Rodyklė 
Protokolas
PDF 317kWORD 314k
Ketvirtadienis, 2015 m. spalio 8 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Lygios galimybės ir vienodas požiūris į moteris ir vyrus užimtumo bei profesinės veiklos srityje (diskusijos)
 3.Paslaugų direktyvos 20 straipsnio 2 dalies ir Vartotojų teisių direktyvos 8 straipsnio 3 dalies įgyvendinimas (diskusijos)
 4. Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)
  4.1.Centrinės Afrikos Respublika
  4.2.Padėtis Tailande
  4.3.Masinis vaikų perkėlimas Nigerijoje dėl grupuotės „Boko Haram“ išpuolių
  4.4.Ali Mohammedo al-Nimro atvejis
 5.Hipoteką reglamentuojantys teisės aktai ir rizikingos finansinės priemonės ES: Ispanijos atvejis (pasiūlymas dėl rezoliucijos déposée)
 6.Mirties bausmė (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 7.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 8.Tarybos pozicijos per pirmąjį svarstymą
 9.Balsuoti skirtas laikas
  9.1.Centrinės Afrikos Respublika (balsavimas)
  9.2.Padėtis Tailande (balsavimas)
  9.3.Masinis vaikų perkėlimas Nigerijoje dėl grupuotės „Boko Haram“ išpuolių (balsavimas)
  9.4.Ali Mohammedo al-Nimro atvejis (balsavimas)
  9.5.Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoje ***I (balsavimas)
  9.6.Hipoteką reglamentuojantys teisės aktai ir rizikingos finansinės priemonės ES: Ispanijos atvejis (balsavimas)
  9.7.Mirties bausmė (balsavimas)
  9.8.Patirtis, įgyta per raudonojo šlamo katastrofą, praėjus penkeriems metams po avarijos Vengrijoje (balsavimas)
  9.9.ES lyčių lygybės ir galių moterims suteikimo vystomojo bendradarbiavimo srityje plano atnaujinimas (balsavimas)
  9.10.Lygios galimybės ir vienodas požiūris į moteris ir vyrus užimtumo bei profesinės veiklos srityje (balsavimas)
 10.Paaiškinimai dėl balsavimo
 11.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 12.Gauti dokumentai
 13.Peticijos
 14.Sprendimai dėl kai kurių dokumentų
 15.Posėdyje priimtų tekstų perdavimas
 16.Kitų posėdžių tvarkaraštis
 17.Sesijos atidėjimas
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Ioan Mircea PAŞCU
Pirmininko pavaduotojas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 08.30 val.


2. Lygios galimybės ir vienodas požiūris į moteris ir vyrus užimtumo bei profesinės veiklos srityje (diskusijos)

Pranešimas dėl 2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/54/EB dėl moterų ir vyrų lygių galimybių ir vienodo požiūrio į moteris ir vyrus užimtumo bei profesinės veiklos srityje principo įgyvendinimo taikymo [2014/2160(INI)] - Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas. Pranešėja: Anna Záborská (A8-0213/2015)

Anna Záborská pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Christos Stylianides (Komisijos narys).

Kalbėjo: Vilija Blinkevičiūtė (EMPL komiteto nuomonės referentė), Constance Le Grip PPE frakcijos vardu, Inés Ayala Sender S&D frakcijos vardu, Jadwiga Wiśniewska ECR frakcijos vardu, Catherine Bearder ALDE frakcijos vardu, Inês Cristina Zuber GUE/NGL frakcijos vardu, Karima Delli Verts/ALE frakcijos vardu, Daniela Aiuto EFDD frakcijos vardu, Marie-Christine Arnautu ENF frakcijos vardu, Krisztina Morvai, nepriklausoma Parlamento narė, Anna Maria Corazza Bildt (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi), Anna Hedh (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė John Stuart Agnew), Beatrix von Storch (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Bill Etheridge), Lidia Senra Rodríguez (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Paul Nuttall), Louise Bours, Lampros Fountoulis, Angelika Niebler, Marc Tarabella, Jana Žitňanská (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Lampros Fountoulis), Tania González Peñas, Sotirios Zarianopoulos, Dubravka Šuica, Andrea Cozzolino ir Rosa Estaràs Ferragut (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė José Blanco López).

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Alessandra Mussolini, José Blanco López, Ruža Tomašić, Filiz Hyusmenova, Maria Grapini, Notis Marias, Ivan Jakovčić ir Nicola Caputo.

Kalbėjo: Christos Stylianides ir Anna Záborská.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 9.10 punktas.


3. Paslaugų direktyvos 20 straipsnio 2 dalies ir Vartotojų teisių direktyvos 8 straipsnio 3 dalies įgyvendinimas (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000083/2015), kurį pateikė Evelyne Gebhardt S&D frakcijos vardu ir Andreas Schwab PPE frakcijos vardu Komisijai: Paslaugų direktyvos 20 straipsnio 2 dalies ir Vartotojų teisių direktyvos 8 straipsnio 3 dalies įgyvendinimas (2015/2881(RSP)) (B8-0754/2015)

Evelyne Gebhardt ir Andreas Schwab pristatė klausimą.

Christos Stylianides (Komisijos narys) atsakė į klausimą.

Kalbėjo: Olga Sehnalová S&D frakcijos vardu, Dita Charanzová ALDE frakcijos vardu ir Patrick O'Flynn EFDD frakcijos vardu.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Maria Grapini, Notis Marias, Ivan Jakovčić ir Nicola Caputo.

Kalbėjo Christos Stylianides.

Diskusijos baigtos.


4.  Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)

(Pasiūlymų dėl rezoliucijų pavadinimai ir autoriai: 2 punktas)


4.1. Centrinės Afrikos Respublika

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-1000/2015, B8-1009/2015, B8-1010/2015, B8-1011/2015, B8-1014/2015, B8-1016/2015 ir B8-1019/2015 (2015/2874(RSP))

Anna Elżbieta Fotyga, Louis Michel, Ignazio Corrao, Pier Antonio Panzeri, Tunne Kelam, Judith Sargentini ir Marie-Christine Vergiat pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Bogdan Brunon Wenta PPE frakcijos vardu, Gilles Pargneaux S&D frakcijos vardu ir Lidia Senra Rodríguez GUE/NGL frakcijos vardu.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić ir Fabio Massimo Castaldo.

Kalbėjo Christos Stylianides (Komisijos narys).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 9.1 punktas.


4.2. Padėtis Tailande

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-1002/2015, B8-1012/2015, B8-1013/2015, B8-1015/2015, B8-1017/2015, B8-1018/2015 ir B8-1021/2015 (2015/2875(RSP))

Ryszard Czarnecki, Cecilia Wikström, Ignazio Corrao ir Pier Antonio Panzeri pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

PIRMININKAVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
Pirmininko pavaduotoja

Barbara Lochbihler, Jeroen Lenaers ir Tania González Peñas pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Cristian Dan Preda PPE frakcijos vardu, Anneliese Dodds S&D frakcijos vardu, Heidi Hautala Verts/ALE frakcijos vardu, Csaba Sógor, Josef Weidenholzer ir Stanislav Polčák.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Marc Tarabella, Notis Marias, Franz Obermayr ir Doru-Claudian Frunzulică.

Kalbėjo Christos Stylianides (Komisijos narys).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 9.2 punktas.

(Posėdis sustabdytas kelioms minutėms.)


4.3. Masinis vaikų perkėlimas Nigerijoje dėl grupuotės „Boko Haram“ išpuolių

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-1003/2015, B8-1020/2015, B8-1023/2015, B8-1024/2015, B8-1027/2015, B8-1029/2015 ir B8-1031/2015 (2015/2876(RSP))

Mark Demesmaeker, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ignazio Corrao, Pier Antonio Panzeri, Maria Heubuch, Santiago Fisas Ayxelà ir Lola Sánchez Caldentey pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Seán Kelly PPE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Paul Rübig), Elena Valenciano S&D frakcijos vardu, Bas Belder ECR frakcijos vardu, Hilde Vautmans ALDE frakcijos vardu, Franz Obermayr ENF frakcijos vardu, Krzysztof Hetman, Kazimierz Michał Ujazdowski ir Anna Maria Corazza Bildt.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Jiří Pospíšil, Marek Jurek, Doru-Claudian Frunzulică, Ilhan Kyuchyuk, Fabio Massimo Castaldo, Marijana Petir, Notis Marias ir Davor Ivo Stier.

Kalbėjo Christos Stylianides (Komisijos narys).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 9.3 punktas.


4.4. Ali Mohammedo al-Nimro atvejis

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0997/2015, B8-1004/2015, B8-1022/2015, B8-1025/2015, B8-1026/2015, B8-1028/2015, B8-1030/2015 ir B8-1032/2015 (2015/2883(RSP))

Aymeric Chauprade, Charles Tannock, Frédérique Ries, Ignazio Corrao, Richard Howitt, Tomáš Zdechovský, Marie-Christine Vergiat ir Pascal Durand pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Jiří Pospíšil PPE frakcijos vardu, Ana Gomes S&D frakcijos vardu, Mark Demesmaeker ECR frakcijos vardu, Pavel Telička ALDE frakcijos vardu, Patrick Le Hyaric GUE/NGL frakcijos vardu ir Elena Valenciano.

Kalbėjo Christos Stylianides (Komisijos narys).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 9.4 punktas.


5. Hipoteką reglamentuojantys teisės aktai ir rizikingos finansinės priemonės ES: Ispanijos atvejis (pasiūlymas dėl rezoliucijos déposée)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000088/2015), kurį pateikė Cecilia Wikström, PETI komitetas, Komisijai: Hipoteką reglamentuojantys teisės aktai ir rizikingos finansinės priemonės ES: Ispanijos atvejis (2015/2740(RSP)) (B8-0755/2015)

Diskusijos buvo surengtos 2015 m. spalio 5 d. (2015 10 05 protokolo 12 punktas).

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį:

—   Cecilia Wikström PETI komiteto vardu – dėl teisės aktų, kuriais reglamentuojama hipoteka, ir rizikingų finansinių priemonių Ispanijoje, remiantis gautomis peticijomis (2015/2740(RSP)) (B8-0987/2015).

Balsavimas: 9.6 punktas.


6. Mirties bausmė (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000103/2015), kurį pateikė Elena Valenciano AFET komiteto vardu Tarybai: Mirties bausmė (2015/2879(RSP)) (B8-0761/2015)

Diskusijos buvo surengtos 2015 m. spalio 6 d. ( 13 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį:

—   Barbara Lochbihler, Igor Šoltes, Heidi Hautala, Molly Scott Cato, Davor Škrlec, Ulrike Lunacek, Jean Lambert, Ernest Urtasun, Michèle Rivasi ir Bodil Valero Verts/ALE frakcijos vardu – dėl mirties bausmės 2015/2879(RSP) (B8-0998/2015);

—   Charles Tannock, Bernd Lucke, Ulrike Trebesius, Bernd Kölmel, Hans-Olaf Henkel, Joachim Starbatty, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić ir Beatrix von Storch ECR frakcijos vardu – dėl mirties bausmės (2015/2879(RSP)) (B8-0999/2015);

—   Cristian Dan Preda, Therese Comodini Cachia, Andrej Plenković, László Tőkés, Davor Ivo Stier, Miroslav Mikolášik, David McAllister, Dubravka Šuica, Michael Gahler, Patricija Šulin, Luděk Niedermayer, Adam Szejnfeld, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Ivana Maletić, Jaromír Štětina, Roberta Metsola, Michaela Šojdrová, Anna Maria Corazza Bildt, Milan Zver, Francisco José Millán Mon, Jiří Pospíšil, Ramón Luis Valcárcel Siso ir Lara Comi PPE frakcijos vardu – dėl mirties bausmės (2015/2879(RSP)) (B8-1001/2015);

—   Ignazio Corrao, Marco Zullo ir Fabio Massimo Castaldo EFDD frakcijos vardu – dėl mirties bausmės (2015/2879(RSP)) (B8-1005/2015);

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Juan Carlos Girauta Vidal, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Anneli Jäätteenmäki, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans ir Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu – dėl mirties bausmės (2015/2879(RSP)) (B8-1006/2015);

—   Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Malin Björk, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Sabine Lösing, Eleonora Forenza, Fabio De Masi, Lola Sánchez Caldentey, Josu Juaristi Abaunz, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Takis Hadjigeorgiou ir Sofia Sakorafa GUE/NGL frakcijos vardu– dėl mirties bausmės (2015/2879(RSP)) (B8-1007/2015);

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Ana Gomes, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Theresa Griffin, Roberto Gualtieri, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Olle Ludvigsson, Andrejs Mamikins, Louis-Joseph Manscour, David Martin, Edouard Martin, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Konstantinos Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Daniele Viotti ir Boris Zala S&D frakcijos vardu – dėl mirties bausmės (2015/2879(RSP)) (B8-1008/2015).

Balsavimas: 9.7 punktas.


PIRMININKAVO: Ulrike LUNACEK
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo Inês Cristina Zuber, ji nesutiko su nauja procedūra, taikoma klausimams, į kuriuos atsakoma raštu (Darbo tvarkos taisyklių 130 straipsnis) (pirmininkė atsakė, kad dėl šios procedūros buvo nuspręsta plenariniame posėdyje).

7. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


8. Tarybos pozicijos per pirmąjį svarstymą

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 64 straipsnio 1 dalį pirmininkė pranešė, kad gavo šias Tarybos bendrąsias pozicijas su nurodytomis jas patvirtinti paskatinusiomis priežastimis ir su Komisijos pozicijomis:

- Per pirmąjį svarstymą priimta Tarybos pozicija siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl kelionės paslaugų paketų ir susijusių kelionės paslaugų rinkinių, kuria iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 ir Direktyva 2011/83/ES bei panaikinama Tarybos direktyva 90/314/EEB (09173/3/2015 - C8-0281/2015 – 2013/0246(COD) – 11257/1/2015 – COM(2015)0493)

perduota atsakingam komitetui: IMCO

- Per pirmąjį svarstymą priimta Tarybos pozicija siekiant priimti Europos parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo nustatomos priemonės, susijusios su atvira interneto prieiga, ir iš dalies keičiama Direktyva 2002/22/EB dėl universaliųjų paslaugų ir paslaugų gavėjų teisių, susijusių su elektroninių ryšių tinklais ir paslaugomis, ir Reglamentas (ES) Nr. 531/2012 dėl tarptinklinio ryšio per viešuosius judriojo ryšio tinklus Sąjungoje (10788/2/2015 - C8-0294/2015 – 2013/0309(COD) – 12279/2015 – COM(2015)0489)

perduota atsakingam komitetui: ITRE

Trijų mėnesių terminas, per kurį Parlamentas turi patvirtinti savo poziciją, prasidės kitą dieną, t. y. 2015 m. spalio 9 d.


9. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


9.1. Centrinės Afrikos Respublika (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-1000/2015, B8-1009/2015, B8-1010/2015, B8-1011/2015, B8-1014/2015, B8-1016/2015 ir B8-1019/2015 (2015/2874(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-1000/2015

(keičia B8-1000/2015, B8-1009/2015, B8-1010/2015, B8-1011/2015, B8-1014/2015 ir B8-1016/2015):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Elmar Brok, David McAllister, Patricija Šulin, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Francesc Gambús, Maurice Ponga, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Davor Ivo Stier, Stanislav Polčák, Barbara Kudrycka, Tomáš Zdechovský, Therese Comodini Cachia, Giovanni La Via, Monica Macovei, Andrej Plenković, Marijana Petir, József Nagy, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Jeroen Lenaers, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Anna Záborská, Jaromír Štětina, Adam Szejnfeld, Ramona Nicole Mănescu, Lara Comi, Mariya Gabriel, László Tőkés, Inese Vaidere, Elisabetta Gardini, Thomas Mann, Barbara Matera, Dubravka Šuica ir Ivana Maletić PPE frakcijos vardu;

—   Norbert Neuser, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Ana Gomes, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nicola Caputo, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Maria Grapini, Theresa Griffin, Enrique Guerrero Salom, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, David Martin, Edouard Martin, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Péter Niedermüller, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Flavio Zanonato ir Damiano Zoffoli S&D frakcijos vardu;

—   Mark Demesmaeker, Beatrix von Storch ir Raffaele Fitto ECR frakcijos vardu;

—   Marielle de Sarnez, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Juan Carlos Girauta Vidal, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Frédérique Ries, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Filiz Hyusmenova, Nathalie Griesbeck, Nedzhmi Ali, Philippe De Backer, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Javier Nart, Jozo Radoš, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Marian Harkin ir Valentinas Mazuronis ALDE frakcijos vardu;

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Tamás Meszerics, Davor Škrlec ir Igor Šoltes Verts/ALE frakcijos vardu;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Laura Ferrara ir Rolandas Paksas EFDD frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2015)0342)

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-1019/2015 anuliuotas.)


9.2. Padėtis Tailande (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-1002/2015, B8-1012/2015, B8-1013/2015, B8-1015/2015, B8-1017/2015, B8-1018/2015 ir B8-1021/2015 (2015/2875(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-1002/2015

(keičia B8-1002/2015, B8-1012/2015, B8-1013/2015, B8-1015/2015, B8-1017/2015, B8-1018/2015 ir B8-1021/2015):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Elmar Brok, Tunne Kelam, David McAllister, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Davor Ivo Stier, Stanislav Polčák, Barbara Kudrycka, Tomáš Zdechovský, Therese Comodini Cachia, Giovanni La Via, Monica Macovei, Andrej Plenković, Marijana Petir, József Nagy, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jaromír Štětina, Adam Szejnfeld, Ramona Nicole Mănescu, Lara Comi, László Tőkés, Elisabetta Gardini, Thomas Mann, Roberta Metsola, Barbara Matera, Francisco José Millán Mon, Dubravka Šuica ir Ivana Maletić PPE frakcijos vardu;

—   Josef Weidenholzer, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Paul Brannen, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Anneliese Dodds, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Maria Grapini, Theresa Griffin, Enrique Guerrero Salom, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, David Martin, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Péter Niedermüller, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez Piñero Fernández, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Glenis Willmott, Flavio Zanonato ir Damiano Zoffoli S&D frakcijos vardu;

—   Mark Demesmaeker, Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, Raffaele Fitto ir Angel Dzhambazki ECR frakcijos vardu;

—   Cecilia Wikström, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Juan Carlos Girauta Vidal, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Nathalie Griesbeck, Nedzhmi Ali, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Ivan Jakovčić, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Javier Nart, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Marian Harkin ir Valentinas Mazuronis ALDE frakcijos vardu;

—   Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis ir Lola Sánchez GUE/NGL frakcijos vardu;

—   Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Davor Škrlec ir Bronis Ropė, Verts/ALE frakcijos vardu;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo ir Marco Zanni, EFDD.

Priimta (P8_TA(2015)0343)


9.3. Masinis vaikų perkėlimas Nigerijoje dėl grupuotės „Boko Haram“ išpuolių (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-1003/2015, B8-1020/2015, B8-1023/2015, B8-1024/2015, B8-1027/2015, B8-1029/2015 ir B8-1031/2015 (2015/2876(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-1003/2015

(keičia B8-1003/2015, B8-1020/2015, B8-1023/2015, B8-1024/2015, B8-1027/2015, B8-1029/2015 ir B8-1031/2015):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Cristian Dan Preda, Santiago Fisas Ayxelà, Elmar Brok, Jeroen Lenaers, Tunne Kelam, David McAllister, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Francesc Gambús, Maurice Ponga, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Davor Ivo Stier, Stanislav Polčák, Barbara Kudrycka, Tomáš Zdechovský, Therese Comodini Cachia, Giovanni La Via, Monica Macovei, Andrej Plenković, Marijana Petir, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Anna Záborská, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Adam Szejnfeld, Ramona Nicole Mănescu, Lara Comi, Mariya Gabriel, László Tőkés, Krzysztof Hetman, Kinga Gál, Inese Vaidere, Anna Maria Corazza Bildt, Elisabetta Gardini, Thomas Mann, Barbara Matera, Dubravka Šuica ir Ivana Maletić PPE frakcijos vardu;

—   Josef Weidenholzer, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Paul Brannen, Nicola Caputo, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Paolo De Castro, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Maria Grapini, Theresa Griffin, Enrique Guerrero Salom, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, David Martin, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Péter Niedermüller, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Elena Valenciano ir Julie Ward S&D frakcijos vardu;

—   Charles Tannock ir Mark Demesmaeker ECR frakcijos vardu;

—   Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, Juan Carlos Girauta Vidal, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Filiz Hyusmenova, Nathalie Griesbeck, Nedzhmi Ali, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Ivan Jakovčić, Kaja Kallas, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Javier Nart, Jozo Radoš, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Marian Harkin, Valentinas Mazuronis ir Petr Ježek ALDE frakcijos vardu;

—   Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric ir Younous Omarjee GUE/NGL frakcijos vardu;

—   Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Igor Šoltes, Bronis Ropė ir Bodil Valero Verts/ALE frakcijos vardu;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara ir Rolandas Paksas EFDD frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2015)0344)


9.4. Ali Mohammedo al-Nimro atvejis (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0997/2015, B8-1004/2015, B8-1022/2015, B8-1025/2015, B8-1026/2015, B8-1028/2015, B8-1030/2015 ir B8-1032/2015 (2015/2883(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0997/2015

(keičia B8-0997/2015, B8-1004/2015, B8-1022/2015, B8-1025/2015, B8-1028/2015, B8-1030/2015 ir B8-1032/2015):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, Santiago Fisas Ayxelà, Jeroen Lenaers, Tunne Kelam, David McAllister, Patricija Šulin, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Francesc Gambús, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Davor Ivo Stier, Stanislav Polčák, Barbara Kudrycka, Therese Comodini Cachia, Giovanni La Via, Monica Macovei, Andrej Plenković, Marijana Petir, József Nagy, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Anna Záborská, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Adam Szejnfeld, Ramona Nicole Mănescu, Lara Comi, László Tőkés, Krzysztof Hetman, Thomas Mann, Roberta Metsola, Barbara Matera, Dubravka Šuica ir Ivana Maletić PPE frakcijos vardu;

—   Josef Weidenholzer, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Paul Brannen, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Anneliese Dodds, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Maria Grapini, Theresa Griffin, Enrique Guerrero Salom, Jytte Guteland, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, David Martin, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Péter Niedermüller, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato ir Damiano Zoffoli S&D frakcijos vardu;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Joachim Starbatty, Ulrike Trebesius, Hans-Olaf Henkel, Bernd Kölmel, Bernd Lucke, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Marcus Pretzell, Beatrix von Storch, Zdzisław Krasnodębski ir Branislav Škripek ECR frakcijos vardu;

—   Frédérique Ries, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, Juan Carlos Girauta Vidal, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Pavel Telička, Filiz Hyusmenova, Nathalie Griesbeck, Nedzhmi Ali, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Ivan Jakovčić, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Javier Nart, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Marian Harkin, Valentinas Mazuronis ir Petr Ježek ALDE frakcijos vardu;

—   Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Sofia Sakorafa, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou ir Lola Sánchez Caldentey GUE/NGL frakcijos vardu;

—   Bronis Ropė Verts/ALE frakcijos vardu;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo ir Rolandas Paksas EFDD frakcijos vardu;

—   Aymeric Chauprade ENF frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2015)0345)


9.5. Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoje ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl mokėjimo paslaugų vidaus rinkoje, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2002/65/EB, 2013/36/ES ir 2009/110/EB ir panaikinama Direktyva 2007/64/EB [COM(2013)0547 - C7-0230/2013 - 2013/0264(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Antonio Tajani (A8-0266/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P8_TA(2015)0346)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P8_TA(2015)0346)


9.6. Hipoteką reglamentuojantys teisės aktai ir rizikingos finansinės priemonės ES: Ispanijos atvejis (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8- 0987/2015 (2015/2740(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2015)0347)


9.7. Mirties bausmė (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0998/2015, B8-0999/2015, B8-1001/2015, B8-1005/2015, B8-1006/2015, B8-1007/2015 ir B8-1008/2015 (2015/2879(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0998/2015

(keičia B8-0998/2015, B8-0999/2015, B8-1001/2015, B8-1006/2015, B8-1007/2015 ir B8-1008/2015):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, Therese Comodini Cachia, Andrej Plenković, László Tőkés, Davor Ivo Stier, Miroslav Mikolášik, David McAllister, Dubravka Šuica, Michael Gahler, Patricija Šulin, Luděk Niedermayer, Adam Szejnfeld, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Ivana Maletić, Jaromír Štětina, Roberta Metsola, Michaela Šojdrová, Claude Rolin, Jiří Pospíšil, Milan Zver, Francisco José Millán Mon, Anna Maria Corazza Bildt, Lara Comi, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Elmar Brok ir Ramón Luis Valcárcel Siso PPE frakcijos vardu;

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Ana Gomes, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Anneliese Dodds, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Neena Gill, Maria Grapini, Enrique Guerrero Salom, Jytte Guteland, Cătălin Sorin Ivan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Marlene Mizzi, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Péter Niedermüller, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Patrizia Toia ir Julie Ward S&D frakcijos vardu;

—   Mark Demesmaeker, Joachim Starbatty, Bernd Lucke, Hans-Olaf Henkel, Bernd Kölmel, Ulrike Trebesius, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Marcus Pretzell, Beatrix von Storch, Charles Tannock ir Branislav Škripek ECR frakcijos vardu;

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Juan Carlos Girauta Vidal, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Anneli Jäätteenmäki, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Alexander Graf Lambsdorff, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans ir Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu frakcijos vardu;

—   Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Eleonora Forenza, Curzio Maltese, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis ir Takis Hadjigeorgiou GUE/NGL frakcijos vardu;

—   Barbara Lochbihler, Alyn Smith, Davor Škrlec, Igor Šoltes, Bodil Valero, Ernest Maragall, Klaus Buchner, Ernest Urtasun ir Jean Lambert Verts/ALE frakcijos vardu;

—   Ignazio Corrao, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi ir Daniela Aiuto.

Priimta (P8_TA(2015)0348)

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-1005/2015 anuliuotas.)


9.8. Patirtis, įgyta per raudonojo šlamo katastrofą, praėjus penkeriems metams po avarijos Vengrijoje (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0989/2015 (2015/2879(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2015)0349)


9.9. ES lyčių lygybės ir galių moterims suteikimo vystomojo bendradarbiavimo srityje plano atnaujinimas (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0988/2015 (2015/2754(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2015)0350)

Kalbėjo:

Linda McAvan pasiūlė žodinį 2 dalies pakeitimą, kuris buvo priimtas.


9.10. Lygios galimybės ir vienodas požiūris į moteris ir vyrus užimtumo bei profesinės veiklos srityje (balsavimas)

Pranešimas dėl 2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/54/EB dėl moterų ir vyrų lygių galimybių ir vienodo požiūrio į moteris ir vyrus užimtumo bei profesinės veiklos srityje principo įgyvendinimo taikymo [2014/2160(INI)] - Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas. Pranešėja: Anna Záborská (A8-0213/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2015)0351)

(Posėdis sustabdytas kelioms minutėms.)


10. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 183 straipsnį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašyti į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pranešimas: Antonio Tajani - A8-0266/2015

Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák, Seán Kelly ir Jiří Pospíšil

Hipoteką reglamentuojantys teisės aktai ir rizikingos finansinės priemonės ES: Ispanijos atvejis (B8-0987/2015)

Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins ir Stanislav Polčák

Mirties bausmė (RC-B8-0998/2015)

Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Seán Kelly, Monica Macovei ir Michaela Šojdrová

Patirtis, įgyta per raudonojo šlamo katastrofą, praėjus penkeriems metams po avarijos Vengrijoje (B8-0989/2015)
Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins ir Zoltán Balczó

ES lyčių lygybės ir galių moterims suteikimo vystomojo bendradarbiavimo srityje plano atnaujinimas (B8-0988/2015)
Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins ir Seán Kelly

Pranešimas: Anna Záborská - A8-0213/2015
Michaela Šojdrová, Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins, Jill Seymour ir Seán Kelly


11. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami interneto svetainės Europarl tinklalapio Plenarinis posėdis skilties Balsavimai dalyje Balsavimo rezultatai (Vardinio balsavimo rezultatai) ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


12. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl lankstumo priemonės mobilizavimo Europos migracijos darbotvarkėje nustatytoms skubioms biudžeto priemonėms finansuoti (COM(2015)0486 - C8-0292/2015 - 2015/2253(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

nuomonė :

LIBE

- Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Kroatijos prisijungimo prie 1995 m. liepos 26 d. Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos, parengtos vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu, 1996 m. rugsėjo 27 d. protokolo, parengto vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu, pridedamo prie Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos, 1996 m. lapkričio 29 d. protokolo dėl Europos Bendrijų teisingumo teismo jurisdikcijos preliminariais nutarimais aiškinti Konvenciją dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos, parengto vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu, ir 1997 m. birželio 19 d. antrojo protokolo, parengto vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu, pridedamo prie Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos (COM(2015)0458 - C8-0296/2015 - 2015/0210(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

CONT

2) Parlamento narių pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnis)

- Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Janice Atkinson, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Aymeric Chauprade, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Barbara Kappel, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Vicky Maeijer, Dominique Martin, Georg Mayer, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Franz Obermayr, Florian Philippot, Matteo Salvini, Jean-Luc Schaffhauser, Olaf Stuger, Mylène Troszczynski, Harald Vilimsky ir Marcel de Graaff. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl nepriklausomų EP narių patiriamos diskriminacijos Europos Parlamente (B8-0506/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

AFCO

- Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Marine Le Pen, Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl teisės aktų priėmimo pagal Europos piliečių iniciatyvas ir priimtinumo kriterijų pakeitimo (B8-0743/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

AFCO

nuomonė :

PETI

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl prašymo dėl ES pagalbos siekiant paremti talidomido aukas (B8-0749/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl jaunimo nedarbo (B8-0823/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Komisijos priežiūros funkcijų konkurencijos ir vidaus rinkos srityje neperdavimo išorės subjektams (B8-0824/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

nuomonė :

IMCO

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl būtinybės prižiūrėti Graikijos privatizavimo plano vykdymą (B8-0825/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

nuomonė :

TRAN

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl ES išorės sienų sustiprinimo ir saugumo užtikrinimo buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai suteikus leidimą neteisėtų migrantų tranzitui (B8-0826/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl reikalavimo pagerbti grupuotės „Islamo valstybė“ barbariškai nužudyto prof. Khaledo Al Assaado atmintį (B8-0827/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl poreikio nustatyti didesnius skaičius taikant prieglobsčio prašytojų paskirstymo sistemą (B8-0828/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl būtinybės stiprinti saugumą traukiniuose po „Thalys“ traukinio užpuolimo (B8-0829/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl euro zonai nepriklausančios Jungtinės Karalystės ekonomikos, kuri auga labiau nei numatyta (B8-0830/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Italijos gyventojų pajamų sumažėjimo daugiau kaip 3 proc. per pastaruosius penkerius metus (B8-0831/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

nuomonė :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl neteisėtų migrantų priėmimo ir būtinybės, kad kitos ES valstybės narės prisiimtų atsakomybę, nes Italija jau pasiekė savo galimybių ribas (B8-0867/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl būtinybės panaikinti Dublino reglamentą, nes tai yra teisinis nesusipratimas (B8-0868/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl visiško palūkanų kapitalizacijos panaikinimo (B8-0869/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

nuomonė :

IMCO

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl vyresnio amžiaus žmonių teisių ir apsaugos (B8-0870/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl būtinybės, kad Komisija patvirtintų paramos priemones ES eksportui, nukentėjusiam nuo Rusijos taikomo embargo ir krizės Kinijoje (B8-0871/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl paramos nepilnamečių dingimo atvejams skirtam bendrajam pagalbos telefono numeriui (B8-0877/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl ES ir Vietnamo susitarimo itališkų ryžių nenaudai (B8-0881/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

nuomonė :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl mokesčių Italijoje padidinimo 38,6 proc. laikotarpiu nuo 2000 iki 2014 m. (B8-0882/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kovos su nepilnamečių dingimo reiškiniu Italijoje ir Europoje (B8-0883/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl alyvų aliejaus gamybos rėmimo Italijoje (B8-0884/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

nuomonė :

INTA

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl būsto paskolų sumažėjimo 72 proc. Italijoje 2011–2014 m. laikotarpiu (B8-0885/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl būtinybės, kad ES persvarstytų savo poziciją dėl Sirijos (B8-0886/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl būtinybės skatinti radikalius sprendimus dėl migracijos krizės (B8-0887/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

AFET

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl šeimų vartojimo sąstingio Italijoje (B8-0888/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl reikalavimo įsikišti siekiant užtikrinti deramą benzino kainos sumažinimą (B8-0889/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos „Nepaprastoji padėtis imigracijos srityje: dėl pernelyg didelio spaudimo Jungtinė Karalystė ketina persvarstyti ryšius su ES“ (B8-0890/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Vyšegrado grupės: neteisėtų migrantų paskirstymo kvotų sistemos atmetimas, nes Italija palikta viena kovoti su ekstremaliąja situacija (B8-0891/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

AFET

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl gėdingo politikų ir žiniasklaidos elgesio išnaudojant mažo berniuko vardu Aylan mirties atvejį (B8-0892/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

CULT

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl būtinybės imtis veiksmingesnių priemonių prieš užimtumo mažėjimą Italijoje (B8-0893/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Friulio-Venecijos Džulijos regiono – šiaurės Lampedūzos (B8-0894/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

AFET

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl būtinybės stebėti Balkanų maršrutą ir ES išorės sienas padaryti saugias ir nepereinamas (B8-0895/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

AFET

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos „Vakarų Balkanų šalių aukščiausiojo lygio susitikimas: nepasiekta jokių pastebimų rezultatų imigracijos srityje“ (B8-0896/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

AFET

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kovos su terorizmu socialinėje žiniasklaidoje (B8-0897/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

ITRE

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Artimųjų Rytų respiracinio sindromo koronaviruso (MERS) epidemijos Pietų Korėjoje (B8-0898/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl veiksmingesnės kovos su užsienio kovotojais (angl. foreign fighters) (B8-0899/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

nuomonė :

LIBE

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl degalams taikomų mokesčių viršutinės ribos nustatymo valstybėse narėse (B8-0900/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl būtinybės kovoti su išnaudojimu ir socialiniu dempingu kelių transporto sektoriuje (B8-0901/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

nuomonė :

TRAN

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl veiksmingesnės įtraukties politikos, skirtos jaunimui iki 30 metų (B8-0902/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

CULT

nuomonė :

EMPL

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl lygiagretaus vaistų eksporto reiškinio (B8-0903/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

nuomonė :

ENVI

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl investuotojų ir valstybės ginčų sprendimų mechanizmo neįtraukimo į derybas dėl TPIP susitarimo (B8-0904/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl būtinybės įsteigti tapatybės nustatymo ir registracijos centrus Šiaurės Afrikoje (B8-0905/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

AFET

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl prieglobsčio prašytojų atrankos tiesiogiai Jungtinių Tautų valdomose pabėgėlių stovyklose pritaikant Didžiosios Britanijos modelį (B8-0906/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

AFET

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Jungtinės Karalystės referendumo dėl pasitraukimo iš Europos Sąjungos (B8-0907/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

AFCO

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl ECB prognozuojamo euro zonos BVP kritimo (B8-0908/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

nuomonė :

INTA

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos Imigracijos krizė: ES Italijai nustatytos sąlygos yra neteisingos ir neteisėtos (B8-0909/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl JTO pareiškimo, kad keturi milijonai pabėgėlių iš Sirijos pasiruošę vykti į Europą (B8-0910/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

nuomonė :

LIBE

- Dominique Bilde, Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl projekto dėl euro zonos finansų ministro (B8-0911/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Dominique Bilde, Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl finansų rinkų nestabilumo ir pasaulio prekybos sąstingio (B8-0912/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

nuomonė :

ECON

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl „opt out“ išlygos ir naujausio Komisijos pasiūlymo dėl pabėgėlių paskirstymo nepriimtinumo (B8-0913/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Dominique Bilde, Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Sąjungos komunikacijos išlaidų ir svarstymų grupių finansavimo (B8-0915/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

CULT

nuomonė :

AFCO

- Dominique Bilde, Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl hipertrofuoto finansų rinkų vaidmens ekonomikoje padarinių (B8-0916/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Dominique Bilde, Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl didėjančio prieglobsčio prašymų skaičiaus padarinių (B8-0917/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

EMPL

- Dominique Bilde, Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Komisijos siūlomų žemės ūkio krizės sprendimo būdų (B8-0918/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Dominique Bilde, Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Kinijos krizės pasekmių (B8-0919/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl vietos produktų kontrolės agentūros steigimo (B8-0922/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

AGRI

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Sirijos ir Irako žmonijos kultūros paveldo apsaugos (B8-0923/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

- Dominique Bilde, Mireille D'Ornano ir Sophie Montel. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kovos su vaistų klastojimu (B8-0924/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Dominique Bilde, Steeve Briois ir Sophie Montel. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl paramos Prancūzijos spausdinimo sektoriui (B8-0925/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

nuomonė :

ITRE

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl paramos tekstilės pramonei (B8-0926/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

nuomonė :

ITRE, REGI

- Dominique Bilde, Steeve Briois ir Sophie Montel. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kovos su prostatos vėžiu (B8-0927/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl pramoninės gamybos skaitmeninimo (B8-0928/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

nuomonė :

ITRE

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl bendros politikos įgyvendinimo prieglobsčio ir tarptautinės apsaugos srityse (B8-0929/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Jaunimo garantijų iniciatyvos poveikio mažinant jaunimo nedarbo lygį (B8-0930/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

nuomonė :

CULT

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Sirijos ir būtinybės, kad ES perorientuotų savo užsienio reikalų politiką Sirijos vyriausybės labui (B8-0931/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl priverstinio neteisėtų migrantų grąžinimo (B8-0932/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Dominique Bilde, Steeve Briois ir Sophie Montel. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl didesnio skaidrumo ES institucijose (B8-0933/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

AFCO

nuomonė :

JURI

- Dominique Bilde ir Sophie Montel. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kiaulių auginimo sąlygų ir pramoninio jų auginimo (B8-0934/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Dominique Bilde ir Sophie Montel. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl paramos Prancūzijos kiaulininkystei (B8-0935/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

nuomonė :

EMPL, INTA

- Dominique Bilde ir Sophie Montel. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl bendro draudimo į Europos Sąjungą įvežti dramblių trofėjus (B8-0936/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl nelegalių migrantų paskirstymo centrų Italijoje (B8-0937/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

AFET

- Dominique Bilde, Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl draudimo kredito reitingų agentūroms reitinguoti Europos Sąjungos valstybių narių valstybės skolas (B8-0938/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Dominique Bilde, Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl paramos Lotaringijos mirabelių sektoriui (B8-0939/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Dominique Bilde, Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl draudimo išplėsti fermą iki 1 200 jautukų Winterhouse vietovėje (B8-0940/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

AGRI

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl fondo, skirto užtikrinti migrantų nepilnamečių galimybes mokytis, sukūrimo (B8-0941/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

BUDG

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl būtinybės Komisijai imtis veiksmų siekiant pagerinti vyresnio amžiaus žmonių gyvenimo kokybę (B8-0942/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

- Dominique Bilde ir Sophie Montel. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kovos su jaunimo kibernetiniu priekabiavimu naudojantis mobiliaisiais telefonais (B8-0943/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

CULT, ITRE

- Dubravka Šuica ir Patricija Šulin. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl sveikatos priežiūros sistemų suderinimo ES (B8-0944/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

EMPL

- Dubravka Šuica ir Patricija Šulin. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl sveikatos ugdymo (B8-0948/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

EMPL

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos archeologijos paveldo priežiūros ir katalogavimo agentūros steigimo (B8-0949/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

CULT


13. Peticijos

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 215 straipsnio 6 dalį peticijos, kurios buvo įtrauktos į registrą toliau nurodytomis datomis, perduotos atsakingam komitetui:

2015 m. spalio 6 d.

(*) Pavardė neskelbiama

(*) (Nr. 0881/2015); (*) (Nr. 0882/2015); (*) (Nr. 0883/2015); (*) (Nr. 0884/2015); Ciro De Sio (Nr. 0885/2015); (*) (Nr. 0886/2015); (*) (Nr. 0887/2015); Ulla Tiainen (Nr. 0888/2015); (*) (Nr. 0889/2015); Manfred Becker (Nr. 0890/2015); (*) (Nr. 0891/2015); Jarl Christer de Lange (Nr. 0892/2015); (*) (Nr. 0893/2015); Jens Genzer (Nr. 0894/2015); (*) (Nr. 0895/2015); Flora Hansen (Nr. 0896/2015); (*) (Nr. 0897/2015); (*) (Nr. 0898/2015); (*) (Nr. 0899/2015); (*) (Nr. 0900/2015); Francesco Barnaba (Nr. 0901/2015); (*) (Nr. 0902/2015); (*) (Nr. 0903/2015); (*) (Nr. 0904/2015); (*) (Nr. 0905/2015); (*) (Nr. 0906/2015); (*) (Nr. 0907/2015); Fabian Knipper (Nr. 0908/2015); Jan-Erik Hansen (Nr. 0909/2015); (*) (Nr. 0910/2015); Justin Shard (Nr. 0911/2015); (*) (Nr. 0912/2015); (*) (Nr. 0913/2015); Philipp Schmagold (Nr. 0914/2015); José Ortega Ortega (Nr. 0915/2015); (*) (Nr. 0916/2015); (*) (Nr. 0917/2015); (*) (Nr. 0918/2015); (*) (Nr. 0919/2015); (*) (Nr. 0920/2015); (*) (Nr. 0921/2015); (*) (Nr. 0922/2015); (*) (Nr. 0923/2015); (*) (Nr. 0924/2015); (*) (Nr. 0925/2015); (*) (Nr. 0926/2015); Ilhan Kyuchyuk (Nr. 0927/2015); (*) (Nr. 0928/2015); (*) (Nr. 0929/2015); Joseph-Christos Kondylakis (Nr. 0930/2015); (*) (Nr. 0931/2015); (*) (Nr. 0932/2015); María Isabel Montegriffo (Nr. 0933/2015); (*) (Nr. 0934/2015); (*) (Nr. 0935/2015); (*) (Nr. 0936/2015); (*) (Nr. 0937/2015); (*) (Nr. 0938/2015); Jennifer Marklew (Nr. 0939/2015); (*) (Nr. 0940/2015); Evangelos Tsiompanidis (Nr. 0941/2015); (*) (Nr. 0942/2015); (*) (Nr. 0943/2015); (*) (Nr. 0944/2015); (*) (Nr. 0945/2015); (*) (Nr. 0946/2015); Jens Genzer (Nr. 0947/2015); (*) (Nr. 0948/2015); (*) (Nr. 0949/2015); (*) (Nr. 0950/2015); (*) (Nr. 0951/2015); (*) (Nr. 0952/2015); (*) (Nr. 0953/2015); Meenakshi Fernandes (Nr. 0954/2015); (*) (Nr. 0955/2015); (*) (Nr. 0956/2015); (*) (Nr. 0957/2015); (*) (Nr. 0958/2015); (*) (Nr. 0959/2015); (*) (Nr. 0960/2015).


14. Sprendimai dėl kai kurių dokumentų

Klausimų perdavimas komitetams (su pakeitimais)

INTA komitetas

- Skaidrumas, atsakomybė ir sąžiningumas ES institucijose (2015/2041(INI))
perduota atsakingam komitetui: AFCO
nuomonė: ENVI, JURI, CONT, LIBE, INTA

LIBE komitetas

- Su vartotojais susijusių teisės aktų tinkamumas skaitmeninei aplinkai (2015/2148(INI))
perduota atsakingam komitetui: IMCO
nuomonė: CULT, ITRE, LIBE, JURI

TRAN komitetas

- Rekomendacijos Europos Komisijai dėl derybų dėl prekybos paslaugomis susitarimo (TISA) (2015/2233(INI))
perduota atsakingam komitetui: INTA
nuomonė: FEMM, DEVE, EMPL, ECON, LIBE, IMCO, TRAN, REGI

IMCO komitetas

- Robotikai taikomos civilinės teisės nuostatos (2015/2103(INL))
perduota atsakingam komitetui: JURI
nuomonė: EMPL, ITRE, IMCO


15. Posėdyje priimtų tekstų perdavimas

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 2 dalį šios dienos ir vakar dienos posėdžių protokolai bus pateikti Parlamentui tvirtinti kito posėdžio pradžioje.

Parlamentui sutinkant, priimti tekstai bus nedelsiant perduoti atitinkamoms institucijoms.


16. Kitų posėdžių tvarkaraštis

Kitas posėdis vyks 2015 m. spalio 14 d..


17. Sesijos atidėjimas

Europos Parlamento sesija atidėta.

Posėdis baigtas 13.30 val.

Klaus Welle

Martin Schulz

Generalinis sekretorius

Pirmininkas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Girauta Vidal, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kuhn, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Soru, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Wiśniewska, Wojciechowski, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Crowley, Konečná, Kukan, Le Pen Jean-Marie, Liberadzki, Mosca, Patriciello, Picierno, Quisthoudt-Rowohl, Ruohonen-Lerner, Taylor, Winkler Iuliu, Woolfe, Żółtek

Teisinė informacija - Privatumo politika