Показалец 
Протокол
PDF 332kWORD 324k
Четвъртък, 8 октомври 2015 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Равни възможности и равно третиране на мъжете и жените в областта на заетостта и професиите (разискване)
 3.Прилагане на член 20, параграф 2 от Директивата за услугите и член 8, параграф 3 от Директивата за правата на потребителите (разискване)
 4.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  
4.1.Централноафриканска република
  
4.2.Положението в Тайланд
  
4.3.Масово разселване на деца в Нигерия в резултат на нападения на Боко Харам
  
4.4.Случаят на Али Мохамед ал-Нимр
 5.Законодателството в областта на ипотеките и рисковите финансови инструменти в ЕС: случаят на Испания (внесено предложение за резолюция)
 6.Смъртното наказание (внесени предложения за резолюция)
 7.Одобряване на протокола от предишното заседание
 8.Позиции на Съвета на първо четене
 9.Време за гласуване
  
9.1.Централноафриканска република (гласуване)
  
9.2.Положението в Тайланд (гласуване)
  
9.3.Масово разселване на деца в Нигерия в резултат на нападения на Боко Харам (гласуване)
  
9.4.Случаят на Али Мохамед ал-Нимр (гласуване)
  
9.5.Платежните услуги на вътрешния пазар ***I (гласуване)
  
9.6.Законодателството в областта на ипотеките и рисковите финансови инструменти в ЕС: случаят на Испания (гласуване)
  
9.7.Смъртното наказание (гласуване)
  
9.8.Извлечени поуки от бедствието с червения шлам пет години след аварията в Унгария (гласуване)
  
9.9.Подновяване на Плана за действие на ЕС относно равенството между половете и овластяването на жените при сътрудничеството за развитие (гласуване)
  
9.10.Равни възможности и равно третиране на мъжете и жените в областта на заетостта и професиите (гласуване)
 10.Обяснениe на вот
 11.Поправки на вот и намерения за гласуване
 12.Внесени документи
 13.Петиции
 14.Решения относно някои документи
 15.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 16.График на следващите заседания
 17.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ioan Mircea PAŞCU
Заместник-председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 8.30 ч.


2. Равни възможности и равно третиране на мъжете и жените в областта на заетостта и професиите (разискване)

Доклад относно прилагането на Директива 2006/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. за прилагането на принципа на равните възможности и равното третиране на мъжете и жените в областта на заетостта и професиите [2014/2160(INI)] - Комисия по правата на жените и равенството между половете. Докладчик: Anna Záborská (A8-0213/2015)

Anna Záborská представи доклада.

Изказа се Christos Stylianides (член на Комисията).

Изказаха се: Vilija Blinkevičiūtė (докладчик по становището на комисията EMPL), Constance Le Grip, от името на групата PPE, Inés Ayala Sender, от името на групата S&D, Jadwiga Wiśniewska, от името на групата ECR, Catherine Bearder, от името на групата ALDE, Inês Cristina Zuber, от името на групата GUE/NGL, Karima Delli, от името на групата Verts/ALE, Daniela Aiuto, от името на групата EFDD, Marie-Christine Arnautu, от името на групата ENF, Krisztina Morvai, независим член на ЕП, Anna Maria Corazza Bildt, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Anna Hedh, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от John Stuart Agnew, Beatrix von Storch, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bill Etheridge, Lidia Senra Rodríguez, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Paul Nuttall, Louise Bours, Lampros Fountoulis, Angelika Niebler, Marc Tarabella, Jana Žitňanská, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Lampros Fountoulis, Tania González Peñas, Sotirios Zarianopoulos, Dubravka Šuica, Andrea Cozzolino и Rosa Estaràs Ferragut, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от José Blanco López.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Alessandra Mussolini, José Blanco López, Ruža Tomašić, Филиз Хюсменова, Maria Grapini, Notis Marias, Ivan Jakovčić и Nicola Caputo.

Изказаха се: Christos Stylianides и Anna Záborská.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.10 от протокола от 8.10.2015 г.


3. Прилагане на член 20, параграф 2 от Директивата за услугите и член 8, параграф 3 от Директивата за правата на потребителите (разискване)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000083/2015), зададен от Evelyne Gebhardt, от името на групата S&D, и Andreas Schwab, от името на групата PPE към Комисията: Прилагане на член 20, параграф 2 от Директивата за услугите и член 8, параграф 3 от Директивата за правата на потребителите (2015/2881(RSP)) (B8-0754/2015)

Evelyne Gebhardt и Andreas Schwab развиха въпроса.

Christos Stylianides (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се: Olga Sehnalová, от името на групата S&D, Dita Charanzová, от името на групата ALDE, и Patrick O'Flynn, от името на групата EFDD.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Maria Grapini, Notis Marias, Ivan Jakovčić и Nicola Caputo.

Изказа се Christos Stylianides.

Разискването приключи.


4. Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)

(Относно заглавията и авторите на предложенията за резолюции, вж.: точка 2 от протокола от 6.10.2015 г.)


4.1. Централноафриканска република

Предложения за резолюция B8-1000/2015, B8-1009/2015, B8-1010/2015, B8-1011/2015, B8-1014/2015, B8-1016/2015 и B8-1019/2015 (2015/2874(RSP))

Anna Elżbieta Fotyga, Louis Michel, Ignazio Corrao, Pier Antonio Panzeri, Tunne Kelam, Judith Sargentini и Marie-Christine Vergiat представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Bogdan Brunon Wenta, от името на групата PPE, Gilles Pargneaux, от името на групата S&D, и Lidia Senra Rodríguez, от името на групата GUE/NGL.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić и Fabio Massimo Castaldo.

Изказа се Christos Stylianides (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.1 от протокола от 8.10.2015 г.


4.2. Положението в Тайланд

Предложения за резолюция B8-1002/2015, B8-1012/2015, B8-1013/2015, B8-1015/2015, B8-1017/2015, B8-1018/2015 и B8-1021/2015 (2015/2875(RSP))

Ryszard Czarnecki, Cecilia Wikström, Ignazio Corrao и Pier Antonio Panzeri представиха предложенията за резолюции.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ildikó GÁLL-PELCZ
Заместник-председател

Barbara Lochbihler, Jeroen Lenaers и Tania González Peñas представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Cristian Dan Preda, от името на групата PPE, Anneliese Dodds, от името на групата S&D, Heidi Hautala, от името на групата Verts/ALE, Csaba Sógor, Josef Weidenholzer и Stanislav Polčák.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Marc Tarabella, Notis Marias, Franz Obermayr и Doru-Claudian Frunzulică.

Изказа се Christos Stylianides (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.2 от протокола от 8.10.2015 г.

(Заседанието се прекъсна за няколко минути.)


4.3. Масово разселване на деца в Нигерия в резултат на нападения на Боко Харам

Предложения за резолюция B8-1003/2015, B8-1020/2015, B8-1023/2015, B8-1024/2015, B8-1027/2015, B8-1029/2015 и B8-1031/2015 (2015/2876(RSP))

Mark Demesmaeker, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ignazio Corrao, Pier Antonio Panzeri, Maria Heubuch, Santiago Fisas Ayxelà и Lola Sánchez Caldentey представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Seán Kelly, от името на групата PPE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Paul Rübig, Elena Valenciano, от името на групата S&D, Bas Belder, от името на групата ECR, Hilde Vautmans, от името на групата ALDE, Franz Obermayr, от името на групата ENF, Krzysztof Hetman, Kazimierz Michał Ujazdowski и Anna Maria Corazza Bildt.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jiří Pospíšil, Marek Jurek, Doru-Claudian Frunzulică, Илхан Кючюк, Fabio Massimo Castaldo, Marijana Petir, Notis Marias и Davor Ivo Stier.

Изказа се Christos Stylianides (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.3 от протокола от 8.10.2015 г.


4.4. Случаят на Али Мохамед ал-Нимр

Предложения за резолюция B8-0997/2015, B8-1004/2015, B8-1022/2015, B8-1025/2015, B8-1026/2015, B8-1028/2015, B8-1030/2015 и B8-1032/2015 (2015/2883(RSP))

Aymeric Chauprade, Charles Tannock, Frédérique Ries, Ignazio Corrao, Richard Howitt, Tomáš Zdechovský, Marie-Christine Vergiat и Pascal Durand представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Jiří Pospíšil, от името на групата PPE, Ana Gomes, от името на групата S&D, Mark Demesmaeker, от името на групата ECR, Pavel Telička, от името на групата ALDE, Patrick Le Hyaric, от името на групата GUE/NGL, и Elena Valenciano.

Изказа се Christos Stylianides (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.4 от протокола от 8.10.2015 г.


5. Законодателството в областта на ипотеките и рисковите финансови инструменти в ЕС: случаят на Испания (внесено предложение за резолюция)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000088/2015), зададен от Cecilia Wikström, комисия PETI, към Комисията: Законодателството относно ипотеките и рисковите финансови инструменти в ЕС: случаят на Испания (2015/2740(RSP)) (B8-0755/2015)

Разискването се състоя на 5 октомври 2015 г. (точка 12 от протокола от 5.10.2015 г.).

Предложение за резолюция, внесено на основание член 128, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Cecilia Wikström, от името на комисията PETI, по отношение на законодателството относно ипотеките и рисковите финансови инструменти в Испания (въз основа на получени петиции) (2015/2740(RSP)) (B8-0987/2015).

Гласуване: точка 9.6 от протокола от 8.10.2015 г.


6. Смъртното наказание (внесени предложения за резолюция)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000103/2015), зададен от Elena Valenciano, от името на комисията AFET, към Съвета: Смъртното наказание (2015/2879(RSP)) (B8-0761/2015)

Разискването се състоя на 6 октомври 2015 г. (точка 13 от протокола от 6.10.2015 г.).

Предложения за резолюции, внесени на основание член 128, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Barbara Lochbihler, Igor Šoltes, Heidi Hautala, Molly Scott Cato, Davor Škrlec, Ulrike Lunacek, Jean Lambert, Ernest Urtasun, Michèle Rivasi и Bodil Valero, от името на групата Verts/ALE, относно смъртното наказание 2015/2879(RSP) (B8-0998/2015);

—   Charles Tannock, Bernd Lucke, Ulrike Trebesius, Bernd Kölmel, Hans-Olaf Henkel, Joachim Starbatty, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić и Beatrix von Storch, от името на групата ECR, относно смъртното наказание 2015/2879(RSP) (B8-0999/2015);

—   Cristian Dan Preda, Therese Comodini Cachia, Andrej Plenković, László Tőkés, Davor Ivo Stier, Miroslav Mikolášik, David McAllister, Dubravka Šuica, Michael Gahler, Patricija Šulin, Luděk Niedermayer, Adam Szejnfeld, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Ivana Maletić, Jaromír Štětina, Roberta Metsola, Michaela Šojdrová, Anna Maria Corazza Bildt, Milan Zver, Francisco José Millán Mon, Jiří Pospíšil, Ramón Luis Valcárcel Siso и Lara Comi, от името на групата PPE, относно смъртното наказание 2015/2879(RSP) (B8-1001/2015);

—   Ignazio Corrao, Marco Zullo и Fabio Massimo Castaldo, от името на групата EFDD, относно смъртното наказание 2015/2879(RSP) (B8-1005/2015);

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Неджми Али, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Juan Carlos Girauta Vidal, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Anneli Jäätteenmäki, Kaja Kallas, Илхан Кючюк, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans и Cecilia Wikström, от името на групата ALDE, относно смъртното наказание 2015/2879(RSP) (B8-1006/2015);

—   Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Malin Björk, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Sabine Lösing, Eleonora Forenza, Fabio De Masi, Lola Sánchez Caldentey, Josu Juaristi Abaunz, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Takis Hadjigeorgiou и Sofia Sakorafa, от името на групата GUE/NGL, относно смъртното наказание 2015/2879(RSP) (B8-1007/2015);

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Ana Gomes, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Theresa Griffin, Roberto Gualtieri, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Olle Ludvigsson, Andrejs Mamikins, Louis-Joseph Manscour, David Martin, Edouard Martin, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Момчил Неков, Norbert Neuser, Konstantinos Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Daniele Viotti и Boris Zala, от името на групата S&D, относно смъртното наказание 2015/2879(RSP) (B8-1008/2015).

Гласуване: точка 9.7 от протокола от 8.10.2015 г.


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ulrike LUNACEK
Заместник-председател

Изказа се Inês Cristina Zuber, която се обяви против новата процедура относно въпросите с искане за писмен отговор (член 130 от Правилника за дейността на ЕП) (председателят отговори, че тази процедура е в резултат от решение, взето на пленарно заседание).

7. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.


8. Позиции на Съвета на първо четене

Председателят обяви, на основание член 64, параграф 1 от Правилника за дейността, че е получила от страна на Съвета следните позиции, придружени от мотивите за тяхното приемане, както и позицията на Комисията относно:

- Позиция на Съвета на първо четене с оглед приемането на директива на Европейския парламент и на Съвета относно пакетните туристически пътувания и свързаните пътнически услуги, за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 90/314/ЕИО на Съвета (09173/3/2015 - C8-0281/2015 – 2013/0246(COD) – 11257/1/2015 – COM(2015)0493)

Разглеждане в комисия: водеща: IMCO

- Позиция на Съвета на първо четене с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на мерки относно достъпа до отворен интернет и за изменение на Директива 2002/22/ЕО относно универсалната услуга и правата на потребителите във връзка с електронните съобщителни мрежи и услуги и на Регламент (ЕС) № 531/2012 относно роуминга в обществени мобилни съобщителни мрежи в рамките на Съюза (10788/2/2015 - C8-0294/2015 – 2013/0309(COD) – 12279/2015 – COM(2015)0489)

Разглеждане в комисия: водеща: ITRE

Срокът от три месеца, с който Парламентът разполага, за да се произнесе, започва да тече от утре, 9 октомври 2015 г.


9. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


9.1. Централноафриканска република (гласуване)

Предложения за резолюция B8-1000/2015, B8-1009/2015, B8-1010/2015, B8-1011/2015, B8-1014/2015, B8-1016/2015 и B8-1019/2015 (2015/2874(RSP))

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-1000/2015

(за замяна на B8-1000/2015, B8-1009/2015, B8-1010/2015, B8-1011/2015, B8-1014/2015 и B8-1016/2015):

внесено от следните членове на ЕП:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Elmar Brok, David McAllister, Patricija Šulin, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Francesc Gambús, Maurice Ponga, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Davor Ivo Stier, Stanislav Polčák, Barbara Kudrycka, Tomáš Zdechovský, Therese Comodini Cachia, Giovanni La Via, Monica Macovei, Andrej Plenković, Marijana Petir, József Nagy, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Jeroen Lenaers, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Anna Záborská, Jaromír Štětina, Adam Szejnfeld, Ramona Nicole Mănescu, Lara Comi, Мария Габриел, László Tőkés, Inese Vaidere, Elisabetta Gardini, Thomas Mann, Barbara Matera, Dubravka Šuica и Ivana Maletić, от името на групата PPE;

—   Norbert Neuser, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Ana Gomes, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nicola Caputo, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Maria Grapini, Theresa Griffin, Enrique Guerrero Salom, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, David Martin, Edouard Martin, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Момчил Неков, Péter Niedermüller, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Flavio Zanonato и Damiano Zoffoli, от името на групата S&D;

—   Mark Demesmaeker, Beatrix von Storch и Raffaele Fitto, от името на групата ECR;

—   Marielle de Sarnez, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Juan Carlos Girauta Vidal, Илхан Кючюк, Urmas Paet, Frédérique Ries, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Филиз Хюсменова, Nathalie Griesbeck, Неджми Али, Philippe De Backer, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Javier Nart, Jozo Radoš, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Marian Harkin и Valentinas Mazuronis, от името на групата ALDE;

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Tamás Meszerics, Davor Škrlec и Igor Šoltes, от името на групата Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Laura Ferrara и Rolandas Paksas, от името на групата EFDD.

приема се (P8_TA(2015)0342)

(Предложението за резолюция B8-1019/2015 отпада.)


9.2. Положението в Тайланд (гласуване)

Предложения за резолюция B8-1002/2015, B8-1012/2015, B8-1013/2015, B8-1015/2015, B8-1017/2015, B8-1018/2015 и B8-1021/2015 (2015/2875(RSP))

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-1002/2015

(за замяна на B8-1002/2015, B8-1012/2015, B8-1013/2015, B8-1015/2015, B8-1017/2015, B8-1018/2015 и B8-1021/2015):

внесено от следните членове на ЕП:

—   Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Elmar Brok, Tunne Kelam, David McAllister, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Davor Ivo Stier, Stanislav Polčák, Barbara Kudrycka, Tomáš Zdechovský, Therese Comodini Cachia, Giovanni La Via, Monica Macovei, Andrej Plenković, Marijana Petir, József Nagy, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jaromír Štětina, Adam Szejnfeld, Ramona Nicole Mănescu, Lara Comi, László Tőkés, Elisabetta Gardini, Thomas Mann, Roberta Metsola, Barbara Matera, Francisco José Millán Mon, Dubravka Šuica и Ivana Maletić, от името на групата PPE;

—   Josef Weidenholzer, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Paul Brannen, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Anneliese Dodds, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Maria Grapini, Theresa Griffin, Enrique Guerrero Salom, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, David Martin, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Момчил Неков, Norbert Neuser, Péter Niedermüller, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez Piñero Fernández, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Glenis Willmott, Flavio Zanonato и Damiano Zoffoli, от името на групата S&D;

—   Mark Demesmaeker, Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, Raffaele Fitto и Ангел Джамбазки, от името на групата ECR;

—   Cecilia Wikström, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Juan Carlos Girauta Vidal, Илхан Кючюк, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Nathalie Griesbeck, Неджми Али, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Ivan Jakovčić, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Javier Nart, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Marian Harkin и Valentinas Mazuronis, от името на групата ALDE;

—   Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis и Lola Sánchez, от името на групата GUE/NGL;

—   Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Davor Škrlec и Bronis Ropė, от името на групата Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo и Marco Zanni, от името на групата EFDD.

приема се (P8_TA(2015)0343)


9.3. Масово разселване на деца в Нигерия в резултат на нападения на Боко Харам (гласуване)

Предложения за резолюция B8-1003/2015, B8-1020/2015, B8-1023/2015, B8-1024/2015, B8-1027/2015, B8-1029/2015 и B8-1031/2015 (2015/2876(RSP))

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-1003/2015

(за замяна на B8-1003/2015, B8-1020/2015, B8-1023/2015, B8-1024/2015, B8-1027/2015, B8-1029/2015 и B8-1031/2015):

внесено от следните членове на ЕП:

—   Cristian Dan Preda, Santiago Fisas Ayxelà, Elmar Brok, Jeroen Lenaers, Tunne Kelam, David McAllister, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Francesc Gambús, Maurice Ponga, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Davor Ivo Stier, Stanislav Polčák, Barbara Kudrycka, Tomáš Zdechovský, Therese Comodini Cachia, Giovanni La Via, Monica Macovei, Andrej Plenković, Marijana Petir, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Anna Záborská, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Adam Szejnfeld, Ramona Nicole Mănescu, Lara Comi, Мария Габриел, László Tőkés, Krzysztof Hetman, Kinga Gál, Inese Vaidere, Anna Maria Corazza Bildt, Elisabetta Gardini, Thomas Mann, Barbara Matera, Dubravka Šuica и Ivana Maletić, от името на групата PPE;

—   Josef Weidenholzer, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Paul Brannen, Nicola Caputo, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Paolo De Castro, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Maria Grapini, Theresa Griffin, Enrique Guerrero Salom, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, David Martin, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Момчил Неков, Norbert Neuser, Péter Niedermüller, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Elena Valenciano и Julie Ward, от името на групата S&D;

—   Charles Tannock и Mark Demesmaeker, от името на групата ECR;

—   Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, Juan Carlos Girauta Vidal, Илхан Кючюк, Urmas Paet, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Филиз Хюсменова, Nathalie Griesbeck, Неджми Али, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Ivan Jakovčić, Kaja Kallas, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Javier Nart, Jozo Radoš, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Marian Harkin, Valentinas Mazuronis и Petr Ježek, от името на групата ALDE;

—   Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric и Younous Omarjee от името на групата GUE/NGL;

—   Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Igor Šoltes, Bronis Ropė и Bodil Valero, от името на групата Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara и Rolandas Paksas, от името на групата EFDD.

приема се (P8_TA(2015)0344)


9.4. Случаят на Али Мохамед ал-Нимр (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0997/2015, B8-1004/2015, B8-1022/2015, B8-1025/2015, B8-1026/2015, B8-1028/2015, B8-1030/2015 и B8-1032/2015 (2015/2883(RSP))

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0997/2015

(за замяна на B8-0997/2015, B8-1004/2015, B8-1022/2015, B8-1025/2015, B8-1028/2015, B8-1030/2015 и B8-1032/2015):

внесено от следните членове на ЕП:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, Santiago Fisas Ayxelà, Jeroen Lenaers, Tunne Kelam, David McAllister, Patricija Šulin, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Francesc Gambús, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Davor Ivo Stier, Stanislav Polčák, Barbara Kudrycka, Therese Comodini Cachia, Giovanni La Via, Monica Macovei, Andrej Plenković, Marijana Petir, József Nagy, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Anna Záborská, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Adam Szejnfeld, Ramona Nicole Mănescu, Lara Comi, László Tőkés, Krzysztof Hetman, Thomas Mann, Roberta Metsola, Barbara Matera, Dubravka Šuica и Ivana Maletić, от името на групата PPE;

—   Josef Weidenholzer, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Paul Brannen, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Anneliese Dodds, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Maria Grapini, Theresa Griffin, Enrique Guerrero Salom, Jytte Guteland, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, David Martin, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Момчил Неков, Péter Niedermüller, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato и Damiano Zoffoli, от името на групата S&D;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Joachim Starbatty, Ulrike Trebesius, Hans-Olaf Henkel, Bernd Kölmel, Bernd Lucke, Ангел Джамбазки, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Marcus Pretzell, Beatrix von Storch, Zdzisław Krasnodębski и Branislav Škripek, от името на групата ECR;

—   Frédérique Ries, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, Juan Carlos Girauta Vidal, Илхан Кючюк, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Pavel Telička, Филиз Хюсменова, Nathalie Griesbeck, Неджми Али, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Ivan Jakovčić, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Javier Nart, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Marian Harkin, Valentinas Mazuronis и Petr Ježek, от името на групата ALDE;

—   Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Sofia Sakorafa, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou и Lola Sánchez Caldentey, от името на групата GUE/NGL;

—   Bronis Ropė, от името на групата Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo и Rolandas Paksas, от името на групата EFDD;

—   Aymeric Chauprade, от името на групата ENF.

приема се (P8_TA(2015)0345)


9.5. Платежните услуги на вътрешния пазар ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно платежните услуги във вътрешния пазар, за изменение на директиви 2002/65/ЕО, 2013/36/ЕС и 2009/110/ЕО и за отмяна на Директива 2007/64/ЕО [COM(2013)0547 - C7-0230/2013 - 2013/0264(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Antonio Tajani (A8-0266/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ

одобрено във вида, в който е изменено (P8_TA(2015)0346)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2015)0346)


9.6. Законодателството в областта на ипотеките и рисковите финансови инструменти в ЕС: случаят на Испания (гласуване)

Предложение за резолюция B8- 0987/2015 (2015/2740(RSP))

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2015)0347)


9.7. Смъртното наказание (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0998/2015, B8-0999/2015, B8-1001/2015, B8-1005/2015, B8-1006/2015, B8-1007/2015 и B8-1008/2015 (2015/2879(RSP))

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0998/2015

(за замяна на B8-0998/2015, B8-0999/2015, B8-1001/2015, B8-1006/2015, B8-1007/2015 и B8-1008/2015):

внесено от следните членове на ЕП:

—   Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, Therese Comodini Cachia, Andrej Plenković, László Tőkés, Davor Ivo Stier, Miroslav Mikolášik, David McAllister, Dubravka Šuica, Michael Gahler, Patricija Šulin, Luděk Niedermayer, Adam Szejnfeld, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Ivana Maletić, Jaromír Štětina, Roberta Metsola, Michaela Šojdrová, Claude Rolin, Jiří Pospíšil, Milan Zver, Francisco José Millán Mon, Anna Maria Corazza Bildt, Lara Comi, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Elmar Brok и Ramón Luis Valcárcel Siso, от името на групата PPE;

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Ana Gomes, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Anneliese Dodds, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Neena Gill, Maria Grapini, Enrique Guerrero Salom, Jytte Guteland, Cătălin Sorin Ivan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Marlene Mizzi, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Péter Niedermüller, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Patrizia Toia и Julie Ward, от името на групата S&D;

—   Mark Demesmaeker, Joachim Starbatty, Bernd Lucke, Hans-Olaf Henkel, Bernd Kölmel, Ulrike Trebesius, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Marcus Pretzell, Beatrix von Storch, Charles Tannock и Branislav Škripek, от името на групата ECR;

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Неджми Али, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Juan Carlos Girauta Vidal, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Anneli Jäätteenmäki, Kaja Kallas, Илхан Кючюк, Alexander Graf Lambsdorff, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans и Cecilia Wikström, от името на групата ALDE;

—   Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Eleonora Forenza, Curzio Maltese, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis и Takis Hadjigeorgiou, от името на групата GUE/NGL;

—   Barbara Lochbihler, Alyn Smith, Davor Škrlec, Igor Šoltes, Bodil Valero, Ernest Maragall, Klaus Buchner, Ernest Urtasun и Jean Lambert от името на групата Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi и Daniela Aiuto.

приема се (P8_TA(2015)0348)

(Предложението за резолюция B8-1005/2015 отпада.)


9.8. Извлечени поуки от бедствието с червения шлам пет години след аварията в Унгария (гласуване)

Предложение за резолюция B8-0989/2015 (2015/2879(RSP))

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2015)0349)


9.9. Подновяване на Плана за действие на ЕС относно равенството между половете и овластяването на жените при сътрудничеството за развитие (гласуване)

Предложение за резолюция B8-0988/2015 (2015/2754(RSP))

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2015)0350)

Изказвания

Linda McAvan предложи устно изменение към параграф 2, което беше прието.


9.10. Равни възможности и равно третиране на мъжете и жените в областта на заетостта и професиите (гласуване)

Доклад относно прилагането на Директива 2006/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. за прилагането на принципа на равните възможности и равното третиране на мъжете и жените в областта на заетостта и професиите [2014/2160(INI)] - Комисия по правата на жените и равенството между половете. Докладчик: Anna Záborská (A8-0213/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2015)0351)

(Заседанието се прекъсна за няколко минути.)


10. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения по смисъла на член 183 от Правилника за дейността се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Доклад Antonio Tajani - A8-0266/2015

Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák, Seán Kelly и Jiří Pospíšil

Законодателството в областта на ипотеките и рисковите финансови инструменти в ЕС: случаят на Испания (B8-0987/2015)

Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins и Stanislav Polčák

Смъртното наказание (RC-B8-0998/2015)

Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Seán Kelly, Monica Macovei и Michaela Šojdrová

Извлечени поуки от бедствието с червения шлам пет години след аварията в Унгария (B8-0989/2015)
Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins и Zoltán Balczó

Подновяване на Плана за действие на ЕС относно равенството между половете и овластяването на жените при сътрудничеството за развитие (B8-0988/2015)
Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins и Seán Kelly

Доклад Anna Záborská - A8-0213/2015
Michaela Šojdrová, Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins, Jill Seymour и Seán Kelly


11. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата на ЕП Europarl - „Пленарни заседания“, „Гласувания“, „Резултати от различните гласувания“ (Налични резултати от поименните гласувания), както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.


12. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от Съвета и Комисията

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизиране на Инструмента за гъвкавост за незабавни бюджетни мерки по европейската програма за миграцията (COM(2015)0486 - C8-0292/2015 - 2015/2253(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

LIBE

- Препоръка за решение на Съвета за присъединяването на Хърватия към Конвенцията от 26 юли 1995г., съставена на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, за защита на финансовите интереси на Европейските общности, Протокола от 27 септември 1996г., съставен на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, към Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности, Протокола от 29 ноември 1996г., съставен на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, за тълкуване чрез преюдициални заключения от Съда на Европейските общности на Конвенцията за защитата на финансовите интереси на Европейските общности и Втория протокол от 19 юни 1997г., съставен на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, към Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности (COM(2015)0458 - C8-0296/2015 – 2015/0210(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

CONT

2) от членове на Парламента, предложения за резолюция (член 133 от Правилника за дейността)

- Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Janice Atkinson, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Aymeric Chauprade, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Barbara Kappel, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Vicky Maeijer, Dominique Martin, Georg Mayer, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Franz Obermayr, Florian Philippot, Matteo Salvini, Jean-Luc Schaffhauser, Olaf Stuger, Mylène Troszczynski, Harald Vilimsky Marcel de Graaff. Предложение за резолюция относно дискриминацията спрямо независимите членове на Европейския парламент (B8-0506/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFCO

- Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Marine Le Pen, Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно отразяването в законодателен акт на европейските граждански инициативи (ЕГИ) и преразглеждането на критериите за допустимост (B8-0743/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFCO

подпомагаща :

PETI

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно искането за намеса на ЕС в подкрепа на жертвите на лекарството „Талидомид“ (B8-0749/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно младежката безработица (B8-0823/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно непредоставянето на външни изпълнители на надзорните функции на Комисията в областта на конкуренцията и вътрешния пазар (B8-0824/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

подпомагаща :

IMCO

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно необходимостта да се упражнява надзор върху гръцкия приватизационен план (B8-0825/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

подпомагаща :

TRAN

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно укрепването и гарантирането на сигурността по външните граници на ЕС с оглед на разрешаването от страна на Бившата югославска република Македония (БЮРМ) на преминаването на незаконни мигранти (B8-0826/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно необходимостта от възпоменание на варварски убития от Даиш проф. Калед ал Асад (B8-0827/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно необходимостта от преразглеждане и увеличаване на броя на търсещите убежище, посочен в плана за преразпределение (B8-0828/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно необходимостта от засилване на сигурността във влаковете след атентата в „Талис“ (B8-0829/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно британската икономика, която продължава да расте повече от прогнозите извън еврозоната (B8-0830/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно спада с над 3% на доходите на италианците през последните пет години (B8-0831/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

подпомагаща :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно приема на незаконни имигранти и изискването останалите държави — членки на ЕС, да поемат своите отговорности, тъй като Италия е на границата на своите възможности (B8-0867/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно изискването за премахване на регламента „Дъблин“, който е едно юридическо извращение (B8-0868/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно окончателната забрана на анатоцизма (B8-0869/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

подпомагаща :

IMCO

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно правата и закрилата на възрастните хора (B8-0870/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно необходимостта Комисията да предприеме мерки за подкрепа на износа на ЕС, засегнат от руското ембарго и от кризата в Китай (B8-0871/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно подкрепата на единния европейски номер за изчезнали малолетни и непълнолетни лица (B8-0877/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно споразумението между ЕС и Виетнам в ущърб на италианския ориз (B8-0881/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

подпомагаща :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно увеличението на данъците в Италия с 38,6% между 2000 и 2014 г. (B8-0882/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно борбата с явлението на изчезналите малолетни и непълнолетни лица в Италия и в Европа (B8-0883/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно подпомагането на производството на маслиново масло в Италия (B8-0884/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

подпомагаща :

INTA

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно спадането със 72% за периода 2011 - 2014 г. на сключването на заеми за покупка на жилище (B8-0885/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно изискването ЕС да преосмисли позицията си спрямо Сирия (B8-0886/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно необходимостта от насърчаване на радикални решения на миграционната криза (B8-0887/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

AFET

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно стагнацията на потреблението на домакинствата в Италия (B8-0888/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно необходимостта от предприемане на действия за съответно намаляване на цената на бензина (B8-0889/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно извънредното положение с имиграцията: Лондон възнамерява да преразгледа отношенията си с ЕС заради неудържимия натиск (B8-0890/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно Вишеградската група: отказ от системата на разпределение чрез квоти на нелегалните имигранти - Италия оставена да се справя сама с извънредното положение (B8-0891/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

AFET

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно смъртта на малкия Айлан: позорно мародерство, разигравано от политици и медии (B8-0892/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

CULT

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно по-ефикасна намеса срещу спада на заетостта в Италия (B8-0893/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно областта Фриули Венеция Джулия — северната Лампедуза (B8-0894/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

AFET

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно необходимостта от наблюдение на балканския път и придаването на сигурен и непропусклив характер на външните граници на ЕС (B8-0895/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

AFET

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно срещата на най-високо равнище на държавите от Западните Балкани: отсъствие на осезаеми резултати по отношение на имиграцията (B8-0896/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

AFET

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно борбата с тероризма в социалните медии (B8-0897/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

ITRE

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно епидемията на дихателен синдром на Далечния Изток в Южна Корея (B8-0898/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно воденето на по-ефективна борба срещу чуждестранните бойци (foreign fighters) (B8-0899/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

подпомагаща :

LIBE

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно прилагането на максимален размер на данъчното облагане на горивата в държавите членки (B8-0900/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно необходимостта да се противодейства на експлоатацията и на социалния дъмпинг в сектора на товарния автомобилен транспорт (B8-0901/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

подпомагаща :

TRAN

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно по-ефективна политика за включване, насочена към млади хора на възраст под 30 години (B8-0902/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

CULT

подпомагаща :

EMPL

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно явлението паралелен износ на лекарства (B8-0903/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

подпомагаща :

ENVI

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно изключване на уреждането на спорове между инвеститор и държава (УСИД) (B8-0904/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно необходимостта да се осигурят центрове за временно настаняване и разпределение в Северна Африка (B8-0905/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

AFET

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно молбите за предоставяне на убежище, приемани директно в управляваните от ООН бежански лагери, така че Европа да възприеме британския модел (B8-0906/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

AFET

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно Обединеното кралство: референдум за излизане от Европейския съюз (B8-0907/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFCO

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно предвиждането на ЕЦБ за спад на БВП в еврозоната (B8-0908/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

подпомагаща :

INTA

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно кризата с имиграцията: условията, наложени от ЕС на Италия, са несправедливи и незаконни (B8-0909/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно декларацията на ООН: четири милиона сирийски бежанци са готови да заминат за Европа (B8-0910/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

подпомагаща :

LIBE

- Dominique Bilde, Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно проекта за създаване на пост министър на финансите на еврозоната (B8-0911/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Dominique Bilde, Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно нестабилността на финансовите пазари и инертността на международната търговия (B8-0912/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

подпомагаща :

ECON

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно клаузата за неучастие: недопустимост на последното предложение на Комисията за разпределение на бежанци (B8-0913/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Dominique Bilde, Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно разходите за комуникация на Съюза и финансирането на мозъчни тръстове (B8-0915/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

CULT

подпомагаща :

AFCO

- Dominique Bilde, Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно последиците от прекомерното финансовизиране на икономиката (B8-0916/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Dominique Bilde, Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно последствията от увеличаването на броя на исканията за убежище (B8-0917/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

EMPL

- Dominique Bilde, Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно решенията на Комисията с цел решаване на селскостопанската криза (B8-0918/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

- Dominique Bilde, Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно последиците от китайската криза (B8-0919/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно създаването на Агенция за контрол на продуктите от непосредствена близост (B8-0922/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

AGRI

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно защитата на световното културно наследство в Сирия и Ирак (B8-0923/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

- Dominique Bilde, Mireille D'Ornano и Sophie Montel. Предложение за резолюция относно борбата срещу фалшифицирането на лекарствени продукти (B8-0924/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Dominique Bilde, Steeve Briois и Sophie Montel. Предложение за резолюция относно подкрепата за печатарската промишленост във Франция (B8-0925/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

подпомагаща :

ITRE

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно подкрепата за сектора на текстилната промишленост (B8-0926/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

подпомагаща :

ITRE, REGI

- Dominique Bilde, Steeve Briois и Sophie Montel. Предложение за резолюция относно борбата с рака на простатата (B8-0927/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно цифровизацията на промишленото производство (B8-0928/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

подпомагаща :

ITRE

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно положението на общата политика в областта на убежището и международната закрила (B8-0929/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно въздействието на „Гаранцията за младежта“ върху намаляването на младежката безработица (B8-0930/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

подпомагаща :

CULT

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно Сирия и необходимостта Европа да прeориентира своята външна политика в полза на правителството в Дамаск (B8-0931/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно принудителното връщане на нелегални имигранти (B8-0932/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Dominique Bilde, Steeve Briois и Sophie Montel. Предложение за резолюция относно по-голяма прозрачност в европейските институции (B8-0933/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFCO

подпомагаща :

JURI

- Dominique Bilde и Sophie Montel. Предложение за резолюция относно условията за отглеждане на свине и интензивното животновъдство (B8-0934/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

- Dominique Bilde и Sophie Montel. Предложение за резолюция относно подкрепата за сектора на свинско месо във Франция (B8-0935/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

подпомагаща :

EMPL, INTA

- Dominique Bilde и Sophie Montel. Предложение за резолюция относно всеобща забрана за внасяне в Европа на ловни трофеи от слонове (B8-0936/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно центровете за разпределение на нелегални имигранти в Италия (B8-0937/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

AFET

- Dominique Bilde, Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно забраната за агенциите за кредитен рейтинг да присъждат кредитен рейтинг на държавните дългове на държавите – членки на Европейския съюз (B8-0938/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Dominique Bilde, Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно подкрепата за сектора на сливите от сорта „мирабела“ в Лотарингия (B8-0939/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

- Dominique Bilde, Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно забраната за разширяване до 1 200 глави добитък на стопанство за интензивно отглеждане на млади бикове във Винтерсхаус (B8-0940/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

AGRI

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно създаването на фонд за улесняване на достъпа до образование на деца мигранти (B8-0941/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

BUDG

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно необходимостта Комисията да се ангажира за подобряване на качеството на живот на възрастните хора (B8-0942/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

- Dominique Bilde и Sophie Montel. Предложение за резолюция относно борбата с кибертормоза на младежи по мобилен телефон (B8-0943/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

CULT, ITRE

- Dubravka Šuica и Patricija Šulin. Предложение за резолюция относно хармонизирането на здравеопазването в ЕС (B8-0944/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

EMPL

- Dubravka Šuica и Patricija Šulin. Предложение за резолюция относно реформирането на здравните системи (B8-0948/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

EMPL

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно създаването на Агенция за контрол и каталогизиране на европейското археологическо наследство (B8-0949/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

CULT


13. Петиции

Изброените по-долу петиции, вписани в регистъра на посочените дати в съответствие с член 215, параграф 6 от Правилника за дейността, са изпратени на компетентната комисия:

6 октомври 2015 г.

(*) Име с поверителен характер

(*) (№ 0881/2015); (*) (№ 0882/2015); (*) (№ 0883/2015); (*) (№ 0884/2015); Ciro De Sio (№ 0885/2015); (*) (№ 0886/2015); (*) (№ 0887/2015); Ulla Tiainen (№ 0888/2015); (*) (№ 0889/2015); Manfred Becker (№ 0890/2015); (*) (№ 0891/2015); Jarl Christer de Lange (№ 0892/2015); (*) (№ 0893/2015); Jens Genzer (№ 0894/2015); (*) (№ 0895/2015); Flora Hansen (№ 0896/2015); (*) (№ 0897/2015); (*) (№ 0898/2015); (*) (№ 0899/2015); (*) (№ 0900/2015); Francesco Barnaba (№ 0901/2015); (*) (№ 0902/2015); (*) (№ 0903/2015); (*) (№ 0904/2015); (*) (№ 0905/2015); (*) (№ 0906/2015); (*) (№ 0907/2015); Fabian Knipper (№ 0908/2015); Jan-Erik Hansen (№ 0909/2015); (*) (№ 0910/2015); Justin Shard (№ 0911/2015); (*) (№ 0912/2015); (*) (№ 0913/2015); Philipp Schmagold (№ 0914/2015); José Ortega Ortega (№ 0915/2015); (*) (№ 0916/2015); (*) (№ 0917/2015); (*) (№ 0918/2015); (*) (№ 0919/2015); (*) (№ 0920/2015); (*) (№ 0921/2015); (*) (№ 0922/2015); (*) (№ 0923/2015); (*) (№ 0924/2015); (*) (№ 0925/2015); (*) (№ 0926/2015); Ilhan Kyuchyuk (№ 0927/2015); (*) (№ 0928/2015); (*) (№ 0929/2015); Joseph-Christos Kondylakis (№ 0930/2015); (*) (№ 0931/2015); (*) (№ 0932/2015); María Isabel Montegriffo (№ 0933/2015); (*) (№ 0934/2015); (*) (№ 0935/2015); (*) (№ 0936/2015); (*) (№ 0937/2015); (*) (№ 0938/2015); Jennifer Marklew (№ 0939/2015); (*) (№ 0940/2015); Evangelos Tsiompanidis (№ 0941/2015); (*) (№ 0942/2015); (*) (№ 0943/2015); (*) (№ 0944/2015); (*) (№ 0945/2015); (*) (№ 0946/2015); Jens Genzer (№ 0947/2015); (*) (№ 0948/2015); (*) (№ 0949/2015); (*) (№ 0950/2015); (*) (№ 0951/2015); (*) (№ 0952/2015); (*) (№ 0953/2015); Meenakshi Fernandes (№ 0954/2015); (*) (№ 0955/2015); (*) (№ 0956/2015); (*) (№ 0957/2015); (*) (№ 0958/2015); (*) (№ 0959/2015); (*) (№ 0960/2015).


14. Решения относно някои документи

Промени в сезирането на комисии

комисия INTA

- Прозрачност, отчетност и почтеност на институциите на ЕС (2015/2041(INI))
Разглеждане в комисия: водеща: : AFCO
подпомагаща: ENVI, JURI, CONT, LIBE, INTA

комисия LIBE

- Адекватност на законодателната рамка, свързана с правата на потребителите, в цифровото пространство (2015/2148(INI))
Разглеждане в комисия: водеща: : IMCO
подпомагаща: CULT, ITRE, LIBE, JURI

комисия TRAN

- Препоръки към Европейската комисия във връзка с преговорите относно Споразумението по търговията с услуги (2015/2233(INI))
Разглеждане в комисия: водеща: : INTA
подпомагаща: FEMM, DEVE, EMPL, ECON, LIBE, IMCO, TRAN, REGI

комисия IMCO

- Гражданскоправни норми за роботиката (2015/2103(INL))
Разглеждане в комисия: водеща: : JURI
подпомагаща: EMPL, ITRE, IMCO


15. Предаване на текстове, приети на настоящото заседание

В съответствие с член 192, параграф 2 от Правилника за дейността, протоколът от настоящото заседание и протоколът от вчерашното заседание ще бъдат предложени за одобрение от Парламента в началото на следващото заседание.

Със съгласието на Парламента, приетите текстове ще бъдат предадени незабавно на посочените адресати.


16. График на следващите заседания

Следващото заседание ще се състои на 14 октомври 2015 г.


17. Прекъсване на сесията

Сесията на Европейския парламент се прекъсва.

Заседанието беше закрито в 13.30 ч.

Klaus Welle

Martin Schulz

генерален секретар

председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Али, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Бареков, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Джамбазки, Eck, Ehler, Eickhout, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Габриел, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Girauta Vidal, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Хюсменова, Iglesias, in 't Veld, Йотова, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Ковачев, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kuhn, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Кючюк, Lamassoure, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Малинов, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Михайлова, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Неков, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Новаков, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Паунова, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Пирински, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Soru, Spinelli, Staes, Станишев, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Уручев, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Wiśniewska, Wojciechowski, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Извинени:

Crowley, Konečná, Kukan, Le Pen Jean-Marie, Liberadzki, Mosca, Patriciello, Picierno, Quisthoudt-Rowohl, Ruohonen-Lerner, Taylor, Winkler Iuliu, Woolfe, Żółtek

Правна информация - Политика за поверителност