Zoznam 
Zápisnica
PDF 310kWORD 313k
Štvrtok, 8. októbra 2015 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Rovnosť príležitostí a rovnaké zaobchádzanie s mužmi a ženami vo veciach zamestnanosti a povolania (rozprava)
 3.Uplatňovanie článku 20 ods. 2 smernice o službách a článku 8 ods. 3 smernice o právach spotrebiteľov (rozprava)
 4.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  4.1.Stredoafrická republika
  4.2.Situácia v Thajsku
  4.3.Hromadné vysídľovanie detí v Nigérii v dôsledku útokov skupiny Boko Haram
  4.4.Prípad Alího Muhammada an-Nimra
 5.Právne predpisy v oblasti hypotekárnych úverov a rizikové finančné nástroje v EÚ: prípad Španielska (predložený návrh uznesenia)
 6.Trest smrti (predložené návrhy uznesení)
 7.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 8.Pozície Rady v prvom čítaní
 9.Hlasovanie
  9.1.Stredoafrická republika (hlasovanie)
  9.2.Situácia v Thajsku (hlasovanie)
  9.3.Hromadné vysídľovanie detí v Nigérii v dôsledku útokov skupiny Boko Haram (hlasovanie)
  9.4.Prípad Alího Muhammada an-Nimra (hlasovanie)
  9.5.Platobné služby na vnútornom trhu ***I (hlasovanie)
  9.6.Právne predpisy v oblasti hypotekárnych úverov a rizikové finančné nástroje v EÚ: prípad Španielska (hlasovanie)
  9.7.Trest smrti (hlasovanie)
  9.8.Ponaučenie plynúce z katastrofy spôsobenej únikom červeného kalu päť rokov po havárii v Maďarsku (hlasovanie)
  9.9.Obnovenie akčného plánu EÚ o rodovej rovnosti a posilnení postavenia žien v rámci rozvojovej spolupráce (hlasovanie)
  9.10.Rovnosť príležitostí a rovnaké zaobchádzanie s mužmi a ženami vo veciach zamestnanosti a povolania (hlasovanie)
 10.Vysvetlenia hlasovania
 11.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 12.Predloženie dokumentov
 13.Petície
 14.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 15.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 16.Termíny nasledujúcich rokovaní
 17.Prerušenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 08.30 h.


2. Rovnosť príležitostí a rovnaké zaobchádzanie s mužmi a ženami vo veciach zamestnanosti a povolania (rozprava)

Správa o uplatňovaní smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/54/ES z 5. júla 2006 o vykonávaní zásady rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach zamestnanosti a povolania [2014/2160(INI)] - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Spravodajkyňa: Anna Záborská (A8-0213/2015)

Anna Záborská uviedla správu.

V rozprave vystúpil Christos Stylianides (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Vilija Blinkevičiūtė (spravodajkyňa výboru EMPL požiadaného o stanovisko), Constance Le Grip v mene skupiny PPE, Inés Ayala Sender v mene skupiny S&D, Jadwiga Wiśniewska v mene skupiny ECR, Catherine Bearder v mene skupiny ALDE, Inês Cristina Zuber v mene skupiny GUE/NGL, Karima Delli v mene skupiny Verts/ALE, Daniela Aiuto v mene skupiny EFDD, Marie-Christine Arnautu v mene skupiny ENF, Krisztina Morvai – nezaradená poslankyňa, Anna Maria Corazza Bildt, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Anna Hedh, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil John Stuart Agnew, Beatrix von Storch, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bill Etheridge, Lidia Senra Rodríguez, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Paul Nuttall, Louise Bours, Lampros Fountoulis, Angelika Niebler, Marc Tarabella, Jana Žitňanská, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Lampros Fountoulis, Tania González Peñas, Sotirios Zarianopoulos, Dubravka Šuica, Andrea Cozzolino a Rosa Estaràs Ferragut, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil José Blanco López.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Alessandra Mussolini, José Blanco López, Ruža Tomašić, Filiz Hyusmenova, Maria Grapini, Notis Marias, Ivan Jakovčić a Nicola Caputo.

Vystúpili: Christos Stylianides a Anna Záborská.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.10 zápisnice zo dňa 8.10.2015.


3. Uplatňovanie článku 20 ods. 2 smernice o službách a článku 8 ods. 3 smernice o právach spotrebiteľov (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000083/2015), ktorú položil Evelyne Gebhardt v mene skupiny S&D a Andreas Schwab v mene skupiny PPE pre Komisiu: Uplatňovanie článku 20 ods. 2 smernice o službách a článku 8 ods. 3 smernice o právach spotrebiteľov (2015/2881(RSP)) (B8-0754/2015)

Evelyne Gebhardt a Andreas Schwab rozvinuli otázku.

Christos Stylianides (člen Komisie) odpovedal na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Olga Sehnalová v mene skupiny S&D, Dita Charanzová v mene skupiny ALDE a Patrick O'Flynn v mene skupiny EFDD.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Maria Grapini, Notis Marias, Ivan Jakovčić a Nicola Caputo.

V rozprave vystúpil Christos Stylianides.

Rozprava sa skončila.


4. Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)

(Pokiaľ ide o názvy a autorov návrhov uznesení, pozri bod 2 zápisnice zo dňa 6.10.2015 .)


4.1. Stredoafrická republika

Návrhy uznesenia B8-1000/2015, B8-1009/2015, B8-1010/2015, B8-1011/2015, B8-1014/2015, B8-1016/2015 a B8-1019/2015 (2015/2874(RSP))

Anna Elżbieta Fotyga, Louis Michel, Ignazio Corrao, Pier Antonio Panzeri, Tunne Kelam, Judith Sargentini a Marie-Christine Vergiat uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Bogdan Brunon Wenta v mene skupiny PPE, Gilles Pargneaux v mene skupiny S&D a Lidia Senra Rodríguez v mene skupiny GUE/NGL.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić a Fabio Massimo Castaldo.

V rozprave vystúpil Christos Stylianides (člen Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.1 zápisnice zo dňa 8.10.2015.


4.2. Situácia v Thajsku

Návrhy uznesenia B8-1002/2015, B8-1012/2015, B8-1013/2015, B8-1015/2015, B8-1017/2015, B8-1018/2015 a B8-1021/2015 (2015/2875(RSP))

Ryszard Czarnecki, Cecilia Wikström, Ignazio Corrao a Pier Antonio Panzeri uviedli návrhy uznesení.

PREDSEDNÍCTVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
podpredsedníčka

Barbara Lochbihler, Jeroen Lenaers a Tania González Peñas uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Cristian Dan Preda v mene skupiny PPE, Anneliese Dodds v mene skupiny S&D, Heidi Hautala v mene skupiny Verts/ALE, Csaba Sógor, Josef Weidenholzer a Stanislav Polčák.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Marc Tarabella, Notis Marias, Franz Obermayr a Doru-Claudian Frunzulică.

V rozprave vystúpil Christos Stylianides (člen Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.2 zápisnice zo dňa 8.10.2015.

(Rokovanie bolo na chvíľu prerušené.)


4.3. Hromadné vysídľovanie detí v Nigérii v dôsledku útokov skupiny Boko Haram

Návrhy uznesenia B8-1003/2015, B8-1020/2015, B8-1023/2015, B8-1024/2015, B8-1027/2015, B8-1029/2015 a B8-1031/2015 (2015/2876(RSP))

Mark Demesmaeker, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ignazio Corrao, Pier Antonio Panzeri, Maria Heubuch, Santiago Fisas Ayxelà a Lola Sánchez Caldentey uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Seán Kelly v mene skupiny PPE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Paul Rübig, Elena Valenciano v mene skupiny S&D, Bas Belder v mene skupiny ECR, Hilde Vautmans v mene skupiny ALDE, Franz Obermayr v mene skupiny ENF, Krzysztof Hetman, Kazimierz Michał Ujazdowski a Anna Maria Corazza Bildt.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Jiří Pospíšil, Marek Jurek, Doru-Claudian Frunzulică, Ilhan Kyuchyuk, Fabio Massimo Castaldo, Marijana Petir, Notis Marias a Davor Ivo Stier.

V rozprave vystúpil Christos Stylianides (člen Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.3 zápisnice zo dňa 8.10.2015.


4.4. Prípad Alího Muhammada an-Nimra

Návrhy uznesenia B8-0997/2015, B8-1004/2015, B8-1022/2015, B8-1025/2015, B8-1026/2015, B8-1028/2015, B8-1030/2015 a B8-1032/2015 (2015/2883(RSP))

Aymeric Chauprade, Charles Tannock, Frédérique Ries, Ignazio Corrao, Richard Howitt, Tomáš Zdechovský, Marie-Christine Vergiat a Pascal Durand uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Jiří Pospíšil v mene skupiny PPE, Ana Gomes v mene skupiny S&D, Mark Demesmaeker v mene skupiny ECR, Pavel Telička v mene skupiny ALDE, Patrick Le Hyaric v mene skupiny GUE/NGL a Elena Valenciano.

V rozprave vystúpil Christos Stylianides (člen Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.4 zápisnice zo dňa 8.10.2015.


5. Právne predpisy v oblasti hypotekárnych úverov a rizikové finančné nástroje v EÚ: prípad Španielska (predložený návrh uznesenia)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000088/2015), ktorú položila Cecilia Wikström, výbor PETI, pre Komisiu: Právne predpisy v oblasti hypotekárnych úverov a rizikové finančné nástroje v EÚ: prípad Španielska (2015/2740(RSP)) (B8-0755/2015)

Rozprava sa konala 5. októbra 2015 (bod 12 zápisnice zo dňa 5.10.2015).

Návrh uznesenia predložený na základe článku 128 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Cecilia Wikström, v mene výboru PETI, o právnych predpisoch v oblasti hypotekárnych úverov a o rizikových finančných nástrojoch v Španielsku (na základe doručených petícií) (2015/2740(RSP)) (B8-0987/2015).

Hlasovanie: bod 9.6 zápisnice zo dňa 8.10.2015.


6. Trest smrti (predložené návrhy uznesení)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000103/2015), ktorú položila Elena Valenciano, v mene výboru AFET, pre Radu: Trest smrti (2015/2879(RSP)) (B8-0761/2015)

Rozprava sa konala 6. októbra 2015 (bod 13 zápisnice zo dňa 6.10.2015).

Návrhy uznesení predložené na základe článku 128 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Barbara Lochbihler, Igor Šoltes, Heidi Hautala, Molly Scott Cato, Davor Škrlec, Ulrike Lunacek, Jean Lambert, Ernest Urtasun, Michèle Rivasi a Bodil Valero v mene skupiny Verts/ALE o treste smrti (2015/2879(RSP) (B8-0998/2015);

—   Charles Tannock, Bernd Lucke, Ulrike Trebesius, Bernd Kölmel, Hans-Olaf Henkel, Joachim Starbatty, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić a Beatrix von Storch v mene skupiny ECR o treste smrti (2015/2879(RSP)) (B8-0999/2015);

—   Cristian Dan Preda, Therese Comodini Cachia, Andrej Plenković, László Tőkés, Davor Ivo Stier, Miroslav Mikolášik, David McAllister, Dubravka Šuica, Michael Gahler, Patricija Šulin, Luděk Niedermayer, Adam Szejnfeld, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Ivana Maletić, Jaromír Štětina, Roberta Metsola, Michaela Šojdrová, Anna Maria Corazza Bildt, Milan Zver, Francisco José Millán Mon, Jiří Pospíšil, Ramón Luis Valcárcel Siso a Lara Comi v mene skupiny PPE o treste smrti (2015/2879(RSP)) (B8-1001/2015);

—   Ignazio Corrao, Marco Zullo a Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD o treste smrti (2015/2879(RSP)) (B8-1005/2015);

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Juan Carlos Girauta Vidal, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Anneli Jäätteenmäki, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans a Cecilia Wikström v mene skupiny ALDE o treste smrti (2015/2879(RSP)) (B8-1006/2015);

—   Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Malin Björk, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Sabine Lösing, Eleonora Forenza, Fabio De Masi, Lola Sánchez Caldentey, Josu Juaristi Abaunz, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Takis Hadjigeorgiou a Sofia Sakorafa v mene skupiny GUE/NGL o treste smrti (2015/2879(RSP)) (B8-1007/2015);

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Ana Gomes, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Theresa Griffin, Roberto Gualtieri, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Olle Ludvigsson, Andrejs Mamikins, Louis-Joseph Manscour, David Martin, Edouard Martin, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Konstantinos Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Daniele Viotti a Boris Zala v mene skupiny S&D o treste smrti (2015/2879(RSP)) (B8-1008/2015).

Hlasovanie: bod 9.7 zápisnice zo dňa 8.10.2015.


PREDSEDNÍCTVO: Ulrike LUNACEK
podpredsedníčka

V rozprave vystúpila Inês Cristina Zuber, ktorá sa ohradila voči novému postupu týkajúcemu sa otázok na písomné zodpovedanie (článok 130 rokovacieho poriadku) (predsedajúca odpovedala, že tento postup je dôsledkom rozhodnutia pléna).

7. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


8. Pozície Rady v prvom čítaní

Predsedajúca oznámila, že na základe článku 64 ods. 1 rokovacieho poriadku jej boli doručené nasledujúce pozície Rady spolu s dôvodmi ich prijatia, ako aj pozícia Komisie:

- Pozícia Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o balíkoch cestovných služieb a dohodách o spojených cestovných službách, ktorou sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ a ktorou sa zrušuje smernica Rady 90/314/EHS (09173/3/2015 - C8-0281/2015 – 2013/0246(COD) – 11257/1/2015 – COM(2015)0493)

pridelené: gestorský výbor: IMCO

- Pozícia Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovujú opatrenia týkajúce sa prístupu k otvorenému internetu a ktorým sa mení smernica 2002/22/ES o univerzálnej službe a právach užívateľov týkajúcich sa elektronických komunikačných sietí a služieb a nariadenie (EÚ) č. 531/2012 o roamingu vo verejných mobilných komunikačných sieťach v rámci Únie (10788/2/2015 - C8-0294/2015 – 2013/0309(COD) – 12279/2015 – COM(2015)0489)

pridelené: gestorský výbor: ITRE

Trojmesačná lehota poskytnutá Parlamentu na prijatie jeho stanoviska preto začína plynúť v nasledujúci deň, t. j. 9. októbra 2015.


9. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


9.1. Stredoafrická republika (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-1000/2015, B8-1009/2015, B8-1010/2015, B8-1011/2015, B8-1014/2015, B8-1016/2015 a B8-1019/2015 (2015/2874(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-1000/2015

(nahrádzajúci B8-1000/2015, B8-1009/2015, B8-1010/2015, B8-1011/2015, B8-1014/2015 a B8-1016/2015):

podaný týmito poslancami:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Elmar Brok, David McAllister, Patricija Šulin, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Francesc Gambús, Maurice Ponga, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Davor Ivo Stier, Stanislav Polčák, Barbara Kudrycka, Tomáš Zdechovský, Therese Comodini Cachia, Giovanni La Via, Monica Macovei, Andrej Plenković, Marijana Petir, József Nagy, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Jeroen Lenaers, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Anna Záborská, Jaromír Štětina, Adam Szejnfeld, Ramona Nicole Mănescu, Lara Comi, Mariya Gabriel, László Tőkés, Inese Vaidere, Elisabetta Gardini, Thomas Mann, Barbara Matera, Dubravka Šuica a Ivana Maletić, v mene skupiny PPE;

—   Norbert Neuser, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Ana Gomes, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nicola Caputo, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Maria Grapini, Theresa Griffin, Enrique Guerrero Salom, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, David Martin, Edouard Martin, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Péter Niedermüller, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Flavio Zanonato a Damiano Zoffoli, v mene skupiny S&D;

—   Mark Demesmaeker, Beatrix von Storch a Raffaele Fitto, v mene skupiny ECR;

—   Marielle de Sarnez, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Juan Carlos Girauta Vidal, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Frédérique Ries, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Filiz Hyusmenova, Nathalie Griesbeck, Nedzhmi Ali, Philippe De Backer, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Javier Nart, Jozo Radoš, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Marian Harkin a Valentinas Mazuronis, v mene skupiny ALDE;

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Tamás Meszerics, Davor Škrlec a Igor Šoltes, v mene skupiny Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Laura Ferrara a Rolandas Paksas, v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA(2015)0342)

(Návrh uznesenia B8-1019/2015 sa stal bezpredmetným.)


9.2. Situácia v Thajsku (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-1002/2015, B8-1012/2015, B8-1013/2015, B8-1015/2015, B8-1017/2015, B8-1018/2015 a B8-1021/2015 (2015/2875(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-1002/2015

(nahrádzajúci B8-1002/2015, B8-1012/2015, B8-1013/2015, B8-1015/2015, B8-1017/2015, B8-1018/2015 a B8-1021/2015):

podaný týmito poslancami:

—   Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Elmar Brok, Tunne Kelam, David McAllister, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Davor Ivo Stier, Stanislav Polčák, Barbara Kudrycka, Tomáš Zdechovský, Therese Comodini Cachia, Giovanni La Via, Monica Macovei, Andrej Plenković, Marijana Petir, József Nagy, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jaromír Štětina, Adam Szejnfeld, Ramona Nicole Mănescu, Lara Comi, László Tőkés, Elisabetta Gardini, Thomas Mann, Roberta Metsola, Barbara Matera, Francisco José Millán Mon, Dubravka Šuica a Ivana Maletić, v mene skupiny PPE;

—   Josef Weidenholzer, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Paul Brannen, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Anneliese Dodds, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Maria Grapini, Theresa Griffin, Enrique Guerrero Salom, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, David Martin, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Péter Niedermüller, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez Piñero Fernández, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Glenis Willmott, Flavio Zanonato a Damiano Zoffoli, v mene skupiny S&D;

—   Mark Demesmaeker, Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, Raffaele Fitto a Angel Dzhambazki, v mene skupiny ECR;

—   Cecilia Wikström, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Juan Carlos Girauta Vidal, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Nathalie Griesbeck, Nedzhmi Ali, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Ivan Jakovčić, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Javier Nart, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Marian Harkin a Valentinas Mazuronis, v mene skupiny ALDE;

—   Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis a Lola Sánchez, v mene skupiny GUE/NGL;

—   Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Davor Škrlec a Bronis Ropė, v mene skupiny Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo a Marco Zanni, v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA(2015)0343)


9.3. Hromadné vysídľovanie detí v Nigérii v dôsledku útokov skupiny Boko Haram (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-1003/2015, B8-1020/2015, B8-1023/2015, B8-1024/2015, B8-1027/2015, B8-1029/2015 a B8-1031/2015 (2015/2876(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-1003/2015

(nahrádzajúci B8-1003/2015, B8-1020/2015, B8-1023/2015, B8-1024/2015, B8-1027/2015, B8-1029/2015 a B8-1031/2015):

podaný týmito poslancami:

—   Cristian Dan Preda, Santiago Fisas Ayxelà, Elmar Brok, Jeroen Lenaers, Tunne Kelam, David McAllister, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Francesc Gambús, Maurice Ponga, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Davor Ivo Stier, Stanislav Polčák, Barbara Kudrycka, Tomáš Zdechovský, Therese Comodini Cachia, Giovanni La Via, Monica Macovei, Andrej Plenković, Marijana Petir, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Anna Záborská, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Adam Szejnfeld, Ramona Nicole Mănescu, Lara Comi, Mariya Gabriel, László Tőkés, Krzysztof Hetman, Kinga Gál, Inese Vaidere, Anna Maria Corazza Bildt, Elisabetta Gardini, Thomas Mann, Barbara Matera, Dubravka Šuica a Ivana Maletić, v mene skupiny PPE;

—   Josef Weidenholzer, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Paul Brannen, Nicola Caputo, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Paolo De Castro, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Maria Grapini, Theresa Griffin, Enrique Guerrero Salom, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, David Martin, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Péter Niedermüller, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Elena Valenciano a Julie Ward, v mene skupiny S&D;

—   Charles Tannock a Mark Demesmaeker, v mene skupiny ECR;

—   Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, Juan Carlos Girauta Vidal, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Filiz Hyusmenova, Nathalie Griesbeck, Nedzhmi Ali, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Ivan Jakovčić, Kaja Kallas, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Javier Nart, Jozo Radoš, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Marian Harkin, Valentinas Mazuronis a Petr Ježek, v mene skupiny ALDE;

—   Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric a Younous Omarjee v mene skupiny GUE/NGL;

—   Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Igor Šoltes, Bronis Ropė a Bodil Valero, v mene skupiny Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara a Rolandas Paksas, v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA(2015)0344)


9.4. Prípad Alího Muhammada an-Nimra (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0997/2015, B8-1004/2015, B8-1022/2015, B8-1025/2015, B8-1026/2015, B8-1028/2015, B8-1030/2015 a B8-1032/2015 (2015/2883(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0997/2015

(nahrádzajúci B8-0997/2015, B8-1004/2015, B8-1022/2015, B8-1025/2015, B8-1028/2015, B8-1030/2015 a B8-1032/2015):

podaný týmito poslancami:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, Santiago Fisas Ayxelà, Jeroen Lenaers, Tunne Kelam, David McAllister, Patricija Šulin, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Francesc Gambús, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Davor Ivo Stier, Stanislav Polčák, Barbara Kudrycka, Therese Comodini Cachia, Giovanni La Via, Monica Macovei, Andrej Plenković, Marijana Petir, József Nagy, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Anna Záborská, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Adam Szejnfeld, Ramona Nicole Mănescu, Lara Comi, László Tőkés, Krzysztof Hetman, Thomas Mann, Roberta Metsola, Barbara Matera, Dubravka Šuica a Ivana Maletić, v mene skupiny PPE;

—   Josef Weidenholzer, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Paul Brannen, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Anneliese Dodds, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Maria Grapini, Theresa Griffin, Enrique Guerrero Salom, Jytte Guteland, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, David Martin, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Péter Niedermüller, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato a Damiano Zoffoli, v mene skupiny S&D;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Joachim Starbatty, Ulrike Trebesius, Hans-Olaf Henkel, Bernd Kölmel, Bernd Lucke, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Marcus Pretzell, Beatrix von Storch, Zdzisław Krasnodębski a Branislav Škripek, v mene skupiny ECR;

—   Frédérique Ries, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, Juan Carlos Girauta Vidal, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Pavel Telička, Filiz Hyusmenova, Nathalie Griesbeck, Nedzhmi Ali, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Ivan Jakovčić, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Javier Nart, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Marian Harkin, Valentinas Mazuronis a Petr Ježek, v mene skupiny ALDE;

—   Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Sofia Sakorafa, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou a Lola Sánchez Caldentey, v mene skupiny GUE/NGL;

—   Bronis Ropė, v mene skupiny Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo a Rolandas Paksas, v mene skupiny EFDD;

—   Aymeric Chauprade, v mene skupiny ENF.

Prijatý (P8_TA(2015)0345)


9.5. Platobné služby na vnútornom trhu ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o platobných službách na vnútornom trhu, ktorou sa menia smernice 2002/65/ES, 2013/36/EÚ a 2009/110/ES a ktorou sa zrušuje smernica 2007/64/ES [COM(2013)0547 - C7-0230/2013 - 2013/0264(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Antonio Tajani (A8-0266/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH KOMISIE a POZMEŇUJÚCI NÁVRH

Schválený v znení zmien (P8_TA(2015)0346)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2015)0346)


9.6. Právne predpisy v oblasti hypotekárnych úverov a rizikové finančné nástroje v EÚ: prípad Španielska (hlasovanie)

Návrh uznesenia B8- 0987/2015 (2015/2740(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2015)0347)


9.7. Trest smrti (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0998/2015, B8-0999/2015, B8-1001/2015, B8-1005/2015, B8-1006/2015, B8-1007/2015 a B8-1008/2015 (2015/2879(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0998/2015

(nahrádzajúci B8-0998/2015, B8-0999/2015, B8-1001/2015, B8-1006/2015, B8-1007/2015 a B8-1008/2015):

podaný týmito poslancami:

—   Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, Therese Comodini Cachia, Andrej Plenković, László Tőkés, Davor Ivo Stier, Miroslav Mikolášik, David McAllister, Dubravka Šuica, Michael Gahler, Patricija Šulin, Luděk Niedermayer, Adam Szejnfeld, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Ivana Maletić, Jaromír Štětina, Roberta Metsola, Michaela Šojdrová, Claude Rolin, Jiří Pospíšil, Milan Zver, Francisco José Millán Mon, Anna Maria Corazza Bildt, Lara Comi, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Elmar Brok a Ramón Luis Valcárcel Siso, v mene skupiny PPE;

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Ana Gomes, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Anneliese Dodds, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Neena Gill, Maria Grapini, Enrique Guerrero Salom, Jytte Guteland, Cătălin Sorin Ivan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Marlene Mizzi, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Péter Niedermüller, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Patrizia Toia a Julie Ward, v mene skupiny S&D;

—   Mark Demesmaeker, Joachim Starbatty, Bernd Lucke, Hans-Olaf Henkel, Bernd Kölmel, Ulrike Trebesius, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Marcus Pretzell, Beatrix von Storch, Charles Tannock a Branislav Škripek, v mene skupiny ECR;

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Juan Carlos Girauta Vidal, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Anneli Jäätteenmäki, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Alexander Graf Lambsdorff, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans a Cecilia Wikström, v mene skupiny ALDE;

—   Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Eleonora Forenza, Curzio Maltese, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis a Takis Hadjigeorgiou, v mene skupiny GUE/NGL;

—   Barbara Lochbihler, Alyn Smith, Davor Škrlec, Igor Šoltes, Bodil Valero, Ernest Maragall, Klaus Buchner, Ernest Urtasun a Jean Lambert v mene skupiny Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi a Daniela Aiuto.

Prijatý (P8_TA(2015)0348)

(Návrh uznesenia B8-1005/2015 sa stal bezpredmetným.)


9.8. Ponaučenie plynúce z katastrofy spôsobenej únikom červeného kalu päť rokov po havárii v Maďarsku (hlasovanie)

Návrh uznesenia B8-0989/2015 (2015/2879(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2015)0349)


9.9. Obnovenie akčného plánu EÚ o rodovej rovnosti a posilnení postavenia žien v rámci rozvojovej spolupráce (hlasovanie)

Návrh uznesenia B8-0988/2015 (2015/2754(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2015)0350)

Vystúpenia:

Linda McAvan predložila ústny PN k odseku 2, ktorý bol schválený.


9.10. Rovnosť príležitostí a rovnaké zaobchádzanie s mužmi a ženami vo veciach zamestnanosti a povolania (hlasovanie)

Správa o uplatňovaní smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/54/ES z 5. júla 2006 o vykonávaní zásady rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach zamestnanosti a povolania [2014/2160(INI)] - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Spravodajkyňa: Anna Záborská (A8-0213/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2015)0351)

(Rokovanie bolo na chvíľu prerušené.)


10. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa článku 183 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Antonio Tajani - A8-0266/2015

Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák, Seán Kelly a Jiří Pospíšil

Právne predpisy v oblasti hypotekárnych úverov a rizikové finančné nástroje v EÚ: prípad Španielska (B8-0987/2015)

Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins a Stanislav Polčák

Trest smrti (RC-B8-0998/2015)

Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Seán Kelly, Monica Macovei a Michaela Šojdrová

Ponaučenie plynúce z katastrofy spôsobenej únikom červeného kalu päť rokov po havárii v Maďarsku (B8-0989/2015)
Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins a Zoltán Balczó

Obnovenie akčného plánu EÚ o rodovej rovnosti a posilnení postavenia žien v rámci rozvojovej spolupráce (B8-0988/2015)
Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins a Seán Kelly

Správa: Anna Záborská - A8-0213/2015
Michaela Šojdrová, Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins, Jill Seymour a Seán Kelly


11. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke Europarl, „Plenárne zasadnutia“, „Hlasovanie“, „Výsledky hlasovaní“ (Výsledky hlasovania podľa mien) a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


12. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

- Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii nástroja flexibility na okamžité rozpočtové opatrenia v rámci európskej migračnej agendy (COM(2015)0486 - C8-0292/2015 - 2015/2253(BUD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

stanovisko :

LIBE

- Odporúčanie na rozhodnutie Rady o pristúpení Chorvátska k Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev z 26. júla 1995 vypracovanému na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii, protokolu k Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev z 27. septembra 1996 vypracovanému na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii, protokolu o výklade Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev prostredníctvom predbežných rozhodnutí Súdneho dvora Európskych spoločenstiev z 29. novembra 1996 vypracovanému na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii a druhému protokolu k Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev z 19. júna 1997 vypracovanému na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii (COM(2015)0458 - C8-0296/2015 - 2015/0210(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

CONT

2) poslancov, návrhy uznesenia (článok 133 rokovacieho poriadku)

- Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Janice Atkinson, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Aymeric Chauprade, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Barbara Kappel, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Vicky Maeijer, Dominique Martin, Georg Mayer, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Franz Obermayr, Florian Philippot, Matteo Salvini, Jean-Luc Schaffhauser, Olaf Stuger, Mylène Troszczynski, Harald Vilimsky a Marcel de Graaff. Návrh uznesenia o diskriminovaní nezaradených poslancov v Európskom parlamente (B8-0506/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

AFCO

- Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Marine Le Pen, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o začleňovaní európskych iniciatív občanov do právnych predpisov a prepracovaní kritérií prípustnosti (B8-0743/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

AFCO

stanovisko :

PETI

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o žiadosti týkajúcej sa zásahu EÚ na podporu obetí lieku talidomid (B8-0749/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o nezamestnanosti mladých ľudí (B8-0823/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o externalizácii funkcií dohľadu Komisie v oblasti hospodárskej súťaže a vnútorného trhu (B8-0824/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

stanovisko :

IMCO

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o potrebe dohliadať na grécky plán privatizácie (B8-0825/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

stanovisko :

TRAN

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o posilnení a zabezpečení vonkajších hraníc EÚ vzhľadom k tomu, že FYROM umožňuje tranzit neregulárnym migrantom (B8-0826/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o nutnosti pripomenúť si pamiatku profesora Chálida al-As´ada, ktorého barbarsky zavraždil IS (B8-0827/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o potrebe prehodnotiť zvýšené počty v pláne prerozdelenia žiadateľov o azyl (B8-0828/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o nutnosti posilniť bezpečnosť vo vlakoch v nadväznosti na atentát vo vlaku Thalys (B8-0829/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o britskom hospodárstve, ktoré rastie viac, než sa očakávalo, mimo eurozóny (B8-0830/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o viac ako 3 % poklese príjmov talianskych občanov za posledných päť rokov (B8-0831/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

stanovisko :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o prijímaní neregulárnych migrantov a o potrebe zabezpečiť, aby sa ostatné členské štáty EÚ ujali svojich povinností, pretože Taliansko dosiahlo hranice svojich možností (B8-0867/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o potrebe zrušiť dublinské nariadenie, ktoré je právnym paškvilom (B8-0868/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o definitívnom zrušení úrokov z úrokov (B8-0869/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

stanovisko :

IMCO

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o právach starých ľudí a ich ochrane (B8-0870/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o nutnosti, aby Komisia prijala opatrenia zamerané na podporu vývozu EÚ poznačeného ruským embargom a čínskou krízou (B8-0871/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o podpore jednotného európskeho telefónneho čísla pre prípady nezvestných detí (B8-0877/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o dohode medzi EÚ a Vietnamom v neprospech talianskej ryže (B8-0881/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

stanovisko :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o zvýšení daní v Taliansku o 38,6 % v období rokov 2000 – 2014 (B8-0882/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o boji proti javu nezvestných detí v Taliansku a v Európe (B8-0883/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o podpore výroby olivového oleja v Taliansku (B8-0884/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

stanovisko :

INTA

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o 72 % poklese úverov na bývanie v Taliansku od roku 2011 do roku 2014 (B8-0885/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o nutnosti, aby EÚ prehodnotila svoj postoj voči Sýrii (B8-0886/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o potrebe podpory radikálnych riešení v migračnej kríze (B8-0887/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o stagnujúcej spotrebe domácností v Taliansku (B8-0888/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o nutnosti prijať opatrenia v záujme zaručenia nevyhnutného zníženia ceny benzínu (B8-0889/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o prisťahovaleckej kríze: plán Londýna prehodnotiť svoje vzťahy s EÚ z dôvodu neudržateľného tlaku (B8-0890/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o Vyšehradskej štvorke: odmietnutie systému kvót na prerozdeľovanie neregulárnych prisťahovalcov – Taliansko osamotené pri riešení krízy (B8-0891/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o smrti malého Aylana: nehanebný hyenizmus zo strany politikov a médií (B8-0892/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

CULT

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o účinnejších opatreniach proti poklesu zamestnanosti v Taliansku (B8-0893/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o Furlansku-Julskom Benátsku, Lampeduse severu (B8-0894/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o potrebe sledovať balkánsku trasu a zaistiť bezpečnosť a nepriepustnosť vonkajších hraníc EÚ (B8-0895/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o samite krajín západného Balkánu: žiaden hodnotný výsledok na prisťahovaleckom fronte (B8-0896/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o boji proti terorizmu na sociálnych sieťach (B8-0897/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

ITRE

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o epidémii MERS v Južnej Kórei (B8-0898/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o účinnejšom boji proti zahraničným bojovníkom (B8-0899/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

stanovisko :

LIBE

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o uplatňovaní stropu pri zdaňovaní pohonných látok v členských štátoch (B8-0900/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o nutnosti bojovať proti vykorisťovaniu a sociálnemu dampingu v odvetví cestnej dopravy (B8-0901/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

stanovisko :

TRAN

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o účinnejšej politike začleňovania mladých ľudí vo veku do 30 rokov (B8-0902/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

CULT

stanovisko :

EMPL

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o fenoméne súbežného vývozu liekov (B8-0903/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

stanovisko :

ENVI

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o zrušení mechanizmu urovnávania sporov medzi investorom a štátom (ISDS) (B8-0904/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o požiadavke na zriadenie stredísk pre registráciu a prerozdeľovanie migrantov v severnej Afrike (B8-0905/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o žiadostiach o azyl posudzovaných priamo v utečeneckých táboroch spravovaných OSN (B8-0906/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o Spojenom kráľovstve: referendum o vystúpení z Európskej únie (B8-0907/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

AFCO

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o poklese HDP v eurozóne, ktorý predpokladá ECB (B8-0908/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

stanovisko :

INTA

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o prisťahovaleckej kríze: podmienky, ktoré EÚ ukladá Taliansku, sú nespravodlivé a protiprávne (B8-0909/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o vyhlásení OSN: štyri milióny sýrskych utečencov je pripravených odísť do Európy (B8-0910/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

stanovisko :

LIBE

- Dominique Bilde, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o projekte zriadenia ministerstva financií eurozóny (B8-0911/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

- Dominique Bilde, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o volatilite finančných trhov a oslabení svetového obchodu (B8-0912/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

stanovisko :

ECON

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o doložke o neuplatňovaní: neprípustnosť posledného návrhu Komisie na prerozdeľovanie utečencov (B8-0913/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Dominique Bilde, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o výdavkoch Únie v oblasti komunikácie a financovaní skupín pre reflexiu (B8-0915/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

CULT

stanovisko :

AFCO

- Dominique Bilde, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o dôsledkoch nadmernej financializácie ekonomiky (B8-0916/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

- Dominique Bilde, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o následkoch zvýšeného počtu žiadostí o azyl (B8-0917/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

EMPL

- Dominique Bilde, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o riešeniach Komisie na vyriešenie krízy v poľnohospodárstve (B8-0918/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

- Dominique Bilde, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o následkoch čínskej krízy (B8-0919/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o zriadení agentúry na kontrolu výrobkov miestnych producentov (B8-0922/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

stanovisko :

AGRI

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o ochrane kultúrneho dedičstva v Sýrii a Iraku (B8-0923/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

- Dominique Bilde, Mireille D'Ornano a Sophie Montel. Návrh uznesenia o boji proti falšovaniu liekov (B8-0924/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Dominique Bilde, Steeve Briois a Sophie Montel. Návrh uznesenia o podpore odvetvia tlačiarenského priemyslu vo Francúzsku (B8-0925/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

stanovisko :

ITRE

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o podpore textilného priemyslu (B8-0926/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

stanovisko :

ITRE, REGI

- Dominique Bilde, Steeve Briois a Sophie Montel. Návrh uznesenia o boji proti rakovine prostaty (B8-0927/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o digitalizácii priemyselnej výroby (B8-0928/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

stanovisko :

ITRE

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o vykonávaní spoločnej politiky v oblasti azylu a medzinárodnej ochrany (B8-0929/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o vplyve záruk pre mladých ľudí na znižovanie nezamestnanosti mladých ľudí (B8-0930/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

stanovisko :

CULT

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o Sýrii a nutnosti, aby Európa preorientovala svoju zahraničnú politiku v prospech vlády v Damasku (B8-0931/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o nútenom návrate nelegálnych migrantov (B8-0932/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Dominique Bilde, Steeve Briois a Sophie Montel. Návrh uznesenia o väčšej transparentnosti v inštitúciách EÚ (B8-0933/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

AFCO

stanovisko :

JURI

- Dominique Bilde a Sophie Montel. Návrh uznesenia o podmienkach chovu ošípaných a intenzívnom chove zvierat (B8-0934/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

- Dominique Bilde a Sophie Montel. Návrh uznesenia o podpore odvetvia bravčového mäsa vo Francúzsku (B8-0935/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

stanovisko :

EMPL, INTA

- Dominique Bilde a Sophie Montel. Návrh uznesenia o všeobecnom zákaze dovozu trofejí zo slonov do Európy (B8-0936/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o strediskách prerozdeľovania neregulárnych migrantov v Taliansku (B8-0937/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET

- Dominique Bilde, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o zákaze hodnotenia štátnych dlhov členských štátov Európskej únie ratingovými agentúrami (B8-0938/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

- Dominique Bilde, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o podpore odvetvia pestovania mirabeliek v Lotrinsku (B8-0939/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

- Dominique Bilde, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o zákaze rozšírenia poľnohospodárskeho podniku s 1200 býčkami vo Winterhouse (B8-0940/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

stanovisko :

AGRI

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o vytvorení fondu na podporu prístupu migrujúcich detí k vzdelávaniu (B8-0941/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

BUDG

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o nutnosti, aby Komisia vynaložila úsilie na zlepšenie kvality života starších ľudí (B8-0942/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

- Dominique Bilde a Sophie Montel. Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o boji proti kybernetickému obťažovaniu mladých ľudí prostredníctvom mobilného telefónu (B8-0943/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

CULT, ITRE

- Dubravka Šuica a Patricija Šulin. Návrh uznesenia o harmonizácii zdravotníckej starostlivosti v EÚ (B8-0944/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

stanovisko :

EMPL

- Dubravka Šuica a Patricija Šulin. Návrh uznesenia o reforme zdravotníckych systémov (B8-0948/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

stanovisko :

EMPL

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o vytvorení agentúry na kontrolu a katalogizáciu európskeho archeologického dedičstva (B8-0949/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

CULT


13. Petície

V súlade s článkom 215 ods. 6 rokovacieho poriadku boli v uvedených dňoch zaregistrované a pridelené príslušnému výboru tieto petície:

Dňa 6. októbra 2015

(*) Meno je utajené

(*) (č. 0881/2015); (*) (č. 0882/2015); (*) (č. 0883/2015); (*) (č. 0884/2015); Ciro De Sio (č. 0885/2015); (*) (č. 0886/2015); (*) (č. 0887/2015); Ulla Tiainen (č. 0888/2015); (*) (č. 0889/2015); Manfred Becker (č. 0890/2015); (*) (č. 0891/2015); Jarl Christer de Lange (č. 0892/2015); (*) (č. 0893/2015); Jens Genzer (č. 0894/2015); (*) (č. 0895/2015); Flora Hansen (č. 0896/2015); (*) (č. 0897/2015); (*) (č. 0898/2015); (*) (č. 0899/2015); (*) (č. 0900/2015); Francesco Barnaba (č. 0901/2015); (*) (č. 0902/2015); (*) (č. 0903/2015); (*) (č. 0904/2015); (*) (č. 0905/2015); (*) (č. 0906/2015); (*) (č. 0907/2015); Fabian Knipper (č. 0908/2015); Jan-Erik Hansen (č. 0909/2015); (*) (č. 0910/2015); Justin Shard (č. 0911/2015); (*) (č. 0912/2015); (*) (č. 0913/2015); Philipp Schmagold (č. 0914/2015); José Ortega Ortega (č. 0915/2015); (*) (č. 0916/2015); (*) (č. 0917/2015); (*) (č. 0918/2015); (*) (č. 0919/2015); (*) (č. 0920/2015); (*) (č. 0921/2015); (*) (č. 0922/2015); (*) (č. 0923/2015); (*) (č. 0924/2015); (*) (č. 0925/2015); (*) (č. 0926/2015); Ilhan Kyuchyuk (č. 0927/2015); (*) (č. 0928/2015); (*) (č. 0929/2015); Joseph-Christos Kondylakis (č. 0930/2015); (*) (č. 0931/2015); (*) (č. 0932/2015); María Isabel Montegriffo (č. 0933/2015); (*) (č. 0934/2015); (*) (č. 0935/2015); (*) (č. 0936/2015); (*) (č. 0937/2015); (*) (č. 0938/2015); Jennifer Marklew (č. 0939/2015); (*) (č. 0940/2015); Evangelos Tsiompanidis (č. 0941/2015); (*) (č. 0942/2015); (*) (č. 0943/2015); (*) (č. 0944/2015); (*) (č. 0945/2015); (*) (č. 0946/2015); Jens Genzer (č. 0947/2015); (*) (č. 0948/2015); (*) (č. 0949/2015); (*) (č. 0950/2015); (*) (č. 0951/2015); (*) (č. 0952/2015); (*) (č. 0953/2015); Meenakshi Fernandes (č. 0954/2015); (*) (č. 0955/2015); (*) (č. 0956/2015); (*) (č. 0957/2015); (*) (č. 0958/2015); (*) (č. 0959/2015); (*) (č. 0960/2015).


14. Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov

Zmeny v pridelení výborom

výbor INTA

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. Transparency, accountability and integrity in the EU institutions (2015/2041(INI))
predložené gestorskému výboru: : AFCO
stanovisko: ENVI, JURI, CONT, LIBE, INTA

výbor LIBE

- Primeranosť legislatívneho rámca zameraného na spotrebiteľov v digitálnej sfére (2015/2148(INI))
predložené gestorskému výboru: : IMCO
stanovisko: CULT, ITRE, LIBE, JURI

výbor TRAN

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. Recommendations to the European Commission on the negotiations for the Trade in Services Agreement (TiSA) (2015/2233(INI))
predložené gestorskému výboru: : INTA
stanovisko: FEMM, DEVE, EMPL, ECON, LIBE, IMCO, TRAN, REGI

výbor IMCO

- Normy občianskeho práva v oblasti robotiky (2015/2103(INL))
predložené gestorskému výboru: : JURI
stanovisko: EMPL, ITRE, IMCO


15. Zaslanie textov prijatých počas rokovania

V súlade s článkom 192 ods. 2 rokovacieho poriadku bude zápisnica z dnešného a včerajšieho rokovania predložená Parlamentu na schválenie na začiatku budúceho rokovania.

So súhlasom Parlamentu budú prijaté texty zaslané ich príjemcom.


16. Termíny nasledujúcich rokovaní

Nasledujúca schôdza sa bude konať 14. októbra 2015.


17. Prerušenie zasadania

Zasadanie Európskeho parlamentu bolo prerušené.

Rokovanie sa skončilo o 13.30 h.

Klaus Welle

Martin Schulz

generálny tajomník

predseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Girauta Vidal, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kuhn, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Soru, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Wiśniewska, Wojciechowski, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Crowley, Konečná, Kukan, Le Pen Jean-Marie, Liberadzki, Mosca, Patriciello, Picierno, Quisthoudt-Rowohl, Ruohonen-Lerner, Taylor, Winkler Iuliu, Woolfe, Żółtek

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia