Index 
Notulen
PDF 331kWORD 275k
Donderdag 8 oktober 2015 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Gelijke kansen en gelijke behandeling van mannen en vrouwen in arbeid en beroep (debat)
 3.Toepassing van artikel 20, lid 2, van de dienstenrichtlijn en artikel 8, lid 3, van de richtlijn consumentenrechten (debat)
 4.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  4.1.Centraal-Afrikaanse Republiek
  4.2.Situatie in Thailand
  4.3.De massale ontheemding van kinderen in Nigeria door aanvallen van Boko Haram
  4.4.Het geval van Ali Mohammed al-Nimr
 5.Hypotheekwetgeving en riskante financiële instrumenten in de EU: het geval Spanje (ontwerpresolutie)
 6.De doodstraf (ingediende ontwerpresoluties)
 7.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 8.Standpunten van de Raad in eerste lezing
 9.Stemmingen
  9.1.Centraal-Afrikaanse Republiek (stemming)
  9.2.Situatie in Thailand (stemming)
  9.3.De massale ontheemding van kinderen in Nigeria door aanvallen van Boko Haram (stemming)
  9.4.Het geval van Ali Mohammed al-Nimr (stemming)
  9.5.Betalingsdiensten in de interne markt ***I (stemming)
  9.6.Hypotheekwetgeving en riskante financiële instrumenten in de EU: het geval Spanje (stemming)
  9.7.De doodstraf (stemming)
  9.8.Lering uit de ramp met rode modder, vijf jaar na het ongeval in Hongarije (stemming)
  9.9.Vernieuwing van het EU-actieplan voor gendergelijkheid en empowerment van vrouwen in het kader van ontwikkeling (stemming)
  9.10.Gelijke kansen en gelijke behandeling van mannen en vrouwen in arbeid en beroep (stemming)
 10.Stemverklaringen
 11.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 12.Ingekomen stukken
 13.Verzoekschriften
 14.Besluiten inzake bepaalde documenten
 15.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 16.Rooster van de volgende vergaderingen
 17.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Ioan Mircea PAŞCU
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 8.30 uur geopend.


2. Gelijke kansen en gelijke behandeling van mannen en vrouwen in arbeid en beroep (debat)

Verslag over de toepassing van Richtlijn 2006/54/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 2006 betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke kansen en gelijke behandeling van mannen en vrouwen in arbeid en beroep [2014/2160(INI)] - Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid. Rapporteur: Anna Záborská (A8-0213/2015)

Anna Záborská leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Christos Stylianides (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Vilija Blinkevičiūtė (rapporteur voor advies van de Commissie EMPL), Constance Le Grip, namens de PPE-Fractie, Inés Ayala Sender, namens de S&D-Fractie, Jadwiga Wiśniewska, namens de ECR-Fractie, Catherine Bearder, namens de ALDE-Fractie, Inês Cristina Zuber, namens de GUE/NGL-Fractie, Karima Delli, namens de Verts/ALE-Fractie, Daniela Aiuto, namens de EFDD-Fractie, Marie-Christine Arnautu, namens de ENF-Fractie, Krisztina Morvai, niet-fractiegebonden lid, Anna Maria Corazza Bildt, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Anna Hedh, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van John Stuart Agnew, Beatrix von Storch, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bill Etheridge, Lidia Senra Rodríguez, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Paul Nuttall, Louise Bours, Lampros Fountoulis, Angelika Niebler, Marc Tarabella, Jana Žitňanská, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Lampros Fountoulis, Tania González Peñas, Sotirios Zarianopoulos, Dubravka Šuica, Andrea Cozzolino en Rosa Estaràs Ferragut, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van José Blanco López.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Alessandra Mussolini, José Blanco López, Ruža Tomašić, Filiz Hyusmenova, Maria Grapini, Notis Marias, Ivan Jakovčić en Nicola Caputo.

Het woord wordt gevoerd door Christos Stylianides en Anna Záborská.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.10 van de notulen van 8.10.2015.


3. Toepassing van artikel 20, lid 2, van de dienstenrichtlijn en artikel 8, lid 3, van de richtlijn consumentenrechten (debat)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000083/2015) van Evelyne Gebhardt, namens de S&D-Fractie, en Andreas Schwab, namens de PPE-Fractie aan de Commissie: Toepassing van artikel 20, lid 2, van de dienstenrichtlijn en artikel 8, lid 3, van de richtlijn consumentenrechten (2015/2881(RSP)) (B8-0754/2015)

Evelyne Gebhardt en Andreas Schwab lichten de vraag toe.

Christos Stylianides (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Olga Sehnalová, namens de S&D-Fractie, Dita Charanzová, namens de ALDE-Fractie, en Patrick O'Flynn, namens de EFDD-Fractie.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Maria Grapini, Notis Marias, Ivan Jakovčić en Nicola Caputo.

Het woord wordt gevoerd door Christos Stylianides.

Het debat wordt gesloten.


4. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)

(Zie punt 2 van de notulen van 6.10.2015 voor de titels en indieners van de ontwerpresoluties.)


4.1. Centraal-Afrikaanse Republiek

Ontwerpresoluties B8-1000/2015, B8-1009/2015, B8-1010/2015, B8-1011/2015, B8-1014/2015, B8-1016/2015 en B8-1019/2015 (2015/2874(RSP))

Anna Elżbieta Fotyga, Louis Michel, Ignazio Corrao, Pier Antonio Panzeri, Tunne Kelam, Judith Sargentini en Marie-Christine Vergiat lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Bogdan Brunon Wenta, namens de PPE-Fractie, Gilles Pargneaux, namens de S&D-Fractie, en Lidia Senra Rodríguez, namens de GUE/NGL-Fractie.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić en Fabio Massimo Castaldo.

Het woord wordt gevoerd door Christos Stylianides (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.1 van de notulen van 8.10.2015.


4.2. Situatie in Thailand

Ontwerpresoluties B8-1002/2015, B8-1012/2015, B8-1013/2015, B8-1015/2015, B8-1017/2015, B8-1018/2015 en B8-1021/2015 (2015/2875(RSP))

Ryszard Czarnecki, Cecilia Wikström, Ignazio Corrao en Pier Antonio Panzeri lichten de ontwerpresoluties toe.

VOORZITTER: Ildikó GÁLL-PELCZ
Ondervoorzitter

Barbara Lochbihler, Jeroen Lenaers en Tania González Peñas lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Cristian Dan Preda, namens de PPE-Fractie, Anneliese Dodds, namens de S&D-Fractie, Heidi Hautala, namens de Verts/ALE-Fractie, Csaba Sógor, Josef Weidenholzer en Stanislav Polčák.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Marc Tarabella, Notis Marias, Franz Obermayr en Doru-Claudian Frunzulică.

Het woord wordt gevoerd door Christos Stylianides (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.2 van de notulen van 8.10.2015.

(De vergadering wordt enkele ogenblikken onderbroken)


4.3. De massale ontheemding van kinderen in Nigeria door aanvallen van Boko Haram

Ontwerpresoluties B8-1003/2015, B8-1020/2015, B8-1023/2015, B8-1024/2015, B8-1027/2015, B8-1029/2015 en B8-1031/2015 (2015/2876(RSP))

Mark Demesmaeker, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ignazio Corrao, Pier Antonio Panzeri, Maria Heubuch, Santiago Fisas Ayxelà en Lola Sánchez Caldentey lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Seán Kelly, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Paul Rübig, Elena Valenciano, namens de S&D-Fractie, Bas Belder, namens de ECR-Fractie, Hilde Vautmans, namens de ALDE-Fractie, Franz Obermayr, namens de ENF-Fractie, Krzysztof Hetman, Kazimierz Michał Ujazdowski en Anna Maria Corazza Bildt.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jiří Pospíšil, Marek Jurek, Doru-Claudian Frunzulică, Ilhan Kyuchyuk, Fabio Massimo Castaldo, Marijana Petir, Notis Marias en Davor Ivo Stier.

Het woord wordt gevoerd door Christos Stylianides (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.3 van de notulen van 8.10.2015.


4.4. Het geval van Ali Mohammed al-Nimr

Ontwerpresoluties B8-0997/2015, B8-1004/2015, B8-1022/2015, B8-1025/2015, B8-1026/2015, B8-1028/2015, B8-1030/2015 en B8-1032/2015 (2015/2883(RSP))

Aymeric Chauprade, Charles Tannock, Frédérique Ries, Ignazio Corrao, Richard Howitt, Tomáš Zdechovský, Marie-Christine Vergiat en Pascal Durand lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Jiří Pospíšil, namens de PPE-Fractie, Ana Gomes, namens de S&D-Fractie, Mark Demesmaeker, namens de ECR-Fractie, Pavel Telička, namens de ALDE-Fractie, Patrick Le Hyaric, namens de GUE/NGL-Fractie, en Elena Valenciano.

Het woord wordt gevoerd door Christos Stylianides (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.4 van de notulen van 8.10.2015.


5. Hypotheekwetgeving en riskante financiële instrumenten in de EU: het geval Spanje (ontwerpresolutie)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000088/2015) van Cecilia Wikström, Commissie PETI, aan de Commissie: Hypotheekwetgeving en riskante financiële instrumenten in de EU: het geval Spanje (2015/2740(RSP)) (B8-0755/2015)

Het debat heeft op 5 oktober 2015 plaatsgevonden (punt 12 van de notulen van 5.10.2015).

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Cecilia Wikström, namens de Commissie PETI, over hypotheekwetgeving en riskante financiële instrumenten in Spanje (gebaseerd op ontvangen verzoekschriften) §2015/2740(RSP)) (B8-0987/2015).

Stemming: punt 9.6 van de notulen van 8.10.2015.


6. De doodstraf (ingediende ontwerpresoluties)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000103/2015) van Elena Valenciano, namens de Commissie AFET, aan de Raad: De doodstraf (2015/2879(RSP)) (B8-0761/2015)

Het debat heeft op 6 oktober 2015 plaatsgevonden (punt 13 van de notulen van 6.10.2015).

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Barbara Lochbihler, Igor Šoltes, Heidi Hautala, Molly Scott Cato, Davor Škrlec, Ulrike Lunacek, Jean Lambert, Ernest Urtasun, Michèle Rivasi en Bodil Valero, namens de Verts/ALE-Fractie, over de doodstraf 2015/2879(RSP) (B8-0998/2015);

—   Charles Tannock, Bernd Lucke, Ulrike Trebesius, Bernd Kölmel, Hans-Olaf Henkel, Joachim Starbatty, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić en Beatrix von Storch, namens de ECR-Fractie, over de doodstraf (2015/2879(RSP)) (B8-0999/2015);

—   Cristian Dan Preda, Therese Comodini Cachia, Andrej Plenković, László Tőkés, Davor Ivo Stier, Miroslav Mikolášik, David McAllister, Dubravka Šuica, Michael Gahler, Patricija Šulin, Luděk Niedermayer, Adam Szejnfeld, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Ivana Maletić, Jaromír Štětina, Roberta Metsola, Michaela Šojdrová, Anna Maria Corazza Bildt, Milan Zver, Francisco José Millán Mon, Jiří Pospíšil, Ramón Luis Valcárcel Siso en Lara Comi, namens de PPE-Fractie, over de doodstraf (2015/2879(RSP)) (B8-1001/2015);

—   Ignazio Corrao, Marco Zullo en Fabio Massimo Castaldo, namens de EFDD-Fractie, over de doodstraf (2015/2879(RSP)) (B8-1005/2015);

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Juan Carlos Girauta Vidal, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Anneli Jäätteenmäki, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans en Cecilia Wikström, namens de ALDE-Fractie, over de doodstraf (2015/2879(RSP)) (B8-1006/2015);

—   Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Malin Björk, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Sabine Lösing, Eleonora Forenza, Fabio De Masi, Lola Sánchez Caldentey, Josu Juaristi Abaunz, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Takis Hadjigeorgiou en Sofia Sakorafa, namens de GUE/NGL-Fractie, over de doodstraf (2015/2879(RSP)) (B8-1007/2015);

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Ana Gomes, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Theresa Griffin, Roberto Gualtieri, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Olle Ludvigsson, Andrejs Mamikins, Louis-Joseph Manscour, David Martin, Edouard Martin, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Konstantinos Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Daniele Viotti en Boris Zala, namens de S&D-Fractie, over de doodstraf (2015/2879(RSP)) (B8-1008/2015).

Stemming: punt 9.7 van de notulen van 8.10.2015.


VOORZITTER: Ulrike LUNACEK
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Inês Cristina Zuber, die protesteert tegen de nieuwe procedure inzake vragen met verzoek om schriftelijk antwoord (artikel 130 van het Reglement) (de Voorzitter antwoordt dat deze procedure het gevolg is van een besluit van de plenaire vergadering).

7. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


8. Standpunten van de Raad in eerste lezing

De Voorzitter deelt op grond van artikel 64, lid 1, van het Reglement mede de volgende standpunten van de Raad te hebben ontvangen, alsmede de redenen die de Raad hebben geleid tot het vaststellen van deze standpunten, en het standpunt van de Commissie inzake:

- Standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen, houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en van Richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad, en tot intrekking van Richtlijn 90/314/EEG van de Raad (09173/3/2015 – C8-0281/2015 – 2013/0246(COD) – 11257/1/2015 – COM(2015)0493)

verwezen naar ten principale: IMCO

- Standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van maatregelen inzake open internettoegang en tot wijziging van Richtlijn 2002/22/EG inzake de universele dienst en gebruikersrechten met betrekking tot elektronische-communicatienetwerken en -diensten en Verordening (EU) nr. 531/2012 betreffende roaming op openbare mobielecommunicatienetwerken binnen de Unie (10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD) – 12279/2015 – COM(2015)0489)

verwezen naar ten principale: ITRE

De termijn van drie maanden waarover het Parlement beschikt om zich uit te spreken, gaat bijgevolg morgen, 9 oktober 2015, in.


9. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


9.1. Centraal-Afrikaanse Republiek (stemming)

Ontwerpresoluties B8-1000/2015, B8-1009/2015, B8-1010/2015, B8-1011/2015, B8-1014/2015, B8-1016/2015 en B8-1019/2015 (2015/2874(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-1000/2015

(ter vervanging van B8-1000/2015, B8-1009/2015, B8-1010/2015, B8-1011/2015, B8-1014/2015 en B8-1016/2015):

ingediend door de volgende leden:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Elmar Brok, David McAllister, Patricija Šulin, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Francesc Gambús, Maurice Ponga, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Davor Ivo Stier, Stanislav Polčák, Barbara Kudrycka, Tomáš Zdechovský, Therese Comodini Cachia, Giovanni La Via, Monica Macovei, Andrej Plenković, Marijana Petir, József Nagy, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Jeroen Lenaers, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Anna Záborská, Jaromír Štětina, Adam Szejnfeld, Ramona Nicole Mănescu, Lara Comi, Mariya Gabriel, László Tőkés, Inese Vaidere, Elisabetta Gardini, Thomas Mann, Barbara Matera, Dubravka Šuica en Ivana Maletić, namens de PPE-Fractie;

—   Norbert Neuser, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Ana Gomes, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nicola Caputo, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Maria Grapini, Theresa Griffin, Enrique Guerrero Salom, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, David Martin, Edouard Martin, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Péter Niedermüller, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Flavio Zanonato en Damiano Zoffoli, namens de S&D-Fractie;

—   Mark Demesmaeker, Beatrix von Storch en Raffaele Fitto, namens de ECR-Fractie;

—   Marielle de Sarnez, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Juan Carlos Girauta Vidal, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Frédérique Ries, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Filiz Hyusmenova, Nathalie Griesbeck, Nedzhmi Ali, Philippe De Backer, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Javier Nart, Jozo Radoš, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Marian Harkin en Valentinas Mazuronis, namens de ALDE-Fractie;

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Tamás Meszerics, Davor Škrlec en Igor Šoltes, namens de Verts/ALE-Fractie;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Laura Ferrara en Rolandas Paksas, namens de EFDD-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2015)0342)

(Ontwerpresolutie B8-1019/2015 komt te vervallen.)


9.2. Situatie in Thailand (stemming)

Ontwerpresoluties B8-1002/2015, B8-1012/2015, B8-1013/2015, B8-1015/2015, B8-1017/2015, B8-1018/2015 en B8-1021/2015 (2015/2875(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-1002/2015

(ter vervanging van B8-1002/2015, B8-1012/2015, B8-1013/2015, B8-1015/2015, B8-1017/2015, B8-1018/2015 en B8-1021/2015):

ingediend door de volgende leden:

—   Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Elmar Brok, Tunne Kelam, David McAllister, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Davor Ivo Stier, Stanislav Polčák, Barbara Kudrycka, Tomáš Zdechovský, Therese Comodini Cachia, Giovanni La Via, Monica Macovei, Andrej Plenković, Marijana Petir, József Nagy, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jaromír Štětina, Adam Szejnfeld, Ramona Nicole Mănescu, Lara Comi, László Tőkés, Elisabetta Gardini, Thomas Mann, Roberta Metsola, Barbara Matera, Francisco José Millán Mon, Dubravka Šuica en Ivana Maletić, namens de PPE-Fractie;

—   Josef Weidenholzer, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Paul Brannen, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Anneliese Dodds, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Maria Grapini, Theresa Griffin, Enrique Guerrero Salom, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, David Martin, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Péter Niedermüller, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez Piñero Fernández, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Glenis Willmott, Flavio Zanonato en Damiano Zoffoli, namens de S&D-Fractie;

—   Mark Demesmaeker, Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, Raffaele Fitto en Angel Dzhambazki, namens de ECR-Fractie;

—   Cecilia Wikström, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Juan Carlos Girauta Vidal, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Nathalie Griesbeck, Nedzhmi Ali, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Ivan Jakovčić, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Javier Nart, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Marian Harkin en Valentinas Mazuronis, namens de ALDE-Fractie;

—   Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis en Lola Sánchez, namens de GUE/NGL-Fractie;

—   Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Davor Škrlec en Bronis Ropė, namens de Verts/ALE-Fractie;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo en Marco Zanni, namens de EFDD-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2015)0343)


9.3. De massale ontheemding van kinderen in Nigeria door aanvallen van Boko Haram (stemming)

Ontwerpresoluties B8-1003/2015, B8-1020/2015, B8-1023/2015, B8-1024/2015, B8-1027/2015, B8-1029/2015 en B8-1031/2015 (2015/2876(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-1003/2015

(ter vervanging van B8-1003/2015, B8-1020/2015, B8-1023/2015, B8-1024/2015, B8-1027/2015, B8-1029/2015 en B8-1031/2015):

ingediend door de volgende leden:

—   Cristian Dan Preda, Santiago Fisas Ayxelà, Elmar Brok, Jeroen Lenaers, Tunne Kelam, David McAllister, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Francesc Gambús, Maurice Ponga, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Davor Ivo Stier, Stanislav Polčák, Barbara Kudrycka, Tomáš Zdechovský, Therese Comodini Cachia, Giovanni La Via, Monica Macovei, Andrej Plenković, Marijana Petir, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Anna Záborská, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Adam Szejnfeld, Ramona Nicole Mănescu, Lara Comi, Mariya Gabriel, László Tőkés, Krzysztof Hetman, Kinga Gál, Inese Vaidere, Anna Maria Corazza Bildt, Elisabetta Gardini, Thomas Mann, Barbara Matera, Dubravka Šuica en Ivana Maletić, namens de PPE-Fractie;

—   Josef Weidenholzer, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Paul Brannen, Nicola Caputo, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Paolo De Castro, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Maria Grapini, Theresa Griffin, Enrique Guerrero Salom, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, David Martin, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Péter Niedermüller, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Elena Valenciano en Julie Ward, namens de S&D-Fractie;

—   Charles Tannock en Mark Demesmaeker, namens de ECR-Fractie;

—   Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, Juan Carlos Girauta Vidal, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Filiz Hyusmenova, Nathalie Griesbeck, Nedzhmi Ali, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Ivan Jakovčić, Kaja Kallas, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Javier Nart, Jozo Radoš, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Marian Harkin, Valentinas Mazuronis en Petr Ježek, namens de ALDE-Fractie;

—   Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric en Younous Omarjee namens de GUE/NGL-Fractie;

—   Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Igor Šoltes, Bronis Ropė en Bodil Valero, namens de Verts/ALE-Fractie;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara en Rolandas Paksas, namens de EFDD-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2015)0344)


9.4. Het geval van Ali Mohammed al-Nimr (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0997/2015, B8-1004/2015, B8-1022/2015, B8-1025/2015, B8-1026/2015, B8-1028/2015, B8-1030/2015 en B8-1032/2015 (2015/2883(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0997/2015

(ter vervanging van B8-0997/2015, B8-1004/2015, B8-1022/2015, B8-1025/2015, B8-1028/2015, B8-1030/2015 en B8-1032/2015):

ingediend door de volgende leden:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, Santiago Fisas Ayxelà, Jeroen Lenaers, Tunne Kelam, David McAllister, Patricija Šulin, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Francesc Gambús, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Davor Ivo Stier, Stanislav Polčák, Barbara Kudrycka, Therese Comodini Cachia, Giovanni La Via, Monica Macovei, Andrej Plenković, Marijana Petir, József Nagy, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Anna Záborská, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Adam Szejnfeld, Ramona Nicole Mănescu, Lara Comi, László Tőkés, Krzysztof Hetman, Thomas Mann, Roberta Metsola, Barbara Matera, Dubravka Šuica en Ivana Maletić, namens de PPE-Fractie;

—   Josef Weidenholzer, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Paul Brannen, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Anneliese Dodds, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Maria Grapini, Theresa Griffin, Enrique Guerrero Salom, Jytte Guteland, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, David Martin, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Péter Niedermüller, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato en Damiano Zoffoli, namens de S&D-Fractie;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Joachim Starbatty, Ulrike Trebesius, Hans-Olaf Henkel, Bernd Kölmel, Bernd Lucke, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Marcus Pretzell, Beatrix von Storch, Zdzisław Krasnodębski en Branislav Škripek, namens de ECR-Fractie;

—   Frédérique Ries, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, Juan Carlos Girauta Vidal, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Pavel Telička, Filiz Hyusmenova, Nathalie Griesbeck, Nedzhmi Ali, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Ivan Jakovčić, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Javier Nart, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Marian Harkin, Valentinas Mazuronis en Petr Ježek, namens de ALDE-Fractie;

—   Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Sofia Sakorafa, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou en Lola Sánchez Caldentey, namens de GUE/NGL-Fractie;

—   Bronis Ropė, namens de Verts/ALE-Fractie;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo en Rolandas Paksas, namens de EFDD-Fractie;

—   Aymeric Chauprade, namens de ENF-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2015)0345)


9.5. Betalingsdiensten in de interne markt ***I (stemming)

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende betalingsdiensten in de interne markt, houdende wijziging van de Richtlijnen 2002/65/EG, 2013/36/EU en 2009/110/EG en houdende intrekking van Richtlijn 2007/64/EG [COM(2013)0547 - C7-0230/2013 - 2013/0264(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Antonio Tajani (A8-0266/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENT

Als geamendeerd goedgekeurd (P8_TA(2015)0346)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2015)0346)


9.6. Hypotheekwetgeving en riskante financiële instrumenten in de EU: het geval Spanje (stemming)

Ontwerpresolutie B8- 0987/2015 (2015/2740(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2015)0347)


9.7. De doodstraf (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0998/2015, B8-0999/2015, B8-1001/2015, B8-1005/2015, B8-1006/2015, B8-1007/2015 en B8-1008/2015 (2015/2879(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0998/2015

(ter vervanging van B8-0998/2015, B8-0999/2015, B8-1001/2015, B8-1006/2015, B8-1007/2015 en B8-1008/2015):

ingediend door de volgende leden:

—   Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, Therese Comodini Cachia, Andrej Plenković, László Tőkés, Davor Ivo Stier, Miroslav Mikolášik, David McAllister, Dubravka Šuica, Michael Gahler, Patricija Šulin, Luděk Niedermayer, Adam Szejnfeld, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Ivana Maletić, Jaromír Štětina, Roberta Metsola, Michaela Šojdrová, Claude Rolin, Jiří Pospíšil, Milan Zver, Francisco José Millán Mon, Anna Maria Corazza Bildt, Lara Comi, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Elmar Brok en Ramón Luis Valcárcel Siso, namens de PPE-Fractie;

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Ana Gomes, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Anneliese Dodds, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Neena Gill, Maria Grapini, Enrique Guerrero Salom, Jytte Guteland, Cătălin Sorin Ivan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Marlene Mizzi, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Péter Niedermüller, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Patrizia Toia en Julie Ward, namens de S&D-Fractie;

—   Mark Demesmaeker, Joachim Starbatty, Bernd Lucke, Hans-Olaf Henkel, Bernd Kölmel, Ulrike Trebesius, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Marcus Pretzell, Beatrix von Storch, Charles Tannock en Branislav Škripek, namens de ECR-Fractie;

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Juan Carlos Girauta Vidal, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Anneli Jäätteenmäki, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Alexander Graf Lambsdorff, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans en Cecilia Wikström, namens de ALDE-Fractie;

—   Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Eleonora Forenza, Curzio Maltese, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis en Takis Hadjigeorgiou, namens de GUE/NGL-Fractie;

—   Barbara Lochbihler, Alyn Smith, Davor Škrlec, Igor Šoltes, Bodil Valero, Ernest Maragall, Klaus Buchner, Ernest Urtasun en Jean Lambert namens de Verts/ALE-Fractie;

—   Ignazio Corrao, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi en Daniela Aiuto.

Aangenomen (P8_TA(2015)0348)

(Ontwerpresolutie B8-1005/2015 komt te vervallen.)


9.8. Lering uit de ramp met rode modder, vijf jaar na het ongeval in Hongarije (stemming)

Ontwerpresolutie B8-0989/2015 (2015/2879(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2015)0349)


9.9. Vernieuwing van het EU-actieplan voor gendergelijkheid en empowerment van vrouwen in het kader van ontwikkeling (stemming)

Ontwerpresolutie B8-0988/2015 (2015/2754(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2015)0350)

Het woord werd gevoerd door:

Linda McAvan om een mondeling amendement op paragraaf 2 in te dienen, dat in aanmerking werd genomen.


9.10. Gelijke kansen en gelijke behandeling van mannen en vrouwen in arbeid en beroep (stemming)

Verslag over de toepassing van Richtlijn 2006/54/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 2006 betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke kansen en gelijke behandeling van mannen en vrouwen in arbeid en beroep [2014/2160(INI)] - Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid. Rapporteur: Anna Záborská (A8-0213/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2015)0351)

(De vergadering wordt enkele ogenblikken onderbroken)


10. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 183 van het Reglement zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Antonio Tajani - A8-0266/2015

Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák, Seán Kelly en Jiří Pospíšil

Hypotheekwetgeving en riskante financiële instrumenten in de EU: het geval Spanje (B8-0987/2015)

Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins en Stanislav Polčák

De doodstraf (RC-B8-0998/2015)

Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Seán Kelly, Monica Macovei en Michaela Šojdrová

Lering uit de ramp met rode modder, vijf jaar na het ongeval in Hongarije (B8-0989/2015)
Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins en Zoltán Balczó

Vernieuwing van het EU-actieplan voor gendergelijkheid en empowerment van vrouwen in het kader van ontwikkeling (B8-0988/2015)
Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins en Seán Kelly

Verslag Anna Záborská - A8-0213/2015
Michaela Šojdrová, Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins, Jill Seymour en Seán Kelly


11. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op Europarl, "Plenaire vergadering", "Stemmingen", "Uitslag van de stemming" (Uitslag van de hoofdelijke stemming) en in de gedrukte versie van de bijlage "Uitslag van de hoofdelijke stemmingen".

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


12. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de terbeschikkingstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument voor onmiddellijke budgettaire maatregelen in het kader van de Europese migratiegenda (COM(2015)0486 - C8-0292/2015 - 2015/2253(BUD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

advies :

LIBE

- Aanbeveling voor een besluit van de Raad betreffende de toetreding van Kroatië tot de Overeenkomst van 26 juli 1995, opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen, het Protocol van 27 september 1996, opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, bij de Overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen, het Protocol van 29 november 1996, opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, betreffende de prejudiciële uitlegging, door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, van de Overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen en het tweede protocol van 19 juni 1997, opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, bij de Overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen (COM(2015)0458 - C8-0296/2015 - 2015/0210(NLE))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

CONT

2) van de leden, ontwerpresoluties (artkel 133 van het Reglement)

- Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Janice Atkinson, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Aymeric Chauprade, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Barbara Kappel, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Vicky Maeijer, Dominique Martin, Georg Mayer, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Franz Obermayr, Florian Philippot, Matteo Salvini, Jean-Luc Schaffhauser, Olaf Stuger, Mylène Troszczynski, Harald Vilimsky en Marcel de Graaff. Ontwerpresolutie over de discriminatie van niet-fractiegebonden leden van het Europees Parlement (B8-0506/2015)

verwezen naar

ten principale :

AFCO

- Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Marine Le Pen, Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de omzetting in wetgeving van de Europese burgerinitiatieven (EBI's) en de herdefiniëring van de ontvankelijkheidscriteria (B8-0743/2015)

verwezen naar

ten principale :

AFCO

advies :

PETI

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de vraag naar steun van de EU voor de slachtoffers van thalidomide (B8-0749/2015)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over jeugdwerkloosheid (B8-0823/2015)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over het niet-uitbesteden van toezichttaken van de Commissie op het gebied van mededinging en interne markt (B8-0824/2015)

verwezen naar

ten principale :

ECON

advies :

IMCO

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over de noodzaak van waakzaamheid ten aanzien van het Griekse privatiseringsplan (B8-0825/2015)

verwezen naar

ten principale :

ECON

advies :

TRAN

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over de versterking en beveiliging van de buitengrenzen van de EU nu de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië de doorgang van illegale migranten toelaat (B8-0826/2015)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over de noodzaak prof. Khaled Al Assaad te herdenken, die op barbaarse wijze vermoord is door IS (B8-0827/2015)

verwezen naar

ten principale :

AFET

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over de noodzakelijke verhoging van het aantal in het herverdelingsplan op te nemen asielzoekers (B8-0828/2015)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over de noodzaak om de veiligheidsmaatregelen in het treinverkeer aan te scherpen naar aanleiding van de aanslag op de Thalys (B8-0829/2015)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over de Britse economie die meer dan verwacht blijft groeien buiten de eurozone (B8-0830/2015)

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over de daling van de inkomens van de Italianen met meer dan 3 % in de afgelopen vijf jaar (B8-0831/2015)

verwezen naar

ten principale :

ECON

advies :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over de opvang van illegalen en het feit dat de andere EU-lidstaten hun verantwoordelijkheden moeten opnemen, omdat Italië aan het eind van zijn Latijn is (B8-0867/2015)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over de noodzaak tot intrekking van het juridische wangedrocht dat Dublin-verordening heet (B8-0868/2015)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over de definitieve afschaffing van rentekapitalisatie (B8-0869/2015)

verwezen naar

ten principale :

ECON

advies :

IMCO

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over de rechten en de bescherming van ouderen (B8-0870/2015)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over de noodzaak voor de Commissie om maatregelen te nemen ter ondersteuning van de EUexport die getroffen is door het Russische embargo en de Chinese crisis (B8-0871/2015)

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over steun voor een gemeenschappelijk Europees telefoonnummer voor vermiste minderjarigen (B8-0877/2015)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over de overeenkomst EU-Vietnam ten nadele van de Italiaanse rijst (B8-0881/2015)

verwezen naar

ten principale :

INTA

advies :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over de stijging van de belastingen in Italië met 38,6 % tussen 2000 en 2014 (B8-0882/2015)

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de bestrijding van het verschijnsel van vermiste minderjarigen in Italië en in Europa (B8-0883/2015)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over steun voor de olijfolieproductie in Italië (B8-0884/2015)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

advies :

INTA

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over de daling van het aantal hypotheekleningen voor een woning in Italië met 72 % tussen 2011 en 2014 (B8-0885/2015)

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over de noodzakelijke herziening van het standpunt van de EU ten aanzien van Syrië (B8-0886/2015)

verwezen naar

ten principale :

AFET

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over het feit dat voor de migratiecrisis radicale oplossingen moeten worden bevorderd (B8-0887/2015)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

AFET

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over de stagnerende consumptie van de gezinnen in Italië (B8-0888/2015)

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over de noodzaak tot optreden ter waarborging van de reeds te lang uitgebleven prijsdalingen voor benzine (B8-0889/2015)

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over de noodsituatie op het gebied van immigratie en het feit dat Londen voornemens is wegens de onhoudbare druk zijn betrekkingen met de EU te herzien (B8-0890/2015)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over de afwijzing van het quotumsysteem voor de verdeling van clandestiene immigranten door de Visegrad-groep en het feit dat Italië in de steek wordt gelaten (B8-0891/2015)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

AFET

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over de dood van de kleine Aylan en het schandelijke aasgierengedrag van politici en media (B8-0892/2015)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

CULT

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over doeltreffender optreden tegen de dalende werkgelegenheid in Italië (B8-0893/2015)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over Friuli Venezia Giulia, Lampedusa van het noorden (B8-0894/2015)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

AFET

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over het feit dat de Balkanroute moet worden bewaakt en dat de EU-buitengrenzen veilig en ondoordringbaar moeten worden gemaakt (B8-0895/2015)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

AFET

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over de top van de westelijke Balkan: geen nuttig resultaat met betrekking tot immigratie (B8-0896/2015)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

AFET

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de bestrijding van het terrorisme op de sociale media (B8-0897/2015)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

ITRE

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de MERS-epidemie in Zuid-Korea (B8-0898/2015)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over een effectievere maatregelen om buitenlandse strijders tegen te houden (foreign fighters) (B8-0899/2015)

verwezen naar

ten principale :

AFET

advies :

LIBE

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de invoering van een maximum voor de heffing van belasting op brandstof in de lidstaten (B8-0900/2015)

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de bestrijding van uitbuiting en sociale dumping in het wegvervoer (B8-0901/2015)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

advies :

TRAN

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over een doeltreffender inclusiebeleid ten aanzien van jongeren van minder dan 30 jaar (B8-0902/2015)

verwezen naar

ten principale :

CULT

advies :

EMPL

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over het verschijnsel van de parallelle export van geneesmiddelen (B8-0903/2015)

verwezen naar

ten principale :

INTA

advies :

ENVI

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de uitsluiting van de Investor-State Dispute Settlement (ISDS) (B8-0904/2015)

verwezen naar

ten principale :

INTA

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over het feit dat er identificatie- en verdeelcentra moeten worden geopend in Noord-Afrika (B8-0905/2015)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

AFET

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over de asielaanvragen die rechtstreeks worden geselecteerd in de vluchtelingenkampen die worden beheerd door de Verenigde Naties (B8-0906/2015)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

AFET

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over het Verenigd Koninkrijk en het referendum over uittreding uit de Europese Unie (B8-0907/2015)

verwezen naar

ten principale :

AFCO

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over de door de ECB verwachte daling van het bbp in de eurozone (B8-0908/2015)

verwezen naar

ten principale :

ECON

advies :

INTA

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over de immigratiecrisis: de door de EU aan Italië opgelegde voorwaarden zijn onrechtvaardig en onwettelijk (B8-0909/2015)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over de verklaring van de VN: vier miljoen Syrische vluchtelingen staan op het punt naar Europa te vertrekken (B8-0910/2015)

verwezen naar

ten principale :

AFET

advies :

LIBE

- Dominique Bilde, Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over het plan voor een minister van Financiën voor de eurozone (B8-0911/2015)

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Dominique Bilde, Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de volatiliteit van de financiële markten en de stagnatie op de wereldmarkt (B8-0912/2015)

verwezen naar

ten principale :

INTA

advies :

ECON

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over de opt-outclausule: niet-ontvankelijkheid van het laatste voorstel van de Commissie voor de verdeling van vluchtelingen (B8-0913/2015)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Dominique Bilde, Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de EU-uitgaven voor communicatie en de financiering van denktanks (B8-0915/2015)

verwezen naar

ten principale :

CULT

advies :

AFCO

- Dominique Bilde, Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de gevolgen van de overfinancialisering van de economie (B8-0916/2015)

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Dominique Bilde, Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de gevolgen van het toenemende aantal asielaanvragen (B8-0917/2015)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

EMPL

- Dominique Bilde, Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de oplossingen van de Commissie voor de landbouwcrisis (B8-0918/2015)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

- Dominique Bilde, Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de gevolgen van de Chinese crisis (B8-0919/2015)

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over de oprichting van een agentschap voor controle op 0-kilometerproducten (B8-0922/2015)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

AGRI

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over de bescherming van het cultureel werelderfgoed in Syrië en Irak (B8-0923/2015)

verwezen naar

ten principale :

AFET

- Dominique Bilde, Mireille D'Ornano en Sophie Montel. Ontwerpresolutie over de bestrijding van geneesmiddelvervalsing (B8-0924/2015)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Dominique Bilde, Steeve Briois en Sophie Montel. Ontwerpresolutie over de ondersteuning van de drukkerijsector in Frankrijk (B8-0925/2015)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

advies :

ITRE

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de ondersteuning van de textielindustrie (B8-0926/2015)

verwezen naar

ten principale :

INTA

advies :

ITRE, REGI

- Dominique Bilde, Steeve Briois en Sophie Montel. Ontwerpresolutie over de bestrijding van prostaatkanker (B8-0927/2015)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over automatisering van de industrieproductie (B8-0928/2015)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

advies :

ITRE

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over de tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk beleid inzake asiel en internationale bescherming (B8-0929/2015)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over de impact van de jongerengarantie op de jeugdwerkloosheid (B8-0930/2015)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

advies :

CULT

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over Syrië en de noodzaak van een koerswijziging in het Europees buitenlands beleid ten faveure van de regering in Damascus (B8-0931/2015)

verwezen naar

ten principale :

AFET

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over gedwongen repatriëring van clandestien verblijvende vreemdelingen (B8-0932/2015)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Dominique Bilde, Steeve Briois en Sophie Montel. Ontwerpresolutie over grotere transparantie in de Europese instellingen (B8-0933/2015)

verwezen naar

ten principale :

AFCO

advies :

JURI

- Dominique Bilde en Sophie Montel. Ontwerpresolutie over de fokomstandigheden van varkens en de intensieve veehouderij (B8-0934/2015)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

- Dominique Bilde en Sophie Montel. Ontwerpresolutie inzake de ondersteuning van de varkenssector in Frankrijk (B8-0935/2015)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

advies :

EMPL, INTA

- Dominique Bilde en Sophie Montel. Ontwerpresolutie over een algemeen verbod op de invoer van trofeeën van olifanten in Europa (B8-0936/2015)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over centra voor doorzending van clandestiene immigranten in Italië (B8-0937/2015)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

AFET

- Dominique Bilde, Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie inzake het verbod voor kredietbeoordelingsbureaus om de staatsschulden van de lidstaten van de Europese Unie te beoordelen (B8-0938/2015)

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Dominique Bilde, Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de ondersteuning van de mirabellensector in de regio Lorraine (B8-0939/2015)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

- Dominique Bilde, Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over het verbieden van een uitbreiding van het agrarisch bedrijf van 1 200 stierkalveren in Winterhouse (B8-0940/2015)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

AGRI

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over een fonds ter bevordering van de toegang tot onderwijs voor minderjarige migranten (B8-0941/2015)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

BUDG

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over de noodzaak dat de Commissie zich inzet voor verbetering van het leven van ouderen (B8-0942/2015)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

- Dominique Bilde en Sophie Montel. Ontwerpresolutie over het bestrijden van cyberpesten van jongeren via de mobiele telefoon (B8-0943/2015)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

CULT, ITRE

- Dubravka Šuica en Patricija Šulin. Ontwerpresolutie over de harmonisering van de gezondheidszorg in de EU (B8-0944/2015)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

EMPL

- Dubravka Šuica en Patricija Šulin. Ontwerpresolutie over de bevordering van de gezondheid (B8-0948/2015)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

EMPL

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over de oprichting van een agentschap voor controle en catalogisering van het Europees archeologisch erfgoed (B8-0949/2015)

verwezen naar

ten principale :

CULT


13. Verzoekschriften

De volgende op de vermelde data in het algemeen register ingeschreven verzoekschriften zijn overeenkomstig artikel 215, lid 6, van het Reglement naar de bevoegde commissie verwezen:

Op 6 oktober 2015

(*) Naam vertrouwelijk

(*) (nr. 0881/2015); (*) (nr. 0882/2015); (*) (nr. 0883/2015); (*) (nr. 0884/2015); Ciro De Sio (nr. 0885/2015); (*) (nr. 0886/2015); (*) (nr. 0887/2015); Ulla Tiainen (nr. 0888/2015); (*) (nr. 0889/2015); Manfred Becker (nr. 0890/2015); (*) (nr. 0891/2015); Jarl Christer de Lange (nr. 0892/2015); (*) (nr. 0893/2015); Jens Genzer (nr. 0894/2015); (*) (nr. 0895/2015); Flora Hansen (nr. 0896/2015); (*) (nr. 0897/2015); (*) (nr. 0898/2015); (*) (nr. 0899/2015); (*) (nr. 0900/2015); Francesco Barnaba (nr. 0901/2015); (*) (nr. 0902/2015); (*) (nr. 0903/2015); (*) (nr. 0904/2015); (*) (nr. 0905/2015); (*) (nr. 0906/2015); (*) (nr. 0907/2015); Fabian Knipper (nr. 0908/2015); Jan-Erik Hansen (nr. 0909/2015); (*) (nr. 0910/2015); Justin Shard (nr. 0911/2015); (*) (nr. 0912/2015); (*) (nr. 0913/2015); Philipp Schmagold (nr. 0914/2015); José Ortega Ortega (nr. 0915/2015); (*) (nr. 0916/2015); (*) (nr. 0917/2015); (*) (nr. 0918/2015); (*) (nr. 0919/2015); (*) (nr. 0920/2015); (*) (nr. 0921/2015); (*) (nr. 0922/2015); (*) (nr. 0923/2015); (*) (nr. 0924/2015); (*) (nr. 0925/2015); (*) (nr. 0926/2015); Ilhan Kyuchyuk (nr. 0927/2015); (*) (nr. 0928/2015); (*) (nr. 0929/2015); Joseph-Christos Kondylakis (nr. 0930/2015); (*) (nr. 0931/2015); (*) (nr. 0932/2015); María Isabel Montegriffo (nr. 0933/2015); (*) (nr. 0934/2015); (*) (nr. 0935/2015); (*) (nr. 0936/2015); (*) (nr. 0937/2015); (*) (nr. 0938/2015); Jennifer Marklew (nr. 0939/2015); (*) (nr. 0940/2015); Evangelos Tsiompanidis (nr. 0941/2015); (*) (nr. 0942/2015); (*) (nr. 0943/2015); (*) (nr. 0944/2015); (*) (nr. 0945/2015); (*) (nr. 0946/2015); Jens Genzer (nr. 0947/2015); (*) (nr. 0948/2015); (*) (nr. 0949/2015); (*) (nr. 0950/2015); (*) (nr. 0951/2015); (*) (nr. 0952/2015); (*) (nr. 0953/2015); Meenakshi Fernandes (nr. 0954/2015); (*) (nr. 0955/2015); (*) (nr. 0956/2015); (*) (nr. 0957/2015); (*) (nr. 0958/2015); (*) (nr. 0959/2015); (*) (nr. 0960/2015).


14. Besluiten inzake bepaalde documenten

Wijziging aanwijzing commissies

Commissie INTA

- Transparantie, verantwoordelijkheid en integriteit in de EU-instellingen (2015/2041(INI))
verwezen naar ten principale: AFCO
advies: ENVI, JURI, CONT, LIBE,INTA

Commissie LIBE

- Geschiktheid van de consumentenwetgeving voor de digitale sfeer (2015/2148(INI))
verwezen naar ten principale: IMCO
advies: CULT, ITRE, LIBE, JURI

Commissie TRAN

- Aanbevelingen aan de Europese Commissie over de onderhandelingen over de Overeenkomst betreffende de handel in diensten (TiSA) (2015/2233(INI))
verwezen naar ten principale: INTA
advies: FEMM, DEVE, EMPL, ECON, LIBE, IMCO, TRAN, REGI

Commissie IMCO

- Civielrechtelijke bepalingen over robotica (2015/2103(INL))
verwezen naar ten principale: JURI
advies: EMPL, ITRE, IMCO


15. Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten

Overeenkomstig artikel 192, lid 2, van het Reglement zullen de notulen van de huidige vergadering en de notulen van de vergadering van gisteren aan het begin van de volgende vergadering aan het Parlement ter goedkeuring worden voorgelegd.

Met instemming van het Parlement zullen de aangenomen teksten nu al worden toegezonden aan degenen voor wie zij bestemd zijn.


16. Rooster van de volgende vergaderingen

De volgende vergadering vindt plaats op 14 oktober 2015.


17. Onderbreking van de zitting

De zitting van het Europees Parlement wordt onderbroken.

De vergadering wordt om 13.30 uur gesloten.

Klaus Welle

Martin Schulz

Secretaris-generaal

Voorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Girauta Vidal, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kuhn, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Soru, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Wiśniewska, Wojciechowski, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Verontschuldigd:

Crowley, Konečná, Kukan, Le Pen Jean-Marie, Liberadzki, Mosca, Patriciello, Picierno, Quisthoudt-Rowohl, Ruohonen-Lerner, Taylor, Winkler Iuliu, Woolfe, Żółtek

Juridische mededeling - Privacybeleid