Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 313kWORD 275k
Torstai 8. lokakuuta 2015 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Miesten ja naisten yhtäläisten mahdollisuuksien ja yhdenvertaisen kohtelun periaate työhön ja ammattiin liittyvissä asioissa (keskustelu)
 3.Palveludirektiivin 20 artiklan 2 kohdan ja kuluttajan oikeuksista annetun direktiivin 8 artiklan 3 kohdan täytäntöönpano (keskustelu)
 4.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)
  4.1.Keski-Afrikan tasavalta
  4.2.Thaimaan tilanne
  4.3.Boko Haramin iskuista johtuva lasten joukkopako Nigeriassa
  4.4.Ali Mohammed al-Nimrin tapaus
 5.Asuntolainalainsäädäntö ja riskirahoitusvälineet EU:ssa: Espanja (päätöslauselmaesitys déposée)
 6.Kuolemanrangaistus (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 7.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 8.Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannat
 9.Äänestykset
  9.1.Keski-Afrikan tasavalta (äänestys)
  9.2.Thaimaan tilanne (äänestys)
  9.3.Boko Haramin iskuista johtuva lasten joukkopako Nigeriassa (äänestys)
  9.4.Ali Mohammed al-Nimrin tapaus (äänestys)
  9.5.Maksupalvelut sisämarkkinoilla ***I (äänestys)
  9.6.Asuntolainalainsäädäntö ja riskirahoitusvälineet EU:ssa: Espanja (äänestys)
  9.7.Kuolemanrangaistus (äänestys)
  9.8.Punaliejukatastrofista saadut opetukset viisi vuotta Unkarin onnettomuuden jälkeen (äänestys)
  9.9.Sukupuolten tasa-arvoa ja naisten vaikutusvallan vahvistamista kehitysyhteistyössä koskevan Euroopan unionin toimintasuunnitelman uudistaminen (äänestys)
  9.10.Miesten ja naisten yhtäläisten mahdollisuuksien ja yhdenvertaisen kohtelun periaate työhön ja ammattiin liittyvissä asioissa (äänestys)
 10.Äänestysselitykset
 11.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 12.Vastaanotetut asiakirjat
 13.Vetoomukset
 14.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset
 15.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 16.Seuraavien istuntojen aikataulu
 17.Istuntokauden keskeyttäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
varapuhemies Ioan Mircea PAŞCU

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 8.30.


2. Miesten ja naisten yhtäläisten mahdollisuuksien ja yhdenvertaisen kohtelun periaate työhön ja ammattiin liittyvissä asioissa (keskustelu)

Mietintö miesten ja naisten yhtäläisten mahdollisuuksien ja yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta työhön ja ammattiin liittyvissä asioissa 5. heinäkuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/54/EY soveltamisesta [2014/2160(INI)] - Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta. Esittelijä: Anna Záborská (A8-0213/2015)

Anna Záborská esitteli mietinnön.

Christos Stylianides (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Vilija Blinkevičiūtė (EMPL-valiokunnan lausunnon valmistelija), Constance Le Grip PPE-ryhmän puolesta, Inés Ayala Sender S&D-ryhmän puolesta, Jadwiga Wiśniewska ECR-ryhmän puolesta, Catherine Bearder ALDE-ryhmän puolesta, Inês Cristina Zuber GUE/NGL-ryhmän puolesta, Karima Delli Verts/ALE-ryhmän puolesta, Daniela Aiuto EFDD-ryhmän puolesta, Marie-Christine Arnautu ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Krisztina Morvai, Anna Maria Corazza Bildt, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Anna Hedh, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla John Stuart Agnew, Beatrix von Storch, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bill Etheridge, Lidia Senra Rodríguez, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Paul Nuttall, Louise Bours, Lampros Fountoulis, Angelika Niebler, Marc Tarabella, Jana Žitňanská, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Lampros Fountoulis, Tania González Peñas, Sotirios Zarianopoulos, Dubravka Šuica, Andrea Cozzolino ja Rosa Estaràs Ferragut, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla José Blanco López.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Alessandra Mussolini, José Blanco López, Ruža Tomašić, Filiz Hyusmenova, Maria Grapini, Notis Marias, Ivan Jakovčić ja Nicola Caputo.

Puheenvuorot: Christos Stylianides ja Anna Záborská.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 8.10.2015, kohta 9.10.


3. Palveludirektiivin 20 artiklan 2 kohdan ja kuluttajan oikeuksista annetun direktiivin 8 artiklan 3 kohdan täytäntöönpano (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000083/2015) Evelyne Gebhardt S&D-ryhmän puolesta ja Andreas Schwab PPE-ryhmän puolesta komissiolle: Palveludirektiivin 20 artiklan 2 kohdan ja kuluttajan oikeuksista annetun direktiivin 8 artiklan 3 kohdan täytäntöönpano (2015/2881(RSP)) (B8-0754/2015)

Evelyne Gebhardt ja Andreas Schwab esittelivät kysymyksen.

Christos Stylianides (komission jäsen) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: Olga Sehnalová S&D-ryhmän puolesta, Dita Charanzová ALDE-ryhmän puolesta ja Patrick O'Flynn EFDD-ryhmän puolesta.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Maria Grapini, Notis Marias, Ivan Jakovčić ja Nicola Caputo.

Christos Stylianides käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


4. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)

(Päätöslauselmaesitysten aiheiden ja laatijoiden osalta katso istunnon pöytäkirja 6.10.2015, kohta 2).


4.1. Keski-Afrikan tasavalta

Päätöslauselmaesitykset B8-1000/2015, B8-1009/2015, B8-1010/2015, B8-1011/2015, B8-1014/2015, B8-1016/2015 ja B8-1019/2015 (2015/2874(RSP))

Anna Elżbieta Fotyga, Louis Michel, Ignazio Corrao, Pier Antonio Panzeri, Tunne Kelam, Judith Sargentini ja Marie-Christine Vergiat esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Bogdan Brunon Wenta PPE-ryhmän puolesta, Gilles Pargneaux S&D-ryhmän puolesta ja Lidia Senra Rodríguez GUE/NGL-ryhmän puolesta.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić ja Fabio Massimo Castaldo.

Christos Stylianides (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 8.10.2015, kohta 9.1.


4.2. Thaimaan tilanne

Päätöslauselmaesitykset B8-1002/2015, B8-1012/2015, B8-1013/2015, B8-1015/2015, B8-1017/2015, B8-1018/2015 ja B8-1021/2015 (2015/2875(RSP))

Ryszard Czarnecki, Cecilia Wikström, Ignazio Corrao ja Pier Antonio Panzeri esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puhetta johti
varapuhemies Ildikó GÁLL-PELCZ

Barbara Lochbihler, Jeroen Lenaers ja Tania González Peñas esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Cristian Dan Preda PPE-ryhmän puolesta, Anneliese Dodds S&D-ryhmän puolesta, Heidi Hautala Verts/ALE-ryhmän puolesta, Csaba Sógor, Josef Weidenholzer ja Stanislav Polčák.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Marc Tarabella, Notis Marias, Franz Obermayr ja Doru-Claudian Frunzulică.

Christos Stylianides (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 8.10.2015, kohta 9.2.

(Istunto keskeytettiin hetkeksi.)


4.3. Boko Haramin iskuista johtuva lasten joukkopako Nigeriassa

Päätöslauselmaesitykset B8-1003/2015, B8-1020/2015, B8-1023/2015, B8-1024/2015, B8-1027/2015, B8-1029/2015 ja B8-1031/2015 (2015/2876(RSP))

Mark Demesmaeker, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ignazio Corrao, Pier Antonio Panzeri, Maria Heubuch, Santiago Fisas Ayxelà ja Lola Sánchez Caldentey esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Seán Kelly PPE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Paul Rübig, Elena Valenciano S&D-ryhmän puolesta, Bas Belder ECR-ryhmän puolesta, Hilde Vautmans ALDE-ryhmän puolesta, Franz Obermayr ENF-ryhmän puolesta, Krzysztof Hetman, Kazimierz Michał Ujazdowski ja Anna Maria Corazza Bildt.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Jiří Pospíšil, Marek Jurek, Doru-Claudian Frunzulică, Ilhan Kyuchyuk, Fabio Massimo Castaldo, Marijana Petir, Notis Marias ja Davor Ivo Stier.

Christos Stylianides (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 8.10.2015, kohta 9.3.


4.4. Ali Mohammed al-Nimrin tapaus

Päätöslauselmaesitykset B8-0997/2015, B8-1004/2015, B8-1022/2015, B8-1025/2015, B8-1026/2015, B8-1028/2015, B8-1030/2015 ja B8-1032/2015 (2015/2883(RSP))

Aymeric Chauprade, Charles Tannock, Frédérique Ries, Ignazio Corrao, Richard Howitt, Tomáš Zdechovský, Marie-Christine Vergiat ja Pascal Durand esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Jiří Pospíšil PPE-ryhmän puolesta, Ana Gomes S&D-ryhmän puolesta, Mark Demesmaeker ECR-ryhmän puolesta, Pavel Telička ALDE-ryhmän puolesta, Patrick Le Hyaric GUE/NGL-ryhmän puolesta ja Elena Valenciano.

Christos Stylianides (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 8.10.2015, kohta 9.4.


5. Asuntolainalainsäädäntö ja riskirahoitusvälineet EU:ssa: Espanja (päätöslauselmaesitys déposée)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000088/2015) Cecilia Wikström PETI-valiokunnan puolesta komissiolle: Asuntolainalainsäädäntö ja riskirahoitusvälineet EU:ssa: Espanja (2015/2740(RSP)) (B8-0755/2015)

Keskustelu käytiin 5. lokakuuta 2015 (istunnon pöytäkirja 5.10.2015, kohta 12).

Työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

—   Cecilia Wikström PETI-valiokunnan puolesta Espanjan asuntolainalainsäädännöstä ja riskirahoitusvälineistä vastaanotetuista vetoomuksista §2015/2740(RSP)) (B8-0987/2015).

Äänestys: istunnon pöytäkirja 8.10.2015, kohta 9.6.


6. Kuolemanrangaistus (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000103/2015) Elena Valenciano AFET-valiokunnan puolesta neuvostolle: Kuolemanrangaistus (2015/2879(RSP)) (B8-0761/2015)

Keskustelu käytiin 6. lokakuuta 2015 (istunnon pöytäkirja 6.10.2015, kohta 13).

Työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

—   Barbara Lochbihler, Igor Šoltes, Heidi Hautala, Molly Scott Cato, Davor Škrlec, Ulrike Lunacek, Jean Lambert, Ernest Urtasun, Michèle Rivasi ja Bodil Valero Verts/ALE-ryhmän puolesta kuolemanrangaistuksesta 2015/2879(RSP) (B8-0998/2015)

—   Charles Tannock, Bernd Lucke, Ulrike Trebesius, Bernd Kölmel, Hans-Olaf Henkel, Joachim Starbatty, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić ja Beatrix von Storch ECR-ryhmän puolesta kuolemanrangaistuksesta (2015/2879(RSP)) (B8-0999/2015)

—   Cristian Dan Preda, Therese Comodini Cachia, Andrej Plenković, László Tőkés, Davor Ivo Stier, Miroslav Mikolášik, David McAllister, Dubravka Šuica, Michael Gahler, Patricija Šulin, Luděk Niedermayer, Adam Szejnfeld, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Ivana Maletić, Jaromír Štětina, Roberta Metsola, Michaela Šojdrová, Anna Maria Corazza Bildt, Milan Zver, Francisco José Millán Mon, Jiří Pospíšil, Ramón Luis Valcárcel Siso ja Lara Comi PPE-ryhmän puolesta kuolemanrangaistuksesta (2015/2879(RSP)) (B8-1001/2015)

—   Ignazio Corrao, Marco Zullo ja Fabio Massimo Castaldo EFDD-ryhmän puolesta kuolemanrangaistuksesta (2015/2879(RSP)) (B8-1005/2015)

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Juan Carlos Girauta Vidal, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Anneli Jäätteenmäki, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans ja Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta kuolemanrangaistuksesta (2015/2879(RSP)) (B8-1006/2015)

—   Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Malin Björk, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Sabine Lösing, Eleonora Forenza, Fabio De Masi, Lola Sánchez Caldentey, Josu Juaristi Abaunz, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Takis Hadjigeorgiou ja Sofia Sakorafa GUE/NGL-ryhmän puolesta kuolemanrangaistuksesta (2015/2879(RSP)) (B8-1007/2015)

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Ana Gomes, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Theresa Griffin, Roberto Gualtieri, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Olle Ludvigsson, Andrejs Mamikins, Louis-Joseph Manscour, David Martin, Edouard Martin, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Konstantinos Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Daniele Viotti ja Boris Zala S&D-ryhmän puolesta kuolemanrangaistuksesta 2015/2879(RSP) (B8-1008/2015).

Äänestys: istunnon pöytäkirja 8.10.2015, kohta 9.7.


Puhetta johti
varapuhemies Ulrike LUNACEK

Inês Cristina Zuber käytti puheenvuoron, jossa hän vastusti uutta kirjallisesti vastattavia kysymyksiä koskevaa menettelyä (työjärjestyksen 130 artikla) (puhemies vastasi, että menettely perustuu täysistunnon päätökseen).

7. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


8. Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannat

Puhemies ilmoitti työjärjestyksen 64 artiklan 1 kohdan mukaisesti vastaanottaneensa seuraavat neuvoston yhteiset kannat, niiden vahvistamiseen johtaneet perusteet ja komission kannat:

- Neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistama kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi matkapaketeista ja yhdistetyistä matkajärjestelyistä sekä asetuksen (EY) N:o 2006/2004 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/83/EU muuttamisesta ja neuvoston direktiivin 90/314/ETY kumoamisesta (09173/3/2015 - C8-0281/2015 - 2013/0246(COD)) – 11257/1/2015 – COM(2015)0493)

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: IMCO

- Neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistama kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi avointa internetyhteyttä koskevista toimenpiteistä ja yleispalvelusta ja käyttäjien oikeuksista sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen alalla annetun direktiivin 2002/22/EY sekä verkkovierailuista yleisissä matkaviestinverkoissa unionin alueella annetun asetuksen (EU) N:o 531/2012 muuttamisesta (10788/2/2015 - C8-0294/2015 – 2013/0309(COD)) – 12279/2015 – COM(2015)0489)

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ITRE

Kolmen kuukauden määräaika, jonka kuluessa parlamentti antaa lausuntonsa, alkaa näin ollen huomisesta 9. lokakuuta 2015.


9. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


9.1. Keski-Afrikan tasavalta (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-1000/2015, B8-1009/2015, B8-1010/2015, B8-1011/2015, B8-1014/2015, B8-1016/2015 ja B8-1019/2015 (2015/2874(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-1000/2015

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-1000/2015, B8-1009/2015, B8-1010/2015, B8-1011/2015, B8-1014/2015 ja B8-1016/2015):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Elmar Brok, David McAllister, Patricija Šulin, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Francesc Gambús, Maurice Ponga, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Davor Ivo Stier, Stanislav Polčák, Barbara Kudrycka, Tomáš Zdechovský, Therese Comodini Cachia, Giovanni La Via, Monica Macovei, Andrej Plenković, Marijana Petir, József Nagy, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Jeroen Lenaers, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Anna Záborská, Jaromír Štětina, Adam Szejnfeld, Ramona Nicole Mănescu, Lara Comi, Mariya Gabriel, László Tőkés, Inese Vaidere, Elisabetta Gardini, Thomas Mann, Barbara Matera, Dubravka Šuica ja Ivana Maletić PPE-ryhmän puolesta;

—   Norbert Neuser, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Ana Gomes, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nicola Caputo, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Maria Grapini, Theresa Griffin, Enrique Guerrero Salom, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, David Martin, Edouard Martin, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Péter Niedermüller, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Flavio Zanonato ja Damiano Zoffoli S&D-ryhmän puolesta;

—   Mark Demesmaeker, Beatrix von Storch ja Raffaele Fitto ECR-ryhmän puolesta;

—   Marielle de Sarnez, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Juan Carlos Girauta Vidal, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Frédérique Ries, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Filiz Hyusmenova, Nathalie Griesbeck, Nedzhmi Ali, Philippe De Backer, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Javier Nart, Jozo Radoš, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Marian Harkin ja Valentinas Mazuronis ALDE-ryhmän puolesta;

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Tamás Meszerics, Davor Škrlec ja Igor Šoltes Verts/ALE-ryhmän puolesta;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Laura Ferrara ja Rolandas Paksas EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0342)

(Päätöslauselmaesitys B8-1019/2015 raukesi.)


9.2. Thaimaan tilanne (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-1002/2015, B8-1012/2015, B8-1013/2015, B8-1015/2015, B8-1017/2015, B8-1018/2015 ja B8-1021/2015 (2015/2875(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-1002/2015

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-1002/2015, B8-1012/2015, B8-1013/2015, B8-1015/2015, B8-1017/2015, B8-1018/2015 ja B8-1021/2015):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Elmar Brok, Tunne Kelam, David McAllister, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Davor Ivo Stier, Stanislav Polčák, Barbara Kudrycka, Tomáš Zdechovský, Therese Comodini Cachia, Giovanni La Via, Monica Macovei, Andrej Plenković, Marijana Petir, József Nagy, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jaromír Štětina, Adam Szejnfeld, Ramona Nicole Mănescu, Lara Comi, László Tőkés, Elisabetta Gardini, Thomas Mann, Roberta Metsola, Barbara Matera, Francisco José Millán Mon, Dubravka Šuica ja Ivana Maletić PPE-ryhmän puolesta;

—   Josef Weidenholzer, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Paul Brannen, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Anneliese Dodds, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Maria Grapini, Theresa Griffin, Enrique Guerrero Salom, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, David Martin, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Péter Niedermüller, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez Piñero Fernández, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Glenis Willmott, Flavio Zanonato ja Damiano Zoffoli S&D-ryhmän puolesta;

—   Mark Demesmaeker, Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, Raffaele Fitto ja Angel Dzhambazki ECR-ryhmän puolesta;

—   Cecilia Wikström, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Juan Carlos Girauta Vidal, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Nathalie Griesbeck, Nedzhmi Ali, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Ivan Jakovčić, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Javier Nart, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Marian Harkin ja Valentinas Mazuronis ALDE-ryhmän puolesta;

—   Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis ja Lola Sánchez GUE/NGL-ryhmän puolesta;

—   Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Davor Škrlec ja Bronis Ropė Verts/ALE-ryhmän puolesta;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo ja Marco Zanni EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0343)


9.3. Boko Haramin iskuista johtuva lasten joukkopako Nigeriassa (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-1003/2015, B8-1020/2015, B8-1023/2015, B8-1024/2015, B8-1027/2015, B8-1029/2015 ja B8-1031/2015 (2015/2876(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-1003/2015

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-1003/2015, B8-1020/2015, B8-1023/2015, B8-1024/2015, B8-1027/2015, B8-1029/2015 ja B8-1031/2015):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Cristian Dan Preda, Santiago Fisas Ayxelà, Elmar Brok, Jeroen Lenaers, Tunne Kelam, David McAllister, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Francesc Gambús, Maurice Ponga, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Davor Ivo Stier, Stanislav Polčák, Barbara Kudrycka, Tomáš Zdechovský, Therese Comodini Cachia, Giovanni La Via, Monica Macovei, Andrej Plenković, Marijana Petir, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Anna Záborská, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Adam Szejnfeld, Ramona Nicole Mănescu, Lara Comi, Mariya Gabriel, László Tőkés, Krzysztof Hetman, Kinga Gál, Inese Vaidere, Anna Maria Corazza Bildt, Elisabetta Gardini, Thomas Mann, Barbara Matera, Dubravka Šuica ja Ivana Maletić PPE-ryhmän puolesta;

—   Josef Weidenholzer, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Paul Brannen, Nicola Caputo, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Paolo De Castro, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Maria Grapini, Theresa Griffin, Enrique Guerrero Salom, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, David Martin, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Péter Niedermüller, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Elena Valenciano ja Julie Ward S&D-ryhmän puolesta;

—   Charles Tannock ja Mark Demesmaeker ECR-ryhmän puolesta;

—   Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, Juan Carlos Girauta Vidal, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Filiz Hyusmenova, Nathalie Griesbeck, Nedzhmi Ali, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Ivan Jakovčić, Kaja Kallas, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Javier Nart, Jozo Radoš, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Marian Harkin, Valentinas Mazuronis ja Petr Ježek ALDE-ryhmän puolesta;

—   Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric ja Younous Omarjee GUE/NGL-ryhmän puolesta;

—   Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Igor Šoltes, Bronis Ropė ja Bodil Valero Verts/ALE-ryhmän puolesta;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara ja Rolandas Paksas EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0344)


9.4. Ali Mohammed al-Nimrin tapaus (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0997/2015, B8-1004/2015, B8-1022/2015, B8-1025/2015, B8-1026/2015, B8-1028/2015, B8-1030/2015 ja B8-1032/2015 (2015/2883(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0997/2015

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0997/2015, B8-1004/2015, B8-1022/2015, B8-1025/2015, B8-1028/2015, B8-1030/2015 ja B8-1032/2015):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, Santiago Fisas Ayxelà, Jeroen Lenaers, Tunne Kelam, David McAllister, Patricija Šulin, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Francesc Gambús, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Davor Ivo Stier, Stanislav Polčák, Barbara Kudrycka, Therese Comodini Cachia, Giovanni La Via, Monica Macovei, Andrej Plenković, Marijana Petir, József Nagy, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Anna Záborská, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Adam Szejnfeld, Ramona Nicole Mănescu, Lara Comi, László Tőkés, Krzysztof Hetman, Thomas Mann, Roberta Metsola, Barbara Matera, Dubravka Šuica ja Ivana Maletić PPE-ryhmän puolesta;

—   Josef Weidenholzer, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Paul Brannen, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Anneliese Dodds, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Maria Grapini, Theresa Griffin, Enrique Guerrero Salom, Jytte Guteland, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, David Martin, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Péter Niedermüller, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato ja Damiano Zoffoli S&D-ryhmän puolesta;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Joachim Starbatty, Ulrike Trebesius, Hans-Olaf Henkel, Bernd Kölmel, Bernd Lucke, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Marcus Pretzell, Beatrix von Storch, Zdzisław Krasnodębski ja Branislav Škripek ECR-ryhmän puolesta;

—   Frédérique Ries, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, Juan Carlos Girauta Vidal, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Pavel Telička, Filiz Hyusmenova, Nathalie Griesbeck, Nedzhmi Ali, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Ivan Jakovčić, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Javier Nart, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Marian Harkin, Valentinas Mazuronis ja Petr Ježek ALDE-ryhmän puolesta;

—   Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Sofia Sakorafa, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou ja Lola Sánchez Caldentey GUE/NGL-ryhmän puolesta;

—   Bronis Ropė Verts/ALE-ryhmän puolesta;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo ja Rolandas Paksas EFDD-ryhmän puolesta;

—   Aymeric Chauprade ENF-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0345)


9.5. Maksupalvelut sisämarkkinoilla ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi maksupalveluista sisämarkkinoilla, direktiivien 2002/65/EY, 2013/36/EU ja 2009/110/EY muuttamisesta ja direktiivin 2007/64/EY kumoamisesta [COM(2013)0547 - C7-0230/2013 - 2013/0264(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Antonio Tajani (A8-0266/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P8_TA(2015)0346)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0346)


9.6. Asuntolainalainsäädäntö ja riskirahoitusvälineet EU:ssa: Espanja (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B8- 0987/2015 (2015/2740(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0347)


9.7. Kuolemanrangaistus (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0998/2015, B8-0999/2015, B8-1001/2015, B8-1005/2015, B8-1006/2015, B8-1007/2015 ja B8-1008/2015 (2015/2879(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0998/2015

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0998/2015, B8-0999/2015, B8-1001/2015, B8-1006/2015, B8-1007/2015 ja B8-1008/2015):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, Therese Comodini Cachia, Andrej Plenković, László Tőkés, Davor Ivo Stier, Miroslav Mikolášik, David McAllister, Dubravka Šuica, Michael Gahler, Patricija Šulin, Luděk Niedermayer, Adam Szejnfeld, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Ivana Maletić, Jaromír Štětina, Roberta Metsola, Michaela Šojdrová, Claude Rolin, Jiří Pospíšil, Milan Zver, Francisco José Millán Mon, Anna Maria Corazza Bildt, Lara Comi, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Elmar Brok ja Ramón Luis Valcárcel Siso PPE-ryhmän puolesta;

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Ana Gomes, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Anneliese Dodds, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Neena Gill, Maria Grapini, Enrique Guerrero Salom, Jytte Guteland, Cătălin Sorin Ivan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Marlene Mizzi, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Péter Niedermüller, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Patrizia Toia ja Julie Ward S&D-ryhmän puolesta;

—   Mark Demesmaeker, Joachim Starbatty, Bernd Lucke, Hans-Olaf Henkel, Bernd Kölmel, Ulrike Trebesius, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Marcus Pretzell, Beatrix von Storch, Charles Tannock ja Branislav Škripek ECR-ryhmän puolesta;

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Juan Carlos Girauta Vidal, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Anneli Jäätteenmäki, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Alexander Graf Lambsdorff, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans ja Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta;

—   Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Eleonora Forenza, Curzio Maltese, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis ja Takis Hadjigeorgiou GUE/NGL-ryhmän puolesta;

—   Barbara Lochbihler, Alyn Smith, Davor Škrlec, Igor Šoltes, Bodil Valero, Ernest Maragall, Klaus Buchner, Ernest Urtasun ja Jean Lambert Verts/ALE-ryhmän puolesta;

—   Ignazio Corrao, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi ja Daniela Aiuto.

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0348)

(Päätöslauselmaesitys B8-1005/2015 raukesi.)


9.8. Punaliejukatastrofista saadut opetukset viisi vuotta Unkarin onnettomuuden jälkeen (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B8-0989/2015 (2015/2879(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0349)


9.9. Sukupuolten tasa-arvoa ja naisten vaikutusvallan vahvistamista kehitysyhteistyössä koskevan Euroopan unionin toimintasuunnitelman uudistaminen (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B8-0988/2015 (2015/2754(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0350)

Puheenvuorot:

Linda McAvan esitti 2 kohtaan suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.


9.10. Miesten ja naisten yhtäläisten mahdollisuuksien ja yhdenvertaisen kohtelun periaate työhön ja ammattiin liittyvissä asioissa (äänestys)

Mietintö miesten ja naisten yhtäläisten mahdollisuuksien ja yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta työhön ja ammattiin liittyvissä asioissa 5. heinäkuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/54/EY soveltamisesta [2014/2160(INI)] - Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta. Esittelijä: Anna Záborská (A8-0213/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0351)

(Istunto keskeytettiin hetkeksi.)


10. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 183 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö Antonio Tajani - A8-0266/2015

Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák, Seán Kelly ja Jiří Pospíšil

Asuntolainalainsäädäntö ja riskirahoitusvälineet EU:ssa: Espanja (B8-0987/2015)

Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins ja Stanislav Polčák

Kuolemanrangaistus (RC-B8-0998/2015)

Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Seán Kelly, Monica Macovei ja Michaela Šojdrová

Punaliejukatastrofista saadut opetukset viisi vuotta Unkarin onnettomuuden jälkeen (B8-0989/2015)
Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins ja Zoltán Balczó

Sukupuolten tasa-arvoa ja naisten vaikutusvallan vahvistamista kehitysyhteistyössä koskevan Euroopan unionin toimintasuunnitelman uudistaminen (B8-0988/2015)
Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins ja Seán Kelly

Mietintö Anna Záborská - A8-0213/2015
Michaela Šojdrová, Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins, Jill Seymour ja Seán Kelly


11. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä Europarl-verkkosivustolla kohdassa ”Täysistunto”, ”Äänestykset”, ”Äänestysten tulokset (Nimenhuutoäänestysten tulokset)” sekä liitteen ”Nimenhuutoäänestysten tulokset” painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


12. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu

1) neuvostolta ja komissiolta

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi joustovälineen varojen käyttöönotosta Euroopan muuttoliikeagendan mukaisia välittömiä taloudellisia toimenpiteitä varten (COM(2015)0486 - C8-0292/2015 - 2015/2253(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

lausuntoa varten:

LIBE

- Suositus neuvoston päätökseksi Kroatian liittymisestä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella 26 päivänä heinäkuuta 1995 tehtyyn yleissopimukseen yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamisesta, Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella 27 päivänä syyskuuta 1996 tehtyyn pöytäkirjaan, joka liittyy Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevaan yleissopimukseen, Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella 29 päivänä marraskuuta 1996 tehtyyn pöytäkirjaan, joka koskee Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen tulkintaa Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen antamilla ennakkoratkaisuilla, sekä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella 19 päivänä kesäkuuta 1997 tehtyyn toiseen pöytäkirjaan, joka liittyy Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevaan yleissopimukseen (COM(2015)0458 - C8-0296/2015 – 2015/0210(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

CONT

2) jäseniltä, päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 133 artikla)

- Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Janice Atkinson, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Aymeric Chauprade, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Barbara Kappel, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Vicky Maeijer, Dominique Martin, Georg Mayer, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Franz Obermayr, Florian Philippot, Matteo Salvini, Jean-Luc Schaffhauser, Olaf Stuger, Mylène Troszczynski, Harald Vilimsky ja Marcel de Graaff. Päätöslauselmaesitys Euroopan parlamentin sitoutumattomien jäsenten syrjinnästä (B8-0506/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFCO

- Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Marine Le Pen, Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys eurooppalaisten kansalaisaloitteiden sisällyttämisestä lainsäädäntöön ja hyväksymisperusteiden uudelleenmäärittelystä (B8-0743/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFCO

lausuntoa varten:

PETI

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys EU:n kehotuksesta tukea Talidomidin uhreja (B8-0749/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys nuorisotyöttömyydestä (B8-0823/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys kilpailua ja sisämarkkinoita koskevien komission valvontatehtävien ulkoistamisen torjumisesta (B8-0824/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

lausuntoa varten:

IMCO

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys Kreikan yksityistämissuunnitelman valvonnasta (B8-0825/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

lausuntoa varten:

TRAN

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys EU:n ulkorajojen vahvistamisesta ja turvaamisesta entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian sallittua laittomien siirtolaisten kauttakulun (B8-0826/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys vaatimuksesta muistaa Isis-järjestön raa'asti surmaamaa professori Khaled Al Assaadia (B8-0827/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys tarpeesta harkita jäsenvaltioiden kesken jaettavien turvapaikanhakijoiden määrän nostamista (B8-0828/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys vaatimuksesta parantaa junien turvallisuutta Thalys-junan terrori-iskun johdosta (B8-0829/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys euron ulkopuolella olevan Ison-Britannian odotettua nopeammin kasvavasta taloudesta (B8-0830/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys italialaisten tulojen yli kolmen prosentin laskusta viiden viime vuoden aikana (B8-0831/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

lausuntoa varten:

EMPL

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys laittomien maahanmuuttajien vastaanotosta ja vaatimuksesta, että muut EU:n jäsenvaltiot kantavat oman vastuunsa, sillä Italian kapasiteetti on käytetty loppuun (B8-0867/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys tarpeesta kumota Dublin-asetuksen nimellä tunnettu oikeudellinen hirviömäisyys (B8-0868/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys koronkorko-käytännön poistamisesta lopullisesti (B8-0869/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

lausuntoa varten:

IMCO

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys ikääntyneiden oikeuksista ja suojelusta (B8-0870/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys tarvittavista komission tukitoimista Venäjän kauppasaarrosta ja Kiinan talouskriisistä kärsivälle EU:n viennille (B8-0871/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys tuesta eurooppalaiselle kadonneiden lasten palvelunumerolle (B8-0877/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys EU:n ja Vietnamin sopimuksesta, joka aiheuttaa vahinkoa Italian riisialalle (B8-0881/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

lausuntoa varten:

AGRI

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys verotuksen kiristymisestä Italiassa 38,6 prosentilla vuosien 2000 ja 2014 välillä (B8-0882/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys lasten katoamisten torjumisesta Italiassa ja Euroopassa (B8-0883/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys tuesta Italian oliiviöljytuotannolle (B8-0884/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

lausuntoa varten:

INTA

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys Italiassa vuodesta 2011 vuoteen 2014 myönnettyjen asuntolainojen määrän 72 prosentin laskusta (B8-0885/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys Euroopan unionin tarpeesta harkita uudelleen Syyrian-politiikkaansa (B8-0886/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys vaatimuksesta edistää radikaalien ratkaisujen löytymistä muuttoliikekriisiin (B8-0887/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

AFET

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys kotitalouksien kulutuksen vähentymisestä Italiassa (B8-0888/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys tarpeesta ryhtyä toimiin bensiinin hinnan asianmukaisen laskun takaamiseksi (B8-0889/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys maahanmuuttotilanteesta ja Lontoossa valtavan paineen vuoksi käytävästä EU suhteiden tarkistamista koskevasta keskustelusta (B8-0890/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys Visegrad-ryhmän kielteisestä kannasta pakolaiskiintiöjärjestelmään ja Italian jättämisestä yksin kriisitilanteessa (B8-0891/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

AFET

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys pienen Alan-pojan kuolemasta: poliitikkojen ja median häpeällinen sensaationhalu (B8-0892/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

CULT

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys tehokkaammista toimista työpaikkojen vähenemisen torjumiseksi Italiassa (B8-0893/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys Friuli Venezia Giuliasta, Pohjois-Italian Lampedusasta (B8-0894/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

AFET

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys tarpeesta valvoa Balkanin reittiä ja turvata EU:n ulkorajat ja vahvistaa niitä (B8-0895/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

AFET

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys Länsi-Balkanin maiden huippukokouksesta: ei merkittäviä tuloksia maahanmuuttokysymyksissä (B8-0896/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

AFET

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys terrorismin torjunnasta sosiaalisessa mediassa (B8-0897/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

ITRE

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys MERS-epidemiasta Etelä-Koreassa (B8-0898/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys ulkomaalaisten taistelijoiden (foreign fighters) tehokkaammasta torjunnasta (B8-0899/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

lausuntoa varten:

LIBE

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys jäsenvaltioiden polttoaineverotuksen ylärajan asettamisesta (B8-0900/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys tarpeesta torjua hyväksikäyttöä ja sosiaalista polkumyyntiä maantiekuljetusten alalla (B8-0901/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

lausuntoa varten:

TRAN

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys tehokkaammista toimintalinjoista alle 30-vuotiaiden nuorten osallisuuden lisäämiseksi (B8-0902/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CULT

lausuntoa varten:

EMPL

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys lääkkeiden rinnakkaisviennistä (B8-0903/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

lausuntoa varten:

ENVI

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys sijoittajan ja valtion välisen riitojenratkaisun (ISDS) jättämisestä pois sopimuksesta (B8-0904/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys tarpeesta perustaa Pohjois-Afrikkaan säilöönotto- ja kauttakulkukeskuksia (B8-0905/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

AFET

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys suoraan Yhdistyneiden kansakuntien hallinnoimilta pakolaisleireiltä valikoitavista turvapaikkahakemuksista (B8-0906/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

AFET

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys Yhdistyneestä kuningaskunnasta ja Euroopan unionista eroamista koskevasta kansanäänestyksestä (B8-0907/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFCO

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys EKP:n ennusteista, joiden mukaan euroalueen bkt laskee (B8-0908/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

lausuntoa varten:

INTA

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys maahanmuuttokriisistä: EU:n Italialle asettamat ehdot ovat epäoikeudenmukaisia ja laittomia (B8-0909/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys YK:n ilmoituksesta neljästä miljoonasta Eurooppaan lähtöä suunnittelevasta syyrialaispakolaisesta (B8-0910/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

lausuntoa varten:

LIBE

- Dominique Bilde, Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys euroalueen valtiovarainministeriä koskevasta hankkeesta (B8-0911/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Dominique Bilde, Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys rahoitusmarkkinoiden volatiliteetista ja maailmankaupan pysähtyneisyydestä (B8-0912/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

lausuntoa varten:

ECON

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys ”opt out” -lausekkeesta: pakolaisten sijoittamista koskevan komission viimeisimmän ehdotuksen sopimattomuudesta (B8-0913/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Dominique Bilde, Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys unionin tiedotusmenoista ja mietintäryhmien rahoituksesta (B8-0915/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CULT

lausuntoa varten:

AFCO

- Dominique Bilde, Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys rahoitustoiminnan ylikorostumisen seurauksista taloudessa (B8-0916/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Dominique Bilde, Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys turvapaikkahakemusten määrän nousun seurauksista (B8-0917/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

EMPL

- Dominique Bilde, Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys komission ratkaisuista maatalouskriisin selvittämiseksi (B8-0918/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

- Dominique Bilde, Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys Kiinan talouskriisin seurauksista (B8-0919/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan :

ECON

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys paikallisten tuotteiden valvonnasta vastaavan viraston perustamisesta (B8-0922/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten

AGRI

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys ihmiskunnan kulttuuriperinnön suojelusta Syyriassa ja Irakissa (B8-0923/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

- Dominique Bilde, Mireille D'Ornano ja Sophie Montel. Päätöslauselmaesitys lääkkeiden väärentämisen torjunnasta (B8-0924/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Dominique Bilde, Steeve Briois ja Sophie Montel. Päätöslauselmaesitys tuesta Ranskan kirjapainoalalle (B8-0925/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

lausuntoa varten:

ITRE

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys tekstiiliteollisuuden tukemisesta (B8-0926/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

lausuntoa varten:

ITRE, REGI

- Dominique Bilde, Steeve Briois ja Sophie Montel. Päätöslauselmaesitys eturauhassyövän torjunnasta (B8-0927/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys teollisuustuotannon digitalisaatiosta (B8-0928/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

lausuntoa varten:

ITRE

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys turvapaikkaa ja kansainvälistä suojelua koskevan yhteisen politiikan täytäntöönpanosta (B8-0929/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys nuorisotakuun vaikutuksesta nuorisotyöttömyyden vähentämiseen (B8-0930/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

lausuntoa varten:

CULT

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys Syyriasta ja välttämättömyydestä uudelleensuunnata Euroopan ulkopolitiikka Damaskoksen hallinnolle myönteiseksi (B8-0931/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys laittomien siirtolaisten pakkopalautuksista (B8-0932/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Dominique Bilde, Steeve Briois ja Sophie Montel. Päätöslauselmaesitys avoimuuden lisäämisestä unionin toimielimissä (B8-0933/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFCO

lausuntoa varten:

JURI

- Dominique Bilde ja Sophie Montel. Päätöslauselmaesitys sikojen kasvatusolosuhteista ja tehotuotannosta (B8-0934/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

- Dominique Bilde ja Sophie Montel. Päätöslauselmaesitys tuesta sianliha-alalle Ranskassa (B8-0935/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

lausuntoa varten:

EMPL, INTA

- Dominique Bilde ja Sophie Montel. Päätöslauselmaesitys norsuista saatujen metsästysmuistojen yleisestä tuontikiellosta Euroopassa (B8-0936/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys laittomien siirtolaisten kauttakulkukeskuksista Italiassa (B8-0937/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

AFET

- Dominique Bilde, Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys luottoluokituslaitoksille asetetusta kiellosta tehdä Euroopan unionin jäsenvaltioiden julkisyhteisöjen luottoluokituksia (B8-0938/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Dominique Bilde, Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys tuesta mirabelle-luumun tuotannolle Lorrainessa (B8-0939/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

- Dominique Bilde, Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys Winterhousessa sijaitsevan 1 200 sonnivasikan maatilan laajennuksen kieltämisestä (B8-0940/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

AGRI

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys rahaston perustamisesta maahanmuuttajalasten koulunkäyntimahdollisuuksien parantamiseksi (B8-0941/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

BUDG

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys tarpeesta komission toimille ikääntyneiden elämänlaadun parantamiseksi (B8-0942/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

- Dominique Bilde ja Sophie Montel. Päätöslauselmaesitys matkapuhelimen välityksellä tapahtuvan nuorten verkkokiusaamisen torjunnasta (B8-0943/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

CULT, ITRE

- Dubravka Šuica ja Patricija Šulin. Päätöslauselmaesitys terveydenhoidon yhdenmukaistamisesta EU:ssa (B8-0944/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

EMPL

- Dubravka Šuica ja Patricija Šulin. Päätöslauselmaesitys terveyden edistämisestä (B8-0948/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

EMPL

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys Euroopan arkeologisen perinnön valvonta- ja luettelointiviraston perustamisesta (B8-0949/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CULT


13. Vetoomukset

Seuraavat vetoomukset, jotka on merkitty luetteloon alla ilmoitettuina päivinä työjärjestyksen 215 artiklan 6 kohdan mukaisesti, on lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan:

6. lokakuuta 2015

(*) Nimi käsitellään luottamuksellisena

(*) (n° 0881/2015); (*) (n° 0882/2015); (*) (n° 0883/2015); (*) (n° 0884/2015); Ciro De Sio (n° 0885/2015); (*) (n° 0886/2015); (*) (n° 0887/2015); Ulla Tiainen (n° 0888/2015); (*) (n° 0889/2015); Manfred Becker (n° 0890/2015); (*) (n° 0891/2015); Jarl Christer de Lange (n° 0892/2015); (*) (n° 0893/2015); Jens Genzer (n° 0894/2015); (*) (n° 0895/2015); Flora Hansen (n° 0896/2015); (*) (n° 0897/2015); (*) (n° 0898/2015); (*) (n° 0899/2015); (*) (n° 0900/2015); Francesco Barnaba (n° 0901/2015); (*) (n° 0902/2015); (*) (n° 0903/2015); (*) (n° 0904/2015); (*) (n° 0905/2015); (*) (n° 0906/2015); (*) (n° 0907/2015); Fabian Knipper (n° 0908/2015); Jan-Erik Hansen (n° 0909/2015); (*) (n° 0910/2015); Justin Shard (n° 0911/2015); (*) (n° 0912/2015); (*) (n° 0913/2015); Philipp Schmagold (n° 0914/2015); José Ortega Ortega (n° 0915/2015); (*) (n° 0916/2015); (*) (n° 0917/2015); (*) (n° 0918/2015); (*) (n° 0919/2015); (*) (n° 0920/2015); (*) (n° 0921/2015); (*) (n° 0922/2015); (*) (n° 0923/2015); (*) (n° 0924/2015); (*) (n° 0925/2015); (*) (n° 0926/2015); Ilhan Kyuchyuk (n° 0927/2015); (*) (n° 0928/2015); (*) (n° 0929/2015); Joseph-Christos Kondylakis (n° 0930/2015); (*) (n° 0931/2015); (*) (n° 0932/2015); María Isabel Montegriffo (n° 0933/2015); (*) (n° 0934/2015); (*) (n° 0935/2015); (*) (n° 0936/2015); (*) (n° 0937/2015); (*) (n° 0938/2015); Jennifer Marklew (n° 0939/2015); (*) (n° 0940/2015); Evangelos Tsiompanidis (n° 0941/2015); (*) (n° 0942/2015); (*) (n° 0943/2015); (*) (n° 0944/2015); (*) (n° 0945/2015); (*) (n° 0946/2015); Jens Genzer (n° 0947/2015); (*) (n° 0948/2015); (*) (n° 0949/2015); (*) (n° 0950/2015); (*) (n° 0951/2015); (*) (n° 0952/2015); (*) (n° 0953/2015); Meenakshi Fernandes (n° 0954/2015); (*) (n° 0955/2015); (*) (n° 0956/2015); (*) (n° 0957/2015); (*) (n° 0958/2015); (*) (n° 0959/2015); (*) (n° 0960/2015).


14. Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset

Valiokuntaan lähettäminen (muutosten jälkeen)

INTA-valiokunta

- EU:n toimielinten avoimuus, vastuuvelvollisuus ja luotettavuus (2015/2041(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AFCO
lausuntoa varten: ENVI, JURI, CONT, LIBE, INTA

LIBE-valiokunta

- Kuluttaja-asioiden lainsäädäntökehyksen soveltuvuus digitaaliajalle (2015/2148(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: IMCO
lausuntoa varten: CULT, ITRE, LIBE, JURI

TRAN-valiokunta

- Suositukset Euroopan komissiolle palvelukauppasopimusta (TiSA) koskeviin neuvotteluihin (2015/2233(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: INTA
lausuntoa varten: FEMM, DEVE, EMPL, ECON, LIBE, IMCO, TRAN, REGI

IMCO-valiokunta

- Robotiikkaa koskevat yksityisoikeuden säännökset (2015/2103(INL))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: JURI
lausuntoa varten: EMPL, ITRE, IMCO


15. Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen

Työjärjestyksen 192 artiklan 2 kohdan mukaisesti tämän ja eilisen istunnon pöytäkirjat annetaan parlamentin hyväksyttäväksi seuraavan istunnon alussa.

Hyväksytyt tekstit toimitetaan parlamentin hyväksynnällä asianomaisille tahoille.


16. Seuraavien istuntojen aikataulu

Seuraava istunto pidetään 14. lokakuuta 2015.


17. Istuntokauden keskeyttäminen

Euroopan parlamentin istuntokausi julistettiin keskeytetyksi.

Istunto päättyi klo 13.30.

Klaus Welle

Martin Schulz

pääsihteeri

puhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Girauta Vidal, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kuhn, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Soru, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Wiśniewska, Wojciechowski, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Estyneet:

Crowley, Konečná, Kukan, Le Pen Jean-Marie, Liberadzki, Mosca, Patriciello, Picierno, Quisthoudt-Rowohl, Ruohonen-Lerner, Taylor, Winkler Iuliu, Woolfe, Żółtek

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö