av vissa föroreningar ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om begränsning av utsläpp till luften av vissa föroreningar från medelstora förbränningsanläggningar [COM(2013)0919 - C7-0003/2014 - 2013/0442(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Andrzej Grzyb (A8-0160/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P8_TA(2015)0339)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P8_TA(2015)0339)


10.5. Kaseiner och kaseinater avsedda som livsmedel ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kaseiner och kaseinater avsedda som livsmedel och om upphävande av rådets direktiv 83/417/EEG [COM(2014)0174 - C7-0105/2014 - 2014/0096(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Giovanni La Via (A8-0042/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P8_TA(2015)0340)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P8_TA(2015)0340)


10.6. Finansiella regler för unionens allmänna budget ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget [COM(2014)0358 - C8-0029/2014 - 2014/0180(COD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Ingeborg Gräßle (A8-0049/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P8_TA(2015)0341)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P8_TA(2015)0341)

ORDFÖRANDESKAP: Ryszard CZARNECKI
Vice talman


11. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Parlamentets sammanträdeskalender för 2017
Peter Jahr och Jonathan Arnott

Talare: Peter van Dalen.

Betänkande Lidia Joanna Geringer de Oedenberg - A8-0140/2015
Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Monica Macovei, Peter Jahr, Andrejs Mamikins och Stanislav Polčák

Betänkande Andrzej Grzyb - A8-0160/2015
Monica Macovei, Peter Jahr, Andrejs Mamikins, Neena Gill, Tim Aker och Stanislav Polčák

Betänkande Giovanni La Via - A8-0042/2015
Andrejs Mamikins och Jiří Pospíšil.


12. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop) samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningar med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på parlamentets webbplats uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


(Sammanträdet avbröts kl. 13.15 och återupptogs kl. 15.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Martin SCHULZ
Talman

13. Den nuvarande situationen i Europeiska unionen Uttalanden av Frankrikes president François Hollande och Tysklands förbundskansler Angela Merkel

Talmannen framförde på parlamentets vägnar sina kondoleanser till Frankrikes president, François Hollande, för offren för de kraftiga oväder som drabbade södra Frankrike föregående vecka, och han framhöll vikten av det gemensamma besöket av Frankrikes president och Tysklands förbundskansler i parlamentet.

Talare: Frankrikes president François Hollande, och Tysklands förbundskansler Angela Merkel.

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, Gianni Pittella för S&D-gruppen, Ryszard Antoni Legutko för ECR-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, Gabriele Zimmer för GUE/NGL-gruppen, Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen, Nigel Farage för EFDD-gruppen, Marine Le Pen för ENF-gruppen, och Bruno Gollnisch, grupplös.

Talare: François Hollande och Angela Merkel.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

ORDFÖRANDESKAP: Alexander Graf LAMBSDORFF
Vice talman

Talare: Krisztina Morvai.


14. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


15. Beslut om paketet med kapitalmarknadsunionen (debatt)

Uttalande av kommissionen: Beslut om paketet med kapitalmarknadsunionen (2015/2767(RSP))

Jyrki Katainen (vice ordförande för kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Gunnar Hökmark för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Paul Rübig; Roberto Gualtieri för S&D-gruppen, Kay Swinburne för ECR-gruppen, Sylvie Goulard för ALDE-gruppen, Fabio De Masi för GUE/NGL-gruppen, Sven Giegold för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Jonathan Arnott; Patrick O'Flynn för EFDD-gruppen, Bernard Monot för ENF-gruppen, Sotirios Zarianopoulos, grupplös, Werner Langen, Paul Tang, Stanisław Ożóg, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Urbán Crespo, Molly Scott Cato, Marco Zanni, Barbara Kappel, Krisztina Morvai, Pablo Zalba Bidegain, Anneliese Dodds, Beatrix von Storch, Philippe De Backer, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi; Rina Ronja Kari, Othmar Karas, Jonás Fernández, Peter van Dalen, Michael Theurer, Brian Hayes, Jeppe Kofod, Richard Sulík, Theodor Dumitru Stolojan, Alfred Sant, Joachim Starbatty, Georgios Kyrtsos, Arne Gericke, Danuta Maria Hübner, Eva Paunova och Markus Pieper.

ORDFÖRANDESKAP: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Vice talman

Talare: Sirpa Pietikäinen och Markus Ferber, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Andreas Schwab.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Stanislav Polčák, Renato Soru, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos, Seán Kelly och Doru-Claudian Frunzulică.

Talare: Jyrki Katainen.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Talare: Jonathan Arnott yttrade sig vid två tillfällen om de skyltar som placerats ut vid vissa ledamöters platser i kammaren och som hade avlägsnats (talmannen hänvisade till bestämmelserna i bilaga XV till arbetsordningen).


16. Betaltjänster på den inre marknaden (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om betaltjänster på den inre marknaden och om ändring av direktiven 2002/65/EG, 2013/36/EG och 2009/110/EG samt upphävande av direktiv 2007/64/EG [COM(2013)0547 - C7-0230/2013 - 2013/0264(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Antonio Tajani (A8-0266/2015)

Antonio Tajani redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Jyrki Katainen (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Pablo Zalba Bidegain för PPE-gruppen, Olle Ludvigsson för S&D-gruppen, Stanisław Ożóg för ECR-gruppen, Cora van Nieuwenhuizen för ALDE-gruppen, Matt Carthy för GUE/NGL-gruppen, Eva Joly för Verts/ALE-gruppen, Marco Valli för EFDD-gruppen, Markus Ferber, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Paul Rübig; Renato Soru, Jana Žitňanská, Miguel Viegas, Theodor Dumitru Stolojan, Emmanuel Maurel, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi; Andreas Schwab, Evelyn Regner, Massimiliano Salini, Marlene Mizzi och Seán Kelly.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Stanislav Polčák, Notis Marias och Ivan Jakovčić.

Talare: Jyrki Katainen och Antonio Tajani.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.5 i protokollet av den 8.10.2015.


17. Lärdomar som dragits av rödslamskatastrofen, fem år efter olyckan i Ungern (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000096/2015) från Giovanni La Via, György Hölvényi, Tibor Szanyi, Nikolay Barekov, Gerben-Jan Gerbrandy, Merja Kyllönen, Benedek Jávor och Piernicola Pedicini, för ENVI-utskottet, till rådet: Lärdomar som dragits av rödslamskatastrofen, fem år efter olyckan i Ungern (2015/2801(RSP)) (B8-0757/2015)

Fråga för muntligt besvarande (O-000097/2015) från Giovanni La Via, György Hölvényi, Tibor Szanyi, Nikolay Barekov, Gerben-Jan Gerbrandy, Merja Kyllönen, Benedek Jávor och Piernicola Pedicini, för ENVI-utskottet, till kommissionen: Lärdomar som dragits av rödslamskatastrofen, fem år efter olyckan i Ungern (2015/2801(RSP)) (B8-0758/2015)

Giovanni La Via utvecklade frågorna.

Nicolas Schmit (rådets tjänstgörande ordförande) och Miguel Arias Cañete (ledamot av kommissionen) besvarade frågorna.

Talare: György Hölvényi för PPE-gruppen, Tibor Szanyi för S&D-gruppen, Gerben-Jan Gerbrandy för ALDE-gruppen, Merja Kyllönen för GUE/NGL-gruppen, Benedek Jávor för Verts/ALE-gruppen, Piernicola Pedicini för EFDD-gruppen, József Nagy, István Ujhelyi, Marisa Matias, Davor Škrlec, Eleonora Evi, Csaba Molnár, som även besvarade en fråga ("blått kort") från György Hölvényi, Ulrike Lunacek och Nathan Gill.

ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Vice talman

Talare: Doru-Claudian Frunzulică.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Stanislav Polčák, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Zoltán Balczó och Krisztina Morvai.

Talare: Miguel Arias Cañete.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 128.5 i arbetsordningen):

—   György Hölvényi, Tibor Szanyi, Nikolay Barekov, Gerben-Jan Gerbrandy, Merja Kyllönen, Benedek Jávor, Piernicola Pedicini och József Nagy, för ENVI-utskottet, om lärdomar som dragits av rödslamskatastrofen, fem år efter olyckan i Ungern (2015/2801(RSP)) (B8-0989/2015).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.8 i protokollet av den 8.10.2015.


18. Fördubbling av gasledningen Nord Streams kapacitetet och konsekvenserna för energiunionen och försörjningstryggheten (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Fördubbling av gasledningen Nord Streams kapacitetet och konsekvenserna för energiunionen och försörjningstryggheten (2015/2880(RSP))

Nicolas Schmit (rådets tjänstgörande ordförande) och Miguel Arias Cañete (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Jerzy Buzek för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Zoltán Balczó; Flavio Zanonato för S&D-gruppen, Marek Józef Gróbarczyk för ECR-gruppen, Morten Helveg Petersen för ALDE-gruppen, Neoklis Sylikiotis för GUE/NGL-gruppen, Claude Turmes för Verts/ALE-gruppen, Dario Tamburrano för EFDD-gruppen, Nicolas Bay för ENF-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Petras Auštrevičius; Janusz Korwin-Mikke, grupplös, Krišjānis Kariņš, Zigmantas Balčytis, Anna Elżbieta Fotyga, Petras Auštrevičius, João Ferreira, Indrek Tarand, Adam Szejnfeld och Adam Gierek.

ORDFÖRANDESKAP: Ryszard CZARNECKI
Vice talman

Talare: Anneleen Van Bossuyt, Jasenko Selimovic, Lefteris Christoforou, Jeppe Kofod, Dawid Bohdan Jackiewicz, Csaba Molnár, Zbigniew Kuźmiuk och Theresa Griffin.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Krzysztof Hetman, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias och Bronis Ropė.

Talare: Miguel Arias Cañete och Nicolas Schmit.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


19. Förnyelse av EU:s handlingsplan för jämställdhet och kvinnors egenmakt i utvecklingssamarbetet (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000109/2015) från Linda McAvan, för utskottet DEVE, till rådet: Förnyelse av EU:s handlingsplan för jämställdhet och kvinnors egenmakt i utvecklingssamarbetet (2015/2754(RSP)) (B8-0762/2015)

Fråga för muntligt besvarande (O-000110/2015) från Linda McAvan, för utskottet DEVE, till kommissionen: Förnyelse av EU:s handlingsplan för jämställdhet och kvinnors egenmakt i utvecklingssamarbetet (2015/2754(RSP)) (B8-0763/2015)

Linda McAvan utvecklade frågorna.

Nicolas Schmit (rådets tjänstgörande ordförande) och Christos Stylianides (ledamot av kommissionen) besvarade frågorna.

Talare: Davor Ivo Stier för PPE-gruppen, Doru-Claudian Frunzulică för S&D-gruppen, Branislav Škripek för ECR-gruppen, Beatriz Becerra Basterrechea för ALDE-gruppen, Lola Sánchez Caldentey för GUE/NGL-gruppen, Jordi Sebastià för Verts/ALE-gruppen, Mylène Troszczynski för ENF-gruppen, Julie Girling, Catherine Bearder och Eleonora Forenza.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Ricardo Serrão Santos och Notis Marias.

Talare: Christos Stylianides.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 128.5 i arbetsordningen):

—   Linda McAvan, för utskottet DEVE, om förnyelsen av EU:s handlingsplan för jämställdhet och kvinnors egenmakt i utvecklingssamarbetet (2015/2754(RSP)) (B8-0988/2015).

Omröstning: punkt 9.9 i protokollet av den 8.10.2015.


20. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 568.368/OJJE).


21. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 22.45.

Klaus Welle

Ulrike Lunacek

Generalsekreterare

vice talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Crowley, Kukan, Le Pen Jean-Marie, Liberadzki, Picierno, Quisthoudt-Rowohl, Ruohonen-Lerner, Taylor, Winkler Hermann, Woolfe, Żółtek

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy