Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 310kWORD 273k
Neljapäev, 8. oktoober 2015 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Meeste ja naiste võrdsed võimalused ja võrdne kohtlemine tööhõive ja elukutse küsimustes (arutelu)
 3.Teenuste direktiivi artikli 20 lõike 2 ja tarbija õiguste direktiivi artikli 8 lõike 3 rakendamine (arutelu)
 4.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  4.1.Kesk-Aafrika Vabariik
  4.2.Olukord Tais
  4.3.Laste massiline põgenemine Nigeerias Boko Harami rünnakute tõttu
  4.4.Ali Mohammed al-Nimri juhtum
 5.Hüpoteeki käsitlevad õigusaktid ja riskantsed finantsinstrumendid ELis: Hispaania näide (esitatud resolutsiooni ettepanek)
 6.Surmanuhtlus (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 7.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 8.Nõukogu esimese lugemise seisukohad
 9.Hääletused
  9.1.Kesk-Aafrika Vabariik (hääletus)
  9.2.Olukord Tais (hääletus)
  9.3.Laste massiline põgenemine Nigeerias Boko Harami rünnakute tõttu (hääletus)
  9.4.Ali Mohammed al-Nimri juhtum (hääletus)
  9.5.Makseteenused siseturul ***I (hääletus)
  9.6.Hüpoteeki käsitlevad õigusaktid ja riskantsed finantsinstrumendid ELis: Hispaania näide (hääletus)
  9.7.Surmanuhtlus (hääletus)
  9.8.Viie aasta eest Ungaris toimunud punase muda katastroofist saadud õppetunnid (hääletus)
  9.9.Soolist võrdõiguslikkust ja naiste mõjuvõimu suurendamist arengukoostöös käsitleva ELi tegevuskava uuendamine (hääletus)
  9.10.Meeste ja naiste võrdsed võimalused ja võrdne kohtlemine tööhõive ja elukutse küsimustes (hääletus)
 10.Selgitused hääletuse kohta
 11.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 12.Esitatud dokumendid
 13.Petitsioonid
 14.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 15.Istungil vastu võetud tekstide edastamine
 16.Järgmiste istungite ajakava
 17.Istungjärgu vaheaeg
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Ioan Mircea PAŞCU
asepresident

1. Istungi algus

Istung algas kell 8.30.


2. Meeste ja naiste võrdsed võimalused ja võrdne kohtlemine tööhõive ja elukutse küsimustes (arutelu)

Raport Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. juuli 2006. aasta direktiivi 2006/54/EÜ (meeste ja naiste võrdsete võimaluste ja võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamise kohta tööhõive ja elukutse küsimustes) kohaldamise kohta [2014/2160(INI)] - Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon. Raportöör: Anna Záborská (A8-0213/2015)

Anna Záborská tutvustas raportit.

Sõna võttis Christos Stylianides (komisjoni liige).

Sõna võtsid Vilija Blinkevičiūtė (EMPL-komisjoni arvamuse koostaja), Constance Le Grip fraktsiooni PPE nimel, Inés Ayala Sender fraktsiooni S&D nimel, Jadwiga Wiśniewska fraktsiooni ECR nimel, Catherine Bearder fraktsiooni ALDE nimel, Inês Cristina Zuber fraktsiooni GUE/NGL nimel, Karima Delli fraktsiooni Verts/ALE nimel, Daniela Aiuto fraktsiooni EFDD nimel, Marie-Christine Arnautu fraktsiooni ENF nimel, Krisztina Morvai (fraktsioonilise kuuluvuseta), Anna Maria Corazza Bildt, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, Anna Hedh, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas John Stuart Agnew, Beatrix von Storch, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Bill Etheridge, Lidia Senra Rodríguez, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Paul Nuttall, Louise Bours, Lampros Fountoulis, Angelika Niebler, Marc Tarabella, Jana Žitňanská, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Lampros Fountoulis, Tania González Peñas, Sotirios Zarianopoulos, Dubravka Šuica, Andrea Cozzolino ja Rosa Estaràs Ferragut, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas José Blanco López.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Alessandra Mussolini, José Blanco López, Ruža Tomašić, Filiz Hyusmenova, Maria Grapini, Notis Marias, Ivan Jakovčić ja Nicola Caputo.

Sõna võtsid Christos Stylianides ja Anna Záborská.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 8.10.2015protokoll punkt 9.10.


3. Teenuste direktiivi artikli 20 lõike 2 ja tarbija õiguste direktiivi artikli 8 lõike 3 rakendamine (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000083/2015), mille esitas(id) Evelyne Gebhardt fraktsiooni S&D nimel ja Andreas Schwab fraktsiooni PPE nimel komisjonile: Teenuste direktiivi artikli 20 lõike 2 ja tarbija õiguste direktiivi artikli 8 lõike 3 rakendamine (2015/2881(RSP)) (B8-0754/2015)

Evelyne Gebhardt ja Andreas Schwab esitasid küsimuse.

Christos Stylianides (komisjoni liige) vastas küsimusele.

Sõna võtsid Olga Sehnalová fraktsiooni S&D nimel, Dita Charanzová fraktsiooni ALDE nimel ja Patrick O'Flynn fraktsiooni EFDD nimel.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Maria Grapini, Notis Marias, Ivan Jakovčić ja Nicola Caputo.

Sõna võttis Christos Stylianides.

Arutelu lõpetati.


4. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)

(Resolutsiooni ettepanekute pealkirjad ja autorid: vt 6.10.2015protokoll punkt 2.)


4.1. Kesk-Aafrika Vabariik

Resolutsiooni ettepanekud B8-1000/2015, B8-1009/2015, B8-1010/2015, B8-1011/2015, B8-1014/2015, B8-1016/2015 ja B8-1019/2015 (2015/2874(RSP))

Anna Elżbieta Fotyga, Louis Michel, Ignazio Corrao, Pier Antonio Panzeri, Tunne Kelam, Judith Sargentini ja Marie-Christine Vergiat tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Bogdan Brunon Wenta fraktsiooni PPE nimel, Gilles Pargneaux fraktsiooni S&D nimel ja Lidia Senra Rodríguez fraktsiooni GUE/NGL nimel.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić ja Fabio Massimo Castaldo.

Sõna võttis Christos Stylianides (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 8.10.2015protokoll punkt 9.1.


4.2. Olukord Tais

Resolutsiooni ettepanekud B8-1002/2015, B8-1012/2015, B8-1013/2015, B8-1015/2015, B8-1017/2015, B8-1018/2015 ja B8-1021/2015 (2015/2875(RSP))

Ryszard Czarnecki, Cecilia Wikström, Ignazio Corrao ja Pier Antonio Panzeri tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

ISTUNGI JUHATAJA: Ildikó GÁLL-PELCZ
asepresident

Barbara Lochbihler, Jeroen Lenaers ja Tania González Peñas tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Cristian Dan Preda fraktsiooni PPE nimel, Anneliese Dodds fraktsiooni S&D nimel, Heidi Hautala fraktsiooni Verts/ALE nimel, Csaba Sógor, Josef Weidenholzer ja Stanislav Polčák.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Marc Tarabella, Notis Marias, Franz Obermayr ja Doru-Claudian Frunzulică.

Sõna võttis Christos Stylianides (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 8.10.2015protokoll punkt 9.2.

(Istung katkestati mõneks hetkeks)


4.3. Laste massiline põgenemine Nigeerias Boko Harami rünnakute tõttu

Resolutsiooni ettepanekud B8-1003/2015, B8-1020/2015, B8-1023/2015, B8-1024/2015, B8-1027/2015, B8-1029/2015 ja B8-1031/2015 (2015/2876(RSP))

Mark Demesmaeker, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ignazio Corrao, Pier Antonio Panzeri, Maria Heubuch, Santiago Fisas Ayxelà ja Lola Sánchez Caldentey tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Seán Kelly fraktsiooni PPE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Paul Rübig, Elena Valenciano fraktsiooni S&D nimel, Bas Belder fraktsiooni ECR nimel, Hilde Vautmans fraktsiooni ALDE nimel, Franz Obermayr fraktsiooni ENF nimel, Krzysztof Hetman, Kazimierz Michał Ujazdowski ja Anna Maria Corazza Bildt.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Jiří Pospíšil, Marek Jurek, Doru-Claudian Frunzulică, Ilhan Kyuchyuk, Fabio Massimo Castaldo, Marijana Petir, Notis Marias ja Davor Ivo Stier.

Sõna võttis Christos Stylianides (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 8.10.2015protokoll punkt 9.3.


4.4. Ali Mohammed al-Nimri juhtum

Resolutsiooni ettepanekud B8-0997/2015, B8-1004/2015, B8-1022/2015, B8-1025/2015, B8-1026/2015, B8-1028/2015, B8-1030/2015 ja B8-1032/2015 (2015/2883(RSP))

Aymeric Chauprade, Charles Tannock, Frédérique Ries, Ignazio Corrao, Richard Howitt, Tomáš Zdechovský, Marie-Christine Vergiat ja Pascal Durand tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Jiří Pospíšil fraktsiooni PPE nimel, Ana Gomes fraktsiooni S&D nimel, Mark Demesmaeker fraktsiooni ECR nimel, Pavel Telička fraktsiooni ALDE nimel, Patrick Le Hyaric fraktsiooni GUE/NGL nimel ja Elena Valenciano.

Sõna võttis Christos Stylianides (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 8.10.2015protokoll punkt 9.4.


5. Hüpoteeki käsitlevad õigusaktid ja riskantsed finantsinstrumendid ELis: Hispaania näide (esitatud resolutsiooni ettepanek)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000088/2015), mille esitas(id) Cecilia Wikström, PETI-komisjon, komisjonile: Hüpoteeki käsitlev seadusandlus ja riskantsed finantsinstrumendid ELis: Hispaania näide (2015/2740(RSP)) (B8-0755/2015)

Arutelu toimus 5. oktoobril 2015 (5.10.2015 protokolli punkt 12).

Kodukorra artikli 128 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanek:

—   Cecilia Wikström PETI komisjoni nimel hüpoteeki käsitlevate õigusaktide ja riskantsete finantsinstrumentide kohta Hispaanias (laekunud petitsioonide põhjal) (2015/2740(RSP)) (B8-0987/2015).

Hääletus: 8.10.2015protokoll punkt 9.6.


6. Surmanuhtlus (esitatud resolutsiooni ettepanekud)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000103/2015), mille esitas(id) Elena Valenciano AFET komisjoni nimel nõukogule: Surmanuhtlus (2015/2879(RSP)) (B8-0761/2015)

Arutelu toimus 6. oktoober 2015 (6.10.2015protokoll punkt 13).

Kodukorra artikli 128 lõike 5 alusel esitatavad resolutsiooni ettepanekud:

—   Barbara Lochbihler, Igor Šoltes, Heidi Hautala, Molly Scott Cato, Davor Škrlec, Ulrike Lunacek, Jean Lambert, Ernest Urtasun, Michèle Rivasi ja Bodil Valero fraktsiooni Verts/ALE nimel surmanuhtluse kohta 2015/2879(RSP) (B8-0998/2015);

—   Charles Tannock, Bernd Lucke, Ulrike Trebesius, Bernd Kölmel, Hans-Olaf Henkel, Joachim Starbatty, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić ja Beatrix von Storch fraktsiooni ECR nimel surmanuhtluse kohta (2015/2879(RSP)) (B8-0999/2015);

—   Cristian Dan Preda, Therese Comodini Cachia, Andrej Plenković, László Tőkés, Davor Ivo Stier, Miroslav Mikolášik, David McAllister, Dubravka Šuica, Michael Gahler, Patricija Šulin, Luděk Niedermayer, Adam Szejnfeld, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Ivana Maletić, Jaromír Štětina, Roberta Metsola, Michaela Šojdrová, Anna Maria Corazza Bildt, Milan Zver, Francisco José Millán Mon, Jiří Pospíšil, Ramón Luis Valcárcel Siso ja Lara Comi fraktsiooni PPE nimel surmanuhtluse kohta (2015/2879(RSP)) (B8-1001/2015);

—   Ignazio Corrao, Marco Zullo ja Fabio Massimo Castaldo fraktsiooni EFDD nimel surmanuhtluse kohta (2015/2879(RSP)) (B8-1005/2015);

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Juan Carlos Girauta Vidal, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Anneli Jäätteenmäki, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans ja Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel surmanuhtluse kohta (2015/2879(RSP)) (B8-1006/2015);

—   Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Malin Björk, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Sabine Lösing, Eleonora Forenza, Fabio De Masi, Lola Sánchez Caldentey, Josu Juaristi Abaunz, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Takis Hadjigeorgiou ja Sofia Sakorafa fraktsiooni GUE/NGL nimel surmanuhtluse kohta 2015/2879(RSP) (B8-1007/2015);

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Ana Gomes, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Theresa Griffin, Roberto Gualtieri, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Olle Ludvigsson, Andrejs Mamikins, Louis-Joseph Manscour, David Martin, Edouard Martin, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Konstantinos Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Daniele Viotti ja Boris Zala fraktsiooni S&D nimel surmanuhtluse kohta 2015/2879(RSP) (B8-1008/2015).

Hääletus: 8.10.2015protokoll punkt 9.7.


ISTUNGI JUHATAJA: Ulrike LUNACEK
asepresident

Sõna võttis Inês Cristina Zuber, kes oli vastu uuele korrale, mis puudutab kirjalikult vastatavaid küsimusi (kodukorra artikkel 130) (Asepresident vastas, et nimetatud kord on vastu võetud täiskogu otsusega.).

7. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


8. Nõukogu esimese lugemise seisukohad

Vastavalt kodukorra artikli 64 lõikele 1 teatas asepresident, et on nõukogult saanud järgmised ühised seisukohad koos nende vastuvõtmise põhjenduste ja komisjoni seisukohaga:

- nõukogu esimese lugemise seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb pakettreise ja seotud reisikorraldusteenuseid ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/83/EL ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 90/314/EMÜ (09173/3/2015 - C8-0281/2015 – 2013/0246(COD)) – 11257/1/2015 – COM(2015)0493)

edasi saadetud vastutavale komisjonile: IMCO

- nõukogu esimese lugemise seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa parlamendi ja Nõukogu määrus, millega nähakse ette avatud internetiühendust käsitlevad meetmed ning millega muudetakse direktiivi 2002/22/EÜ universaalteenuse ning kasutajate õiguste kohta elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste puhul ning määrust (EL) nr 531/2012, mis käsitleb rändlust üldkasutatavates mobiilsidevõrkudes liidu piires (10788/2/2015 - C8-0294/2015 – 2013/0309(COD)) – 12279/2015 – COM(2015)0489)

edasi saadetud vastutavale komisjonile: ITRE

Seisukoha vastuvõtmiseks parlamendile antud kolmekuulist tähtaega arvestatakse alates järgmisest päevast, 9. oktoobrist 2015.


9. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused”.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


9.1. Kesk-Aafrika Vabariik (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-1000/2015, B8-1009/2015, B8-1010/2015, B8-1011/2015, B8-1014/2015, B8-1016/2015 ja B8-1019/2015 (2015/2874(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 1)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-1000/2015

(asendades B8-1000/2015, B8-1009/2015, B8-1010/2015, B8-1011/2015, B8-1014/2015 ja B8-1016/2015),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Elmar Brok, David McAllister, Patricija Šulin, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Francesc Gambús, Maurice Ponga, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Davor Ivo Stier, Stanislav Polčák, Barbara Kudrycka, Tomáš Zdechovský, Therese Comodini Cachia, Giovanni La Via, Monica Macovei, Andrej Plenković, Marijana Petir, József Nagy, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Jeroen Lenaers, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Anna Záborská, Jaromír Štětina, Adam Szejnfeld, Ramona Nicole Mănescu, Lara Comi, Mariya Gabriel, László Tőkés, Inese Vaidere, Elisabetta Gardini, Thomas Mann, Barbara Matera, Dubravka Šuica ja Ivana Maletić fraktsiooni PPE nimel;

—   Norbert Neuser, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Ana Gomes, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nicola Caputo, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Maria Grapini, Theresa Griffin, Enrique Guerrero Salom, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, David Martin, Edouard Martin, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Péter Niedermüller, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Flavio Zanonato ja Damiano Zoffoli fraktsiooni S&D nimel;

—   Mark Demesmaeker, Beatrix von Storch ja Raffaele Fitto fraktsiooni ECR nimel;

—   Marielle de Sarnez, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Juan Carlos Girauta Vidal, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Frédérique Ries, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Filiz Hyusmenova, Nathalie Griesbeck, Nedzhmi Ali, Philippe De Backer, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Javier Nart, Jozo Radoš, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Marian Harkin ja Valentinas Mazuronis fraktsiooni ALDE nimel;

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Tamás Meszerics, Davor Škrlec ja Igor Šoltes fraktsiooni Verts/ALE nimel;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Laura Ferrara ja Rolandas Paksas fraktsiooni EFDD.

Vastu võetud (P8_TA(2015)0342)

(Resolutsiooni ettepanek B8-1019/2015 muutus kehtetuks.)


9.2. Olukord Tais (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-1002/2015, B8-1012/2015, B8-1013/2015, B8-1015/2015, B8-1017/2015, B8-1018/2015 ja B8-1021/2015 (2015/2875(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 2)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-1002/2015

(asendades B8-1002/2015, B8-1012/2015, B8-1013/2015, B8-1015/2015, B8-1017/2015, B8-1018/2015 ja B8-1021/2015),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Elmar Brok, Tunne Kelam, David McAllister, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Davor Ivo Stier, Stanislav Polčák, Barbara Kudrycka, Tomáš Zdechovský, Therese Comodini Cachia, Giovanni La Via, Monica Macovei, Andrej Plenković, Marijana Petir, József Nagy, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jaromír Štětina, Adam Szejnfeld, Ramona Nicole Mănescu, Lara Comi, László Tőkés, Elisabetta Gardini, Thomas Mann, Roberta Metsola, Barbara Matera, Francisco José Millán Mon, Dubravka Šuica ja Ivana Maletić fraktsiooni PPE nimel;

—   Josef Weidenholzer, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Paul Brannen, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Anneliese Dodds, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Maria Grapini, Theresa Griffin, Enrique Guerrero Salom, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, David Martin, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Péter Niedermüller, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez Piñero Fernández, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Glenis Willmott, Flavio Zanonato ja Damiano Zoffoli fraktsiooni S&D nimel;

—   Mark Demesmaeker, Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, Raffaele Fitto ja Angel Dzhambazki fraktsiooni ECR nimel;

—   Cecilia Wikström, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Juan Carlos Girauta Vidal, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Nathalie Griesbeck, Nedzhmi Ali, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Ivan Jakovčić, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Javier Nart, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Marian Harkin ja Valentinas Mazuronis fraktsiooni ALDE nimel;

—   Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis ja Lola Sánchez fraktsiooni GUE/NGL nimel;

—   Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Davor Škrlec ja Bronis Ropė fraktsiooni Verts/ALE nimel;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo ja Marco Zanni fraktsiooni EFDD nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2015)0343)


9.3. Laste massiline põgenemine Nigeerias Boko Harami rünnakute tõttu (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-1003/2015, B8-1020/2015, B8-1023/2015, B8-1024/2015, B8-1027/2015, B8-1029/2015 ja B8-1031/2015 (2015/2876(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 3)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-1003/2015

(asendades B8-1003/2015, B8-1020/2015, B8-1023/2015, B8-1024/2015, B8-1027/2015, B8-1029/2015 ja B8-1031/2015),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Cristian Dan Preda, Santiago Fisas Ayxelà, Elmar Brok, Jeroen Lenaers, Tunne Kelam, David McAllister, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Francesc Gambús, Maurice Ponga, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Davor Ivo Stier, Stanislav Polčák, Barbara Kudrycka, Tomáš Zdechovský, Therese Comodini Cachia, Giovanni La Via, Monica Macovei, Andrej Plenković, Marijana Petir, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Anna Záborská, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Adam Szejnfeld, Ramona Nicole Mănescu, Lara Comi, Mariya Gabriel, László Tőkés, Krzysztof Hetman, Kinga Gál, Inese Vaidere, Anna Maria Corazza Bildt, Elisabetta Gardini, Thomas Mann, Barbara Matera, Dubravka Šuica ja Ivana Maletić fraktsiooni PPE nimel;

—   Josef Weidenholzer, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Paul Brannen, Nicola Caputo, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Paolo De Castro, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Maria Grapini, Theresa Griffin, Enrique Guerrero Salom, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, David Martin, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Péter Niedermüller, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Elena Valenciano ja Julie Ward fraktsiooni S&D nimel;

—   Charles Tannock ja Mark Demesmaeker fraktsiooni ECR nimel;

—   Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, Juan Carlos Girauta Vidal, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Filiz Hyusmenova, Nathalie Griesbeck, Nedzhmi Ali, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Ivan Jakovčić, Kaja Kallas, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Javier Nart, Jozo Radoš, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Marian Harkin, Valentinas Mazuronis ja Petr Ježek fraktsiooni ALDE nimel;

—   Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric ja Younous Omarjee fraktsiooni GUE/NGL nimel;

—   Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Igor Šoltes, Bronis Ropė ja Bodil Valero fraktsiooni Verts/ALE nimel;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara ja Rolandas Paksas fraktsiooni EFDD nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2015)0344)


9.4. Ali Mohammed al-Nimri juhtum (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0997/2015, B8-1004/2015, B8-1022/2015, B8-1025/2015, B8-1026/2015, B8-1028/2015, B8-1030/2015 ja B8-1032/2015 (2015/2883(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 4)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0997/2015

(asendades B8-0997/2015, B8-1004/2015, B8-1022/2015, B8-1025/2015, B8-1028/2015, B8-1030/2015 ja B8-1032/2015),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, Santiago Fisas Ayxelà, Jeroen Lenaers, Tunne Kelam, David McAllister, Patricija Šulin, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Francesc Gambús, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Davor Ivo Stier, Stanislav Polčák, Barbara Kudrycka, Therese Comodini Cachia, Giovanni La Via, Monica Macovei, Andrej Plenković, Marijana Petir, József Nagy, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Anna Záborská, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Adam Szejnfeld, Ramona Nicole Mănescu, Lara Comi, László Tőkés, Krzysztof Hetman, Thomas Mann, Roberta Metsola, Barbara Matera, Dubravka Šuica ja Ivana Maletić fraktsiooni PPE nimel;

—   Josef Weidenholzer, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Paul Brannen, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Anneliese Dodds, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Maria Grapini, Theresa Griffin, Enrique Guerrero Salom, Jytte Guteland, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, David Martin, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Péter Niedermüller, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato ja Damiano Zoffoli fraktsiooni S&D nimel;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Joachim Starbatty, Ulrike Trebesius, Hans-Olaf Henkel, Bernd Kölmel, Bernd Lucke, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Marcus Pretzell, Beatrix von Storch, Zdzisław Krasnodębski ja Branislav Škripek fraktsiooni ECR nimel;

—   Frédérique Ries, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, Juan Carlos Girauta Vidal, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Pavel Telička, Filiz Hyusmenova, Nathalie Griesbeck, Nedzhmi Ali, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Ivan Jakovčić, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Javier Nart, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Marian Harkin, Valentinas Mazuronis ja Petr Ježek fraktsiooni ALDE nimel;

—   Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Sofia Sakorafa, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou ja Lola Sánchez Caldentey fraktsiooni GUE/NGL nimel;

—   Bronis Ropė, fraktsiooni Verts/ALE nimel;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo ja Rolandas Paksas fraktsiooni EFDD nimel;

—   Aymeric Chauprade, fraktsiooni ENF nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2015)0345)


9.5. Makseteenused siseturul ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv makseteenuste kohta siseturul, direktiivide 2002/65/EÜ, 2013/36/EL ja 2009/110/EÜ muutmise ning direktiivi 2007/64/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta [COM(2013)0547 - C7-0230/2013 - 2013/0264(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Antonio Tajani (A8-0266/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 5)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P8_TA(2015)0346)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P8_TA(2015)0346)


9.6. Hüpoteeki käsitlevad õigusaktid ja riskantsed finantsinstrumendid ELis: Hispaania näide (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B8- 0987/2015 (2015/2740(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 6)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2015)0347)


9.7. Surmanuhtlus (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0998/2015, B8-0999/2015, B8-1001/2015, B8-1005/2015, B8-1006/2015, B8-1007/2015 ja B8-1008/2015 (2015/2879(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 7)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0998/2015

(asendades B8-0998/2015, B8-0999/2015, B8-1001/2015, B8-1006/2015, B8-1007/2015 ja B8-1008/2015),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, Therese Comodini Cachia, Andrej Plenković, László Tőkés, Davor Ivo Stier, Miroslav Mikolášik, David McAllister, Dubravka Šuica, Michael Gahler, Patricija Šulin, Luděk Niedermayer, Adam Szejnfeld, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Ivana Maletić, Jaromír Štětina, Roberta Metsola, Michaela Šojdrová, Claude Rolin, Jiří Pospíšil, Milan Zver, Francisco José Millán Mon, Anna Maria Corazza Bildt, Lara Comi, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Elmar Brok ja Ramón Luis Valcárcel Siso fraktsiooni PPE nimel;

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Ana Gomes, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Anneliese Dodds, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Neena Gill, Maria Grapini, Enrique Guerrero Salom, Jytte Guteland, Cătălin Sorin Ivan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Marlene Mizzi, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Péter Niedermüller, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Patrizia Toia ja Julie Ward fraktsiooni S&D nimel;

—   Mark Demesmaeker, Joachim Starbatty, Bernd Lucke, Hans-Olaf Henkel, Bernd Kölmel, Ulrike Trebesius, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Marcus Pretzell, Beatrix von Storch, Charles Tannock ja Branislav Škripek fraktsiooni ECR nimel;

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Juan Carlos Girauta Vidal, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Anneli Jäätteenmäki, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Alexander Graf Lambsdorff, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans ja Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel;

—   Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Eleonora Forenza, Curzio Maltese, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis ja Takis Hadjigeorgiou fraktsiooni GUE/NGL nimel;

—   Barbara Lochbihler, Alyn Smith, Davor Škrlec, Igor Šoltes, Bodil Valero, Ernest Maragall, Klaus Buchner, Ernest Urtasun ja Jean Lambert fraktsiooni Verts/ALE nimel;

—   Ignazio Corrao, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi ja Daniela Aiuto.

Vastu võetud (P8_TA(2015)0348)

(Resolutsiooni ettepanek B8-1005/2015 muutus kehtetuks.)


9.8. Viie aasta eest Ungaris toimunud punase muda katastroofist saadud õppetunnid (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B8-0989/2015 (2015/2879(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 8)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2015)0349)


9.9. Soolist võrdõiguslikkust ja naiste mõjuvõimu suurendamist arengukoostöös käsitleva ELi tegevuskava uuendamine (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B8-0988/2015 (2015/2754(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 9)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2015)0350)

Sõnavõtud

Linda McAvan tegi suulise muudatusettepaneku punkti 2 kohta ja see võeti vastu.


9.10. Meeste ja naiste võrdsed võimalused ja võrdne kohtlemine tööhõive ja elukutse küsimustes (hääletus)

Raport Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. juuli 2006. aasta direktiivi 2006/54/EÜ (meeste ja naiste võrdsete võimaluste ja võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamise kohta tööhõive ja elukutse küsimustes) kohaldamise kohta [2014/2160(INI)] - Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon. Raportöör: Anna Záborská (A8-0213/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 10)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2015)0351)

(Istung katkestati mõneks hetkeks)


10. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 183 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Raport: Antonio Tajani - A8-0266/2015

Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák, Seán Kelly ja Jiří Pospíšil

Hüpoteeki käsitlevad õigusaktid ja riskantsed finantsinstrumendid ELis: Hispaania näide (B8-0987/2015)

Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins ja Stanislav Polčák

Surmanuhtlus (RC-B8-0998/2015)

Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Seán Kelly, Monica Macovei ja Michaela Šojdrová

Viie aasta eest Ungaris toimunud punase muda katastroofist saadud õppetunnid (B8-0989/2015)
Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins ja Zoltán Balczó

Soolist võrdõiguslikkust ja naiste mõjuvõimu suurendamist arengukoostöös käsitleva ELi tegevuskava uuendamine (B8-0988/2015)
Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins ja Seán Kelly

Raport: Anna Záborská - A8-0213/2015
Michaela Šojdrová, Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins, Jill Seymour ja Seán Kelly


11. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud Europarli veebisaidil (Täiskogu – Hääletused – Hääletustulemused (nimeliste hääletuste tulemused)) ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused” trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.


12. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) nõukogu ja komisjon

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmise kohta koheste eelarvemeetmete jaoks Euroopa rände tegevuskava raames (COM(2015)0486 - C8-0292/2015 - 2015/2253(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

LIBE

- Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsust, mis käsitleb Horvaatia ühinemist Euroopa ühenduste finantshuvide kaitse 26. juuli 1995. aasta konventsiooniga, mis on koostatud Euroopa Liidu lepingu artikli K.3 alusel, Euroopa ühenduste finantshuvide kaitse konventsiooni 27. septembri 1996. aasta protokolliga, mis on koostatud Euroopa Liidu lepingu artikli K.3 alusel, 29. novembri 1996. aasta protokolliga, mis on koostatud Euroopa Liidu lepingu artikli K.3 alusel ja mis käsitleb Euroopa ühenduste finantshuvide kaitse konventsiooni tõlgendamist Euroopa Ühenduste Kohtu tehtud eelotsuste abil, ning Euroopa ühenduste finantshuvide kaitse konventsiooni 19. juuni 1997. aasta teise protokolliga, mis on koostatud Euroopa Liidu lepingu artikli K.3 alusel (COM(2015)0458 - C8-0296/2015 – 2015/0210(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

CONT

2) parlamendiliikmed: resolutsiooni ettepanekud (kodukorra artikkel 133)

- Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Janice Atkinson, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Aymeric Chauprade, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Barbara Kappel, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Vicky Maeijer, Dominique Martin, Georg Mayer, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Franz Obermayr, Florian Philippot, Matteo Salvini, Jean-Luc Schaffhauser, Olaf Stuger, Mylène Troszczynski, Harald Vilimsky ja Marcel de Graaff. Resolutsiooni ettepanek fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmete diskrimineerimise kohta Euroopa Parlamendis (B8-0506/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFCO

- Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Marine Le Pen, Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek Euroopa kodanikualgatuste õigusaktidena vormistamise ja vastuvõetavuskriteeriumite muutmise kohta (B8-0743/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFCO

nõuandvad komisjonid :

PETI

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek ELi taotluse kohta toetada talidomiidi ohvreid (B8-0749/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek noorte tööpuuduse kohta (B8-0823/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek Euroopa Komisjoni järelevalvefunktsiooni edasiandmise vastu konkurentsi ja siseturu valdkonnas (B8-0824/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

nõuandvad komisjonid :

IMCO

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek vajaduse kohta teostada järelevalvet Kreeka erastamiskava üle (B8-0825/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

nõuandvad komisjonid :

TRAN

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek ELi välispiiri tugevdamise ja turvamise kohta seoses ebaseaduslike rändajate transiidi lubamisega endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi poolt (B8-0826/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek vajaduse kohta pidada meeles ISISe poolt jõhkralt hukatud professor Khaled Al Assaadi (B8-0827/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek vajaduse kohta vaadata läbi varjupaigataotlejate ümberjaotamise kava arvnäitajad nende suurendamise eesmärgil (B8-0828/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek vajaduse kohta suurendada rongide turvalisust pärast Thalysi rongis toimunud rünnakut (B8-0829/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek Suurbritannia majanduse jätkuva oodatust suurema kasvu kohta väljaspool euroala (B8-0830/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek itaallaste sissetuleku vähenemise kohta rohkem kui 3% viimase viie aasta jooksul (B8-0831/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

nõuandvad komisjonid :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek ebaseaduslike rändajate vastuvõtu ja vajaduse kohta, et teised ELi liikmesriigid täidaksid oma kohustust, sest Itaalia suutlikkus on ammendunud (B8-0867/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek vajaduse kohta tühistada juriidiliselt sobimatu Dublini määrus (B8-0868/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek liitintressi kohaldamise lõpliku kaotamise kohta (B8-0869/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

nõuandvad komisjonid :

IMCO

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek eakate õiguste ja kaitse kohta (B8-0870/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek vajalike komisjoni meetmete kohta ELi impordi toetamiseks Venemaa kehtestatud embargo ja Hiina kriisi tõttu (B8-0871/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek üleeuroopalise kadunud laste abitelefoni toetuseks (B8-0877/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek ELi ja Vietnami lepingu kahjuliku mõju kohta Itaalia riisisektorile (B8-0881/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

nõuandvad komisjonid :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek Itaalia maksude tõusu kohta 38,6% aastatel 2000–2014 (B8-0882/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek laste kadunuks jäämise ärahoidmise kohta Itaalias ja Euroopas (B8-0883/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek Itaalias oliiviõli tootmise toetamise kohta (B8-0884/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

nõuandvad komisjonid :

INTA

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek eluasemelaenude 72protsendilise vähenemise kohta Itaalias aastatel 2011–2014 (B8-0885/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek vajaduse kohta, et EL vaataks läbi Süüria suhtes võetud seisukoha (B8-0886/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek vajaduse kohta leida rändekriisile radikaalseid lahendusi (B8-0887/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

AFET

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek Itaalia leibkondade aeglustuva tarbimise kohta (B8-0888/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek vajaduse kohta võtta meetmeid bensiini hinna asjakohase languse tagamiseks (B8-0889/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek sisserändega seotud hädaolukorra ja Londoni kavatsuse kohta vaadata talumatu surve tõttu üle oma suhted ELiga (B8-0890/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek Visegradi rühma vastuseisu kohta ebaseaduslike sisserändajate jaotamise kvoodisüsteemile, mistõttu Itaalia jääb üksi silmitsi hädaolukorraga (B8-0891/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

AFET

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek väikese Aylani surma ning selle sündmuse häbiväärse ärakasutamise kohta poliitikute ja meedia poolt (B8-0892/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

CULT

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek tõhusama sekkumise kohta võitluses tööhõive taseme languse vastu Itaalias (B8-0893/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek Friuli-Venezia Giulia maakonna, Põhja-Itaalia Lampedusa kohta (B8-0894/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

AFET

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek Balkani marsruudi jälgimise ning ELi välispiiri turvaliseks ja läbimatuks muutmise vajaduse kohta (B8-0895/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

AFET

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek Lääne-Balkani riikide tippkohtumise kohta: mitte ühtegi arvestatavat tulemust sisserände küsimuses (B8-0896/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

AFET

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek terrorismi vastu võitlemise kohta sotsiaalmeedias (B8-0897/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

ITRE

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek respiratoorse sündroomiga Lähis-Ida koroonaviiruse (Mers-CoV) epideemia kohta Lõuna-Koreas (B8-0898/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek tõhusama välisvõitlejate (foreign fighters) vastase võitluse kohta (B8-0899/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

nõuandvad komisjonid :

LIBE

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek kütuse maksustamise ülemmäära kehtestamise kohta liikmesriikides (B8-0900/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek vajaduse kohta võidelda ärakasutamise ja sotsiaalse dumpingu vastu autoveosektoris (B8-0901/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

nõuandvad komisjonid :

TRAN

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek tõhusama kaasamispoliitika kohta alla 30-aastastele noortele (B8-0902/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CULT

nõuandvad komisjonid :

EMPL

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek ravimite paralleelse ekspordi kohta (B8-0903/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek investori ja riigi vaheliste vaidluste lahendamise mehhanismi kõrvalejätmise kohta (B8-0904/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek Põhja-Aafrikas identifitseerimis- ja jaotuskeskuste loomise vajaduse kohta (B8-0905/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

AFET

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek varjupaigataotluste vahel valiku tegemise kohta kohe ÜRO põgenikelaagrites, võttes kogu Euroopas kasutusele Suurbritannia meetodi (B8-0906/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

AFET

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek Suurbritannia väljumist Euroopa Liidust käsitleva rahvahääletuse kohta (B8-0907/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFCO

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek Euroopa Keskpanga prognoosi kohta, mis käsitleb euroala SKP vähenemist (B8-0908/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

nõuandvad komisjonid :

INTA

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek sisserändekriisi ning Itaaliale ELi kehtestatud tingimuste ebaõigluse ja ebaseaduslikkuse kohta (B8-0909/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek ÜRO teate kohta, et neli miljonit Süüria pagulast on valmis asuma teele Euroopa suunas (B8-0910/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

nõuandvad komisjonid :

LIBE

- Dominique Bilde, Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek euroala rahandusministri ametikoha loomise kava kohta (B8-0911/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Dominique Bilde, Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek finantsturgude volatiilsuse ja maailmakaubanduse halva olukorra kohta (B8-0912/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

nõuandvad komisjonid :

ECON

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek loobumisklausli kohta: põgenike jaotamist käsitleva komisjoni viimase ettepaneku vastuvõetamatus (B8-0913/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Dominique Bilde, Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek ELi kommunikatsioonikulude ja analüüsirühmade rahastamise kohta (B8-0915/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CULT

nõuandvad komisjonid :

AFCO

- Dominique Bilde, Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek majanduse liigse finantstegevusele keskendumise tagajärgede kohta (B8-0916/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Dominique Bilde, Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek varjupaigataotluste arvu suurenemise tagajärgede kohta (B8-0917/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

EMPL

- Dominique Bilde, Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek Euroopa Komisjoni lahenduste kohta põllumajanduskriisi leevendamiseks (B8-0918/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

- Dominique Bilde, Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek Hiina kriisi tagajärgede kohta (B8-0919/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek kohalike toodete kontrolliameti asutamise kohta (B8-0922/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

AGRI

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek inimkonna kultuuripärandi kaitse kohta Süürias ja Iraagis (B8-0923/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

- Dominique Bilde, Mireille D'Ornano ja Sophie Montel. Resolutsiooni ettepanek võltsitud ravimite vastase võitluse kohta (B8-0924/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Dominique Bilde, Steeve Briois ja Sophie Montel. Resolutsiooni ettepanek trükitööstuse toetamise kohta Prantsusmaal (B8-0925/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

nõuandvad komisjonid :

ITRE

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek tekstiilitööstuse toetamise kohta (B8-0926/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

nõuandvad komisjonid :

ITRE, REGI

- Dominique Bilde, Steeve Briois ja Sophie Montel. Resolutsiooni ettepanek eesnäärmevähi vastase võitluse kohta (B8-0927/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek tööstustootmise digiteerimise kohta (B8-0928/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

nõuandvad komisjonid :

ITRE

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek ühise poliitika elluviimise kohta varjupaigaküsimustes ja rahvusvahelise kaitse valdkonnas (B8-0929/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek noortegarantii mõju kohta noorte töötuse vähendamisele (B8-0930/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

nõuandvad komisjonid :

CULT

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek Süüria ja vajaduse kohta muuta ELi välispoliitika orientatsiooni Süüria valitsusele sobivas suunas (B8-0931/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek ebaseaduslike rändajate sunniviisilise tagasisaatmise kohta (B8-0932/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Dominique Bilde, Steeve Briois ja Sophie Montel. Resolutsiooni ettepanek suurema läbipaistvuse kohta Euroopa Liidu institutsioonides (B8-0933/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFCO

nõuandvad komisjonid :

JURI

- Dominique Bilde ja Sophie Montel. Resolutsiooni ettepanek sigade kasvatustingimuste ja suurfarmide kohta (B8-0934/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

- Dominique Bilde ja Sophie Montel. Resolutsiooni ettepanek sealiha tootmise toetamise kohta Prantsusmaal (B8-0935/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

nõuandvad komisjonid :

EMPL, INTA

- Dominique Bilde ja Sophie Montel. Resolutsiooni ettepanek kütitud elevantide jahitrofeede Euroopasse importimise üldise keelu kohta (B8-0936/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek ebaseaduslike rändajate jaotuskeskuste kohta Itaalias (B8-0937/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

AFET

- Dominique Bilde, Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek reitinguagentuuridel Euroopa Liidu liikmesriikidele riigireitingu andmise keelamise kohta (B8-0938/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Dominique Bilde, Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek mirabellisektori toetamise kohta Lorraine'is (B8-0939/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

- Dominique Bilde, Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek Wintershouse'is asuva loomakasvatusettevõtte loomade arvu 1200 pullvasikani suurendamise keelu kohta (B8-0940/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

AGRI

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek fondi loomise kohta alaealistele sisserändajatele haridusele juurdepääsu parandamiseks (B8-0941/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

BUDG

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek vajaduse kohta komisjoni meetmete järele eakate elukvaliteedi parandamiseks (B8-0942/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

- Dominique Bilde ja Sophie Montel. Resolutsiooni ettepanek mobiiltelefoni teel toimuva noorte küberahistamise vastase võitluse kohta (B8-0943/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

CULT, ITRE

- Dubravka Šuica ja Patricija Šulin. Resolutsiooni ettepanek ELi tervishoiusüsteemide ühtlustamise kohta (B8-0944/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

EMPL

- Dubravka Šuica ja Patricija Šulin. Resolutsiooni ettepanek tervise edendamise kohta (B8-0948/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

EMPL

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek Euroopa arheoloogiapärandi kontrolli ja kataloogimise ameti loomise kohta (B8-0949/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CULT


13. Petitsioonid

Alltoodud kuupäevadel kanti registrisse järgmised petitsioonid, mis saadeti vastavalt kodukorra artikli 215 lõikele 6 edasi vastutavale parlamendikomisjonile:

6. oktoober 2015

(*) Nimi salastatud

(*) (nr 0881/2015); (*) (nr 0882/2015); (*) (nr 0883/2015); (*) (nr 0884/2015); Ciro De Sio (nr 0885/2015); (*) (nr 0886/2015); (*) (nr 0887/2015); Ulla Tiainen (nr 0888/2015); (*) (nr 0889/2015); Manfred Becker (nr 0890/2015); (*) (nr 0891/2015); Jarl Christer de Lange (nr 0892/2015); (*) (nr 0893/2015); Jens Genzer (nr 0894/2015); (*) (nr 0895/2015); Flora Hansen (nr 0896/2015); (*) (nr 0897/2015); (*) (nr 0898/2015); (*) (nr 0899/2015); (*) (nr 0900/2015); Francesco Barnaba (nr 0901/2015); (*) (nr 0902/2015); (*) (nr 0903/2015); (*) (nr 0904/2015); (*) (nr 0905/2015); (*) (nr 0906/2015); (*) (nr 0907/2015); Fabian Knipper (nr 0908/2015); Jan-Erik Hansen (nr 0909/2015); (*) (nr 0910/2015); Justin Shard (nr 0911/2015); (*) (nr 0912/2015); (*) (nr 0913/2015); Philipp Schmagold (nr 0914/2015); José Ortega Ortega (nr 0915/2015); (*) (nr 0916/2015); (*) (nr 0917/2015); (*) (nr 0918/2015); (*) (nr 0919/2015); (*) (nr 0920/2015); (*) (nr 0921/2015); (*) (nr 0922/2015); (*) (nr 0923/2015); (*) (nr 0924/2015); (*) (nr 0925/2015); (*) (nr 0926/2015); Ilhan Kyuchyuk (nr 0927/2015); (*) (nr 0928/2015); (*) (nr 0929/2015); Joseph-Christos Kondylakis (nr 0930/2015); (*) (nr 0931/2015); (*) (nr 0932/2015); María Isabel Montegriffo (nr 0933/2015); (*) (nr 0934/2015); (*) (nr 0935/2015); (*) (nr 0936/2015); (*) (nr 0937/2015); (*) (nr 0938/2015); Jennifer Marklew (nr 0939/2015); (*) (nr 0940/2015); Evangelos Tsiompanidis (nr 0941/2015); (*) (nr 0942/2015); (*) (nr 0943/2015); (*) (nr 0944/2015); (*) (nr 0945/2015); (*) (nr 0946/2015); Jens Genzer (nr 0947/2015); (*) (nr 0948/2015); (*) (nr 0949/2015); (*) (nr 0950/2015); (*) (nr 0951/2015); (*) (nr 0952/2015); (*) (nr 0953/2015); Meenakshi Fernandes (nr 0954/2015); (*) (nr 0955/2015); (*) (nr 0956/2015); (*) (nr 0957/2015); (*) (nr 0958/2015); (*) (nr 0959/2015); (*) (nr 0960/2015).


14. Teatavaid dokumente puudutavad otsused

Parlamendikomisjonile menetlemiseks esitamise muutmine

INTA-komisjon

- ELi institutsioonide läbipaistvus, vastutus ja usaldusväärsus (2015/2041(INI))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: AFCO
nõuandvad komisjonid: ENVI, JURI, CONT, LIBE, INTA

LIBE-komisjon

- Tarbijaid käsitleva õigusraamistiku sobivus digitaalvaldkonna jaoks (2015/2148(INI))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: IMCO
nõuandvad komisjonid: CULT, ITRE, LIBE, JURI

TRAN-komisjon

- Soovitused Euroopa Komisjonile teenustekaubanduse lepingu läbirääkimisteks (2015/2233(INI))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: INTA
nõuandvad komisjonid: FEMM, DEVE, EMPL, ECON, LIBE, IMCO, TRAN, REGI

IMCO-komisjon

- Robootikat käsitlevad tsiviilõigusnormid (2015/2103(INL))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: JURI
nõuandvad komisjonid: EMPL, ITRE, IMCO


15. Istungil vastu võetud tekstide edastamine

Vastavalt kodukorra artikli 192 lõikele 2 esitatakse käesoleva istungi ja eilse istungi protokoll parlamendile kinnitamiseks järgmise istungi alguses.

Parlamendi nõusolekul edastatakse vastu võetud tekstid asjaomastele asutustele ja isikutele.


16. Järgmiste istungite ajakava

Järgmine istung toimub 14. oktoobril 2015.


17. Istungjärgu vaheaeg

Euroopa Parlamendi istungjärk katkestati.

Istung lõppes kell 13.30.

Klaus Welle

Martin Schulz

peasekretär

president


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Girauta Vidal, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kuhn, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Soru, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Wiśniewska, Wojciechowski, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Vabandataval põhjusel puudujad:

Crowley, Konečná, Kukan, Le Pen Jean-Marie, Liberadzki, Mosca, Patriciello, Picierno, Quisthoudt-Rowohl, Ruohonen-Lerner, Taylor, Winkler Iuliu, Woolfe, Żółtek

Õigusteave - Privaatsuspoliitika