Indekss 
Protokols
PDF 298kWORD 318k
Ceturtdiena, 2015. gada 8. oktobris - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Vienlīdzīgas iespējas un attieksme pret vīriešiem un sievietēm nodarbinātības un profesijas jautājumos (debates)
 3.Pakalpojumu direktīvas 20. panta 2. punkta un Patērētāju tiesību direktīvas 8. panta 3. punkta īstenošana (debates)
 4.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)
  
4.1.Centrālāfrikas Republika
  
4.2.Stāvoklis Taizemē
  
4.3.Bērnu masveida pārvietošana Nigērijā "Boko Haram" uzbrukumu rezultātā
  
4.4.Ali Mohammed al-Nimr lieta
 5.Tiesību akti hipotekāro kredītu jomā un riskanti finanšu instrumenti ES - Spānijas gadījums (iesniegtais rezolūcijas priekšlikums)
 6.Nāvessods (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)
 7.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 8.Padomes nostājas pirmajā lasījumā
 9.Balsošanas laiks
  
9.1.Centrālāfrikas Republika (balsošana)
  
9.2.Stāvoklis Taizemē (balsošana)
  
9.3.Bērnu masveida pārvietošana Nigērijā "Boko Haram" uzbrukumu rezultātā (balsošana)
  
9.4.Ali Mohammed al-Nimr lieta (balsošana)
  
9.5.Maksājumu pakalpojumi iekšējā tirgū ***I (balsošana)
  
9.6.Tiesību akti hipotekāro kredītu jomā un riskanti finanšu instrumenti ES - Spānijas gadījums (balsošana)
  
9.7.Nāvessods (balsošana)
  
9.8.Pieredze, kas gūta no sarkano dubļu katastrofas Ungārijā pirms pieciem gadiem (balsošana)
  
9.9.ES rīcības plāna par dzimumu līdztiesību un pilnvērtīgu iespēju nodrošināšanu sievietēm attīstības sadarbībā atjaunošana (balsošana)
  
9.10.Vienlīdzīgas iespējas un attieksme pret vīriešiem un sievietēm nodarbinātības un profesijas jautājumos (balsošana)
 10.Balsojumu skaidrojumi
 11.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 12.Dokumentu iesniegšana
 13.Lūgumraksti
 14.Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem
 15.Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana
 16.Nākamo sēžu datumi
 17.Sesijas pārtraukšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Ioan Mircea PAŞCU
Priekšsēdētāja vietnieks

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 8.30.


2. Vienlīdzīgas iespējas un attieksme pret vīriešiem un sievietēm nodarbinātības un profesijas jautājumos (debates)

Ziņojums par Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 5. jūlija Direktīvas 2006/54/EK par tāda principa īstenošanu, kas paredz vienlīdzīgas iespējas un attieksmi pret vīriešiem un sievietēm nodarbinātības un profesijas jautājumos, piemērošanu [2014/2160(INI)] - Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja. Referente: Anna Záborská (A8-0213/2015).

Anna Záborská iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Christos Stylianides (Komisijas loceklis).

Uzstājās Vilija Blinkevičiūtė (EMPL komitejas atzinuma sagatavotāja), Constance Le Grip PPE grupas vārdā, Inés Ayala Sender S&D grupas vārdā, Jadwiga Wiśniewska ECR grupas vārdā, Catherine Bearder ALDE grupas vārdā, Inês Cristina Zuber GUE/NGL grupas vārdā, Karima Delli Verts/ALE grupas vārdā, Daniela Aiuto EFDD grupas vārdā, Marie-Christine Arnautu ENF grupas vārdā, Krisztina Morvai, pie grupām nepiederoša deputāte, Anna Maria Corazza Bildt, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, Anna Hedh, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva John Stuart Agnew, Beatrix von Storch, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Bill Etheridge, Maria Lidia Senra Rodríguez, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Paul Nuttall, Louise Bours, Lampros Fountoulis, Angelika Niebler, Marc Tarabella, Jana Žitňanská, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Lampros Fountoulis, Tania González Peñas, Sotirios Zarianopoulos, Dubravka Šuica, Andrea Cozzolino un Rosa Estaràs Ferragut, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva José Blanco López.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Alessandra Mussolini, José Blanco López, Ruža Tomašić, Filiz Hyusmenova, Maria Grapini, Notis Marias, Ivan Jakovčić un Nicola Caputo.

Uzstājās Christos Stylianides un Anna Záborská.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 8.10.2015. protokola 9.10. punkts.


3. Pakalpojumu direktīvas 20. panta 2. punkta un Patērētāju tiesību direktīvas 8. panta 3. punkta īstenošana (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000083/2015) un kuru uzdeva Evelyne Gebhardt S&D grupas vārdā un Andreas Schwab PPE grupas vārdā Komisijai: Pakalpojumu direktīvas 20. panta 2. punkta un Patērētāju tiesību direktīvas 8. panta 3. punkta īstenošana (2015/2881(RSP)) (B8-0754/2015).

Evelyne Gebhardt un Andreas Schwab izvērsa jautājumu.

Christos Stylianides (Komisijas loceklis) atbildēja uz jautājumu.

Uzstājās Olga Sehnalová S&D grupas vārdā, Dita Charanzová ALDE grupas vārdā un Patrick O'Flynn EFDD grupas vārdā.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Maria Grapini, Notis Marias, Ivan Jakovčić un Nicola Caputo.

Uzstājās Christos Stylianides.

Debates tika slēgtas.


4. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)

(Rezolūciju priekšlikumu virsraksti un autori — 6.10.2015. protokola 2. punkts.)


4.1. Centrālāfrikas Republika

Rezolūciju priekšlikumi B8-1000/2015, B8-1009/2015, B8-1010/2015, B8-1011/2015, B8-1014/2015, B8-1016/2015 un B8-1019/2015 (2015/2874(RSP)).

Anna Elżbieta Fotyga, Louis Michel, Ignazio Corrao, Pier Antonio Panzeri, Tunne Kelam, Judith Sargentini un Marie-Christine Vergiat iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Bogdan Brunon Wenta PPE grupas vārdā, Gilles Pargneaux S&D grupas vārdā un Maria Lidia Senra Rodríguez GUE/NGL grupas vārdā.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić un Fabio Massimo Castaldo.

Uzstājās Christos Stylianides (Komisijas loceklis).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 8.10.2015. protokola 9.1. punkts.


4.2. Stāvoklis Taizemē

Rezolūciju priekšlikumi B8-1002/2015, B8-1012/2015, B8-1013/2015, B8-1015/2015, B8-1017/2015, B8-1018/2015 un B8-1021/2015 (2015/2875(RSP)).

Ryszard Czarnecki, Cecilia Wikström, Ignazio Corrao un Pier Antonio Panzeri iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

SĒDI VADA: Ildikó GÁLL-PELCZ
Priekšsēdētāja vietniece

Barbara Lochbihler, Jeroen Lenaers un Tania González Peñas iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Cristian Dan Preda PPE grupas vārdā, Anneliese Dodds S&D grupas vārdā, Heidi Hautala Verts/ALE grupas vārdā, Csaba Sógor, Josef Weidenholzer un Stanislav Polčák.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Marc Tarabella, Notis Marias, Franz Obermayr un Doru-Claudian Frunzulică.

Uzstājās Christos Stylianides (Komisijas loceklis).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 8.10.2015. protokola 9.2. punkts.

(Sēde uz neilgu laiku tika pārtraukta.)


4.3. Bērnu masveida pārvietošana Nigērijā "Boko Haram" uzbrukumu rezultātā

Rezolūciju priekšlikumi B8-1003/2015, B8-1020/2015, B8-1023/2015, B8-1024/2015, B8-1027/2015, B8-1029/2015 un B8-1031/2015 (2015/2876(RSP)).

Mark Demesmaeker, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ignazio Corrao, Pier Antonio Panzeri, Maria Heubuch, Santiago Fisas Ayxelà un Lola Sánchez Caldentey iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Seán Kelly PPE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Paul Rübig, Elena Valenciano S&D grupas vārdā, Bas Belder ECR grupas vārdā, Hilde Vautmans ALDE grupas vārdā, Franz Obermayr ENF grupas vārdā, Krzysztof Hetman, Kazimierz Michał Ujazdowski un Anna Maria Corazza Bildt.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Jiří Pospíšil, Marek Jurek, Doru-Claudian Frunzulică, Ilhan Kyuchyuk, Fabio Massimo Castaldo, Marijana Petir, Notis Marias un Davor Ivo Stier.

Uzstājās Christos Stylianides (Komisijas loceklis).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 8.10.2015. protokola 9.3. punkts.


4.4. Ali Mohammed al-Nimr lieta

Rezolūciju priekšlikumi B8-0997/2015, B8-1004/2015, B8-1022/2015, B8-1025/2015, B8-1026/2015, B8-1028/2015, B8-1030/2015 un B8-1032/2015 (2015/2883(RSP)).

Aymeric Chauprade, Charles Tannock, Frédérique Ries, Ignazio Corrao, Richard Howitt, Tomáš Zdechovský, Marie-Christine Vergiat un Pascal Durand iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Jiří Pospíšil PPE grupas vārdā, Ana Gomes S&D grupas vārdā, Mark Demesmaeker ECR grupas vārdā, Pavel Telička ALDE grupas vārdā, Patrick Le Hyaric GUE/NGL grupas vārdā un Elena Valenciano.

Uzstājās Christos Stylianides (Komisijas loceklis).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 8.10.2015. protokola 9.4. punkts.


5. Tiesību akti hipotekāro kredītu jomā un riskanti finanšu instrumenti ES - Spānijas gadījums (iesniegtais rezolūcijas priekšlikums)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000088/2015) un kuru uzdeva Cecilia Wikström (PETI komiteja) Komisijai: Tiesību akti hipotekāro kredītu jomā un riskanti finanšu instrumenti ES - Spānijas gadījums (2015/2740(RSP)) (B8-0755/2015).

Debates notika 2015. gada 5. oktobrī (5.10.2015. protokola 12. punkts).

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

—   Cecilia Wikström PETI komitejas vārdā - par tiesību aktiem hipotekāro kredītu jomā un riskantiem finanšu instrumentiem Spānijā (pamatojoties uz saņemtajiem lūgumrakstiem) (2015/2740(RSP)) (B8-0987/2015).

Balsojums: 8.10.2015. protokola 9.6. punkts.


6. Nāvessods (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000103/2015) un kuru uzdeva Elena Valenciano AFET komitejas vārdā Padomei: Nāvessods (2015/2879(RSP)) (B8-0761/2015).

Debates notika 2015. gada 6. oktobrī (6.10.2015. protokola 13. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

—   Barbara Lochbihler, Igor Šoltes, Heidi Hautala, Molly Scott Cato, Davor Škrlec, Ulrike Lunacek, Jean Lambert, Ernest Urtasun, Michèle Rivasi un Bodil Valero Verts/ALE grupas vārdā - par nāvessodu (2015/2879(RSP)) (B8-0998/2015);

—   Charles Tannock, Bernd Lucke, Ulrike Trebesius, Bernd Kölmel, Hans-Olaf Henkel, Joachim Starbatty, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić un Beatrix von Storch ECR grupas vārdā - par nāvessodu (2015/2879(RSP)) (B8-0999/2015);

—   Cristian Dan Preda, Therese Comodini Cachia, Andrej Plenković, László Tőkés, Davor Ivo Stier, Miroslav Mikolášik, David McAllister, Dubravka Šuica, Michael Gahler, Patricija Šulin, Luděk Niedermayer, Adam Szejnfeld, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Ivana Maletić, Jaromír Štětina, Roberta Metsola, Michaela Šojdrová, Anna Maria Corazza Bildt, Milan Zver, Francisco José Millán Mon, Jiří Pospíšil, Ramón Luis Valcárcel Siso un Lara Comi PPE grupas vārdā - par nāvessodu (2015/2879(RSP)) (B8-1001/2015);

—   Ignazio Corrao, Marco Zullo un Fabio Massimo Castaldo EFDD grupas vārdā - par nāvessodu (2015/2879(RSP)) (B8-1005/2015);

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Juan Carlos Girauta Vidal, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Anneli Jäätteenmäki, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans un Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā - par nāvessodu (2015/2879(RSP)) (B8-1006/2015);

—   Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Malin Björk, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Sabine Lösing, Eleonora Forenza, Fabio De Masi, Lola Sánchez Caldentey, Josu Juaristi Abaunz, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Takis Hadjigeorgiou un Sofia Sakorafa GUE/NGL grupas vārdā - par nāvessodu (2015/2879(RSP)) (B8-1007/2015);

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Ana Gomes, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Theresa Griffin, Roberto Gualtieri, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Olle Ludvigsson, Andrejs Mamikins, Louis-Joseph Manscour, David Martin, Edouard Martin, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Konstantinos Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Daniele Viotti un Boris Zala S&D grupas vārdā - par nāvessodu (2015/2879(RSP)) (B8-1008/2015).

Balsojums: 8.10.2015. protokola 9.7. punkts.


SĒDI VADA: Ulrike LUNACEK
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Inês Cristina Zuber, kas iebilda pret jauno procedūru attiecībā uz jautājumiem, uz kuriem jāatbild rakstiski (Reglamenta 130. pants) (sēdes vadītāja atbildēja, ka šī procedūra izriet no plenārsēdē pieņemta lēmuma).

7. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


8. Padomes nostājas pirmajā lasījumā

Sēdes vadītāja saskaņā ar Reglamenta 64. panta 1. punktu paziņoja, ka ir saņemtas turpmāk minētās Padomes nostājas kopā ar pamatojumiem par to pieņemšanu, kā arī Komisijas nostāja.

- Padomes nostāja pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par kompleksiem ceļojumiem un saistītiem ceļojumu pakalpojumiem, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2006/2004 un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2011/83/ES un atceļ Padomes Direktīvu 90/314/EEK (09173/3/2015 - C8-0281/2015 – 2013/0246(COD) - 11257/1/2015 – COM(2015)0493)

nodots atbildīgajai komitejai: IMCO

- Padomes nostāja pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko nosaka pasākumus sakarā ar piekļuvi atvērtam internetam un groza Direktīvu 2002/22/EK par universālo pakalpojumu un lietotāju tiesībām attiecībā uz elektronisko sakaru tīkliem un pakalpojumiem un Regulu (ES) Nr. 531/2012 par viesabonēšanu publiskajos mobilo sakaru tīklos Savienībā (10788/2/2015 - C8-0294/2015 – 2013/0309(COD) -12279/2015 – COM(2015)0489)

nodots atbildīgajai komitejai: ITRE

Trīs mēnešu termiņš, lai Parlaments pieņemtu savu nostāju, sākas nākamajā dienā, proti, 2015. gada 9. oktobrī.


9. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


9.1. Centrālāfrikas Republika (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-1000/2015, B8-1009/2015, B8-1010/2015, B8-1011/2015, B8-1014/2015, B8-1016/2015 un B8-1019/2015 (2015/2874(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-1000/2015

(aizstāj B8-1000/2015, B8-1009/2015, B8-1010/2015, B8-1011/2015, B8-1014/2015 un B8-1016/2015)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Elmar Brok, David McAllister, Patricija Šulin, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Francesc Gambús, Maurice Ponga, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Davor Ivo Stier, Stanislav Polčák, Barbara Kudrycka, Tomáš Zdechovský, Therese Comodini Cachia, Giovanni La Via, Monica Macovei, Andrej Plenković, Marijana Petir, József Nagy, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Jeroen Lenaers, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Anna Záborská, Jaromír Štětina, Adam Szejnfeld, Ramona Nicole Mănescu, Lara Comi, Mariya Gabriel, László Tőkés, Inese Vaidere, Elisabetta Gardini, Thomas Mann, Barbara Matera, Dubravka Šuica un Ivana Maletić PPE grupas vārdā;

—   Norbert Neuser, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Ana Gomes, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nicola Caputo, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Maria Grapini, Theresa Griffin, Enrique Guerrero Salom, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, David Martin, Edouard Martin, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Péter Niedermüller, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Flavio Zanonato un Damiano Zoffoli S&D grupas vārdā;

—   Mark Demesmaeker, Beatrix von Storch un Raffaele Fitto ECR grupas vārdā;

—   Marielle de Sarnez, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Juan Carlos Girauta Vidal, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Frédérique Ries, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Filiz Hyusmenova, Nathalie Griesbeck, Nedzhmi Ali, Philippe De Backer, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Javier Nart, Jozo Radoš, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Marian Harkin un Valentinas Mazuronis ALDE grupas vārdā;

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Tamás Meszerics, Davor Škrlec un Igor Šoltes Verts/ALE grupas vārdā;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Laura Ferrara un Rolandas Paksas EFDD grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2015)0342).

(Rezolūcijas priekšlikums B8-1019/2015 vairs nav spēkā.)


9.2. Stāvoklis Taizemē (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-1002/2015, B8-1012/2015, B8-1013/2015, B8-1015/2015, B8-1017/2015, B8-1018/2015 un B8-1021/2015 (2015/2875(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-1002/2015

(aizstāj B8-1002/2015, B8-1012/2015, B8-1013/2015, B8-1015/2015, B8-1017/2015, B8-1018/2015 un B8-1021/2015)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Elmar Brok, Tunne Kelam, David McAllister, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Davor Ivo Stier, Stanislav Polčák, Barbara Kudrycka, Tomáš Zdechovský, Therese Comodini Cachia, Giovanni La Via, Monica Macovei, Andrej Plenković, Marijana Petir, József Nagy, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jaromír Štětina, Adam Szejnfeld, Ramona Nicole Mănescu, Lara Comi, László Tőkés, Elisabetta Gardini, Thomas Mann, Roberta Metsola, Barbara Matera, Francisco José Millán Mon, Dubravka Šuica un Ivana Maletić PPE grupas vārdā;

—   Josef Weidenholzer, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Paul Brannen, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Anneliese Dodds, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Maria Grapini, Theresa Griffin, Enrique Guerrero Salom, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, David Martin, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Péter Niedermüller, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez Piñero Fernández, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Glenis Willmott, Flavio Zanonato un Damiano Zoffoli S&D grupas vārdā;

—   Mark Demesmaeker, Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, Raffaele Fitto un Angel Dzhambazki ECR grupas vārdā;

—   Cecilia Wikström, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Juan Carlos Girauta Vidal, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Nathalie Griesbeck, Nedzhmi Ali, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Ivan Jakovčić, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Javier Nart, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Marian Harkin un Valentinas Mazuronis ALDE grupas vārdā;

—   Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis un Lola Sánchez GUE/NGL grupas vārdā;

—   Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Davor Škrlec un Bronis Ropė Verts/ALE grupas vārdā;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo un Marco Zanni EFDD grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2015)0343).


9.3. Bērnu masveida pārvietošana Nigērijā "Boko Haram" uzbrukumu rezultātā (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-1003/2015, B8-1020/2015, B8-1023/2015, B8-1024/2015, B8-1027/2015, B8-1029/2015 un B8-1031/2015 (2015/2876(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-1003/2015

(aizstāj B8-1003/2015, B8-1020/2015, B8-1023/2015, B8-1024/2015, B8-1027/2015, B8-1029/2015 un B8-1031/2015)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Cristian Dan Preda, Santiago Fisas Ayxelà, Elmar Brok, Jeroen Lenaers, Tunne Kelam, David McAllister, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Francesc Gambús, Maurice Ponga, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Davor Ivo Stier, Stanislav Polčák, Barbara Kudrycka, Tomáš Zdechovský, Therese Comodini Cachia, Giovanni La Via, Monica Macovei, Andrej Plenković, Marijana Petir, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Anna Záborská, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Adam Szejnfeld, Ramona Nicole Mănescu, Lara Comi, Mariya Gabriel, László Tőkés, Krzysztof Hetman, Kinga Gál, Inese Vaidere, Anna Maria Corazza Bildt, Elisabetta Gardini, Thomas Mann, Barbara Matera, Dubravka Šuica un Ivana Maletić PPE grupas vārdā;

—   Josef Weidenholzer, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Paul Brannen, Nicola Caputo, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Paolo De Castro, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Maria Grapini, Theresa Griffin, Enrique Guerrero Salom, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, David Martin, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Péter Niedermüller, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Elena Valenciano un Julie Ward S&D grupas vārdā;

—   Charles Tannock un Mark Demesmaeker ECR grupas vārdā;

—   Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, Juan Carlos Girauta Vidal, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Filiz Hyusmenova, Nathalie Griesbeck, Nedzhmi Ali, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Ivan Jakovčić, Kaja Kallas, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Javier Nart, Jozo Radoš, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Marian Harkin, Valentinas Mazuronis un Petr Ježek ALDE grupas vārdā;

—   Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric un Younous Omarjee GUE/NGL grupas vārdā;

—   Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Igor Šoltes, Bronis Ropė un Bodil Valero Verts/ALE grupas vārdā;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara un Rolandas Paksas EFDD grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2015)0344).


9.4. Ali Mohammed al-Nimr lieta (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0997/2015, B8-1004/2015, B8-1022/2015, B8-1025/2015, B8-1026/2015, B8-1028/2015, B8-1030/2015 un B8-1032/2015 (2015/2883(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0997/2015

(aizstāj B8-0997/2015, B8-1004/2015, B8-1022/2015, B8-1025/2015, B8-1028/2015, B8-1030/2015 un B8-1032/2015)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, Santiago Fisas Ayxelà, Jeroen Lenaers, Tunne Kelam, David McAllister, Patricija Šulin, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Francesc Gambús, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Davor Ivo Stier, Stanislav Polčák, Barbara Kudrycka, Therese Comodini Cachia, Giovanni La Via, Monica Macovei, Andrej Plenković, Marijana Petir, József Nagy, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Anna Záborská, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Adam Szejnfeld, Ramona Nicole Mănescu, Lara Comi, László Tőkés, Krzysztof Hetman, Thomas Mann, Roberta Metsola, Barbara Matera, Dubravka Šuica un Ivana Maletić PPE grupas vārdā;

—   Josef Weidenholzer, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Paul Brannen, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Anneliese Dodds, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Maria Grapini, Theresa Griffin, Enrique Guerrero Salom, Jytte Guteland, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, David Martin, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Péter Niedermüller, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato un Damiano Zoffoli S&D grupas vārdā;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Joachim Starbatty, Ulrike Trebesius, Hans-Olaf Henkel, Bernd Kölmel, Bernd Lucke, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Marcus Pretzell, Beatrix von Storch, Zdzisław Krasnodębski un Branislav Škripek ECR grupas vārdā;

—   Frédérique Ries, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, Juan Carlos Girauta Vidal, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Pavel Telička, Filiz Hyusmenova, Nathalie Griesbeck, Nedzhmi Ali, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Ivan Jakovčić, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Javier Nart, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Marian Harkin, Valentinas Mazuronis un Petr Ježek ALDE grupas vārdā;

—   Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Sofia Sakorafa, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou un Lola Sánchez Caldentey GUE/NGL grupas vārdā;

—   Bronis Ropė Verts/ALE grupas vārdā;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo un Rolandas Paksas EFDD grupas vārdā;

—   Aymeric Chauprade ENF grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2015)0345).


9.5. Maksājumu pakalpojumi iekšējā tirgū ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par maksājumu pakalpojumiem iekšējā tirgū, ar ko groza Direktīvas 2002/65/EK, 2013/36/ES un 2009/110/EK un atceļ Direktīvu 2007/64/EK [COM(2013)0547 - C7-0230/2013 - 2013/0264(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Antonio Tajani (A8-0266/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P8_TA(2015)0346).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P8_TA(2015)0346).


9.6. Tiesību akti hipotekāro kredītu jomā un riskanti finanšu instrumenti ES - Spānijas gadījums (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B8- 0987/2015 (2015/2740(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2015)0347).


9.7. Nāvessods (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0998/2015, B8-0999/2015, B8-1001/2015, B8-1005/2015, B8-1006/2015, B8-1007/2015 un B8-1008/2015 (2015/2879(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0998/2015

(aizstāj B8-0998/2015, B8-0999/2015, B8-1001/2015, B8-1006/2015, B8-1007/2015 un B8-1008/2015)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, Therese Comodini Cachia, Andrej Plenković, László Tőkés, Davor Ivo Stier, Miroslav Mikolášik, David McAllister, Dubravka Šuica, Michael Gahler, Patricija Šulin, Luděk Niedermayer, Adam Szejnfeld, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Ivana Maletić, Jaromír Štětina, Roberta Metsola, Michaela Šojdrová, Claude Rolin, Jiří Pospíšil, Milan Zver, Francisco José Millán Mon, Anna Maria Corazza Bildt, Lara Comi, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Elmar Brok un Ramón Luis Valcárcel Siso PPE grupas vārdā;

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Ana Gomes, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Anneliese Dodds, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Neena Gill, Maria Grapini, Enrique Guerrero Salom, Jytte Guteland, Cătălin Sorin Ivan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Marlene Mizzi, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Péter Niedermüller, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Patrizia Toia un Julie Ward S&D grupas vārdā;

—   Mark Demesmaeker, Joachim Starbatty, Bernd Lucke, Hans-Olaf Henkel, Bernd Kölmel, Ulrike Trebesius, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Marcus Pretzell, Beatrix von Storch, Charles Tannock un Branislav Škripek ECR grupas vārdā;

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Juan Carlos Girauta Vidal, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Anneli Jäätteenmäki, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Alexander Graf Lambsdorff, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans un Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā;

—   Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Eleonora Forenza, Curzio Maltese, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis un Takis Hadjigeorgiou GUE/NGL grupas vārdā;

—   Barbara Lochbihler, Alyn Smith, Davor Škrlec, Igor Šoltes, Bodil Valero, Ernest Maragall, Klaus Buchner, Ernest Urtasun un Jean Lambert Verts/ALE grupas vārdā;

—   Ignazio Corrao, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi un Daniela Aiuto.

Pieņemts (P8_TA(2015)0348).

(Rezolūcijas priekšlikums B8-1005/2015 vairs nav spēkā.)


9.8. Pieredze, kas gūta no sarkano dubļu katastrofas Ungārijā pirms pieciem gadiem (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B8-0989/2015 (2015/2879(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2015)0349).


9.9. ES rīcības plāna par dzimumu līdztiesību un pilnvērtīgu iespēju nodrošināšanu sievietēm attīstības sadarbībā atjaunošana (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B8-0988/2015 (2015/2754(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 9. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2015)0350).

Uzstāšanās

Linda McAvan ierosināja mutisku grozījumu 2. punktam, un to pieņēma.


9.10. Vienlīdzīgas iespējas un attieksme pret vīriešiem un sievietēm nodarbinātības un profesijas jautājumos (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 5. jūlija Direktīvas 2006/54/EK par tāda principa īstenošanu, kas paredz vienlīdzīgas iespējas un attieksmi pret vīriešiem un sievietēm nodarbinātības un profesijas jautājumos, piemērošanu [2014/2160(INI)] - Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja. Referente: Anna Záborská (A8-0213/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 10. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2015)0351).

(Sēde uz neilgu laiku tika pārtraukta.)


10. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Antonio Tajani ziņojums - A8-0266/2015

Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák, Seán Kelly un Jiří Pospíšil.

Tiesību akti hipotekāro kredītu jomā un riskanti finanšu instrumenti ES - Spānijas gadījums - B8-0987/2015

Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins un Stanislav Polčák.

Nāvessods - RC-B8-0998/2015

Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Seán Kelly, Monica Macovei un Michaela Šojdrová.

Pieredze, kas gūta no sarkano dubļu katastrofas Ungārijā pirms pieciem gadiem - B8-0989/2015

Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins un Zoltán Balczó.

ES rīcības plāna par dzimumu līdztiesību un pilnvērtīgu iespēju nodrošināšanu sievietēm attīstības sadarbībā atjaunošana - B8-0988/2015
Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins un Seán Kelly.

Anna Záborská ziņojums - A8-0213/2015
Michaela Šojdrová, Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins, Jill Seymour un Seán Kelly.


11. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl”\ “Plenārsēde”\ “Balsojumi”\ “Balsojumu rezultāti” (Rezultāti balsošanai pēc saraksta), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.


12. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par elastības instrumenta izmantošanu steidzamiem budžeta pasākumiem saskaņā ar Eiropas programmu migrācijas jomā (COM(2015)0486 - C8-0292/2015 – 2015/2253(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

LIBE

- Ieteikums Padomes lēmumam par Horvātijas pievienošanos 1995. gada 26. jūlija Konvencijai, kas izstrādāta, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību K.3 pantu, par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību, 1996. gada 27. septembra Protokolam, kas izstrādāts, pamatojoties uz K3. pantu Līgumā par Eiropas Savienību, un pievienots Konvencijai par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību, 1996. gada 29. novembra Protokolam attiecībā uz Konvencijas par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību interpretāciju Eiropas Kopienu Tiesā ar prejudiciālu nolēmumu palīdzību, kas sastādīts, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību K3. pantu, un 1997. gada 19. jūnija Otrajam protokolam Konvencijai par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību, kas izstrādāts, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību K3. pantu (COM(2015)0458 - C8-0296/2015 – 2015/0210(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

CONT

2. Deputātu iesniegtie rezolūciju priekšlikumi (Reglamenta 133. pants)

- Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Janice Atkinson, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Aymeric Chauprade, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Barbara Kappel, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Vicky Maeijer, Dominique Martin, Georg Mayer, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Franz Obermayr, Florian Philippot, Matteo Salvini, Jean-Luc Schaffhauser, Olaf Stuger, Mylène Troszczynski, Harald Vilimsky un Marcel de Graaff. Rezolūcijas priekšlikums par Eiropas Parlamenta pie politiskajām grupām nepiederošu deputātu diskriminēšanu (B8-0506/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFCO

- Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Marine Le Pen, Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums rezolūcijai par Eiropas pilsoņu iniciatīvās (EPI) ierosināto tiesību aktu tulkošanu un pieņemamības kritēriju pārskatīšanu (B8-0743/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFCO

atzinums:

PETI

- Mara Bizzotto. Priekšlikums rezolūcijai par prasību pēc ES rīcības, aizstāvot talidomīda upurus (B8-0749/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums rezolūcijai par jauniešu bezdarbu (B8-0823/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums rezolūcijai par Komisijai uzticēto konkurences un iekšējā tirgus uzraudzības funkciju nenodošanu ārējām struktūrām (B8-0824/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

atzinums:

IMCO

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par nepieciešamību uzraudzīt privatizācijas programmas īstenošanu Grieķijā (B8-0825/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

atzinums:

TRAN

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par ES ārējo robežu nostiprināšanu un aizsardzību pie bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas, kura ļauj ES iekļūt nelegāliem imigrantiem (B8-0826/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums rezolūcijai par nepieciešamību godināt ISIS barbariski nogalinātā profesora Khaled Al Assaad piemiņu (B8-0827/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par nepieciešamību no jauna apsvērt patvēruma meklētāju pārdalīšanas plāna skaitļu paaugstināšanu (B8-0828/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums rezolūcijai par nepieciešamību pastiprināt drošību vilcienos pēc uzbrukuma ātrvilcienā Thalys (B8-0829/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums rezolūcijai par Lielbritānijas ekonomiku, kuras izaugsme, valstij atrodoties ārpus eurozonas, turpina pārsniegt prognozētos rādītājus (B8-0830/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums rezolūcijai par Itālijas iedzīvotāju ienākumu samazināšanos par vairāk nekā 3 % pēdējo piecu gadu laikā (B8-0831/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

atzinums:

EMPL

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par nelikumīgo migrantu uzņemšanu un nepieciešamību citām ES dalībvalstīm uzņemties savu atbildību, kad Itālija izsmēlusi savas iespējas (B8-0867/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums rezolūcijai par nepieciešamību atcelt Dublinas regulu, kura ir juridisks neprāts (B8-0868/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums rezolūcijai par galīgu atteikšanos no kapitalizācijas (B8-0869/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

atzinums:

IMCO

- Aldo Patriciello. Priekšlikums rezolūcijai par vecu cilvēku tiesībām un aizsardzību (B8-0870/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums rezolūcijai par nepieciešamību Komisijai pieņemt pasākumus nolūkā atbalstīt ES eksportu, ko ietekmējis Krievijas noteiktais embargo un krīze Ķīnā (B8-0871/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Mara Bizzotto. Priekšlikums rezolūcijai par atbalstu Eiropas vienotajam tālruņa numuram pazudušu bērnu meklēšanai (B8-0877/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums rezolūcijai par ES un Vjetnamas nolīgumu, kas kaitē Itālijas rīsa audzētājiem (B8-0881/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

atzinums:

AGRI

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums rezolūcijai par nodokļu pieaugumu par 38,6 % laikā no 2000. līdz 2014. gadam (B8-0882/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Mara Bizzotto. Priekšlikums rezolūcijai par Itālijā un Eiropā pazudušiem nepilngadīgajiem (B8-0883/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Mara Bizzotto. Priekšlikums rezolūcijai par atbalstu olīveļļas ražošanai Itālijā (B8-0884/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

atzinums:

INTA

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums rezolūcijai par mājokļa aizdevumu samazinājumu par 72 % Itālijā laikā no 2011. līdz 2014. gadam (B8-0885/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums rezolūcijai par nepieciešamību ES pārskatīt nostāju attiecībā uz Sīriju (B8-0886/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums rezolūcijai par vajadzību veicināt radikālus migrācijas krīzes risinājumus (B8-0887/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

AFET

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums rezolūcijai par mājsaimniecību patēriņa stagnāciju Itālijā (B8-0888/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums rezolūcijai par prasību iejaukties nolūkā garantēt nepieciešamo degvielas cenas kritumu (B8-0889/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums rezolūcijai par ārkārtas situāciju imigrācijas jomā — neizturama spiediena rezultātā Londona plāno pārskatīt attiecības ar ES (B8-0890/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums rezolūcijai par Višegrādas grupu, kas iestājas pret sadales mehānisma obligātajām kvotām attiecībā uz nelegālajiem imigrantiem, un nepalīdzēšanu Itālijai tikt galā ar katastrofu (B8-0891/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

AFET

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums rezolūcijai par mazā Ailana nāvi — politiķu un plašsaziņas līdzekļu nekaunīgā spekulēšana (B8-0892/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

CULT

- Mara Bizzotto. Priekšlikums rezolūcijai par efektīvāku iesaistīšanos cīņā pret nodarbinātības samazināšanos Itālijā (B8-0893/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums rezolūcijai par Friuli-Venēciju Džūliju, ziemeļu Lampedūzu (B8-0894/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

AFET

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums rezolūcijai par nepieciešamību uzraudzīt Balkānu maršrutu un padarīt ES ārējo robežu drošu un nepārejamu (B8-0895/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

AFET

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums rezolūcijai par Rietumbalkānu samitu — nozīmīgi panākumi imigrācijas jautājumā izpaliek (B8-0896/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

AFET

- Mara Bizzotto. Priekšlikums rezolūcijai par cīņu pret terorismu sociālajos medijos (B8-0897/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

ITRE

- Mara Bizzotto. Priekšlikums rezolūcijai par Tuvo Austrumu respiratorā sindroma koronavīrusa (MERS) epidēmiju Dienvidkorejā (B8-0898/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Mara Bizzotto. Priekšlikums rezolūcijai par efektīvāku vēršanos pret ārvalstu kaujiniekiem (B8-0899/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

atzinums:

LIBE

- Mara Bizzotto. Priekšlikums rezolūcijai par degvielai piemērojamā nodokļa maksimālās robežvērtības noteikšanu dalībvalstīs (B8-0900/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Mara Bizzotto. Priekšlikums rezolūcijai par nepieciešamību novērst ekspluatāciju un dempingu autopārvadājumu nozarē (B8-0901/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

atzinums:

TRAN

- Mara Bizzotto. Priekšlikums rezolūcijai par jauniešu, kas jaunāki par 30 gadiem, efektīvāku iekļaušanas politiku (B8-0902/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CULT

atzinums:

EMPL

- Mara Bizzotto. Priekšlikums rezolūcijai par zāļu paralēlo eksportu (B8-0903/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

atzinums:

ENVI

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par ieguldītāja un valsts strīdu izšķiršanas (ISDS) neapspriešanu sarunās (B8-0904/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

- Gianluca Buonanno. Rezolūcijas priekšlikums par nepieciešamību ierīkot identificēšanas un atlases centrus Ziemeļāfrikā (B8-0905/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

AFET

- Gianluca Buonanno. Rezolūcijas priekšlikums par patvēruma meklētāju tiešu atlasīšanu ANO pārvaldītajās bēgļu nometnēs saskaņā ar Lielbritānijas modeli un šāda modeļa pārņemšanu visā Eiropā (B8-0906/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

AFET

- Gianluca Buonanno. Rezolūcijas priekšlikums par Apvienoto Karalisti — referendums par izstāšanos no Eiropas Savienības (B8-0907/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFCO

- Gianluca Buonanno. Rezolūcijas priekšlikums par ECB prognozi, ka samazināsies eurozonas IKP (B8-0908/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

atzinums:

INTA

- Gianluca Buonanno. Rezolūcijas priekšlikums par imigrācijas krīzi — Eiropas Savienības Itālijai noteiktie nosacījumi ir netaisni un nelikumīgi (B8-0909/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Gianluca Buonanno. Rezolūcijas priekšlikums par ANO paziņojumu — četri miljoni Sīrijas bēgļu gatavi doties uz Eiropu (B8-0910/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

atzinums:

LIBE

- Dominique Bilde, Sophie Montel un Florian Philippot. Rezolūcijas priekšlikums par priekšlikumu izveidot eurozonas finanšu ministra posteni (B8-0911/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Dominique Bilde, Sophie Montel un Florian Philippot. Rezolūcijas priekšlikums par finanšu tirgus svārstīgumu un pasaules tirdzniecības palēnināšanos (B8-0912/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

atzinums:

ECON

- Gianluca Buonanno. Rezolūcijas priekšlikums par fakultatīvās dalības klauzulu — Komisijas pēdējā priekšlikuma par bēgļu sadali nepieņemamība (B8-0913/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Dominique Bilde, Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Savienības izdevumiem komunikācijas jomā un ideju laboratoriju finansēšanu (B8-0915/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CULT

atzinums:

AFCO

- Dominique Bilde, Sophie Montel un Florian Philippot. Rezolūcijas priekšlikums par ekonomikas pārmērīgas finansēšanas sekām (B8-0916/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Dominique Bilde, Sophie Montel un Florian Philippot. Rezolūcijas priekšlikums par patvēruma meklētāju skaita pieauguma sekām (B8-0917/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

EMPL

- Dominique Bilde, Sophie Montel un Florian Philippot. Rezolūcijas priekšlikums par Komisijas piedāvātajiem risinājumiem lauksaimniecības krīzes novēršanai (B8-0918/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

- Dominique Bilde, Sophie Montel un Florian Philippot. Rezolūcijas priekšlikums par Ķīnas ekonomikas krīzes ietekmi (B8-0919/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Aldo Patriciello. Priekšlikums rezolūcijai par vietējās izcelsmes produktu kontroles aģentūras izveidi (B8-0922/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

AGRI

- Aldo Patriciello. Priekšlikums rezolūcijai par pasaules kultūras mantojuma aizsardzību Sīrijā un Irākā (B8-0923/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

- Dominique Bilde, Mireille D'Ornano un Sophie Montel. Priekšlikums rezolūcijai par cīņu pret zāļu viltošanu (B8-0924/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Dominique Bilde, Steeve Briois un Sophie Montel. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par atbalstu poligrāfijas nozarei Francijā (B8-0925/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

atzinums:

ITRE

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par atbalstu tekstilrūpniecībai (B8-0926/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

atzinums:

ITRE, REGI

- Dominique Bilde, Steeve Briois un Sophie Montel. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par cīņu pret prostatas vēzi (B8-0927/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Aldo Patriciello. Priekšlikums rezolūcijai par rūpnieciskās ražošanas digitalizāciju (B8-0928/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

atzinums:

ITRE

- Aldo Patriciello. Priekšlikums rezolūcijai par kopējās politikas īstenošanu patvēruma un starptautiskās aizsardzības jomā (B8-0929/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Aldo Patriciello. Priekšlikums rezolūcijai par „Garantijas jauniešiem” ietekmi uz jauniešu bezdarba mazināšanos (B8-0930/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

atzinums:

CULT

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums rezolūcijai par Sīriju un prasību, lai Eiropa savu ārpolitiku padarītu labvēlīgu Damaskas valdībai (B8-0931/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums rezolūcijai par nelegālo migrantu piespiedu repatriāciju (B8-0932/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Dominique Bilde, Steeve Briois un Sophie Montel. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par ES iestāžu darbības pārredzamības uzlabošanu (B8-0933/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFCO

atzinums:

JURI

- Dominique Bilde un Sophie Montel. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par cūkkopību un intensīvo lopkopību (B8-0934/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

- Dominique Bilde un Sophie Montel. Priekšlikums rezolūcijai par atbalstu cūkgaļas ražošanai Francijā (B8-0935/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

atzinums:

EMPL, INTA

- Dominique Bilde un Sophie Montel. Priekšlikums rezolūcijai par vispārēju aizliegumu ievest Eiropā ziloņu medību trofejas (B8-0936/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums rezolūcijai par „Nēˮ nelegālo imigrantu sadales centriem Itālijā (B8-0937/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

AFET

- Dominique Bilde, Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par aizliegumu kredītreitingu aģentūrām vērtēt Eiropas Savienības dalībvalstu parādus (B8-0938/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Dominique Bilde, Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums rezolūcijai par atbalstu mirabeļu audzētājiem Lotringas reģionā (B8-0939/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

- Dominique Bilde, Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par aizliegumu paplašināt 1200 bullīšu audzēšanas fermu Winterhouse (B8-0940/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

AGRI

- Aldo Patriciello. Priekšlikums rezolūcijai par fonda izveidi nolūkā sekmēt nepilngadīgo imigrantu iespējas iegūt izglītību (B8-0941/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

BUDG

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums rezolūcijai par vajadzību Komisijai veikt vecāka gada gājuma personu dzīves kvalitātes uzlabošanas pasākumus (B8-0942/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

- Dominique Bilde un Sophie Montel. Priekšlikums rezolūcijai par cīņu pret jauniešu kiberterorizēšanu, izmantojot mobilos tālruņus (B8-0943/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

CULT, ITRE

- Dubravka Šuica un Patricija Šulin. Priekšlikums rezolūcijai par veselības aprūpes saskaņošanu ES (B8-0944/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

EMPL

- Dubravka Šuica un Patricija Šulin. Rezolūcijas priekšlikums par veselības veicināšanu (B8-0948/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

EMPL

- Aldo Patriciello. Rezolūcijas priekšlikums par Eiropas arheoloģiskā mantojuma kontroles un kataloģizēšanas aģentūras izveidi (B8-0949/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CULT


13. Lūgumraksti

Atbildīgajai komitejai ir iesniegti šādi lūgumraksti, kas saskaņā ar Reglamenta 215. panta 6. punktu ir iekļauti vispārējā reģistrā turpmāk minētajos datumos.

2015. gada 6. oktobris

(*) Iesniedzēja vārds netiek izpausts

(*) (Nr. 0881/2015); (*) (Nr. 0882/2015); (*) (Nr. 0883/2015); (*) (Nr. 0884/2015); Ciro De Sio (Nr. 0885/2015); (*) (Nr. 0886/2015); (*) (Nr. 0887/2015); Ulla Tiainen (Nr. 0888/2015); (*) (Nr. 0889/2015); Manfred Becker (Nr. 0890/2015); (*) (Nr. 0891/2015); Jarl Christer de Lange (Nr. 0892/2015); (*) (Nr. 0893/2015); Jens Genzer (Nr. 0894/2015); (*) (Nr. 0895/2015); Flora Hansen (Nr. 0896/2015); (*) (Nr. 0897/2015); (*) (Nr. 0898/2015); (*) (Nr. 0899/2015); (*) (Nr. 0900/2015); Francesco Barnaba (Nr. 0901/2015); (*) (Nr. 0902/2015); (*) (Nr. 0903/2015); (*) (Nr. 0904/2015); (*) (Nr. 0905/2015); (*) (Nr. 0906/2015); (*) (Nr. 0907/2015); Fabian Knipper (Nr. 0908/2015); Jan-Erik Hansen (Nr. 0909/2015); (*) (Nr. 0910/2015); Justin Shard (Nr. 0911/2015); (*) (Nr. 0912/2015); (*) (Nr. 0913/2015); Philipp Schmagold (Nr. 0914/2015); José Ortega Ortega (Nr. 0915/2015); (*) (Nr. 0916/2015); (*) (Nr. 0917/2015); (*) (Nr. 0918/2015); (*) (Nr. 0919/2015); (*) (Nr. 0920/2015); (*) (Nr. 0921/2015); (*) (Nr. 0922/2015); (*) (Nr. 0923/2015); (*) (Nr. 0924/2015); (*) (Nr. 0925/2015); (*) (Nr. 0926/2015); Ilhan Kyuchyuk (Nr. 0927/2015); (*) (Nr. 0928/2015); (*) (Nr. 0929/2015); Joseph-Christos Kondylakis (Nr. 0930/2015); (*) (Nr. 0931/2015); (*) (Nr. 0932/2015); María Isabel Montegriffo (Nr. 0933/2015); (*) (Nr. 0934/2015); (*) (Nr. 0935/2015); (*) (Nr. 0936/2015); (*) (Nr. 0937/2015); (*) (Nr. 0938/2015); Jennifer Marklew (Nr. 0939/2015); (*) (Nr. 0940/2015); Evangelos Tsiompanidis (Nr. 0941/2015); (*) (Nr. 0942/2015); (*) (Nr. 0943/2015); (*) (Nr. 0944/2015); (*) (Nr. 0945/2015); (*) (Nr. 0946/2015); Jens Genzer (Nr. 0947/2015); (*) (Nr. 0948/2015); (*) (Nr. 0949/2015); (*) (Nr. 0950/2015); (*) (Nr. 0951/2015); (*) (Nr. 0952/2015); (*) (Nr. 0953/2015); Meenakshi Fernandes (Nr. 0954/2015); (*) (Nr. 0955/2015); (*) (Nr. 0956/2015); (*) (Nr. 0957/2015); (*) (Nr. 0958/2015); (*) (Nr. 0959/2015); (*) (Nr. 0960/2015).


14. Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem

Nodošana citām komitejām

INTA komiteja

- Pārredzamība, pārskatatbildība un integritāte ES iestādēs (2015/2041(INI))
nodots atbildīgajai komitejai: : AFCO
atzinums: ENVI, JURI, CONT, LIBE, INTA

LIBE komiteja

- Ar patērētājiem saistītā tiesiskā regulējuma atbilstība digitālajai jomai (2015/2148(INI))
nodots atbildīgajai komitejai: : IMCO
atzinums: CULT, ITRE, LIBE, JURI

TRAN komiteja

- Ieteikumi Eiropas Komisijai attiecībā uz sarunām par pakalpojumu tirdzniecības nolīgumu (TiSA) (2015/2233(INI))
nodots atbildīgajai komitejai: : INTA
atzinums: FEMM, DEVE, EMPL, ECON, LIBE, IMCO, TRAN, REGI

IMCO komiteja

- Civiltiesību noteikumi par robotiku (2015/2103(INL))
nodots atbildīgajai komitejai: : JURI
atzinums: EMPL, ITRE, IMCO


15. Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana

Saskaņā ar Reglamenta 192. panta 2. punktu šīs sēdes protokolu un iepriekšējās dienas sēdes protokolu iesniegs Parlamentam apstiprināšanai nākamās sēdes sākumā.

Parlaments ir piekritis, ka pieņemtos tekstus nosūtīs tajos minētajām struktūrām.


16. Nākamo sēžu datumi

Nākamā sēde notiks 2015. gada 14. oktobrī.


17. Sesijas pārtraukšana

Eiropas Parlamenta sesija tika pārtraukta.

Sēde tika slēgta plkst. 13.30.

Klaus Welle

Martin Schulz

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētājs


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Girauta Vidal, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kuhn, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Soru, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Wiśniewska, Wojciechowski, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Crowley, Konečná, Kukan, Le Pen Jean-Marie, Liberadzki, Mosca, Patriciello, Picierno, Quisthoudt-Rowohl, Ruohonen-Lerner, Taylor, Winkler Iuliu, Woolfe, Żółtek

Juridisks paziņojums - Privātuma politika