Kazalo 
Zapisnik
PDF 288kWORD 312k
Četrtek, 8. oktober 2015 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Enake možnosti in enako obravnavanje moških in žensk pri zaposlovanju in poklicnem delu (razprava)
 3.Izvajanje člena 20(2) direktive o storitvah in člena 8(3) direktive o pravicah potrošnikov (razprava)
 4.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)
  4.1.Srednjeafriška republika
  4.2.Razmere na Tajskem
  4.3.Množično razseljevanje otrok v Nigeriji zaradi napadov skupine Boko Haram
  4.4.Primer Alija Mohameda Al Nimra
 5.Hipotekarna zakonodaja in tvegani finančni instrumenti v EU: primer Španije (vloženi predlog resolucije)
 6.Smrtna kazen (vloženi predlogi resolucij)
 7.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 8.Stališča Sveta v prvi obravnavi
 9.Čas glasovanja
  9.1.Srednjeafriška republika (glasovanje)
  9.2.Razmere na Tajskem (glasovanje)
  9.3.Množično razseljevanje otrok v Nigeriji zaradi napadov skupine Boko Haram (glasovanje)
  9.4.Primer Alija Mohameda Al Nimra (glasovanje)
  9.5.Plačilne storitve na notranjem trgu ***I (glasovanje)
  9.6.Hipotekarna zakonodaja in tvegani finančni instrumenti v EU: primer Španije (glasovanje)
  9.7.Smrtna kazen (glasovanje)
  9.8.Izkušnje, pridobljene iz katastrofe rdečega blata, pet let po nesreči na Madžarskem (glasovanje)
  9.9.Prenova akcijskega načrta EU za enakost spolov in krepitev vloge žensk pri razvoju (glasovanje)
  9.10.Enake možnosti in enako obravnavanje moških in žensk pri zaposlovanju in poklicnem delu (glasovanje)
 10.Obrazložitve glasovanja
 11.Popravki in namere glasovanja
 12.Predložitev dokumentov
 13.Peticije
 14.Sklepi o določenih dokumentih
 15.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji
 16.Datum naslednjih sej
 17.Prekinitev zasedanja
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 08.30.


2. Enake možnosti in enako obravnavanje moških in žensk pri zaposlovanju in poklicnem delu (razprava)

Poročilo o uporabi Direktive 2006/54/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o uresničevanju načela enakih možnosti ter enakega obravnavanja moških in žensk pri zaposlovanju in poklicnem delu [2014/2160(INI)] - Odbor za pravice žensk in enakost spolov. Poročevalka: Anna Záborská (A8-0213/2015)

Anna Záborská je predstavila poročilo.

Govoril je Christos Stylianides (član Komisije).

Govorili so Vilija Blinkevičiūtė (pripravljavka mnenja odbora EMPL), Constance Le Grip v imenu skupine PPE, Inés Ayala Sender v imenu skupine S&D, Jadwiga Wiśniewska v imenu skupine ECR, Catherine Bearder v imenu skupine ALDE, Inês Cristina Zuber v imenu skupine GUE/NGL, Karima Delli v imenu skupine Verts/ALE, Daniela Aiuto v imenu skupine EFDD, Marie-Christine Arnautu v imenu skupine ENF, Krisztina Morvai samostojna poslanka, Anna Maria Corazza Bildt, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tibor Szanyi, Anna Hedh, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil John Stuart Agnew, Beatrix von Storch, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Bill Etheridge, Lidia Senra Rodríguez, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Paul Nuttall, Louise Bours, Lampros Fountoulis, Angelika Niebler, Marc Tarabella, Jana Žitňanská, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Lampros Fountoulis, Tania González Peñas, Sotirios Zarianopoulos, Dubravka Šuica, Andrea Cozzolino in Rosa Estaràs Ferragut, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil José Blanco López.

Po postopku "catch the eye" so govorili Alessandra Mussolini, José Blanco López, Ruža Tomašić, Filiz Hyusmenova, Maria Grapini, Notis Marias, Ivan Jakovčić in Nicola Caputo.

Govorila sta Christos Stylianides in Anna Záborská.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.10 zapisnika z dne 8.10.2015.


3. Izvajanje člena 20(2) direktive o storitvah in člena 8(3) direktive o pravicah potrošnikov (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000083/2015), ki sta ga postavila Evelyne Gebhardt v imenu skupine S&D, in Andreas Schwab v imenu skupine PPE Komisiji: Izvajanje člena 20(2) direktive o storitvah in člena 8(3) direktive o pravicah potrošnikov (2015/2881(RSP)) (B8-0754/2015)

Evelyne Gebhardt in Andreas Schwab sta predstavila vprašanje.

Christos Stylianides (član Komisije) je odgovoril na vprašanje.

Govorili so Olga Sehnalová v imenu skupine S&D, Dita Charanzová v imenu skupine ALDE in Patrick O'Flynn v imenu skupine EFDD.

Po postopku "catch the eye" so govorili Maria Grapini, Notis Marias, Ivan Jakovčić in Nicola Caputo.

Govoril je Christos Stylianides.

Razprava se je zaključila.


4. Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)

(Za naslove in avtorje predlogov resolucij glej točka 2 zapisnika z dne 6.10.2015)


4.1. Srednjeafriška republika

predlogi resolucij B8-1000/2015, B8-1009/2015, B8-1010/2015, B8-1011/2015, B8-1014/2015, B8-1016/2015 in B8-1019/2015 (2015/2874(RSP))

Anna Elżbieta Fotyga, Louis Michel, Ignazio Corrao, Pier Antonio Panzeri, Tunne Kelam, Judith Sargentini in Marie-Christine Vergiat so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Bogdan Brunon Wenta v imenu skupine PPE, Gilles Pargneaux v imenu skupine S&D, in Lidia Senra Rodríguez v imenu skupine GUE/NGL.

Po postopku "catch the eye" so govorili Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić in Fabio Massimo Castaldo.

Govoril je Christos Stylianides (član Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.1 zapisnika z dne 8.10.2015.


4.2. Razmere na Tajskem

predlogi resolucij B8-1002/2015, B8-1012/2015, B8-1013/2015, B8-1015/2015, B8-1017/2015, B8-1018/2015 in B8-1021/2015 (2015/2875(RSP))

Ryszard Czarnecki, Cecilia Wikström, Ignazio Corrao in Pier Antonio Panzeri so predstavili predloge resolucij.

PREDSEDSTVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
podpredsednica

Barbara Lochbihler, Jeroen Lenaers in Tania González Peñas so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Cristian Dan Preda v imenu skupine PPE, Anneliese Dodds v imenu skupine S&D, Heidi Hautala v imenu skupine Verts/ALE, Csaba Sógor, Josef Weidenholzer in Stanislav Polčák.

Po postopku "catch the eye" so govorili Marc Tarabella, Notis Marias, Franz Obermayr in Doru-Claudian Frunzulică.

Govoril je Christos Stylianides (član Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.2 zapisnika z dne 8.10.2015.

         (Seja je bila za trenutek prekinjena.)


4.3. Množično razseljevanje otrok v Nigeriji zaradi napadov skupine Boko Haram

predlogi resolucij B8-1003/2015, B8-1020/2015, B8-1023/2015, B8-1024/2015, B8-1027/2015, B8-1029/2015 in B8-1031/2015 (2015/2876(RSP))

Mark Demesmaeker, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ignazio Corrao, Pier Antonio Panzeri, Maria Heubuch, Santiago Fisas Ayxelà in Lola Sánchez Caldentey so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Seán Kelly v imenu skupine PPE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Paul Rübig, Elena Valenciano v imenu skupine S&D, Bas Belder v imenu skupine ECR, Hilde Vautmans v imenu skupine ALDE, Franz Obermayr v imenu skupine ENF, Krzysztof Hetman, Kazimierz Michał Ujazdowski in Anna Maria Corazza Bildt.

Po postopku "catch the eye" so govorili Jiří Pospíšil, Marek Jurek, Doru-Claudian Frunzulică, Ilhan Kyuchyuk, Fabio Massimo Castaldo, Marijana Petir, Notis Marias in Davor Ivo Stier.

Govoril je Christos Stylianides (član Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.3 zapisnika z dne 8.10.2015.


4.4. Primer Alija Mohameda Al Nimra

predlogi resolucij B8-0997/2015, B8-1004/2015, B8-1022/2015, B8-1025/2015, B8-1026/2015, B8-1028/2015, B8-1030/2015 in B8-1032/2015 (2015/2883(RSP))

Aymeric Chauprade, Charles Tannock, Frédérique Ries, Ignazio Corrao, Richard Howitt, Tomáš Zdechovský, Marie-Christine Vergiat in Pascal Durand so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Jiří Pospíšil v imenu skupine PPE, Ana Gomes v imenu skupine S&D, Mark Demesmaeker v imenu skupine ECR, Pavel Telička v imenu skupine ALDE, Patrick Le Hyaric v imenu skupine GUE/NGL, in Elena Valenciano.

Govoril je Christos Stylianides (član Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.4 zapisnika z dne 8.10.2015.


5. Hipotekarna zakonodaja in tvegani finančni instrumenti v EU: primer Španije (vloženi predlog resolucije)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000088/2015), ki ga je postavila Cecilia Wikström, odbor PETI, Komisiji: Hipotekarna zakonodaja in tvegani finančni instrumenti v EU: primer Španije (2015/2740(RSP)) (B8-0755/2015)

Razprava je potekala 5. oktobra 2015 (točka 12 zapisnika z dne 5.10.2015).

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom 128(5) Poslovnika zaključi razprava:

—   Cecilia Wikström v imenu odbora PETI o hipotekarni zakonodaji in tveganih finančnih instrumentih v Španiji (na osnovi prejetih peticij) 2015/2740(RSP) (B8-0987/2015).

Glasovanje: točka 9.6 zapisnika z dne 8.10.2015.


6. Smrtna kazen (vloženi predlogi resolucij)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000103/2015), ki ga je postavila Elena Valenciano v imenu odbora AFET Svetu: Smrtna kazen (2015/2879(RSP)) (B8-0761/2015)

Razprava je potekala 6. oktobra 2015 (točka 13 zapisnika z dne 6.10.2015).

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 128(5) Poslovnika zaključi razprava:

—   Barbara Lochbihler, Igor Šoltes, Heidi Hautala, Molly Scott Cato, Davor Škrlec, Ulrike Lunacek, Jean Lambert, Ernest Urtasun, Michèle Rivasi in Bodil Valero v imenu skupine Verts/ALE o smrtni kazni 2015/2879(RSP) (B8-0998/2015);

—   Charles Tannock, Bernd Lucke, Ulrike Trebesius, Bernd Kölmel, Hans-Olaf Henkel, Joachim Starbatty, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić in Beatrix von Storch v imenu skupine ECR o smrtni kazni 2015/2879(RSP) (B8-0999/2015);

—   Cristian Dan Preda, Therese Comodini Cachia, Andrej Plenković, László Tőkés, Davor Ivo Stier, Miroslav Mikolášik, David McAllister, Dubravka Šuica, Michael Gahler, Patricija Šulin, Luděk Niedermayer, Adam Szejnfeld, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Ivana Maletić, Jaromír Štětina, Roberta Metsola, Michaela Šojdrová, Anna Maria Corazza Bildt, Milan Zver, Francisco José Millán Mon, Jiří Pospíšil, Ramón Luis Valcárcel Siso in Lara Comi v imenu skupine PPE o smrtni kazni 2015/2879(RSP) (B8-1001/2015);

—   Ignazio Corrao, Marco Zullo in Fabio Massimo Castaldo v imenu skupine EFDD o smrtni kazni 2015/2879(RSP) (B8-1005/2015);

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Juan Carlos Girauta Vidal, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Anneli Jäätteenmäki, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans in Cecilia Wikström v imenu skupine ALDE o smrtni kazni 2015/2879(RSP) (B8-1006/2015);

—   Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Malin Björk, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Sabine Lösing, Eleonora Forenza, Fabio De Masi, Lola Sánchez Caldentey, Josu Juaristi Abaunz, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Takis Hadjigeorgiou in Sofia Sakorafa v imenu skupine GUE/NGL o smrtni kazni 2015/2879(RSP) (B8-1007/2015);

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Ana Gomes, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Theresa Griffin, Roberto Gualtieri, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Olle Ludvigsson, Andrejs Mamikins, Louis-Joseph Manscour, David Martin, Edouard Martin, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Konstantinos Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Daniele Viotti in Boris Zala v imenu skupine S&D o smrtni kazni 2015/2879(RSP) (B8-1008/2015).

Glasovanje: točka 9.7 zapisnika z dne 8.10.2015.


PREDSEDSTVO: Ulrike LUNACEK
podpredsednica

Govorila je Inês Cristina Zuber, ki je izrazila nasprotovanje novemu postopku v zvezi z vprašanji za pisni odgovor (člen 130 Poslovnika) (predsedjoča je odgovorila, da ta postopek temelji na sklepu, sprejetem na plenarnem zasedanju).

7. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


8. Stališča Sveta v prvi obravnavi

Predsedujoča je v skladu s členom 64(1) Poslovnika sporočila, da je od Sveta prejela naslednja stališča, skupaj s pripadajočimi obrazložitvami in stališčem Komisije o:

- Stališče Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja direktive Evropskega parlamenta in Sveta o paketnih potovanjih in povezanih potovalnih aranžmajih, spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 in Direktive 2011/83/EU Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive Sveta 90/314/EGS (09173/3/2015 - C8-0281/2015 – 2013/0246(COD) – 11257/1/2015 – COM(2015)0493)

posredovano pristojni: IMCO

- Stališče Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi ukrepov v zvezi z dostopom do odprtega interneta in spremembi Direktive 2002/22/ES o univerzalni storitvi in pravicah uporabnikov v zvezi z elektronskimi komunikacijskimi omrežji in storitvami ter Uredbe (EU) št. 531/2012 o gostovanju v javnih mobilnih komunikacijskih omrežjih v Uniji (10788/2/2015 - C8-0294/2015 – 2013/0309(COD) – 12279/2015 – COM(2015)0489)

posredovano pristojni: ITRE

Trimesečni rok, ki ga ima na razpolago Parlament, začne teči z jutrišnjim dnem, 9. oktobra 2015.


9. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


9.1. Srednjeafriška republika (glasovanje)

predlogi resolucij B8-1000/2015, B8-1009/2015, B8-1010/2015, B8-1011/2015, B8-1014/2015, B8-1016/2015 in B8-1019/2015 (2015/2874(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-1000/2015

(ki nadomešča B8-1000/2015, B8-1009/2015, B8-1010/2015, B8-1011/2015, B8-1014/2015 in B8-1016/2015):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Elmar Brok, David McAllister, Patricija Šulin, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Francesc Gambús, Maurice Ponga, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Davor Ivo Stier, Stanislav Polčák, Barbara Kudrycka, Tomáš Zdechovský, Therese Comodini Cachia, Giovanni La Via, Monica Macovei, Andrej Plenković, Marijana Petir, József Nagy, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Jeroen Lenaers, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Anna Záborská, Jaromír Štětina, Adam Szejnfeld, Ramona Nicole Mănescu, Lara Comi, Mariya Gabriel, László Tőkés, Inese Vaidere, Elisabetta Gardini, Thomas Mann, Barbara Matera, Dubravka Šuica in Ivana Maletić v imenu skupine PPE;

—   Norbert Neuser, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Ana Gomes, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nicola Caputo, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Maria Grapini, Theresa Griffin, Enrique Guerrero Salom, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, David Martin, Edouard Martin, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Péter Niedermüller, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Flavio Zanonato in Damiano Zoffoli v imenu skupine S&D;

—   Mark Demesmaeker, Beatrix von Storch in Raffaele Fitto v imenu skupine ECR;

—   Marielle de Sarnez, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Juan Carlos Girauta Vidal, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Frédérique Ries, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Filiz Hyusmenova, Nathalie Griesbeck, Nedzhmi Ali, Philippe De Backer, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Javier Nart, Jozo Radoš, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Marian Harkin in Valentinas Mazuronis v imenu skupine ALDE;

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Tamás Meszerics, Davor Škrlec in Igor Šoltes v imenu skupine Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Laura Ferrara in Rolandas Paksas v imenu skupine EFDD.

Sprejeto (P8_TA(2015)0342)

(Predlog resolucije B8-1019/2015 je brezpredmeten.)


9.2. Razmere na Tajskem (glasovanje)

predlogi resolucij B8-1002/2015, B8-1012/2015, B8-1013/2015, B8-1015/2015, B8-1017/2015, B8-1018/2015 in B8-1021/2015 (2015/2875(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-1002/2015

(ki nadomešča B8-1002/2015, B8-1012/2015, B8-1013/2015, B8-1015/2015, B8-1017/2015, B8-1018/2015 in B8-1021/2015):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Elmar Brok, Tunne Kelam, David McAllister, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Davor Ivo Stier, Stanislav Polčák, Barbara Kudrycka, Tomáš Zdechovský, Therese Comodini Cachia, Giovanni La Via, Monica Macovei, Andrej Plenković, Marijana Petir, József Nagy, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jaromír Štětina, Adam Szejnfeld, Ramona Nicole Mănescu, Lara Comi, László Tőkés, Elisabetta Gardini, Thomas Mann, Roberta Metsola, Barbara Matera, Francisco José Millán Mon, Dubravka Šuica in Ivana Maletić v imenu skupine PPE;

—   Josef Weidenholzer, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Paul Brannen, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Anneliese Dodds, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Maria Grapini, Theresa Griffin, Enrique Guerrero Salom, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, David Martin, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Péter Niedermüller, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez Piñero Fernández, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Glenis Willmott, Flavio Zanonato in Damiano Zoffoli v imenu skupine S&D;

—   Mark Demesmaeker, Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, Raffaele Fitto in Angel Dzhambazki v imenu skupine ECR;

—   Cecilia Wikström, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Juan Carlos Girauta Vidal, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Nathalie Griesbeck, Nedzhmi Ali, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Ivan Jakovčić, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Javier Nart, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Marian Harkin in Valentinas Mazuronis v imenu skupine ALDE;

—   Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis in Lola Sánchez v imenu skupine GUE/NGL;

—   Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Davor Škrlec in Bronis Ropė v imenu skupine Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo in Marco Zanni v imenu skupine EFDD.

Sprejeto (P8_TA(2015)0343)


9.3. Množično razseljevanje otrok v Nigeriji zaradi napadov skupine Boko Haram (glasovanje)

predlogi resolucij B8-1003/2015, B8-1020/2015, B8-1023/2015, B8-1024/2015, B8-1027/2015, B8-1029/2015 in B8-1031/2015 (2015/2876(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-1003/2015

(ki nadomešča B8-1003/2015, B8-1020/2015, B8-1023/2015, B8-1024/2015, B8-1027/2015, B8-1029/2015 in B8-1031/2015):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Santiago Fisas Ayxelà, Elmar Brok, Jeroen Lenaers, Tunne Kelam, David McAllister, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Francesc Gambús, Maurice Ponga, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Davor Ivo Stier, Stanislav Polčák, Barbara Kudrycka, Tomáš Zdechovský, Therese Comodini Cachia, Giovanni La Via, Monica Macovei, Andrej Plenković, Marijana Petir, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Anna Záborská, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Adam Szejnfeld, Ramona Nicole Mănescu, Lara Comi, Mariya Gabriel, László Tőkés, Krzysztof Hetman, Kinga Gál, Inese Vaidere, Anna Maria Corazza Bildt, Elisabetta Gardini, Thomas Mann, Barbara Matera, Dubravka Šuica in Ivana Maletić v imenu skupine PPE;

—   Josef Weidenholzer, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Paul Brannen, Nicola Caputo, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Paolo De Castro, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Maria Grapini, Theresa Griffin, Enrique Guerrero Salom, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, David Martin, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Péter Niedermüller, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Elena Valenciano in Julie Ward v imenu skupine S&D;

—   Charles Tannock in Mark Demesmaeker v imenu skupine ECR;

—   Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, Juan Carlos Girauta Vidal, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Filiz Hyusmenova, Nathalie Griesbeck, Nedzhmi Ali, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Ivan Jakovčić, Kaja Kallas, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Javier Nart, Jozo Radoš, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Marian Harkin, Valentinas Mazuronis in Petr Ježek v imenu skupine ALDE;

—   Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric in Younous Omarjee v imenu skupine GUE/NGL;

—   Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Igor Šoltes, Bronis Ropė in Bodil Valero v imenu skupine Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara in Rolandas Paksas v imenu skupine EFDD.

Sprejeto (P8_TA(2015)0344)


9.4. Primer Alija Mohameda Al Nimra (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0997/2015, B8-1004/2015, B8-1022/2015, B8-1025/2015, B8-1026/2015, B8-1028/2015, B8-1030/2015 in B8-1032/2015 (2015/2883(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0997/2015

(ki nadomešča B8-0997/2015, B8-1004/2015, B8-1022/2015, B8-1025/2015, B8-1028/2015, B8-1030/2015 in B8-1032/2015):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, Santiago Fisas Ayxelà, Jeroen Lenaers, Tunne Kelam, David McAllister, Patricija Šulin, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Francesc Gambús, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Davor Ivo Stier, Stanislav Polčák, Barbara Kudrycka, Therese Comodini Cachia, Giovanni La Via, Monica Macovei, Andrej Plenković, Marijana Petir, József Nagy, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Anna Záborská, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Adam Szejnfeld, Ramona Nicole Mănescu, Lara Comi, László Tőkés, Krzysztof Hetman, Thomas Mann, Roberta Metsola, Barbara Matera, Dubravka Šuica in Ivana Maletić v imenu skupine PPE;

—   Josef Weidenholzer, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Paul Brannen, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Anneliese Dodds, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Maria Grapini, Theresa Griffin, Enrique Guerrero Salom, Jytte Guteland, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, David Martin, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Péter Niedermüller, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato in Damiano Zoffoli v imenu skupine S&D;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Joachim Starbatty, Ulrike Trebesius, Hans-Olaf Henkel, Bernd Kölmel, Bernd Lucke, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Marcus Pretzell, Beatrix von Storch, Zdzisław Krasnodębski in Branislav Škripek v imenu skupine ECR;

—   Frédérique Ries, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, Juan Carlos Girauta Vidal, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Pavel Telička, Filiz Hyusmenova, Nathalie Griesbeck, Nedzhmi Ali, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Ivan Jakovčić, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Javier Nart, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Marian Harkin, Valentinas Mazuronis in Petr Ježek v imenu skupine ALDE;

—   Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Sofia Sakorafa, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou in Lola Sánchez Caldentey v imenu skupine GUE/NGL;

—   Bronis Ropė v imenu skupine Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo in Rolandas Paksas v imenu skupine EFDD;

—   Aymeric Chauprade v imenu skupine ENF.

Sprejeto (P8_TA(2015)0345)


9.5. Plačilne storitve na notranjem trgu ***I (glasovanje)

Dodatno poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o plačilnih storitvah na notranjem trgu, o spremembah direktiv 2002/65/ES, 2013/36/EU in 2009/110/ES ter o razveljavitvi Direktive 2007/64/ES [COM(2013)0547 - C7-0230/2013 - 2013/0264(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Antonio Tajani (A8-0266/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG KOMISIJE in PREDLOG SPREMEMBE

Odobren v spremenjeni različici (P8_TA(2015)0346)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2015)0346)


9.6. Hipotekarna zakonodaja in tvegani finančni instrumenti v EU: primer Španije (glasovanje)

Predlog resolucije B8- 0987/2015 (2015/2740(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2015)0347)


9.7. Smrtna kazen (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0998/2015, B8-0999/2015, B8-1001/2015, B8-1005/2015, B8-1006/2015, B8-1007/2015 in B8-1008/2015 (2015/2879(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0998/2015

(ki nadomešča B8-0998/2015, B8-0999/2015, B8-1001/2015, B8-1006/2015, B8-1007/2015 in B8-1008/2015):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, Therese Comodini Cachia, Andrej Plenković, László Tőkés, Davor Ivo Stier, Miroslav Mikolášik, David McAllister, Dubravka Šuica, Michael Gahler, Patricija Šulin, Luděk Niedermayer, Adam Szejnfeld, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Ivana Maletić, Jaromír Štětina, Roberta Metsola, Michaela Šojdrová, Claude Rolin, Jiří Pospíšil, Milan Zver, Francisco José Millán Mon, Anna Maria Corazza Bildt, Lara Comi, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Elmar Brok in Ramón Luis Valcárcel Siso v imenu skupine PPE;

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Ana Gomes, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Anneliese Dodds, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Neena Gill, Maria Grapini, Enrique Guerrero Salom, Jytte Guteland, Cătălin Sorin Ivan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Marlene Mizzi, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Péter Niedermüller, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Patrizia Toia in Julie Ward v imenu skupine S&D;

—   Mark Demesmaeker, Joachim Starbatty, Bernd Lucke, Hans-Olaf Henkel, Bernd Kölmel, Ulrike Trebesius, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Marcus Pretzell, Beatrix von Storch, Charles Tannock in Branislav Škripek v imenu skupine ECR;

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Juan Carlos Girauta Vidal, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Anneli Jäätteenmäki, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Alexander Graf Lambsdorff, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans in Cecilia Wikström v imenu skupine ALDE;

—   Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Eleonora Forenza, Curzio Maltese, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis in Takis Hadjigeorgiou, v imenu skupine GUE/NGL;

—   Barbara Lochbihler, Alyn Smith, Davor Škrlec, Igor Šoltes, Bodil Valero, Ernest Maragall, Klaus Buchner, Ernest Urtasun in Jean Lambert v imenu skupine Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi in Daniela Aiuto.

Sprejeto (P8_TA(2015)0348)

(Predlog resolucije B8-1005/2015 je brezpredmeten.)


9.8. Izkušnje, pridobljene iz katastrofe rdečega blata, pet let po nesreči na Madžarskem (glasovanje)

Predlog resolucije B8-0989/2015 (2015/2879(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2015)0349)


9.9. Prenova akcijskega načrta EU za enakost spolov in krepitev vloge žensk pri razvoju (glasovanje)

Predlog resolucije B8-0988/2015 (2015/2754(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2015)0350)

Govorila je

Linda McAvan, ki je podala ustni predlog spremembe k odstavku 2, ki je bil sprejet.


9.10. Enake možnosti in enako obravnavanje moških in žensk pri zaposlovanju in poklicnem delu (glasovanje)

Poročilo o uporabi Direktive 2006/54/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o uresničevanju načela enakih možnosti ter enakega obravnavanja moških in žensk pri zaposlovanju in poklicnem delu [2014/2160(INI)] - Odbor za pravice žensk in enakost spolov. Poročevalka: Anna Záborská (A8-0213/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2015)0351)

(Seja je bila za trenutek prekinjena.)


10. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 183 Poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Poročilo: Antonio Tajani - A8-0266/2015

Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák, Seán Kelly in Jiří Pospíšil

Hipotekarna zakonodaja in tvegani finančni instrumenti v EU: primer Španije (B8-0987/2015)

Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins in Stanislav Polčák

Smrtna kazen (RC-B8-0998/2015)

Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Seán Kelly, Monica Macovei in Michaela Šojdrová

Izkušnje, pridobljene iz katastrofe rdečega blata, pet let po nesreči na Madžarskem (B8-0989/2015)
Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins in Zoltán Balczó

Prenova akcijskega načrta EU za enakost spolov in krepitev vloge žensk pri razvoju (B8-0988/2015)
Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins in Seán Kelly

Poročilo: Anna Záborská - A8-0213/2015
Michaela Šojdrová, Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins, Jill Seymour in Seán Kelly


11. Popravki in namere glasovanja

Popravki in namere glasovanj so na spletišču Europarl na povezavi "Plenarno zasedanje", "Glasovanja", "Izidi glasovanja" (Izidi poimenskih glasovanj) in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko različico na spletišču Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Po tem roku bo seznam popravkov in namer glasovanj zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.


12. Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente

1) od Sveta in Komisije

- Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi instrumenta prilagodljivosti za takojšnje proračunske ukrepe v okviru evropske agende o migracijah (COM(2015)0486 - C8-0292/2015 - 2015/2253(BUD))

posredovano

pristojni :

BUDG

mnenje :

LIBE

- Priporočilo sklepa Sveta o pristopu Hrvaške h Konvenciji z dne 26. julija 1995, pripravljeni na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji, o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti, k Protokolu z dne 27. septembra 1996, pripravljenemu na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji, h Konvenciji o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti, k Protokolu z dne 29. novembra 1996, pripravljenemu na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji, o razlagi Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti s predhodnim odločanjem Sodišča Evropskih skupnosti in k Drugemu protokolu z dne 19. junija 1997, pripravljenemu na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji, h Konvenciji o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti (COM(2015)0458 - C8-0296/2015 - 2015/0210(NLE))

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

CONT

2) od poslancev Parlamenta, predlogi resolucij (člen 133 Poslovnika)

- Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Janice Atkinson, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Aymeric Chauprade, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Barbara Kappel, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Vicky Maeijer, Dominique Martin, Georg Mayer, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Franz Obermayr, Florian Philippot, Matteo Salvini, Jean-Luc Schaffhauser, Olaf Stuger, Mylène Troszczynski, Harald Vilimsky in Marcel de Graaff. Predlog resolucije o diskriminaciji samostojnih poslancev v Evropskem parlamentu (B8-0506/2015)

posredovano

pristojni :

AFCO

- Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Marine Le Pen, Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o prenosu evropskih državljanskih pobud v zakonodajo in ponovni opredelitvi meril za dopustnost (B8-0743/2015)

posredovano

pristojni :

AFCO

mnenje :

PETI

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o prošnji za ukrepanje EU za pomoč žrtvam talidomida (B8-0749/2015)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o brezposelnosti mladih (B8-0823/2015)

posredovano

pristojni :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o neoddajanju nadzornih nalog Komisije na področju konkurence in notranjega trga v zunanje izvajanje (B8-0824/2015)

posredovano

pristojni :

ECON

mnenje :

IMCO

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o nujnem nadzoru grškega privatizacijskega načrta (B8-0825/2015)

posredovano

pristojni :

ECON

mnenje :

TRAN

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o okrepitvi in varovanju zunanjih meja EU, ker Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija migrantom z neurejenim statusom omogoča prehajanje ozemlja (B8-0826/2015)

posredovano

pristojni :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o dolžnosti ohranitve spomina na profesorja Khaleda Al Asada, ki ga je brutalno umorila ISIS (B8-0827/2015)

posredovano

pristojni :

AFET

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o potrebi, da se ponovno preuči povečanje števila prosilcev za azil v načrtu za njihovo prerazporeditev (B8-0828/2015)

posredovano

pristojni :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o potrebi po okrepitvi varnosti na vlakih po napadu na Thalysu (B8-0829/2015)

posredovano

pristojni :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o britanskem gospodarstvu, ki tudi zunaj euroobmočja še vedno raste hitreje od pričakovanj (B8-0830/2015)

posredovano

pristojni :

ECON

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o več kot 3-odstotnem znižanju dohodkov Italijanov v zadnjih petih letih (B8-0831/2015)

posredovano

pristojni :

ECON

mnenje :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o sprejemanju nezakonitih priseljencev in nujnosti, da druge države članice EU prevzamejo odgovornost, saj je Italija na meji svojih zmogljivosti (B8-0867/2015)

posredovano

pristojni :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o potrebi po odpravi dublinske uredbe, ki je pravna katastrofa (B8-0868/2015)

posredovano

pristojni :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o dokončni ukinitvi anatocizma (B8-0869/2015)

posredovano

pristojni :

ECON

mnenje :

IMCO

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o pravicah in zaščiti starejših (B8-0870/2015)

posredovano

pristojni :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o potrebi po ukrepih Komisije v podporo izvozu EU, ki sta ga prizadela ruski embargo in kitajska kriza (B8-0871/2015)

posredovano

pristojni :

ECON

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o podpori enotni evropski telefonski številki za pogrešane otroke (B8-0877/2015)

posredovano

pristojni :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o sporazumu EU–Vietnam, ki škoduje sektorju italijanskega riža (B8-0881/2015)

posredovano

pristojni :

INTA

mnenje :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o povišanju davkov v Italiji za 38,6 % med letoma 2000 in 2014 (B8-0882/2015)

posredovano

pristojni :

ECON

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o boju proti pojavu pogrešanih otrok v Italiji in Evropi (B8-0883/2015)

posredovano

pristojni :

LIBE

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o pomoči za proizvodnjo oljčnega olja v Italiji (B8-0884/2015)

posredovano

pristojni :

AGRI

mnenje :

INTA

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o zmanjšanju stanovanjskih kreditov v Italiji za 72 % med letoma 2011 in 2014 (B8-0885/2015)

posredovano

pristojni :

ECON

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o potrebi, da EU ponovno preuči svoje stališče glede Sirije (B8-0886/2015)

posredovano

pristojni :

AFET

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o potrebi po radikalnih rešitvah za migracijsko krizo (B8-0887/2015)

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

AFET

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o stagnaciji porabe gospodinjstev v Italiji (B8-0888/2015)

posredovano

pristojni :

ECON

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o tem, da je treba sprejeti ukrepe za zagotovitev potrebnega znižanja cen bencina (B8-0889/2015)

posredovano

pristojni :

ECON

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o imigracijski krizi: London namerava ponovno pretehtati odnose z EU zaradi nevzdržnega pritiska (B8-0890/2015)

posredovano

pristojni :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o Višegrajski skupini: ne sistemu kvot za porazdelitev nezakonitih priseljencev – Italija pri soočanju s krizo prepuščena sama sebi (B8-0891/2015)

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

AFET

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o smrti malega Aylana: sramotno mrhovinarstvo politikov in medijev (B8-0892/2015)

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

CULT

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o učinkovitejšem ukrepanju proti upadanju zaposlenosti v Italiji (B8-0893/2015)

posredovano

pristojni :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o Furlaniji - Julijski krajini, severni Lampedusi (B8-0894/2015)

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

AFET

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o potrebi po nadzoru balkanske poti ter zagotovitvi varnosti in neprepustnosti zunanjih meja EU (B8-0895/2015)

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

AFET

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o Konferenci o Zahodnem Balkanu: brez pomembnejših rezultatov glede priseljevanja (B8-0896/2015)

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

AFET

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o boju proti terorizmu na družbenih medijih (B8-0897/2015)

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

ITRE

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o epidemiji MERS v Južni Koreji (B8-0898/2015)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o učinkovitejšem boju proti tujim borcem (B8-0899/2015)

posredovano

pristojni :

AFET

mnenje :

LIBE

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o uveljavitvi najvišje zgornje meje obdavčenja goriv v državah članicah (B8-0900/2015)

posredovano

pristojni :

ECON

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o potrebi po boju proti izkoriščanju in socialnemu dampingu v sektorju cestnega prometa (B8-0901/2015)

posredovano

pristojni :

EMPL

mnenje :

TRAN

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o učinkovitejši politiki vključevanja, usmerjeni v mlajše od 30 let (B8-0902/2015)

posredovano

pristojni :

CULT

mnenje :

EMPL

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o vzporednem izvažanju zdravil (B8-0903/2015)

posredovano

pristojni :

INTA

mnenje :

ENVI

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o izločitvi mehanizma reševanja sporov med vlagatelji in državo (B8-0904/2015)

posredovano

pristojni :

INTA

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o potrebi po vzpostavitvi centrov za identifikacijo in razvrščanje v severni Afriki (B8-0905/2015)

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

AFET

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o prošnjah za azil, pregledanih neposredno v begunskih taboriščih, ki jih upravlja OZN, da bi tudi Evropa prevzela britanski model (B8-0906/2015)

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

AFET

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o Združenem kraljestvu: referendum o izstopu iz Evropske unije (B8-0907/2015)

posredovano

pristojni :

AFCO

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o napovedi Evropske centralne banke o zmanjšanju BDP v euroobmočju (B8-0908/2015)

posredovano

pristojni :

ECON

mnenje :

INTA

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o krizi priseljevanja: zahteve, ki jih EU nalaga Italiji, so nepravične in nelegitimne (B8-0909/2015)

posredovano

pristojni :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o izjavi OZN: štiri milijonov Sircev je pripravljenih na pot v Evropo (B8-0910/2015)

posredovano

pristojni :

AFET

mnenje :

LIBE

- Dominique Bilde, Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o načrtovani funkciji ministra za finance euroobmočja (B8-0911/2015)

posredovano

pristojni :

ECON

- Dominique Bilde, Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o volatilnosti finančnih trgov in medli svetovni trgovini (B8-0912/2015)

posredovano

pristojni :

INTA

mnenje :

ECON

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o klavzuli „opt out“: nedopustnost zadnjega predloga Komisije o razporeditvi beguncev (B8-0913/2015)

posredovano

pristojni :

LIBE

- Dominique Bilde, Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o izdatkih Unije za obveščanje in financiranju možganskih trustov (B8-0915/2015)

posredovano

pristojni :

CULT

mnenje :

AFCO

- Dominique Bilde, Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o posledicah hiperfinanciranja gospodarstva (B8-0916/2015)

posredovano

pristojni :

ECON

- Dominique Bilde, Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o posledicah vse večjega števila prošenj za azil (B8-0917/2015)

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

EMPL

- Dominique Bilde, Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o rešitvah Komisije za reševanje kriznih razmer v kmetijstvu (B8-0918/2015)

posredovano

pristojni :

AGRI

- Dominique Bilde, Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o posledicah kitajske krize (B8-0919/2015)

posredovano

pristojni :

ECON

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o ustanovitvi agencije za nadzor proizvodov iz bližnje okolice (B8-0922/2015)

posredovano

pristojni :

ENVI

mnenje :

AGRI

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o varstvu kulturne dediščine človeštva v Siriji in Iraku (B8-0923/2015)

posredovano

pristojni :

AFET

- Dominique Bilde, Mireille D'Ornano in Sophie Montel. Predlog resolucije o boju proti ponarejanju zdravil (B8-0924/2015)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Dominique Bilde, Steeve Briois in Sophie Montel. Predlog resolucije o podpori tiskarski panogi v Franciji (B8-0925/2015)

posredovano

pristojni :

EMPL

mnenje :

ITRE

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o podpori tekstilni industriji (B8-0926/2015)

posredovano

pristojni :

INTA

mnenje :

ITRE, REGI

- Dominique Bilde, Steeve Briois in Sophie Montel. Predlog resolucije o boju proti raku na prostati (B8-0927/2015)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o digitalizaciji industrijske proizvodnje (B8-0928/2015)

posredovano

pristojni :

EMPL

mnenje :

ITRE

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o izvajanju skupne politike na področju azila in mednarodne zaščite (B8-0929/2015)

posredovano

pristojni :

LIBE

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o učinku jamstva za mlade na zmanjšanje brezposelnosti mladih (B8-0930/2015)

posredovano

pristojni :

EMPL

mnenje :

CULT

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o Siriji in potrebi po tem, da Evropa preusmeri svojo zunanjo politiko tako, da bo ta bolj naklonjena vladi v Damasku (B8-0931/2015)

posredovano

pristojni :

AFET

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o prisilnem vračanju nezakonitih priseljencev (B8-0932/2015)

posredovano

pristojni :

LIBE

- Dominique Bilde, Steeve Briois in Sophie Montel. Predlog resolucije o večji preglednosti v evropskih institucijah (B8-0933/2015)

posredovano

pristojni :

AFCO

mnenje :

JURI

- Dominique Bilde in Sophie Montel. Predlog resolucije o pogojih za rejo prašičev in intenzivni reji (B8-0934/2015)

posredovano

pristojni :

AGRI

- Dominique Bilde in Sophie Montel. Predlog resolucije o podpori sektorju svinjskega mesa v Franciji (B8-0935/2015)

posredovano

pristojni :

AGRI

mnenje :

EMPL, INTA

- Dominique Bilde in Sophie Montel. Predlog resolucije o splošni prepovedi uvoza lovskih trofej slonov v Evropo (B8-0936/2015)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o centrih za razporejanje nezakonitih priseljencev v Italiji (B8-0937/2015)

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

AFET

- Dominique Bilde, Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o prepovedi tega, da bi bonitetne agencije ocenjevale državni dolg držav članic Evropske unije (B8-0938/2015)

posredovano

pristojni :

ECON

- Dominique Bilde, Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o podpori sektorju mirabel v Loreni (B8-0939/2015)

posredovano

pristojni :

AGRI

- Dominique Bilde, Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o prepovedi širitve farme Winterhouse na 1200 mladih bikov (B8-0940/2015)

posredovano

pristojni :

ENVI

mnenje :

AGRI

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o ustanovitvi sklada za spodbujanje dostopa mladoletnih migrantov do izobraževanja (B8-0941/2015)

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

BUDG

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o potrebi, da se Komisija posveti izboljšanju kakovosti življenja starejših oseb (B8-0942/2015)

posredovano

pristojni :

EMPL

- Dominique Bilde in Sophie Montel. Predlog resolucije o boju proti kibernetskemu nadlegovanju mladih po mobilnih telefonih (B8-0943/2015)

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

CULT, ITRE

- Dubravka Šuica in Patricija Šulin. Predlog resolucije o usklajevanju zdravstvenega varstva v EU (B8-0944/2015)

posredovano

pristojni :

ENVI

mnenje :

EMPL

- Dubravka Šuica in Patricija Šulin. Predlog resolucije o spodbujanju zdravja (B8-0948/2015)

posredovano

pristojni :

ENVI

mnenje :

EMPL

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o ustanovitvi agencije za nadziranje in katalogizacijo evropske arheološke dediščine (B8-0949/2015)

posredovano

pristojni :

CULT


13. Peticije

V skladu s členom 215(6) Poslovnika so bile pristojnemu odboru posredovane naslednje peticije, vpisane v register po spodaj navedenih datumih:

6. oktober 2015.

(*) ime vlagatelja zaupno

(*) (št. 0881/2015); (*) (št. 0882/2015); (*) (št. 0883/2015); (*) (št. 0884/2015); Ciro De Sio (št. 0885/2015); (*) (št. 0886/2015); (*) (št. 0887/2015); Ulla Tiainen (št. 0888/2015); (*) (št. 0889/2015); Manfred Becker (št. 0890/2015); (*) (št. 0891/2015); Jarl Christer de Lange (št. 0892/2015); (*) (št. 0893/2015); Jens Genzer (št. 0894/2015); (*) (št. 0895/2015); Flora Hansen (št. 0896/2015); (*) (št. 0897/2015); (*) (št. 0898/2015); (*) (št. 0899/2015); (*) (št. 0900/2015); Francesco Barnaba (št. 0901/2015); (*) (št. 0902/2015); (*) (št. 0903/2015); (*) (št. 0904/2015); (*) (št. 0905/2015); (*) (št. 0906/2015); (*) (št. 0907/2015); Fabian Knipper (št. 0908/2015); Jan-Erik Hansen (št. 0909/2015); (*) (št. 0910/2015); Justin Shard (št. 0911/2015); (*) (št. 0912/2015); (*) (št. 0913/2015); Philipp Schmagold (št. 0914/2015); José Ortega Ortega (št. 0915/2015); (*) (št. 0916/2015); (*) (št. 0917/2015); (*) (št. 0918/2015); (*) (št. 0919/2015); (*) (št. 0920/2015); (*) (št. 0921/2015); (*) (št. 0922/2015); (*) (št. 0923/2015); (*) (št. 0924/2015); (*) (št. 0925/2015); (*) (št. 0926/2015); Ilhan Kyuchyuk (št. 0927/2015); (*) (št. 0928/2015); (*) (št. 0929/2015); Joseph-Christos Kondylakis (št. 0930/2015); (*) (št. 0931/2015); (*) (št. 0932/2015); María Isabel Montegriffo (št. 0933/2015); (*) (št. 0934/2015); (*) (št. 0935/2015); (*) (št. 0936/2015); (*) (št. 0937/2015); (*) (št. 0938/2015); Jennifer Marklew (št. 0939/2015); (*) (št. 0940/2015); Evangelos Tsiompanidis (št. 0941/2015); (*) (št. 0942/2015); (*) (št. 0943/2015); (*) (št. 0944/2015); (*) (št. 0945/2015); (*) (št. 0946/2015); Jens Genzer (št. 0947/2015); (*) (št. 0948/2015); (*) (št. 0949/2015); (*) (št. 0950/2015); (*) (št. 0951/2015); (*) (št. 0952/2015); (*) (št. 0953/2015); Meenakshi Fernandes (št. 0954/2015); (*) (št. 0955/2015); (*) (št. 0956/2015); (*) (št. 0957/2015); (*) (št. 0958/2015); (*) (št. 0959/2015); (*) (št. 0960/2015).


14. Sklepi o določenih dokumentih

Spremembe napotitev na odbore

odbor INTA

- Preglednost, odgovornost in integriteta v institucijah EU (2015/2041(INI))
posredovano pristojni : AFCO
mnenje: ENVI, JURI, CONT, LIBE, INTA

odbor LIBE

- Ustreznost zakonodajnega okvira za varstvo potrošnikov v digitalnem okolju (2015/2148(INI))
posredovano pristojni : IMCO
mnenje: CULT, ITRE, LIBE, JURI

odbor TRAN

- Priporočila Evropski komisiji za pogajanja o sporazumu o trgovini s storitvami (TiSA) (2015/2233(INI))
posredovano pristojni : INTA
mnenje: FEMM, DEVE, EMPL, ECON, LIBE, IMCO, TRAN, REGI

odbor IMCO

- Določbe civilnega prava o robotiki (2015/2103(INL))
posredovano pristojni : JURI
mnenje: EMPL, ITRE, IMCO


15. Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji

V skladu s členom 192(2) Poslovnika bosta zapisnik te seje in zapisnik včerajšnje seje predložena v sprejetje Parlamentu na začetku naslednje seje.

Sprejeta besedila bodo s privolitvijo Parlamenta nemudoma posredovana naslovnikom.


16. Datum naslednjih sej

Naslednja seja bo potekala 14. oktobra 2015.


17. Prekinitev zasedanja

Zasedanje Parlamenta je prekinjeno.

Seja se je zaključila ob 13.30.

Klaus Welle

Martin Schulz

generalni sekretar

predsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Girauta Vidal, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kuhn, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Soru, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Wiśniewska, Wojciechowski, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Opravičeni:

Crowley, Konečná, Kukan, Le Pen Jean-Marie, Liberadzki, Mosca, Patriciello, Picierno, Quisthoudt-Rowohl, Ruohonen-Lerner, Taylor, Winkler Iuliu, Woolfe, Żółtek

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov