Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/0264(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0266/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0266/2015

Συζήτηση :

PV 07/10/2015 - 16
CRE 07/10/2015 - 16

Ψηφοφορία :

PV 08/10/2015 - 9.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0346

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2015 - Στρασβούργο

9.5. Yπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά και την τροποποίηση των οδηγιών 2002/65/ΕΚ, 2013/36/ΕΕ και 2009/110/EΚ και την κατάργηση της οδηγίας 2007/64/ΕΚ [COM(2013)0547 - C7-0230/2013 - 2013/0264(COD)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Antonio Tajani (A8-0266/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P8_TA(2015)0346)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0346)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου