Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2015 - Στρασβούργο

5. Νομοθεσία της ΕΕ για τις υποθήκες και τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα υψηλού κινδύνου: η περίπτωση της Ισπανίας (πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000088/2015) που κατέθεσε η Cecilia Wikström, επιτροπή PETI, προς την Επιτροπή: Ευρωπαϊκή νομοθεσία για τις υποθήκες και τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα υψηλού κινδύνου: η περίπτωση της Ισπανίας (2015/2740(RSP)) (B8-0755/2015)

Η συζήτηση διεξήχθη στις 5 Οκτωβρίου 2015 (σημείο 12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 5.10.2015).

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Επιτροπής PETI, σχετικά με την ισπανική νομοθεσία για τις υποθήκες και τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα υψηλού κινδύνου, βάσει των αναφορών που ελήφθησαν (2015/2740(RSP)) (B8-0987/2015).

Ψηφοφορία: σημείο 9.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 8.10.2015.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου