Seznam 
Zápis
PDF 313kWORD 305k
Čtvrtek, 8. října 2015 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Rovné příležitosti a rovné zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání (rozprava)
 3.Provádění čl. 20 odst. 2 směrnice o službách a čl. 8. odst. 3 směrnice o právech spotřebitelů (rozprava)
 4.Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)
  4.1.Středoafrická republika
  4.2.Situace v Thajsku
  4.3.Hromadné přesídlování dětí v Nigérii jako důsledek útoků sekty Boko Haram
  4.4.Případ Alího Muhammada an-Nimra
 5.Právní předpisy v oblasti hypoték a rizikové finanční nástroje v EU: případ Španělska (předložený návrh usnesení)
 6.Trest smrti (předložené návrhy usnesení)
 7.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 8.Postoje Rady v 1. čtení
 9.Hlasování
  9.1.Středoafrická republika (hlasování)
  9.2.Situace v Thajsku (hlasování)
  9.3.Hromadné přesídlování dětí v Nigérii jako důsledek útoků sekty Boko Haram (hlasování)
  9.4.Případ Alího Muhammada an-Nimra (hlasování)
  9.5.Platební služby na vnitřním trhu ***I (hlasování)
  9.6.Právní předpisy v oblasti hypoték a rizikové finanční nástroje v EU: případ Španělska (hlasování)
  9.7.Trest smrti (hlasování)
  9.8.Poučení z nehody odkalovací nádrže v Maďarsku pět let po katastrofě (hlasování)
  9.9.Obnovení akčního plánu EU pro rovnost žen a mužů a pro posílení postavení žen v rámci rozvojové spolupráce (hlasování)
  9.10.Rovné příležitosti a rovné zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání (hlasování)
 10.Vysvětlení hlasování
 11.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 12.Předložení dokumentů
 13.Petice
 14.Rozhodnutí o určitých dokumentech
 15.Předání textů přijatých během zasedání
 16.Termíny příštích zasedání
 17.Přerušení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


ZÁPIS

ČTVRTEK 8. ŘÍJNA 2015

PŘEDSEDNICTVÍ: Ioan Mircea PAŞCU
místopředseda

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 8:30.


2. Rovné příležitosti a rovné zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání (rozprava)

Zpráva o uplatňování směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/54/ES ze dne 5. července 2006 o zavedení zásady rovných příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání [2014/2160(INI)] - Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. Zpravodajka: Anna Záborská (A8-0213/2015)

Anna Záborská uvedla zprávu.

Vystoupil Christos Stylianides (člen Komise).

Vystoupili: Vilija Blinkevičiūtė (navrhovatelka výboru EMPL), Constance Le Grip za skupinu PPE, Inés Ayala Sender za skupinu S&D, Jadwiga Wiśniewska za skupinu ECR, Catherine Bearder za skupinu ALDE, Inês Cristina Zuber za skupinu GUE/NGL, Karima Delli za skupinu Verts/ALE, Daniela Aiuto za skupinu EFDD, Marie-Christine Arnautu za skupinu ENF, Krisztina Morvai – nezařazená poslankyně, Anna Maria Corazza Bildt, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Anna Hedh, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil John Stuart Agnew, Beatrix von Storch, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Bill Etheridge, Lidia Senra Rodríguez, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Paul Nuttall, Louise Bours, Lampros Fountoulis, Angelika Niebler, Marc Tarabella, Jana Žitňanská, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Lampros Fountoulis, Tania González Peñas, Sotirios Zarianopoulos, Dubravka Šuica, Andrea Cozzolino a Rosa Estaràs Ferragut, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil José Blanco López.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Alessandra Mussolini, José Blanco López, Ruža Tomašić, Filiz Hyusmenova, Maria Grapini, Notis Marias, Ivan Jakovčić a Nicola Caputo.

Vystoupili: Christos Stylianides a Anna Záborská.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 9.10 zápisu ze dne 8.10.2015.


3. Provádění čl. 20 odst. 2 směrnice o službách a čl. 8. odst. 3 směrnice o právech spotřebitelů (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000083/2015), kterou pokládají Evelyne Gebhardt za skupinu S&D a Andreas Schwab za skupinu PPE Komisi: Provádění čl. 20 odst. 2 směrnice o službách a čl. 8 odst. 3 směrnice o právech spotřebitelů (2015/2881(RSP)) (B8-0754/2015)

Evelyne Gebhardt a Andreas Schwab rozvinuli otázku.

Christos Stylianides (člen Komise) odpověděl na otázku.

Vystoupili: Olga Sehnalová za skupinu S&D, Dita Charanzová za skupinu ALDE a Patrick O'Flynn za skupinu EFDD.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Maria Grapini, Notis Marias, Ivan Jakovčić a Nicola Caputo.

Vystoupil Christos Stylianides.

Rozprava skončila.


4. Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)

(Pokud jde o názvy a autory návrhů usnesení, viz bod 2 zápisu ze dne 6.10.2015.)


4.1. Středoafrická republika

Návrhy usnesení B8-1000/2015, B8-1009/2015, B8-1010/2015, B8-1011/2015, B8-1014/2015, B8-1016/2015 a B8-1019/2015 (2015/2874(RSP))

Anna Elżbieta Fotyga, Louis Michel, Ignazio Corrao, Pier Antonio Panzeri, Tunne Kelam, Judith Sargentini a Marie-Christine Vergiat uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Bogdan Brunon Wenta za skupinu PPE, Gilles Pargneaux za skupinu S&D, a Lidia Senra Rodríguez za skupinu GUE/NGL.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić a Fabio Massimo Castaldo.

Vystoupil Christos Stylianides (člen Komise).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 9.1 zápisu ze dne 8.10.2015.


4.2. Situace v Thajsku

Návrhy usnesení B8-1002/2015, B8-1012/2015, B8-1013/2015, B8-1015/2015, B8-1017/2015, B8-1018/2015 a B8-1021/2015 (2015/2875(RSP))

Ryszard Czarnecki, Cecilia Wikström, Ignazio Corrao a Pier Antonio Panzeri uvedli návrhy usnesení.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ildikó GÁLL-PELCZ
místopředsedkyně

Barbara Lochbihler, Jeroen Lenaers a Tania González Peñas uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Cristian Dan Preda za skupinu PPE, Anneliese Dodds za skupinu S&D, Heidi Hautala za skupinu Verts/ALE, Csaba Sógor, Josef Weidenholzer a Stanislav Polčák.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Marc Tarabella, Notis Marias, Franz Obermayr a Doru-Claudian Frunzulică.

Vystoupil Christos Stylianides (člen Komise).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 9.2 zápisu ze dne 8.10.2015.

(Denní zasedání bylo na chvíli přerušeno.)


4.3. Hromadné přesídlování dětí v Nigérii jako důsledek útoků sekty Boko Haram

Návrhy usnesení B8-1003/2015, B8-1020/2015, B8-1023/2015, B8-1024/2015, B8-1027/2015, B8-1029/2015 a B8-1031/2015 (2015/2876(RSP))

Mark Demesmaeker, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ignazio Corrao, Pier Antonio Panzeri, Maria Heubuch, Santiago Fisas Ayxelà a Lola Sánchez Caldentey uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Seán Kelly za skupinu PPE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Paul Rübig, Elena Valenciano za skupinu S&D, Bas Belder za skupinu ECR, Hilde Vautmans za skupinu ALDE, Franz Obermayr za skupinu ENF, Krzysztof Hetman, Kazimierz Michał Ujazdowski a Anna Maria Corazza Bildt.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Jiří Pospíšil, Marek Jurek, Doru-Claudian Frunzulică, Ilhan Kyuchyuk, Fabio Massimo Castaldo, Marijana Petir, Notis Marias a Davor Ivo Stier.

Vystoupil Christos Stylianides (člen Komise).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 9.3 zápisu ze dne 8.10.2015.


4.4. Případ Alího Muhammada an-Nimra

Návrhy usnesení B8-0997/2015, B8-1004/2015, B8-1022/2015, B8-1025/2015, B8-1026/2015, B8-1028/2015, B8-1030/2015 a B8-1032/2015 (2015/2883(RSP))

Aymeric Chauprade, Charles Tannock, Frédérique Ries, Ignazio Corrao, Richard Howitt, Tomáš Zdechovský, Marie-Christine Vergiat a Pascal Durand uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Jiří Pospíšil za skupinu PPE, Ana Gomes za skupinu S&D, Mark Demesmaeker za skupinu ECR, Pavel Telička za skupinu ALDE, Patrick Le Hyaric za skupinu GUE/NGL, a Elena Valenciano.

Vystoupil Christos Stylianides (člen Komise).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 9.4 zápisu ze dne 8.10.2015.


5. Právní předpisy v oblasti hypoték a rizikové finanční nástroje v EU: případ Španělska (předložený návrh usnesení)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000088/2015), kterou pokládá Cecilia Wikström výbor PETI Komisi: Právní předpisy v oblasti hypoték a rizikové finanční nástroje v EU: případ Španělska (2015/2740(RSP)) (B8-0755/2015)

Rozprava se konala dne 5. října 2015 (bod 12 zápisu ze dne 5.10.2015).

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Cecilia Wikström za výbor PETI o právních předpisech v oblasti hypoték a rizikových finančních nástrojů ve Španělsku (na základě obdržených petic) (2015/2740(RSP)) (B8-0987/2015).

Hlasování: bod 9.6 zápisu ze dne 8.10.2015.


6. Trest smrti (předložené návrhy usnesení)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000103/2015), kterou pokládá Elena Valenciano za výbor AFET Radě: Trest smrti (2015/2879(RSP)) (B8-0761/2015)

Rozprava se konala dne 6. října 2015 (bod 13 zápisu ze dne 6.10.2015).

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Barbara Lochbihler, Igor Šoltes, Heidi Hautala, Molly Scott Cato, Davor Škrlec, Ulrike Lunacek, Jean Lambert, Ernest Urtasun, Michèle Rivasi a Bodil Valero za skupinu Verts/ALE o trestu smrti (2015/2879(RSP)) (B8-0998/2015);

—   Charles Tannock, Bernd Lucke, Ulrike Trebesius, Bernd Kölmel, Hans-Olaf Henkel, Joachim Starbatty, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić a Beatrix von Storch za skupinu ECR o trestu smrti (2015/2879(RSP)) (B8-0999/2015);

—   Cristian Dan Preda, Therese Comodini Cachia, Andrej Plenković, László Tőkés, Davor Ivo Stier, Miroslav Mikolášik, David McAllister, Dubravka Šuica, Michael Gahler, Patricija Šulin, Luděk Niedermayer, Adam Szejnfeld, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Ivana Maletić, Jaromír Štětina, Roberta Metsola, Michaela Šojdrová, Anna Maria Corazza Bildt, Milan Zver, Francisco José Millán Mon, Jiří Pospíšil, Ramón Luis Valcárcel Siso a Lara Comi za skupinu PPE o trestu smrti (2015/2879(RSP)) (B8-1001/2015);

—   Ignazio Corrao, Marco Zullo a Fabio Massimo Castaldo za skupinu EFDD o trestu smrti (2015/2879(RSP)) (B8-1005/2015);

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Juan Carlos Girauta Vidal, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Anneli Jäätteenmäki, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans a Cecilia Wikström za skupinu ALDE o trestu smrti (2015/2879(RSP)) (B8-1006/2015);

—   Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Malin Björk, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Sabine Lösing, Eleonora Forenza, Fabio De Masi, Lola Sánchez Caldentey, Josu Juaristi Abaunz, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Takis Hadjigeorgiou a Sofia Sakorafa za skupinu GUE/NGL o trestu smrti (2015/2879(RSP)) (B8-1007/2015);

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Ana Gomes, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Theresa Griffin, Roberto Gualtieri, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Olle Ludvigsson, Andrejs Mamikins, Louis-Joseph Manscour, David Martin, Edouard Martin, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Konstantinos Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Daniele Viotti a Boris Zala za skupinu S&D o trestu smrti (2015/2879(RSP)) (B8-1008/2015).

Hlasování: bod 9.7 zápisu ze dne 8.10.2015.


PŘEDSEDNICTVÍ: Ulrike LUNACEK
místopředsedkyně

Vystoupila Inês Cristina Zuber, která protestovala proti novému postupu týkajícímu se otázek k písemnému zodpovězení (článek 130 jednacího řádu) (předsedající odpověděla, že o tomto postupu rozhodlo plénum).

7. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


8. Postoje Rady v 1. čtení

Předsedající oznámila, že na základě čl. 64 odst. 1 jednacího řádu obdržel níže uvedené postoje Rady, odůvodnění jejich přijetí a rovněž postoj Komise k:

- postoj Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o souborných cestovních službách a spojených cestovních službách, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU a o zrušení směrnice Rady 90/314/EHS (09173/3/2015 - C8-0281/2015 – 2013/0246(COD) – 11257/1/2015 – COM(2015)0493)

předáno příslušný výbor: IMCO

- postoj Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví opatření týkající se přístupu k otevřenému internetu a mění směrnice 2002/22/ES o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací a nařízení (EU) č. 531/2012 o roamingu ve veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii (10788/2/2015 - C8-0294/2015 – 2013/0309(COD) – 12279/2015 – COM(2015)0489)

předáno příslušný výbor: ITRE

Tříměsíční lhůta poskytnutá Parlamentu k přijetí stanoviska začne běžet zítra, dne 9. října 2015.


9. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


9.1. Středoafrická republika (hlasování)

Návrhy usnesení B8-1000/2015, B8-1009/2015, B8-1010/2015, B8-1011/2015, B8-1014/2015, B8-1016/2015 a B8-1019/2015 (2015/2874(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-1000/2015

(nahrazující B8-1000/2015, B8-1009/2015, B8-1010/2015, B8-1011/2015, B8-1014/2015 a B8-1016/2015):

předložen těmito poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Elmar Brok, David McAllister, Patricija Šulin, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Francesc Gambús, Maurice Ponga, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Davor Ivo Stier, Stanislav Polčák, Barbara Kudrycka, Tomáš Zdechovský, Therese Comodini Cachia, Giovanni La Via, Monica Macovei, Andrej Plenković, Marijana Petir, József Nagy, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Jeroen Lenaers, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Anna Záborská, Jaromír Štětina, Adam Szejnfeld, Ramona Nicole Mănescu, Lara Comi, Mariya Gabriel, László Tőkés, Inese Vaidere, Elisabetta Gardini, Thomas Mann, Barbara Matera, Dubravka Šuica a Ivana Maletić za skupinu PPE;

—   Norbert Neuser, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Ana Gomes, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nicola Caputo, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Maria Grapini, Theresa Griffin, Enrique Guerrero Salom, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, David Martin, Edouard Martin, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Péter Niedermüller, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Flavio Zanonato a Damiano Zoffoli za skupinu S&D;

—   Mark Demesmaeker, Beatrix von Storch a Raffaele Fitto za skupinu ECR;

—   Marielle de Sarnez, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Juan Carlos Girauta Vidal, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Frédérique Ries, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Filiz Hyusmenova, Nathalie Griesbeck, Nedzhmi Ali, Philippe De Backer, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Javier Nart, Jozo Radoš, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Marian Harkin a Valentinas Mazuronis za skupinu ALDE;

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Tamás Meszerics, Davor Škrlec a Igor Šoltes za skupinu Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Laura Ferrara a Rolandas Paksas za skupinu EFDD.

přijat (P8_TA(2015)0342)

(Návrh usnesení B8-1019/2015 se nebere v potaz.)


9.2. Situace v Thajsku (hlasování)

Návrhy usnesení B8-1002/2015, B8-1012/2015, B8-1013/2015, B8-1015/2015, B8-1017/2015, B8-1018/2015 a B8-1021/2015 (2015/2875(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-1002/2015

(nahrazující B8-1002/2015, B8-1012/2015, B8-1013/2015, B8-1015/2015, B8-1017/2015, B8-1018/2015 a B8-1021/2015):

předložen těmito poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Elmar Brok, Tunne Kelam, David McAllister, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Davor Ivo Stier, Stanislav Polčák, Barbara Kudrycka, Tomáš Zdechovský, Therese Comodini Cachia, Giovanni La Via, Monica Macovei, Andrej Plenković, Marijana Petir, József Nagy, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jaromír Štětina, Adam Szejnfeld, Ramona Nicole Mănescu, Lara Comi, László Tőkés, Elisabetta Gardini, Thomas Mann, Roberta Metsola, Barbara Matera, Francisco José Millán Mon, Dubravka Šuica a Ivana Maletić za skupinu PPE;

—   Josef Weidenholzer, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Paul Brannen, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Anneliese Dodds, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Maria Grapini, Theresa Griffin, Enrique Guerrero Salom, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, David Martin, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Péter Niedermüller, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez Piñero Fernández, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Glenis Willmott, Flavio Zanonato a Damiano Zoffoli za skupinu S&D;

—   Mark Demesmaeker, Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, Raffaele Fitto a Angel Dzhambazki za skupinu ECR;

—   Cecilia Wikström, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Juan Carlos Girauta Vidal, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Nathalie Griesbeck, Nedzhmi Ali, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Ivan Jakovčić, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Javier Nart, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Marian Harkin a Valentinas Mazuronis za skupinu ALDE;

—   Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis a Lola Sánchez za skupinu GUE/NGL;

—   Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Davor Škrlec a Bronis Ropė za skupinu Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo a Marco Zanni za skupinu EFDD.

přijat (P8_TA(2015)0343)


9.3. Hromadné přesídlování dětí v Nigérii jako důsledek útoků sekty Boko Haram (hlasování)

Návrhy usnesení B8-1003/2015, B8-1020/2015, B8-1023/2015, B8-1024/2015, B8-1027/2015, B8-1029/2015 a B8-1031/2015 (2015/2876(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-1003/2015

(nahrazující B8-1003/2015, B8-1020/2015, B8-1023/2015, B8-1024/2015, B8-1027/2015, B8-1029/2015 a B8-1031/2015):

předložen těmito poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Santiago Fisas Ayxelà, Elmar Brok, Jeroen Lenaers, Tunne Kelam, David McAllister, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Francesc Gambús, Maurice Ponga, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Davor Ivo Stier, Stanislav Polčák, Barbara Kudrycka, Tomáš Zdechovský, Therese Comodini Cachia, Giovanni La Via, Monica Macovei, Andrej Plenković, Marijana Petir, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Anna Záborská, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Adam Szejnfeld, Ramona Nicole Mănescu, Lara Comi, Mariya Gabriel, László Tőkés, Krzysztof Hetman, Kinga Gál, Inese Vaidere, Anna Maria Corazza Bildt, Elisabetta Gardini, Thomas Mann, Barbara Matera, Dubravka Šuica a Ivana Maletić za skupinu PPE;

—   Josef Weidenholzer, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Paul Brannen, Nicola Caputo, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Paolo De Castro, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Maria Grapini, Theresa Griffin, Enrique Guerrero Salom, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, David Martin, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Péter Niedermüller, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Elena Valenciano a Julie Ward za skupinu S&D;

—   Charles Tannock a Mark Demesmaeker za skupinu ECR;

—   Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, Juan Carlos Girauta Vidal, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Filiz Hyusmenova, Nathalie Griesbeck, Nedzhmi Ali, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Ivan Jakovčić, Kaja Kallas, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Javier Nart, Jozo Radoš, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Marian Harkin, Valentinas Mazuronis a Petr Ježek za skupinu ALDE;

—   Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric a Younous Omarjee za skupinu GUE/NGL;

—   Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Igor Šoltes, Bronis Ropė a Bodil Valero za skupinu Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara a Rolandas Paksas za skupinu EFDD.

přijat (P8_TA(2015)0344)


9.4. Případ Alího Muhammada an-Nimra (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0997/2015, B8-1004/2015, B8-1022/2015, B8-1025/2015, B8-1026/2015, B8-1028/2015, B8-1030/2015 a B8-1032/2015 (2015/2883(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0997/2015

(nahrazující B8-0997/2015, B8-1004/2015, B8-1022/2015, B8-1025/2015, B8-1028/2015, B8-1030/2015 a B8-1032/2015):

předložen těmito poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, Santiago Fisas Ayxelà, Jeroen Lenaers, Tunne Kelam, David McAllister, Patricija Šulin, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Francesc Gambús, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Davor Ivo Stier, Stanislav Polčák, Barbara Kudrycka, Therese Comodini Cachia, Giovanni La Via, Monica Macovei, Andrej Plenković, Marijana Petir, József Nagy, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Anna Záborská, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Adam Szejnfeld, Ramona Nicole Mănescu, Lara Comi, László Tőkés, Krzysztof Hetman, Thomas Mann, Roberta Metsola, Barbara Matera, Dubravka Šuica a Ivana Maletić za skupinu PPE;

—   Josef Weidenholzer, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Paul Brannen, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Anneliese Dodds, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Maria Grapini, Theresa Griffin, Enrique Guerrero Salom, Jytte Guteland, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, David Martin, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Péter Niedermüller, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato a Damiano Zoffoli za skupinu S&D;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Joachim Starbatty, Ulrike Trebesius, Hans-Olaf Henkel, Bernd Kölmel, Bernd Lucke, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Marcus Pretzell, Beatrix von Storch, Zdzisław Krasnodębski a Branislav Škripek za skupinu ECR;

—   Frédérique Ries, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, Juan Carlos Girauta Vidal, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Pavel Telička, Filiz Hyusmenova, Nathalie Griesbeck, Nedzhmi Ali, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Ivan Jakovčić, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Javier Nart, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Marian Harkin, Valentinas Mazuronis a Petr Ježek za skupinu ALDE;

—   Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Sofia Sakorafa, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou a Lola Sánchez Caldentey za skupinu GUE/NGL;

—   Bronis Ropė za skupinu Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo a Rolandas Paksas za skupinu EFDD;

—   Aymeric Chauprade za skupinu ENF.

přijat (P8_TA(2015)0345)


9.5. Platební služby na vnitřním trhu ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 2002/65/ES, 2013/36/EU a 2009/110/ES a kterou se zrušuje směrnice 2007/64/ES [COM(2013)0547 - C7-0230/2013 - 2013/0264(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Antonio Tajani (A8-0266/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRH

schválen v pozměněném znění (P8_TA(2015)0346)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P8_TA(2015)0346)


9.6. Právní předpisy v oblasti hypoték a rizikové finanční nástroje v EU: případ Španělska (hlasování)

Návrh usnesení B8- 0987/2015 (2015/2740(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2015)0347)


9.7. Trest smrti (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0998/2015, B8-0999/2015, B8-1001/2015, B8-1005/2015, B8-1006/2015, B8-1007/2015 a B8-1008/2015 (2015/2879(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0998/2015

(nahrazující B8-0998/2015, B8-0999/2015, B8-1001/2015, B8-1006/2015, B8-1007/2015 a B8-1008/2015):

předložen těmito poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, Therese Comodini Cachia, Andrej Plenković, László Tőkés, Davor Ivo Stier, Miroslav Mikolášik, David McAllister, Dubravka Šuica, Michael Gahler, Patricija Šulin, Luděk Niedermayer, Adam Szejnfeld, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Ivana Maletić, Jaromír Štětina, Roberta Metsola, Michaela Šojdrová, Claude Rolin, Jiří Pospíšil, Milan Zver, Francisco José Millán Mon, Anna Maria Corazza Bildt, Lara Comi, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Elmar Brok a Ramón Luis Valcárcel Siso za skupinu PPE;

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Ana Gomes, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Anneliese Dodds, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Neena Gill, Maria Grapini, Enrique Guerrero Salom, Jytte Guteland, Cătălin Sorin Ivan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Marlene Mizzi, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Péter Niedermüller, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Patrizia Toia a Julie Ward za skupinu S&D;

—   Mark Demesmaeker, Joachim Starbatty, Bernd Lucke, Hans-Olaf Henkel, Bernd Kölmel, Ulrike Trebesius, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Marcus Pretzell, Beatrix von Storch, Charles Tannock a Branislav Škripek za skupinu ECR;

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Juan Carlos Girauta Vidal, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Anneli Jäätteenmäki, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Alexander Graf Lambsdorff, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans a Cecilia Wikström za skupinu ALDE;

—   Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Eleonora Forenza, Curzio Maltese, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis a Takis Hadjigeorgiou za skupinu GUE/NGL;

—   Barbara Lochbihler, Alyn Smith, Davor Škrlec, Igor Šoltes, Bodil Valero, Ernest Maragall, Klaus Buchner, Ernest Urtasun a Jean Lambert za skupinu Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi a Daniela Aiuto.

přijat (P8_TA(2015)0348)

(Návrh usnesení B8-1005/2015 se nebere v potaz.)


9.8. Poučení z nehody odkalovací nádrže v Maďarsku pět let po katastrofě (hlasování)

Návrh usnesení B8-0989/2015 (2015/2879(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2015)0349)


9.9. Obnovení akčního plánu EU pro rovnost žen a mužů a pro posílení postavení žen v rámci rozvojové spolupráce (hlasování)

Návrh usnesení B8-0988/2015 (2015/2754(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2015)0350)

Vystoupení

Linda McAvan předložila ústní pozměňovací návrh k bodu 2, který byl vzat v potaz.


9.10. Rovné příležitosti a rovné zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání (hlasování)

Zpráva o uplatňování směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/54/ES ze dne 5. července 2006 o zavedení zásady rovných příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání [2014/2160(INI)] - Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. Zpravodajka: Anna Záborská (A8-0213/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2015)0351)

(Denní zasedání bylo na chvíli přerušeno.)


10. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu z tohoto zasedání podle článku 183 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

zpráva Antonio Tajani - A8-0266/2015

Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák, Seán Kelly a Jiří Pospíšil

Právní předpisy v oblasti hypoték a rizikové finanční nástroje v EU: případ Španělska (B8-0987/2015)

Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins a Stanislav Polčák

Trest smrti (RC-B8-0998/2015)

Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Seán Kelly, Monica Macovei a Michaela Šojdrová

Poučení z nehody odkalovací nádrže v Maďarsku pět let po katastrofě (B8-0989/2015)
Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins a Zoltán Balczó

Obnovení akčního plánu EU pro rovnost žen a mužů a pro posílení postavení žen v rámci rozvojové spolupráce (B8-0988/2015)
Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins a Seán Kelly

zpráva Anna Záborská - A8-0213/2015
Michaela Šojdrová, Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins, Jill Seymour a Seán Kelly.


11. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na internetových stránkách Europarl, „Plenární zasedání“, „Hlasování“, „Výsledky hlasování“ (Výsledky jmenovitého hlasování). V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


12. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) z Rady a Komise

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady ouvolnění prostředků z nástroje pružnosti na okamžitá rozpočtová opatření vrámci Evropského programu pro migraci (COM(2015)0486 - C8-0292/2015 - 2015/2253(BUD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

LIBE

- Doporučení pro rozhodnutí Rady o přistoupení Chorvatska k Úmluvě 1995 o ochraně finančních zájmů Evropských společenství ze dne 26. července vypracované na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii, protokolu k Úmluvě o ochraně finančních zájmů Evropských společenství ze dne 27. září 1996 vypracovanému na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii, protokolu ze dne 29. listopadu 1996 vypracovanému na základě článku K. 3 Smlouvy o Evropské unii, o výkladu Úmluvy o ochraně finančních zájmů Evropských společenství Soudním dvorem Evropských společenství prostřednictvím rozhodnutí o předběžné otázce a druhému protokolu k Úmluvě o ochraně finančních zájmů Evropských společenství ze dne 19. června 1997 vypracovanému na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii (COM(2015)0458 - C8-0296/2015 - 2015/0210(NLE))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

CONT

2) od poslanců, návrhy usnesení (článek 133 jednacího řádu)

- Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Janice Atkinson, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Aymeric Chauprade, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Barbara Kappel, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Vicky Maeijer, Dominique Martin, Georg Mayer, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Franz Obermayr, Florian Philippot, Matteo Salvini, Jean-Luc Schaffhauser, Olaf Stuger, Mylène Troszczynski, Harald Vilimsky a Marcel de Graaff. Návrh usnesení o diskriminaci, které čelí nezařazení poslanci Evropského parlamentu (B8-0506/2015)

předáno

příslušný výbor :

AFCO

- Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Marine Le Pen, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o zapracovávání evropských občanských iniciativ do právních předpisů a změně kritérií přípustnosti (B8-0743/2015)

předáno

příslušný výbor :

AFCO

stanovisko :

PETI

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o žádosti týkající se zásahu EU na podporu obětí thalidomidu (B8-0749/2015)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o nezaměstnanosti mládeže (B8-0823/2015)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o externalizaci funkcí dohledu Komise v oblasti konkurence a vnitřního trhu (B8-0824/2015)

předáno

příslušný výbor :

ECON

stanovisko :

IMCO

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o potřebě dohlédnout na provádění řeckého plánu privatizace (B8-0825/2015)

předáno

příslušný výbor :

ECON

stanovisko :

TRAN

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o posílení a zabezpečení vnějších hranic EU vzhledem k tomu, že Bývalá jugoslávská republika Makedonie umožňuje tranzit nelegálních migrantů (B8-0826/2015)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o nutnosti připomenout si památku prof. Chálida Asaada, kterého barbarsky zavraždil ISIS (B8-0827/2015)

předáno

příslušný výbor :

AFET

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o nutnosti zvýšit plánované kvóty pro rozdělení žadatelů o azyl (B8-0828/2015)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o požadavku na posílení bezpečnosti ve vlacích v návaznosti na atentát ve vlakovém spoji Thalys (B8-0829/2015)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o britském hospodářství, které mimo euro dále roste více, než se očekávalo (B8-0830/2015)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o snížení příjmů Italů o více než 3 % za posledních pět let (B8-0831/2015)

předáno

příslušný výbor :

ECON

stanovisko :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o přijímání nelegálních migrantů a nutnosti, aby i ostatní členské státy EU přijaly svou odpovědnost, jelikož Itálie už své možnosti vyčerpala (B8-0867/2015)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o nezbytnosti zrušit dublinské nařízení, které je právním zvěrstvem (B8-0868/2015)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o definitivním zrušení placení úroků z úroků (anatocismu) (B8-0869/2015)

předáno

příslušný výbor :

ECON

stanovisko :

IMCO

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o právech a ochraně starších osob (B8-0870/2015)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o tom, že je nutné, aby Komise přijala opatření na podporu vývozu EU zasaženého ruským embargem a krizí v Číně (B8-0871/2015)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o podpoře jednotné evropské telefonní linky pro hlášení pohřešovaných nezletilých osob (B8-0877/2015)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o dohodě mezi EU a Vietnamem ohrožující produkci italské rýže (B8-0881/2015)

předáno

příslušný výbor :

INTA

stanovisko :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o zvýšení daní v Itálii o 38,6 % mezi roky 2000 a 2014 (B8-0882/2015)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o boji proti jevu pohřešovaných dětí v Itálii a v Evropě (B8-0883/2015)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o podpoře výroby olivového oleje v Itálii (B8-0884/2015)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

stanovisko :

INTA

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o 72% poklesu úvěrů na bydlení v Itálii v letech 2011–2014 (B8-0885/2015)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o požadavku na přehodnocení postoje EU k Sýrii (B8-0886/2015)

předáno

příslušný výbor :

AFET

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o nutnosti prosadit radikální řešení migrační krize (B8-0887/2015)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o stagnaci spotřeby italských rodin (B8-0888/2015)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o nutnosti opatření pro zajištění potřebného snížení ceny benzínu (B8-0889/2015)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o naléhavé situaci imigrace: Londýn zamýšlí přezkoumat vztah s EU kvůli neudržitelnému tlaku (B8-0890/2015)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o Visegrádské skupině: odmítnutí systému kvót pro rozdělení nelegálních přistěhovalců – Itálie musí čelit krizi sama (B8-0891/2015)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o úmrtí malého Ajlana: hanebný hyenismus politiků a sdělovacích prostředků (B8-0892/2015)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

CULT

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o účinnějším zásahu proti poklesu zaměstnanosti v Itálii (B8-0893/2015)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o Furlansko-Julském Benátsku, Lampeduse severu (B8-0894/2015)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o nutnosti monitorovat balkánskou trasu a učinit vnější hranice EU bezpečnými a neprostupnými (B8-0895/2015)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o summitu zemí západního Balkánu – bez podstatného výsledku v otázkách přistěhovalectví (B8-0896/2015)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o obraně proti terorismu v sociálních médiích (B8-0897/2015)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

ITRE

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o epidemii koronaviru MERS v Jižní Koreji (B8-0898/2015)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o účinnějším boji proti zahraničním bojovníkům (B8-0899/2015)

předáno

příslušný výbor :

AFET

stanovisko :

LIBE

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o uplatňování maximálního limitu při zdaňování paliv v členských státech (B8-0900/2015)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o potřebě bojovat proti vykořisťování a sociálnímu dumpingu v odvětví silniční dopravy (B8-0901/2015)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

stanovisko :

TRAN

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o účinnější politice začleňování určené pro lidi mladší 30 let (B8-0902/2015)

předáno

příslušný výbor :

CULT

stanovisko :

EMPL

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o souběžném vývozu léčivých přípravků (B8-0903/2015)

předáno

příslušný výbor :

INTA

stanovisko :

ENVI

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o vyloučení postupu urovnávání sporů mezi investory a státem z dohody TTIP (B8-0904/2015)

předáno

příslušný výbor :

INTA

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o požadavku na zřízení identifikačních a selekčních středisek v severní Africe (B8-0905/2015)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o výběru žádostí o azyl přímo v uprchlických táborech spravovaných Spojenými národy (B8-0906/2015)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o Spojeném království: referendum o vystoupení z Evropské unie (B8-0907/2015)

předáno

příslušný výbor :

AFCO

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o poklesu HDP v eurozóně, který předpovídá ECB (B8-0908/2015)

předáno

příslušný výbor :

ECON

stanovisko :

INTA

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o imigrační krizi: nespravedlivé a nezákonné podmínky, které EU uvalila na Itálii (B8-0909/2015)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o tvrzení zástupce OSN, že čtyři miliony syrských uprchlíků jsou připraveny odejít do Evropy (B8-0910/2015)

předáno

příslušný výbor :

AFET

stanovisko :

LIBE

- Dominique Bilde, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o záměru ustavit ministra financí eurozóny (B8-0911/2015)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Dominique Bilde, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o volatilitě finančních trhů a slabém světovém obchodu (B8-0912/2015)

předáno

příslušný výbor :

INTA

stanovisko :

ECON

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o možnosti neúčastnit se programu pro rozdělení uprchlíků, který je předmětem posledního návrhu Komise (B8-0913/2015)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Dominique Bilde, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o výdajích na komunikaci Unie a o financování reflexních skupin (B8-0915/2015)

předáno

příslušný výbor :

CULT

stanovisko :

AFCO

- Dominique Bilde, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o důsledcích nadměrné financializace ekonomiky (B8-0916/2015)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Dominique Bilde, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o důsledcích zvýšeného počtu žádostí o azyl (B8-0917/2015)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

EMPL

- Dominique Bilde, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o řešeních krize v zemědělství ze strany Komise (B8-0918/2015)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

- Dominique Bilde, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o důsledcích čínské krize (B8-0919/2015)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o zřízení kontrolní agentury pro účely lokální produkce (B8-0922/2015)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

AGRI

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o ochraně světového kulturního dědictví v Sýrii a Iráku (B8-0923/2015)

předáno

příslušný výbor :

AFET

- Dominique Bilde, Mireille D'Ornano a Sophie Montel. Návrh usnesení o boji proti padělání léčivých přípravků (B8-0924/2015)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Dominique Bilde, Steeve Briois a Sophie Montel. Návrh usnesení o podpoře tiskařského odvětví ve Francii (B8-0925/2015)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

stanovisko :

ITRE

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o podpoře textilního průmyslu (B8-0926/2015)

předáno

příslušný výbor :

INTA

stanovisko :

ITRE, REGI

- Dominique Bilde, Steeve Briois a Sophie Montel. Návrh usnesení o boji proti rakovině prostaty (B8-0927/2015)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o digitalizaci průmyslové výroby (B8-0928/2015)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

stanovisko :

ITRE

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o zavedení společné politiky v otázkách poskytování azylu a mezinárodní ochrany (B8-0929/2015)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o dopadu systému záruk pro mladé lidi na snížení nezaměstnanosti mládeže (B8-0930/2015)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

stanovisko :

CULT

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o Sýrii a nutnosti, aby Evropa v rámci své vlastní zahraniční politiky zaujala příznivý postoj k vládě v Damašku (B8-0931/2015)

předáno

příslušný výbor :

AFET

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o nuceném navracení nelegálních migrantů (B8-0932/2015)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Dominique Bilde, Steeve Briois a Sophie Montel. Návrh usnesení o dosažení větší transparentnosti v evropských orgánech a institucích (B8-0933/2015)

předáno

příslušný výbor :

AFCO

stanovisko :

JURI

- Dominique Bilde a Sophie Montel. Návrh usnesení o podmínkách chovu prasat a o intenzivním chovu (B8-0934/2015)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

- Dominique Bilde a Sophie Montel. Návrh usnesení o podpoře odvětví vepřového masa ve Francii (B8-0935/2015)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

stanovisko :

EMPL, INTA

- Dominique Bilde a Sophie Montel. Návrh usnesení o zákazu dovozu veškerých sloních trofejí do Evropy (B8-0936/2015)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o střediscích pro rozdělování nelegálních migrantů v Itálii (B8-0937/2015)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET

- Dominique Bilde, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o zákazu provádění hodnocení státních dluhů členských států Evropské unie ratingovými agenturami (B8-0938/2015)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Dominique Bilde, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o podpoře odvětví mirabelek v regionu Lotrinsko (B8-0939/2015)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

- Dominique Bilde, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o zákazu rozšíření zemědělského podniku pro 1 200 mladých býčků v obci Wintershouse (B8-0940/2015)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

AGRI

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o zřízení fondu na podporu přístupu nezletilých migrantů ke vzdělání (B8-0941/2015)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

BUDG

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o potřebě toho, aby Komise vyvinula snahu o zlepšení kvality života starších občanů (B8-0942/2015)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

- Dominique Bilde a Sophie Montel. Návrh usnesení o boji proti kybernetickému obtěžování mladých lidí prostřednictvím mobilního telefonu (B8-0943/2015)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

CULT, ITRE

- Dubravka Šuica a Patricija Šulin. Návrh usnesení o harmonizaci zdravotní péče v EU (B8-0944/2015)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

EMPL

- Dubravka Šuica a Patricija Šulin. Návrh usnesení o podpoře zdraví (B8-0948/2015)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

EMPL

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o zřízení agentury pro kontrolu a katalogizaci evropského archeologického dědictví (B8-0949/2015)

předáno

příslušný výbor :

CULT


13. Petice

Následující petice, které byly v níže uvedené dny zapsány do rejstříku, byly předány příslušnému výboru podle čl. 215 odst. 6 jednacího řádu.

Dne 6. října 2015

(*) jméno autora nebylo zveřejněno

(*) (č. 0881/2015); (*) (č. 0882/2015); (*) (č. 0883/2015); (*) (č. 0884/2015); Ciro De Sio (č. 0885/2015); (*) (č. 0886/2015); (*) (č. 0887/2015); Ulla Tiainen (č. 0888/2015); (*) (č. 0889/2015); Manfred Becker (č. 0890/2015); (*) (č. 0891/2015); Jarl Christer de Lange (č. 0892/2015); (*) (č. 0893/2015); Jens Genzer (č. 0894/2015); (*) (č. 0895/2015); Flora Hansen (č. 0896/2015); (*) (č. 0897/2015); (*) (č. 0898/2015); (*) (č. 0899/2015); (*) (č. 0900/2015); Francesco Barnaba (č. 0901/2015); (*) (č. 0902/2015); (*) (č. 0903/2015); (*) (č. 0904/2015); (*) (č. 0905/2015); (*) (č. 0906/2015); (*) (č. 0907/2015); Fabian Knipper (č. 0908/2015); Jan-Erik Hansen (č. 0909/2015); (*) (č. 0910/2015); Justin Shard (č. 0911/2015); (*) (č. 0912/2015); (*) (č. 0913/2015); Philipp Schmagold (č. 0914/2015); José Ortega Ortega (č. 0915/2015); (*) (č. 0916/2015); (*) (č. 0917/2015); (*) (č. 0918/2015); (*) (č. 0919/2015); (*) (č. 0920/2015); (*) (č. 0921/2015); (*) (č. 0922/2015); (*) (č. 0923/2015); (*) (č. 0924/2015); (*) (č. 0925/2015); (*) (č. 0926/2015); Ilhan Kyuchyuk (č. 0927/2015); (*) (č. 0928/2015); (*) (č. 0929/2015); Joseph-Christos Kondylakis (č. 0930/2015); (*) (č. 0931/2015); (*) (č. 0932/2015); María Isabel Montegriffo (č. 0933/2015); (*) (č. 0934/2015); (*) (č. 0935/2015); (*) (č. 0936/2015); (*) (č. 0937/2015); (*) (č. 0938/2015); Jennifer Marklew (č. 0939/2015); (*) (č. 0940/2015); Evangelos Tsiompanidis (č. 0941/2015); (*) (č. 0942/2015); (*) (č. 0943/2015); (*) (č. 0944/2015); (*) (č. 0945/2015); (*) (č. 0946/2015); Jens Genzer (č. 0947/2015); (*) (č. 0948/2015); (*) (č. 0949/2015); (*) (č. 0950/2015); (*) (č. 0951/2015); (*) (č. 0952/2015); (*) (č. 0953/2015); Meenakshi Fernandes (č. 0954/2015); (*) (č. 0955/2015); (*) (č. 0956/2015); (*) (č. 0957/2015); (*) (č. 0958/2015); (*) (č. 0959/2015); (*) (č. 0960/2015).


14. Rozhodnutí o určitých dokumentech

Změny v postoupení výborům

výbor INTA

- Transparentnost, odpovědnost a bezúhonnost v orgánech EU (2015/2041(INI))
předáno příslušný výbor: AFCO
stanovisko: ENVI, JURI, CONT, LIBE, INTA

výbor LIBE

- Přiměřenost legislativního rámce týkajícího se spotřebitelů pro digitální oblast (2015/2148(INI))
předáno příslušný výbor: IMCO
stanovisko: CULT, ITRE, LIBE, JURI

výbor TRAN

- Doporučení Evropské komise pro jednání o dohodě o obchodu se službami (TiSA) (2015/2233(INI))
předáno příslušný výbor: INTA
stanovisko: FEMM, DEVE, EMPL, ECON, LIBE, IMCO, TRAN, REGI

výbor IMCO

- Normy občanského práva o robotice (2015/2103(INL))
předáno příslušný výbor: JURI
stanovisko: EMPL, ITRE, IMCO


15. Předání textů přijatých během zasedání

Podle čl. 192 odst. 2 jednacího řádu bude zápis ze včerejšího a dnešního zasedání předložen Parlamentu ke schválení na začátku příštího denního zasedání.

Se souhlasem Parlamentu budou přijaté texty ihned předány všem příjemcům.


16. Termíny příštích zasedání

Příští zasedání se bude konat dne 14. října 2015.


17. Přerušení zasedání

Zasedání Evropského parlamentu bylo přerušeno.

Denní zasedání skončilo v 13:30.

Klaus Welle

Martin Schulz

generální tajemník

předseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Girauta Vidal, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kuhn, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Soru, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Wiśniewska, Wojciechowski, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Crowley, Konečná, Kukan, Le Pen Jean-Marie, Liberadzki, Mosca, Patriciello, Picierno, Quisthoudt-Rowohl, Ruohonen-Lerner, Taylor, Winkler Iuliu, Woolfe, Żółtek

Právní upozornění - Ochrana soukromí