Indeks 
Protokol
PDF 314kWORD 271k
Torsdag den 8. oktober 2015 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Lige muligheder for og ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med beskæftigelse og erhverv (forhandling)
 3.Gennemførelse af artikel 20, stk. 2, i direktivet om tjenesteydelser og artikel 8, stk. 3, i direktivet om forbrugerrettigheder (forhandling)
 4.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)
  4.1.Den Centralafrikanske Republik
  4.2.Situationen i Thailand
  4.3.Massefordrivelse af børn i Nigeria som følge af Boko Harams angreb
  4.4.Sagen Ali Mohammed al-Nimr
 5.Realkreditlovgivning og risikable finansielle instrumenter i EU: Spaniens tilfælde (indgivne beslutningsforslag)
 6.Dødsstraf (indgivne beslutningsforslag)
 7.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 8.Meddelelse af Rådets førstebehandlingsholdning
 9.Afstemningstid
  9.1.Den Centralafrikanske Republik (afstemning)
  9.2.Situationen i Thailand (afstemning)
  9.3.Massefordrivelse af børn i Nigeria som følge af Boko Harams angreb (afstemning)
  9.4.Sagen Ali Mohammed al-Nimr (afstemning)
  9.5.Betalingstjenester i det indre marked ***I (afstemning)
  9.6.Realkreditlovgivning og risikable finansielle instrumenter i EU: Spaniens tilfælde (afstemning)
  9.7.Dødsstraf (afstemning)
  9.8.Erfaringerne fra katastrofen med det røde slam fem år efter ulykken i Ungarn (afstemning)
  9.9.Forlængelse af handlingsplanen om ligestilling og styrkelse af kvinders position i udviklingssamarbejdet (afstemning)
  9.10.Lige muligheder for og ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med beskæftigelse og erhverv (afstemning)
 10.Stemmeforklaringer
 11.Stemmerettelser og -intentioner
 12.Modtagne dokumenter
 13.Andragender
 14.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter
 15.Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde
 16.Tidspunkt for næste mødeperiode
 17.Afbrydelse af sessionen
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Ioan Mircea PAŞCU
næstformand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 08.30.


2. Lige muligheder for og ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med beskæftigelse og erhverv (forhandling)

Betænkning om anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/54/EF af 5. juli 2006 om gennemførelse af princippet om lige muligheder for og ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med beskæftigelse og erhverv [2014/2160(INI)] - Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. Ordfører: Anna Záborská (A8-0213/2015)

Anna Záborská forelagde betænkningen.

Indlæg af Christos Stylianides (medlem af Kommissionen).

Talere: Vilija Blinkevičiūtė (ordfører for udtalelse fra EMPL), Constance Le Grip for PPE-Gruppen, Inés Ayala Sender for S&D-Gruppen, Jadwiga Wiśniewska for ECR-Gruppen, Catherine Bearder for ALDE-Gruppen, Inês Cristina Zuber for GUE/NGL-Gruppen, Karima Delli for Verts/ALE-Gruppen, Daniela Aiuto for EFDD-Gruppen, Marie-Christine Arnautu for ENF-Gruppen, Krisztina Morvai, løsgænger, Anna Maria Corazza Bildt, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, Anna Hedh, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra John Stuart Agnew, Beatrix von Storch, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Bill Etheridge, Lidia Senra Rodríguez, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Paul Nuttall, Louise Bours, Lampros Fountoulis, Angelika Niebler, Marc Tarabella, Jana Žitňanská, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Lampros Fountoulis, Tania González Peñas, Sotirios Zarianopoulos, Dubravka Šuica, Andrea Cozzolino og Rosa Estaràs Ferragut, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra José Blanco López.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Alessandra Mussolini, José Blanco López, Ruža Tomašić, Filiz Hyusmenova, Maria Grapini, Notis Marias, Ivan Jakovčić og Nicola Caputo.

Talere: Christos Stylianides og Anna Záborská.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.10 i protokollen af 8.10.2015.


3. Gennemførelse af artikel 20, stk. 2, i direktivet om tjenesteydelser og artikel 8, stk. 3, i direktivet om forbrugerrettigheder (forhandling)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000083/2015) af Evelyne Gebhardt for S&D-Gruppen, og Andreas Schwab for PPE-Gruppen til Kommissionen: Gennemførelse af artikel 20, stk. 2, i direktivet om tjenesteydelser og artikel 8, stk. 3, i direktivet om forbrugerrettigheder (2015/2881(RSP)) (B8-0754/2015)

Evelyne Gebhardt og Andreas Schwab begrundede forespørgslen.

Christos Stylianides (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet.

Talere: Olga Sehnalová for S&D-Gruppen, Dita Charanzová for ALDE-Gruppen, og Patrick O'Flynn for EFDD-Gruppen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Maria Grapini, Notis Marias, Ivan Jakovčić og Nicola Caputo.

Indlæg af Christos Stylianides.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


4. Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)

(Emner og forslagsstillere, se punkt 2 i protokollen af 6.10.2015).


4.1. Den Centralafrikanske Republik

Forslag til beslutning B8-1000/2015, B8-1009/2015, B8-1010/2015, B8-1011/2015, B8-1014/2015, B8-1016/2015 og B8-1019/2015 (2015/2874(RSP))

Anna Elżbieta Fotyga, Louis Michel, Ignazio Corrao, Pier Antonio Panzeri, Tunne Kelam, Judith Sargentini og Marie-Christine Vergiat forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Bogdan Brunon Wenta for PPE-Gruppen, Gilles Pargneaux for S&D-Gruppen, og Lidia Senra Rodríguez for GUE/NGL-Gruppen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić og Fabio Massimo Castaldo.

Indlæg af Christos Stylianides (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.1 i protokollen af 8.10.2015.


4.2. Situationen i Thailand

Forslag til beslutning B8-1002/2015, B8-1012/2015, B8-1013/2015, B8-1015/2015, B8-1017/2015, B8-1018/2015 og B8-1021/2015 (2015/2875(RSP))

Ryszard Czarnecki, Cecilia Wikström, Ignazio Corrao og Pier Antonio Panzeri forelagde beslutningsforslagene.

FORSÆDE: Ildikó GÁLL-PELCZ
næstformand

Barbara Lochbihler, Jeroen Lenaers og Tania González Peñas forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Cristian Dan Preda for PPE-Gruppen, Anneliese Dodds for S&D-Gruppen, Heidi Hautala for Verts/ALE-Gruppen, Csaba Sógor, Josef Weidenholzer og Stanislav Polčák.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Marc Tarabella, Notis Marias, Franz Obermayr og Doru-Claudian Frunzulică.

Indlæg af Christos Stylianides (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.2 i protokollen af 8.10.2015.

(Mødet udsat i nogle minutter)


4.3. Massefordrivelse af børn i Nigeria som følge af Boko Harams angreb

Forslag til beslutning B8-1003/2015, B8-1020/2015, B8-1023/2015, B8-1024/2015, B8-1027/2015, B8-1029/2015 og B8-1031/2015 (2015/2876(RSP))

Mark Demesmaeker, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ignazio Corrao, Pier Antonio Panzeri, Maria Heubuch, Santiago Fisas Ayxelà og Lola Sánchez Caldentey forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Seán Kelly for PPE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Paul Rübig, Elena Valenciano for S&D-Gruppen, Bas Belder for ECR-Gruppen, Hilde Vautmans for ALDE-Gruppen, Franz Obermayr for ENF-Gruppen, Krzysztof Hetman, Kazimierz Michał Ujazdowski og Anna Maria Corazza Bildt.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jiří Pospíšil, Marek Jurek, Doru-Claudian Frunzulică, Ilhan Kyuchyuk, Fabio Massimo Castaldo, Marijana Petir, Notis Marias og Davor Ivo Stier.

Indlæg af Christos Stylianides (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.3 i protokollen af 8.10.2015.


4.4. Sagen Ali Mohammed al-Nimr

Forslag til beslutning B8-0997/2015, B8-1004/2015, B8-1022/2015, B8-1025/2015, B8-1026/2015, B8-1028/2015, B8-1030/2015 og B8-1032/2015 (2015/2883(RSP))

Aymeric Chauprade, Charles Tannock, Frédérique Ries, Ignazio Corrao, Richard Howitt, Tomáš Zdechovský, Marie-Christine Vergiat og Pascal Durand forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Jiří Pospíšil for PPE-Gruppen, Ana Gomes for S&D-Gruppen, Mark Demesmaeker for ECR-Gruppen, Pavel Telička for ALDE-Gruppen, Patrick Le Hyaric for GUE/NGL-Gruppen, og Elena Valenciano.

Indlæg af Christos Stylianides (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.4 i protokollen af 8.10.2015.


5. Realkreditlovgivning og risikable finansielle instrumenter i EU: Spaniens tilfælde (indgivne beslutningsforslag)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000088/2015) af Cecilia Wikström, PETI, til Kommissionen: Realkreditlovgivning og risikable finansielle instrumenter i EU: Spaniens tilfælde (2015/2740(RSP)) (B8-0755/2015)

Forhandlingen havde fundet sted den 5. oktober 2015 (punkt 12 i protokollen af 5.10.2015).

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 128, stk. 5):

—   Cecilia Wikström, for PETI, om realkreditlovgivning og risikable finansielle instrumenter i Spanien på grundlag af modtagne andragender (2015/2740(RSP)) (B8-0987/2015).

Afstemning: punkt 9.6 i protokollen af 8.10.2015.


6. Dødsstraf (indgivne beslutningsforslag)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000103/2015) af Elena Valenciano, for AFET, til Rådet: Dødsstraf (2015/2879(RSP)) (B8-0761/2015)

Forhandlingen havde fundet sted den 6. oktober 2015 (punkt 13 i protokollen af 6.10.2015).

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 128, stk. 5):

—   Barbara Lochbihler, Igor Šoltes, Heidi Hautala, Molly Scott Cato, Davor Škrlec, Ulrike Lunacek, Jean Lambert, Ernest Urtasun, Michèle Rivasi og Bodil Valero for Verts/ALE-Gruppen, om dødsstraf 2015/2879(RSP) (B8-0998/2015)

—   Charles Tannock, Bernd Lucke, Ulrike Trebesius, Bernd Kölmel, Hans-Olaf Henkel, Joachim Starbatty, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić og Beatrix von Storch for ECR-Gruppen, om dødsstraf (2015/2879(RSP)) (B8-0999/2015)

—   Cristian Dan Preda, Therese Comodini Cachia, Andrej Plenković, László Tőkés, Davor Ivo Stier, Miroslav Mikolášik, David McAllister, Dubravka Šuica, Michael Gahler, Patricija Šulin, Luděk Niedermayer, Adam Szejnfeld, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Ivana Maletić, Jaromír Štětina, Roberta Metsola, Michaela Šojdrová, Anna Maria Corazza Bildt, Milan Zver, Francisco José Millán Mon, Jiří Pospíšil, Ramón Luis Valcárcel Siso og Lara Comi for PPE-Gruppen, om dødsstraf (2015/2879(RSP)) (B8-1001/2015)

—   Ignazio Corrao, Marco Zullo og Fabio Massimo Castaldo for EFDD-Gruppen, om dødsstraf (2015/2879(RSP)) (B8-1005/2015)

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Juan Carlos Girauta Vidal, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Anneli Jäätteenmäki, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans og Cecilia Wikström for ALDE-Gruppen, om dødsstraf (2015/2879(RSP)) (B8-1006/2015)

—   Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Malin Björk, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Sabine Lösing, Eleonora Forenza, Fabio De Masi, Lola Sánchez Caldentey, Josu Juaristi Abaunz, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Takis Hadjigeorgiou og Sofia Sakorafa for GUE/NGL-Gruppen, om dødsstraf (2015/2879(RSP)) (B8-1007/2015)

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Ana Gomes, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Theresa Griffin, Roberto Gualtieri, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Olle Ludvigsson, Andrejs Mamikins, Louis-Joseph Manscour, David Martin, Edouard Martin, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Konstantinos Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Daniele Viotti og Boris Zala for S&D-Gruppen, om dødsstraf 2015/2879(RSP) (B8-1008/2015).

Afstemning: punkt 9.7 i protokollen af 8.10.2015.


FORSÆDE: Ulrike LUNACEK
næstformand

Indlæg af Inês Cristina Zuber, der gjorde indsigelse mod den nye procedure vedrørende forespørgsler til skriftlig besvarelse (forretningsordenens artikel 130) (formanden svarede, at denne procedure var blevet vedtaget af plenarforsamlingen).

7. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


8. Meddelelse af Rådets førstebehandlingsholdning

Formanden gav i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 64, stk. 1, meddelelse om fra Rådet at have modtaget følgende holdninger, grundene til Rådets holdninger samt Kommissionens holdning til:

- Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer samt om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/83/EU og om ophævelse af Rådets direktiv 90/314/EØF (09173/3/2015 – C8-0281/2015 – 2013/0246(COD) – 11257/1/2015 – COM(2015)0493)

henvist til: kor.udv.: IMCO

- Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om foranstaltninger vedrørende adgang til det åbne internet og om ændring af direktiv 2002/22/EF om forsyningspligt og brugerrettigheder i forbindelse med elektroniske kommunikationsnet og -tjenester og forordning (EU) nr. 531/2012 om roaming på offentlige mobilkommunikationsnet i Unionen (10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD) – 12279/2015 – COM(2015)0489)

henvist til: kor.udv.: ITRE

Fristen på tre måneder, som Parlamentet råder over til at udtale sig, var således at regne fra den 9. oktober 2015.


9. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


9.1. Den Centralafrikanske Republik (afstemning)

Forslag til beslutning B8-1000/2015, B8-1009/2015, B8-1010/2015, B8-1011/2015, B8-1014/2015, B8-1016/2015 og B8-1019/2015 (2015/2874(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-1000/2015

(erstatter B8-1000/2015, B8-1009/2015, B8-1010/2015, B8-1011/2015, B8-1014/2015 og B8-1016/2015):

stillet af:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Elmar Brok, David McAllister, Patricija Šulin, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Francesc Gambús, Maurice Ponga, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Davor Ivo Stier, Stanislav Polčák, Barbara Kudrycka, Tomáš Zdechovský, Therese Comodini Cachia, Giovanni La Via, Monica Macovei, Andrej Plenković, Marijana Petir, József Nagy, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Jeroen Lenaers, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Anna Záborská, Jaromír Štětina, Adam Szejnfeld, Ramona Nicole Mănescu, Lara Comi, Mariya Gabriel, László Tőkés, Inese Vaidere, Elisabetta Gardini, Thomas Mann, Barbara Matera, Dubravka Šuica og Ivana Maletić, for PPE-Gruppen

—   Norbert Neuser, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Ana Gomes, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nicola Caputo, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Maria Grapini, Theresa Griffin, Enrique Guerrero Salom, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, David Martin, Edouard Martin, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Péter Niedermüller, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Flavio Zanonato og Damiano Zoffoli, for S&D

—   Mark Demesmaeker, Beatrix von Storch og Raffaele Fitto, for ECR

—   Marielle de Sarnez, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Juan Carlos Girauta Vidal, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Frédérique Ries, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Filiz Hyusmenova, Nathalie Griesbeck, Nedzhmi Ali, Philippe De Backer, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Javier Nart, Jozo Radoš, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Marian Harkin og Valentinas Mazuronis, for ALDE-Gruppen

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Tamás Meszerics, Davor Škrlec og Igor Šoltes, for Verts/ALE-Gruppen

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Laura Ferrara og Rolandas Paksas, for EFDD.

Vedtaget (P8_TA(2015)0342)

(Forslag til beslutning B8-1019/2015 bortfaldt).


9.2. Situationen i Thailand (afstemning)

Forslag til beslutning B8-1002/2015, B8-1012/2015, B8-1013/2015, B8-1015/2015, B8-1017/2015, B8-1018/2015 og B8-1021/2015 (2015/2875(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-1002/2015

(erstatter B8-1002/2015, B8-1012/2015, B8-1013/2015, B8-1015/2015, B8-1017/2015, B8-1018/2015 og B8-1021/2015):

stillet af:

—   Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Elmar Brok, Tunne Kelam, David McAllister, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Davor Ivo Stier, Stanislav Polčák, Barbara Kudrycka, Tomáš Zdechovský, Therese Comodini Cachia, Giovanni La Via, Monica Macovei, Andrej Plenković, Marijana Petir, József Nagy, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jaromír Štětina, Adam Szejnfeld, Ramona Nicole Mănescu, Lara Comi, László Tőkés, Elisabetta Gardini, Thomas Mann, Roberta Metsola, Barbara Matera, Francisco José Millán Mon, Dubravka Šuica og Ivana Maletić, for PPE-Gruppen

—   Josef Weidenholzer, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Paul Brannen, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Anneliese Dodds, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Maria Grapini, Theresa Griffin, Enrique Guerrero Salom, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, David Martin, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Péter Niedermüller, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez Piñero Fernández, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Glenis Willmott, Flavio Zanonato og Damiano Zoffoli, for S&D

—   Mark Demesmaeker, Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, Raffaele Fitto og Angel Dzhambazki, for ECR

—   Cecilia Wikström, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Juan Carlos Girauta Vidal, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Nathalie Griesbeck, Nedzhmi Ali, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Ivan Jakovčić, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Javier Nart, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Marian Harkin og Valentinas Mazuronis, for ALDE-Gruppen

—   Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis og Lola Sánchez, for GUE/NGL-Gruppen

—   Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Davor Škrlec og Bronis Ropė, for Verts/ALE-Gruppen

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo og Marco Zanni, for EFDD.

Vedtaget (P8_TA(2015)0343)


9.3. Massefordrivelse af børn i Nigeria som følge af Boko Harams angreb (afstemning)

Forslag til beslutning B8-1003/2015, B8-1020/2015, B8-1023/2015, B8-1024/2015, B8-1027/2015, B8-1029/2015 og B8-1031/2015 (2015/2876(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-1003/2015

(erstatter B8-1003/2015, B8-1020/2015, B8-1023/2015, B8-1024/2015, B8-1027/2015, B8-1029/2015 og B8-1031/2015):

stillet af:

—   Cristian Dan Preda, Santiago Fisas Ayxelà, Elmar Brok, Jeroen Lenaers, Tunne Kelam, David McAllister, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Francesc Gambús, Maurice Ponga, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Davor Ivo Stier, Stanislav Polčák, Barbara Kudrycka, Tomáš Zdechovský, Therese Comodini Cachia, Giovanni La Via, Monica Macovei, Andrej Plenković, Marijana Petir, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Anna Záborská, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Adam Szejnfeld, Ramona Nicole Mănescu, Lara Comi, Mariya Gabriel, László Tőkés, Krzysztof Hetman, Kinga Gál, Inese Vaidere, Anna Maria Corazza Bildt, Elisabetta Gardini, Thomas Mann, Barbara Matera, Dubravka Šuica og Ivana Maletić, for PPE-Gruppen

—   Josef Weidenholzer, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Paul Brannen, Nicola Caputo, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Paolo De Castro, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Maria Grapini, Theresa Griffin, Enrique Guerrero Salom, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, David Martin, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Péter Niedermüller, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Elena Valenciano og Julie Ward, for S&D

—   Charles Tannock og Mark Demesmaeker, for ECR

—   Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, Juan Carlos Girauta Vidal, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Filiz Hyusmenova, Nathalie Griesbeck, Nedzhmi Ali, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Ivan Jakovčić, Kaja Kallas, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Javier Nart, Jozo Radoš, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Marian Harkin, Valentinas Mazuronis og Petr Ježek, for ALDE-Gruppen

—   Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric og Younous Omarjee for GUE/NGL-Gruppen

—   Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Igor Šoltes, Bronis Ropė og Bodil Valero, for Verts/ALE-Gruppen

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara og Rolandas Paksas, for EFDD.

Vedtaget (P8_TA(2015)0344)


9.4. Sagen Ali Mohammed al-Nimr (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0997/2015, B8-1004/2015, B8-1022/2015, B8-1025/2015, B8-1026/2015, B8-1028/2015, B8-1030/2015 og B8-1032/2015 (2015/2883(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0997/2015

(erstatter B8-0997/2015, B8-1004/2015, B8-1022/2015, B8-1025/2015, B8-1028/2015, B8-1030/2015 og B8-1032/2015):

stillet af:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, Santiago Fisas Ayxelà, Jeroen Lenaers, Tunne Kelam, David McAllister, Patricija Šulin, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Francesc Gambús, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Davor Ivo Stier, Stanislav Polčák, Barbara Kudrycka, Therese Comodini Cachia, Giovanni La Via, Monica Macovei, Andrej Plenković, Marijana Petir, József Nagy, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Anna Záborská, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Adam Szejnfeld, Ramona Nicole Mănescu, Lara Comi, László Tőkés, Krzysztof Hetman, Thomas Mann, Roberta Metsola, Barbara Matera, Dubravka Šuica og Ivana Maletić, for PPE-Gruppen

—   Josef Weidenholzer, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Paul Brannen, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Anneliese Dodds, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Maria Grapini, Theresa Griffin, Enrique Guerrero Salom, Jytte Guteland, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, David Martin, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Péter Niedermüller, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato og Damiano Zoffoli, for S&D

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Joachim Starbatty, Ulrike Trebesius, Hans-Olaf Henkel, Bernd Kölmel, Bernd Lucke, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Marcus Pretzell, Beatrix von Storch, Zdzisław Krasnodębski og Branislav Škripek, for ECR

—   Frédérique Ries, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, Juan Carlos Girauta Vidal, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Pavel Telička, Filiz Hyusmenova, Nathalie Griesbeck, Nedzhmi Ali, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Ivan Jakovčić, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Javier Nart, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Marian Harkin, Valentinas Mazuronis og Petr Ježek, for ALDE-Gruppen

—   Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Sofia Sakorafa, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou og Lola Sánchez Caldentey, for GUE/NGL-Gruppen

—   Bronis Ropė, for Verts/ALE-Gruppen

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo og Rolandas Paksas, for EFDD

—   Aymeric Chauprade, for ENF.

Vedtaget (P8_TA(2015)0345)


9.5. Betalingstjenester i det indre marked ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om betalingstjenester i det indre marked og om ændring af direktiv 2002/65/EF, 2013/36/EU og 2009/110/EF og om ophævelse af direktiv 2007/64/EF [COM(2013)0547 - C7-0230/2013 - 2013/0264(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Antonio Tajani (A8-0266/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt som ændret (P8_TA(2015)0346)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2015)0346)


9.6. Realkreditlovgivning og risikable finansielle instrumenter i EU: Spaniens tilfælde (afstemning)

Forslag til beslutning B8- 0987/2015 (2015/2740(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2015)0347)


9.7. Dødsstraf (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0998/2015, B8-0999/2015, B8-1001/2015, B8-1005/2015, B8-1006/2015, B8-1007/2015 og B8-1008/2015 (2015/2879(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0998/2015

(erstatter B8-0998/2015, B8-0999/2015, B8-1001/2015, B8-1006/2015, B8-1007/2015 og B8-1008/2015):

stillet af:

—   Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, Therese Comodini Cachia, Andrej Plenković, László Tőkés, Davor Ivo Stier, Miroslav Mikolášik, David McAllister, Dubravka Šuica, Michael Gahler, Patricija Šulin, Luděk Niedermayer, Adam Szejnfeld, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Ivana Maletić, Jaromír Štětina, Roberta Metsola, Michaela Šojdrová, Claude Rolin, Jiří Pospíšil, Milan Zver, Francisco José Millán Mon, Anna Maria Corazza Bildt, Lara Comi, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Elmar Brok og Ramón Luis Valcárcel Siso, for PPE-Gruppen

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Ana Gomes, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Anneliese Dodds, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Neena Gill, Maria Grapini, Enrique Guerrero Salom, Jytte Guteland, Cătălin Sorin Ivan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Marlene Mizzi, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Péter Niedermüller, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Patrizia Toia og Julie Ward, for S&D

—   Mark Demesmaeker, Joachim Starbatty, Bernd Lucke, Hans-Olaf Henkel, Bernd Kölmel, Ulrike Trebesius, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Marcus Pretzell, Beatrix von Storch, Charles Tannock og Branislav Škripek, for ECR

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Juan Carlos Girauta Vidal, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Anneli Jäätteenmäki, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Alexander Graf Lambsdorff, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans og Cecilia Wikström, for ALDE-Gruppen

—   Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Eleonora Forenza, Curzio Maltese, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis og Takis Hadjigeorgiou, for GUE/NGL-Gruppen

—   Barbara Lochbihler, Alyn Smith, Davor Škrlec, Igor Šoltes, Bodil Valero, Ernest Maragall, Klaus Buchner, Ernest Urtasun og Jean Lambert for Verts/ALE-Gruppen

—   Ignazio Corrao, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi og Daniela Aiuto.

Vedtaget (P8_TA(2015)0348)

(Forslag til beslutning B8-1005/2015 bortfaldt).


9.8. Erfaringerne fra katastrofen med det røde slam fem år efter ulykken i Ungarn (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0989/2015 (2015/2879(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2015)0349)


9.9. Forlængelse af handlingsplanen om ligestilling og styrkelse af kvinders position i udviklingssamarbejdet (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0988/2015 (2015/2754(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2015)0350)

Indlæg

Linda McAvan havde stillet et mundtligt ændringsforslag til punkt 2, hvilket var blevet godtaget.


9.10. Lige muligheder for og ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med beskæftigelse og erhverv (afstemning)

Betænkning om anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/54/EF af 5. juli 2006 om gennemførelse af princippet om lige muligheder for og ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med beskæftigelse og erhverv [2014/2160(INI)] - Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. Ordfører: Anna Záborská (A8-0213/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2015)0351)

(Mødet udsat i nogle minutter)


10. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 183, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Antonio Tajani - A8-0266/2015

Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák, Seán Kelly og Jiří Pospíšil

Realkreditlovgivning og risikable finansielle instrumenter i EU: Spaniens tilfælde (B8-0987/2015)

Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins og Stanislav Polčák

Dødsstraf (RC-B8-0998/2015)

Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Seán Kelly, Monica Macovei og Michaela Šojdrová

Erfaringerne fra katastrofen med det røde slam fem år efter ulykken i Ungarn (B8-0989/2015)
Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins og Zoltán Balczó

Forlængelse af handlingsplanen om ligestilling og styrkelse af kvinders position i udviklingssamarbejdet (B8-0988/2015)
Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins og Seán Kelly

Betænkning: Anna Záborská - A8-0213/2015
Michaela Šojdrová, Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins, Jill Seymour og Seán Kelly


11. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes på Europarl, ”Plenarmøder”, ”Afstemninger”, ”Afstemningsresultater” (Resultat af afstemningerne ved navneopråb) og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.


12. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet til øjeblikkelige budgetforanstaltninger som led i den europæiske dagsorden for migration (COM(2015)0486 - C8-0292/2015 - 2015/2253(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

LIBE

- Henstilling med henblik på Rådets afgørelse om Kroatiens tiltrædelse af konventionen af 26. juli 1995,udarbejdet på grundlag af artikel K.3 i traktaten om Den Europæiske Union, om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser, protokollen af 27. september 1996, udarbejdet på grundlag af artikel K.3 i traktaten om Den Europæiske Union, til konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser, protokollen af 29. november 1996, udarbejdet på grundlag af artikel K.3 i traktaten om Den Europæiske Union, om præjudiciel fortolkning ved De Europæiske Fællesskabers Domstol af konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser og anden protokol af 19. juni 1997, udarbejdet på grundlag af artikel K.3 i traktaten om Den Europæiske Union, til konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (COM(2015)0458 - C8-0296/2015 – 2015/0210(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

LIBE

2) fra medlemmerne følgende beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 133)

- Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Janice Atkinson, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Aymeric Chauprade, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Barbara Kappel, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Vicky Maeijer, Dominique Martin, Georg Mayer, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Franz Obermayr, Florian Philippot, Matteo Salvini, Jean-Luc Schaffhauser, Olaf Stuger, Mylène Troszczynski, Harald Vilimsky og Marcel de Graaff. Forslag til beslutning om forskelsbehandling af løsgængere i Europa-Parlamentet (B8-0506/2015)

henvist til:

kor.udv. :

AFCO

- Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Marine Le Pen, Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om europæiske borgerinitiativers (ECI’ers) udmøntning i lovgivning og omdefinering af kriterierne for antagelighed (B8-0743/2015)

henvist til:

kor.udv. :

AFCO

rådg.udv. :

PETI

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om EU's anmodning om støtte til thalidomidofre (B8-0749/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om ungdomsarbejdsløshed (B8-0823/2015)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om udlicitering af Kommissionens tilsynsopgaver vedrørende konkurrence og det indre marked (B8-0824/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

rådg.udv. :

IMCO

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om nødvendigheden af at overvåge den græske privatiseringsplan (B8-0825/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

rådg.udv. :

TRAN

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om styrkelsen og sikringen af EU's ydre grænser som følge af, at Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien giver illegale migranter tilladelse til gennemrejse (B8-0826/2015)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om nødvendigheden af at mindes prof. Khaled Al Assaad, som blev myrdet på barbarisk vis af IS (B8-0827/2015)

henvist til:

kor.udv. :

AFET

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om nødvendigheden af at overveje at forhøje tallene i fordelingsplanen for asylansøgerne (B8-0828/2015)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om nødvendigheden af at skærpe sikkerheden på togene efter attentatet i Thalys-toget (B8-0829/2015)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om den britiske økonomi, som vedbliver med at vokse mere end forudset uden for euroen (B8-0830/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om nedgangen på over 3 % i italienernes indkomster i de sidste fem år (B8-0831/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

rådg.udv. :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om modtagelsen af ulovlige indvandrere og om nødvendigheden af, at andre EU-lande påtager sig deres ansvar, da Italien har nået sin yderste grænse (B8-0867/2015)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om nødvendigheden af at afskaffe Dublinforordningen, som er en juridisk uhyrlighed (B8-0868/2015)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om den endelige afskaffelse af kapitalisering af renter (B8-0869/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

rådg.udv. :

IMCO

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om beskyttelse af de ældre og deres rettigheder (B8-0870/2015)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om nødvendigheden af, at Kommissionen træffer foranstaltninger til støtte for eksporten fra EU, der er ramt af den russiske blokade og den kinesiske krise (B8-0871/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om støtte til det fælleseuropæiske nummer for forsvundne mindreårige (B8-0877/2015)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om EU-Vietnam-aftalens skadelige virkninger for italiensk ris (B8-0881/2015)

henvist til:

kor.udv. :

INTA

rådg.udv. :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om skattestigninger på 38,6 % i Italien mellem 2000 og 2014 (B8-0882/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om problemet med forsvundne mindreårige i Italien og Europa (B8-0883/2015)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om støtte til olivenolieproduktionen i Italien (B8-0884/2015)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

rådg.udv. :

INTA

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om nedgangen i huslån i Italien på 72 % mellem 2011 og 2014 (B8-0885/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om nødvendigheden af, at EU tager sin holdning over for Syrien op til fornyet overvejelse (B8-0886/2015)

henvist til:

kor.udv. :

AFET

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om nødvendigheden af at fremme radikale løsninger på migrationskrisen (B8-0887/2015)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

AFET

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om stagneringen i de italienske familiers forbrug (B8-0888/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om nødvendigheden af at gribe ind for at få benzinprisen ned på sit rette niveau (B8-0889/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om immigrationskrisen: London agter at taget forholdet til EU op til overvejelse på grund af det ubæredygtige pres (B8-0890/2015)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om Visegradlandenes nej til kvotesystemet for fordeling af ulovlige indvandrere og manglen på solidaritet med Italien i denne nødsituation (B8-0891/2015)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

AFET

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om politikeres og mediers skammelige udnyttelse af drengen Ayalans død (B8-0892/2015)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

CULT

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om en mere effektiv foranstaltning imod den faldende beskæftigelse i Italien (B8-0893/2015)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om Friuli Venezia Giulia, Norditaliens Lampedusa (B8-0894/2015)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

AFET

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om nødvendigheden af at overvåge Balkan-ruten og gøre EU’s ydre grænser sikre og uigennemtrængelige (B8-0895/2015)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

AFET

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om topmødet i Vestbalkan: intet nævneværdigt resultat på immigrationsfronten (B8-0896/2015)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

AFET

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om bekæmpelsen af terrorismen i de sociale medier (B8-0897/2015)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

ITRE

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om MERS-epidemien i Sydkorea (B8-0898/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om en mere effektiv bekæmpelse af udenlandske krigere (foreign fighters) (B8-0899/2015)

henvist til:

kor.udv. :

AFET

rådg.udv. :

LIBE

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om anvendelsen af et loft over beskatning af brændstof i medlemsstaterne (B8-0900/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om nødvendigheden af at bekæmpe udnyttelse og social dumping inden for vejtransportsektoren (B8-0901/2015)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

rådg.udv. :

TRAN

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om en mere effektiv politik for integration af unge under 30 år (B8-0902/2015)

henvist til:

kor.udv. :

CULT

rådg.udv. :

EMPL

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om paralleleksport af lægemidler (B8-0903/2015)

henvist til:

kor.udv. :

INTA

rådg.udv. :

ENVI

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om udelukkelse af tvistbilæggelse mellem investorer og stater (ISDS) (B8-0904/2015)

henvist til:

kor.udv. :

INTA

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om nødvendigheden af at etablere identifikations- og fordelingscentre i Nordafrika (B8-0905/2015)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

AFET

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om direkte udvælgelse af asylansøgninger i flygtningelejre administreret af De Forenede Nationer (B8-0906/2015)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

AFET

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om Det Forenede Kongerige: folkeafstemningen om udtrædelse af Den Europæiske Union (B8-0907/2015)

henvist til:

kor.udv. :

AFCO

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om ECB's prognose om en nedgang i BNP for eurozonen (B8-0908/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

rådg.udv. :

INTA

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om immigrationskrisen: de betingelser, EU har pålagt Italien, er uretfærdige og ulovlige (B8-0909/2015)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om FN's erklæring: Fire millioner syriske flygtninge er klar til at drage afsted mod Europa (B8-0910/2015)

henvist til:

kor.udv. :

AFET

rådg.udv. :

LIBE

- Dominique Bilde, Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om projektet om en finansminister for euroområdet (B8-0911/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

- Dominique Bilde, Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om finansmarkedernes volatilitet og trægheden i verdenshandelen (B8-0912/2015)

henvist til:

kor.udv. :

INTA

rådg.udv. :

ECON

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om "opt out"-klausulen: Kommissionens seneste uacceptable forslag til fordeling af flygtninge (B8-0913/2015)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Dominique Bilde, Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om EU's kommunikationsudgifter og finansieringen af reflektionsgrupper (B8-0915/2015)

henvist til:

kor.udv. :

CULT

rådg.udv. :

AFCO

- Dominique Bilde, Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om konsekvenserne af finansverdenens dominans over økonomien (B8-0916/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

- Dominique Bilde, Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om konsekvenserne af stigningen i antallet af asylansøgninger (B8-0917/2015)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

EMPL

- Dominique Bilde, Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om Kommissionens forslag til løsning af landbrugskrisen (B8-0918/2015)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

- Dominique Bilde, Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om følgerne af krisen i Kina (B8-0919/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om oprettelse af et agentur til kontrol af "nulkilometerprodukter" (lokale produkter) (B8-0922/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

AGRI

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om beskyttelse af verdenskulturarven i Syrien og Irak (B8-0923/2015)

henvist til:

kor.udv. :

AFET

- Dominique Bilde, Mireille D'Ornano og Sophie Montel. Forslag til beslutning om bekæmpelse af forfalsket medicin (B8-0924/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Dominique Bilde, Steeve Briois og Sophie Montel. Forslag til beslutning om støtte til trykkerisektoren i Frankrig (B8-0925/2015)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

rådg.udv. :

ITRE

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om støtte til tekstilindustrien (B8-0926/2015)

henvist til:

kor.udv. :

INTA

rådg.udv. :

ITRE, REGI

- Dominique Bilde, Steeve Briois og Sophie Montel. Forslag til beslutning om bekæmpelse af prostatakræft (B8-0927/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om industriproduktionens digitalisering (B8-0928/2015)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

rådg.udv. :

ITRE

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om gennemførelsen af den fælles politik for asyl og international beskyttelse (B8-0929/2015)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om ungdomsgarantiens indvirkning på nedbringelse af ungdomsarbejdsløsheden (B8-0930/2015)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

rådg.udv. :

CULT

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om Syrien og nødvendigheden af, at Europa omlægger sin udenrigspolitik til støtte af regeringen i Damaskus (B8-0931/2015)

henvist til:

kor.udv. :

AFET

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om tvangshjemsendelse af illegale migranter (B8-0932/2015)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Dominique Bilde, Steeve Briois og Sophie Montel. Forslag til beslutning om større gennemsigtighed i EU-institutionerne (B8-0933/2015)

henvist til:

kor.udv. :

AFCO

rådg.udv. :

JURI

- Dominique Bilde og Sophie Montel. Forslag til beslutning om forholdene i forbindelse med svineopdræt og intensivt opdræt (B8-0934/2015)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

- Dominique Bilde og Sophie Montel. Forslag til beslutning om støtte til svinesektoren i Frankrig (B8-0935/2015)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

rådg.udv. :

EMPL, INTA

- Dominique Bilde og Sophie Montel. Forslag til beslutning om et generelt forbud mod import af elefanttrofæer i Europa (B8-0936/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om centre til fordeling af illegale migranter i Italien (B8-0937/2015)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

AFET

- Dominique Bilde, Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om forbud mod, at kreditvurderingsinstitutter vurderer EU-medlemsstaternes statsgæld (B8-0938/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

- Dominique Bilde, Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om støtte til produktionen af mirabeller i Lorraine (B8-0939/2015)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

- Dominique Bilde, Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om forbud mod udvidelse af en gård med 1 200 ungtyre i Wintershouse (B8-0940/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

AGRI

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om oprettelse af en fond til fremme af mindreårige migranters adgang til undervisning (B8-0941/2015)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

BUDG

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om nødvendigheden af at Kommissionen engagerer sig i at forbedre livskvaliteten for ældre (B8-0942/2015)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

- Dominique Bilde og Sophie Montel. Forslag til beslutning om bekæmpelse af cyberchikane af unge via mobiltelefon (B8-0943/2015)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

CULT, ITRE

- Dubravka Šuica og Patricija Šulin. Forslag til beslutning om harmonisering af sundhedsvæsenet i EU (B8-0944/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

EMPL

- Dubravka Šuica og Patricija Šulin. Forslag til beslutning om fremme af sundhed (B8-0948/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

EMPL

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om oprettelsen af et agentur til kontrol med og katalogisering af den europæiske arkæologiske arv (B8-0949/2015)

henvist til:

kor.udv. :

CULT


13. Andragender

Nedenstående andragender, der i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 215, stk. 6, var optaget i registret på de nedenfor angivne datoer, var henvist til det kompetente udvalg:

Den 6. oktober 2015.

(*) Navn fortroligt

(*) (nr. 0881/2015); (*) (nr. 0882/2015); (*) (nr. 0883/2015); (*) (nr. 0884/2015); Ciro De Sio (nr. 0885/2015); (*) (nr. 0886/2015); (*) (nr. 0887/2015); Ulla Tiainen (nr. 0888/2015); (*) (nr. 0889/2015); Manfred Becker (nr. 0890/2015); (*) (nr. 0891/2015); Jarl Christer de Lange (nr. 0892/2015); (*) (nr. 0893/2015); Jens Genzer (nr. 0894/2015); (*) (nr. 0895/2015); Flora Hansen (nr. 0896/2015); (*) (nr. 0897/2015); (*) (nr. 0898/2015); (*) (nr. 0899/2015); (*) (nr. 0900/2015); Francesco Barnaba (nr. 0901/2015); (*) (nr. 0902/2015); (*) (nr. 0903/2015); (*) (nr. 0904/2015); (*) (nr. 0905/2015); (*) (nr. 0906/2015); (*) (nr. 0907/2015); Fabian Knipper (nr. 0908/2015); Jan-Erik Hansen (nr. 0909/2015); (*) (nr. 0910/2015); Justin Shard (nr. 0911/2015); (*) (nr. 0912/2015); (*) (nr. 0913/2015); Philipp Schmagold (nr. 0914/2015); José Ortega Ortega (nr. 0915/2015); (*) (nr. 0916/2015); (*) (nr. 0917/2015); (*) (nr. 0918/2015); (*) (nr. 0919/2015); (*) (nr. 0920/2015); (*) (nr. 0921/2015); (*) (nr. 0922/2015); (*) (nr. 0923/2015); (*) (nr. 0924/2015); (*) (nr. 0925/2015); (*) (nr. 0926/2015); Ilhan Kyuchyuk (nr. 0927/2015); (*) (nr. 0928/2015); (*) (nr. 0929/2015); Joseph-Christos Kondylakis (nr. 0930/2015); (*) (nr. 0931/2015); (*) (nr. 0932/2015); María Isabel Montegriffo (nr. 0933/2015); (*) (nr. 0934/2015); (*) (nr. 0935/2015); (*) (nr. 0936/2015); (*) (nr. 0937/2015); (*) (nr. 0938/2015); Jennifer Marklew (nr. 0939/2015); (*) (nr. 0940/2015); Evangelos Tsiompanidis (nr. 0941/2015); (*) (nr. 0942/2015); (*) (nr. 0943/2015); (*) (nr. 0944/2015); (*) (nr. 0945/2015); (*) (nr. 0946/2015); Jens Genzer (nr. 0947/2015); (*) (nr. 0948/2015); (*) (nr. 0949/2015); (*) (nr. 0950/2015); (*) (nr. 0951/2015); (*) (nr. 0952/2015); (*) (nr. 0953/2015); Meenakshi Fernandes (nr. 0954/2015); (*) (nr. 0955/2015); (*) (nr. 0956/2015); (*) (nr. 0957/2015); (*) (nr. 0958/2015); (*) (nr. 0959/2015); (*) (nr. 0960/2015).


14. Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter

Ændringer i udvalgshenvisninger

INTA

- Gennemsigtighed, ansvarlighed og integritet i EU-institutionerne (2015/2041(INI))
henvist til: kor.udv.: AFCO
rådg.udv.: ENVI, JURI, CONT, LIBE, INTA

LIBE

- Tilstrækkeligheden af forbrugerbeskyttelseslovgivningen på det digitale område (2015/2148(INI))
henvist til: kor.udv.: IMCO
rådg.udv.: CULT, ITRE, LIBE, JURI

TRAN

- Henstillinger til Europa-Kommissionen om forhandlingerne om aftale om handel med tjenesteydelser (TISA) (2015/2233(INI))
henvist til: kor.udv.: INTA
rådg.udv.: FEMM, DEVE, EMPL, ECON, LIBE, IMCO, TRAN, REGI

IMCO

- Civilretlige bestemmelser om robotteknik (2015/2103(INL))
henvist til: kor.udv.: JURI
rådg.udv.: EMPL, ITRE, IMCO


15. Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 192, stk. 2, ville protokollen fra dette møde og protokollen fra gårsdagens møde blive forelagt Parlamentet til godkendelse ved begyndelsen af næste møde.

Med Parlamentets godkendelse ville de vedtagne tekster allerede nu blive fremsendt til de heri nævnte instanser.


16. Tidspunkt for næste mødeperiode

Formanden meddelte, at næste møde ville finde sted den 14. oktober 2015.


17. Afbrydelse af sessionen

Formanden erklærede Europa-Parlamentets session for afbrudt.

Formanden hævede mødet kl. 13.30.

Klaus Welle

Martin Schulz

generalsekretær

formand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Girauta Vidal, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kuhn, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Soru, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Wiśniewska, Wojciechowski, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Fritaget:

Crowley, Konečná, Kukan, Le Pen Jean-Marie, Liberadzki, Mosca, Patriciello, Picierno, Quisthoudt-Rowohl, Ruohonen-Lerner, Taylor, Winkler Iuliu, Woolfe, Żółtek

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik