Index 
Protokoll
PDF 293kWORD 278k
Torsdagen den 8 oktober 2015 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Lika möjligheter och likabehandling av kvinnor och män i arbetslivet (debatt)
 3.Genomförande av artikel 20.2 i tjänstedirektivet och artikel 8.3 i direktivet om konsumenträttigheter (debatt)
 4.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  4.1.Centralafrikanska republiken
  4.2.Situationen i Thailand
  4.3.Massfördrivningen av barn i Nigeria till följd av Boko Harams attacker
  4.4.Fallet Ali Mohammed al-Nimr
 5.Hypotekslagstiftning och riskfyllda finansiella instrument i EU: fallet Spanien (ingivet resolutionsförslag)
 6.Dödsstraffet (ingivna resolutionsförslag)
 7.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 8.Rådets ståndpunkter vid första behandlingen
 9.Omröstning
  9.1.Centralafrikanska republiken (omröstning)
  9.2.Situationen i Thailand (omröstning)
  9.3.Massfördrivningen av barn i Nigeria till följd av Boko Harams attacker (omröstning)
  9.4.Fallet Ali Mohammed al-Nimr (omröstning)
  9.5.Betaltjänster på den inre marknaden ***I (omröstning)
  9.6.Hypotekslagstiftning och riskfyllda finansiella instrument i EU: fallet Spanien (omröstning)
  9.7.Dödsstraffet (omröstning)
  9.8.Lärdomar som dragits av rödslamskatastrofen, fem år efter olyckan i Ungern (omröstning)
  9.9.Förnyelse av EU:s handlingsplan för jämställdhet och kvinnors egenmakt i utvecklingssamarbetet (omröstning)
  9.10.Lika möjligheter och likabehandling av kvinnor och män i arbetslivet (omröstning)
 10.Röstförklaringar
 11.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 12.Inkomna dokument
 13.Framställningar
 14.Beslut om vissa dokument
 15.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 16.Datum för nästa sammanträdesperiod
 17.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Ioan Mircea PAŞCU
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 08.30.


2. Lika möjligheter och likabehandling av kvinnor och män i arbetslivet (debatt)

Betänkande om tillämpningen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/54/EG av den 5 juli 2006 om genomförandet av principen om lika möjligheter och likabehandling av kvinnor och män i arbetslivet [2014/2160(INI)] - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Anna Záborská (A8-0213/2015)

Anna Záborská redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Christos Stylianides (ledamot av kommissionen).

Talare: Vilija Blinkevičiūtė (föredragande av yttrande från utskottet EMPL), Constance Le Grip för PPE-gruppen, Inés Ayala Sender för S&D-gruppen, Jadwiga Wiśniewska för ECR-gruppen, Catherine Bearder för ALDE-gruppen, Inês Cristina Zuber för GUE/NGL-gruppen, Karima Delli för Verts/ALE-gruppen, Daniela Aiuto för EFDD-gruppen, Marie-Christine Arnautu för ENF-gruppen, Krisztina Morvai, grupplös, Anna Maria Corazza Bildt, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi; Anna Hedh, som även besvarade en fråga ("blått kort") från John Stuart Agnew; Beatrix von Storch, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bill Etheridge; Lidia Senra Rodríguez, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Paul Nuttall; Louise Bours, Lampros Fountoulis, Angelika Niebler, Marc Tarabella, Jana Žitňanská, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Lampros Fountoulis, Tania González Peñas, Sotirios Zarianopoulos, Dubravka Šuica, Andrea Cozzolino och Rosa Estaràs Ferragut, som även besvarade en fråga ("blått kort") från José Blanco López.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Alessandra Mussolini, José Blanco López, Ruža Tomašić, Filiz Hyusmenova, Maria Grapini, Notis Marias, Ivan Jakovčić och Nicola Caputo.

Talare: Christos Stylianides och Anna Záborská.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.10 i protokollet av den 8.10.2015.


3. Genomförande av artikel 20.2 i tjänstedirektivet och artikel 8.3 i direktivet om konsumenträttigheter (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000083/2015) från Evelyne Gebhardt för S&D-gruppen, och Andreas Schwab för PPE-gruppen till kommissionen: Genomförande av artikel 20.2 i tjänstedirektivet och artikel 8.3 i direktivet om konsumenträttigheter (2015/2881(RSP)) (B8-0754/2015)

Evelyne Gebhardt och Andreas Schwab utvecklade frågan.

Christos Stylianides (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Olga Sehnalová för S&D-gruppen, Dita Charanzová för ALDE-gruppen, och Patrick O'Flynn för EFDD-gruppen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Maria Grapini, Notis Marias, Ivan Jakovčić och Nicola Caputo.

Talare: Christos Stylianides.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


4. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)

(För rubriker och författare till resolutionsförslagen, se punkt 2 i protokollet av den 6.10.2015.)


4.1. Centralafrikanska republiken

Resolutionsförslag B8-1000/2015, B8-1009/2015, B8-1010/2015, B8-1011/2015, B8-1014/2015, B8-1016/2015 och B8-1019/2015 (2015/2874(RSP))

Anna Elżbieta Fotyga, Louis Michel, Ignazio Corrao, Pier Antonio Panzeri, Tunne Kelam, Judith Sargentini och Marie-Christine Vergiat redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Bogdan Brunon Wenta för PPE-gruppen, Gilles Pargneaux för S&D-gruppen, och Lidia Senra Rodríguez för GUE/NGL-gruppen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić och Fabio Massimo Castaldo.

Talare: Christos Stylianides (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.1 i protokollet av den 8.10.2015.


4.2. Situationen i Thailand

Resolutionsförslag B8-1002/2015, B8-1012/2015, B8-1013/2015, B8-1015/2015, B8-1017/2015, B8-1018/2015 och B8-1021/2015 (2015/2875(RSP))

Ryszard Czarnecki, Cecilia Wikström, Ignazio Corrao och Pier Antonio Panzeri redogjorde för resolutionsförslagen.

ORDFÖRANDESKAP: Ildikó GÁLL-PELCZ
Vice talman

Barbara Lochbihler, Jeroen Lenaers och Tania González Peñas redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Cristian Dan Preda för PPE-gruppen, Anneliese Dodds för S&D-gruppen, Heidi Hautala för Verts/ALE-gruppen, Csaba Sógor, Josef Weidenholzer och Stanislav Polčák.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Marc Tarabella, Notis Marias, Franz Obermayr och Doru-Claudian Frunzulică.

Talare: Christos Stylianides (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.2 i protokollet av den 8.10.2015.

(Sammanträdet avbröts en kort stund)


4.3. Massfördrivningen av barn i Nigeria till följd av Boko Harams attacker

Resolutionsförslag B8-1003/2015, B8-1020/2015, B8-1023/2015, B8-1024/2015, B8-1027/2015, B8-1029/2015 och B8-1031/2015 (2015/2876(RSP))

Mark Demesmaeker, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ignazio Corrao, Pier Antonio Panzeri, Maria Heubuch, Santiago Fisas Ayxelà och Lola Sánchez Caldentey redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Seán Kelly för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Paul Rübig, Elena Valenciano för S&D-gruppen, Bas Belder för ECR-gruppen, Hilde Vautmans för ALDE-gruppen, Franz Obermayr för ENF-gruppen, Krzysztof Hetman, Kazimierz Michał Ujazdowski och Anna Maria Corazza Bildt.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jiří Pospíšil, Marek Jurek, Doru-Claudian Frunzulică, Ilhan Kyuchyuk, Fabio Massimo Castaldo, Marijana Petir, Notis Marias och Davor Ivo Stier.

Talare: Christos Stylianides (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.3 i protokollet av den 8.10.2015.


4.4. Fallet Ali Mohammed al-Nimr

Resolutionsförslag B8-0997/2015, B8-1004/2015, B8-1022/2015, B8-1025/2015, B8-1026/2015, B8-1028/2015, B8-1030/2015 och B8-1032/2015 (2015/2883(RSP))

Aymeric Chauprade, Charles Tannock, Frédérique Ries, Ignazio Corrao, Richard Howitt, Tomáš Zdechovský, Marie-Christine Vergiat och Pascal Durand redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Jiří Pospíšil för PPE-gruppen, Ana Gomes för S&D-gruppen, Mark Demesmaeker för ECR-gruppen, Pavel Telička för ALDE-gruppen, Patrick Le Hyaric för GUE/NGL-gruppen, och Elena Valenciano.

Talare: Christos Stylianides (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.4 i protokollet av den 8.10.2015.


5. Hypotekslagstiftning och riskfyllda finansiella instrument i EU: fallet Spanien (ingivet resolutionsförslag)

Fråga för muntligt besvarande (O-000088/2015) från Cecilia Wikström, PETI-utskottet, till kommissionen: Hypotekslagstiftning och riskfyllda finansiella instrument i EU: fallet Spanien (2015/2740(RSP)) (B8-0755/2015)

Debatten hölls den 5 oktober 2015 (punkt 12 i protokollet av den 5.10.2015).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 128.5 i arbetsordningen):

—   Cecilia Wikström, för utskottet PETI, om hypotekslagstiftning och riskfyllda finansiella instrument i Spanien (2015/2740(RSP)) (B8-0987/2015).

Omröstning: punkt 9.6 i protokollet av den 8.10.2015.


6. Dödsstraffet (ingivna resolutionsförslag)

Fråga för muntligt besvarande (O-000103/2015) från Elena Valenciano, för utskottet AFET, till rådet: Dödsstraffet (2015/2879(RSP)) (B8-0761/2015)

Debatten hölls den 6 oktober 2015 (punkt 13 i protokollet av den 6.10.2015).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 128.5 i arbetsordningen):

—   Barbara Lochbihler, Igor Šoltes, Heidi Hautala, Molly Scott Cato, Davor Škrlec, Ulrike Lunacek, Jean Lambert, Ernest Urtasun, Michèle Rivasi och Bodil Valero för Verts/ALE-gruppen, om dödsstraffet 2015/2879(RSP) (B8-0998/2015);

—   Charles Tannock, Bernd Lucke, Ulrike Trebesius, Bernd Kölmel, Hans-Olaf Henkel, Joachim Starbatty, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić och Beatrix von Storch för ECR-gruppen, om dödsstraffet (2015/2879(RSP)) (B8-0999/2015);

—   Cristian Dan Preda, Therese Comodini Cachia, Andrej Plenković, László Tőkés, Davor Ivo Stier, Miroslav Mikolášik, David McAllister, Dubravka Šuica, Michael Gahler, Patricija Šulin, Luděk Niedermayer, Adam Szejnfeld, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Ivana Maletić, Jaromír Štětina, Roberta Metsola, Michaela Šojdrová, Anna Maria Corazza Bildt, Milan Zver, Francisco José Millán Mon, Jiří Pospíšil, Ramón Luis Valcárcel Siso och Lara Comi för PPE-gruppen, om dödsstraffet (2015/2879(RSP)) (B8-1001/2015);

—   Ignazio Corrao, Marco Zullo och Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen, om dödsstraffet (2015/2879(RSP)) (B8-1005/2015);

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Juan Carlos Girauta Vidal, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Anneli Jäätteenmäki, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans och Cecilia Wikström för ALDE-gruppen, om dödsstraffet (2015/2879(RSP)) (B8-1006/2015);

—   Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Malin Björk, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Sabine Lösing, Eleonora Forenza, Fabio De Masi, Lola Sánchez Caldentey, Josu Juaristi Abaunz, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Takis Hadjigeorgiou och Sofia Sakorafa för GUE/NGL-gruppen, om dödsstraffet (2015/2879(RSP)) (B8-1007/2015);

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Ana Gomes, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Theresa Griffin, Roberto Gualtieri, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Cătălin Sorin Ivan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Olle Ludvigsson, Andrejs Mamikins, Louis-Joseph Manscour, David Martin, Edouard Martin, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Konstantinos Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Daniele Viotti och Boris Zala för S&D-gruppen, om dödsstraffet (2015/2879(RSP)) (B8-1008/2015).

Omröstning: punkt 9.7 i protokollet av den 8.10.2015.


ORDFÖRANDESKAP: Ulrike LUNACEK
Vice talman

Talare: Inês Cristina Zuber kritiserade det nya förfarande som gäller för frågor för skriftligt besvarande (artikel 130 i arbetsordningen) (talmannen svarade att det fattats beslut om detta förfarande i plenum).

7. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


8. Rådets ståndpunkter vid första behandlingen

Talmannen tillkännagav, i enlighet med artikel 64.1 i arbetsordningen, mottagandet av rådets ståndpunkter, skälen till antagandet av dessa samt kommissionens ståndpunkt om följande dokument:

- Rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om paketresor och sammanlänkade researrangemang, om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 och Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/83/EU samt om upphävande av rådets direktiv 90/314/EEG 09173/3/2015 - C8-0281/2015 – 2013/0246(COD) – 11257/1/2015 – COM(2015)0493)

hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO

- Rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och Rådets förordning om åtgärder rörande en öppen internetanslutning och om ändring av direktiv 2002/22/EC om samhällsomfattande tjänster och användares rättigheter avseende elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster och förordning (EU) nr 531/2012 om roaming i allmänna mobilnät i unionen (10788/2/2015 - C8-0294/2015 – 2013/0309(COD) – 12279/2015 – COM(2015)0489)

hänvisat till ansvarigt utskott: ITRE

Den tidsfrist på tre månader som parlamentet har för att yttra sig började således löpa påföljande dag, den 9 oktober 2015.


9. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


9.1. Centralafrikanska republiken (omröstning)

Resolutionsförslag B8-1000/2015, B8-1009/2015, B8-1010/2015, B8-1011/2015, B8-1014/2015, B8-1016/2015 och B8-1019/2015 (2015/2874(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-1000/2015

(ersätter B8-1000/2015, B8-1009/2015, B8-1010/2015, B8-1011/2015, B8-1014/2015 och B8-1016/2015):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Elmar Brok, David McAllister, Patricija Šulin, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Francesc Gambús, Maurice Ponga, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Davor Ivo Stier, Stanislav Polčák, Barbara Kudrycka, Tomáš Zdechovský, Therese Comodini Cachia, Giovanni La Via, Monica Macovei, Andrej Plenković, Marijana Petir, József Nagy, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Jeroen Lenaers, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Anna Záborská, Jaromír Štětina, Adam Szejnfeld, Ramona Nicole Mănescu, Lara Comi, Mariya Gabriel, László Tőkés, Inese Vaidere, Elisabetta Gardini, Thomas Mann, Barbara Matera, Dubravka Šuica och Ivana Maletić, för PPE-gruppen;

—   Norbert Neuser, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Ana Gomes, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nicola Caputo, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Maria Grapini, Theresa Griffin, Enrique Guerrero Salom, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, David Martin, Edouard Martin, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Péter Niedermüller, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Flavio Zanonato och Damiano Zoffoli, för S&D;

—   Mark Demesmaeker, Beatrix von Storch och Raffaele Fitto, för ECR;

—   Marielle de Sarnez, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Juan Carlos Girauta Vidal, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Frédérique Ries, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Filiz Hyusmenova, Nathalie Griesbeck, Nedzhmi Ali, Philippe De Backer, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Javier Nart, Jozo Radoš, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Marian Harkin och Valentinas Mazuronis, för ALDE-gruppen;

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Tamás Meszerics, Davor Škrlec och Igor Šoltes, för Verts/ALE-gruppen;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Laura Ferrara och Rolandas Paksas, för EFDD.

Antogs (P8_TA(2015)0342)

(Resolutionsförslag B8-1019/2015 bortföll.)


9.2. Situationen i Thailand (omröstning)

Resolutionsförslag B8-1002/2015, B8-1012/2015, B8-1013/2015, B8-1015/2015, B8-1017/2015, B8-1018/2015 och B8-1021/2015 (2015/2875(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-1002/2015

(ersätter B8-1002/2015, B8-1012/2015, B8-1013/2015, B8-1015/2015, B8-1017/2015, B8-1018/2015 och B8-1021/2015):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Elmar Brok, Tunne Kelam, David McAllister, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Davor Ivo Stier, Stanislav Polčák, Barbara Kudrycka, Tomáš Zdechovský, Therese Comodini Cachia, Giovanni La Via, Monica Macovei, Andrej Plenković, Marijana Petir, József Nagy, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jaromír Štětina, Adam Szejnfeld, Ramona Nicole Mănescu, Lara Comi, László Tőkés, Elisabetta Gardini, Thomas Mann, Roberta Metsola, Barbara Matera, Francisco José Millán Mon, Dubravka Šuica och Ivana Maletić, för PPE-gruppen;

—   Josef Weidenholzer, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Paul Brannen, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Anneliese Dodds, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Maria Grapini, Theresa Griffin, Enrique Guerrero Salom, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, David Martin, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Péter Niedermüller, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez Piñero Fernández, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Glenis Willmott, Flavio Zanonato och Damiano Zoffoli, för S&D;

—   Mark Demesmaeker, Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, Raffaele Fitto och Angel Dzhambazki, för ECR;

—   Cecilia Wikström, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Juan Carlos Girauta Vidal, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Nathalie Griesbeck, Nedzhmi Ali, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Ivan Jakovčić, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Javier Nart, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Marian Harkin och Valentinas Mazuronis, för ALDE-gruppen;

—   Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis och Lola Sánchez, för GUE/NGL-gruppen;

—   Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Davor Škrlec och Bronis Ropė, för Verts/ALE-gruppen;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo och Marco Zanni, för EFDD.

Antogs (P8_TA(2015)0343)


9.3. Massfördrivningen av barn i Nigeria till följd av Boko Harams attacker (omröstning)

Resolutionsförslag B8-1003/2015, B8-1020/2015, B8-1023/2015, B8-1024/2015, B8-1027/2015, B8-1029/2015 och B8-1031/2015 (2015/2876(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-1003/2015

(ersätter B8-1003/2015, B8-1020/2015, B8-1023/2015, B8-1024/2015, B8-1027/2015, B8-1029/2015 och B8-1031/2015):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Santiago Fisas Ayxelà, Elmar Brok, Jeroen Lenaers, Tunne Kelam, David McAllister, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Francesc Gambús, Maurice Ponga, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Davor Ivo Stier, Stanislav Polčák, Barbara Kudrycka, Tomáš Zdechovský, Therese Comodini Cachia, Giovanni La Via, Monica Macovei, Andrej Plenković, Marijana Petir, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Anna Záborská, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Adam Szejnfeld, Ramona Nicole Mănescu, Lara Comi, Mariya Gabriel, László Tőkés, Krzysztof Hetman, Kinga Gál, Inese Vaidere, Anna Maria Corazza Bildt, Elisabetta Gardini, Thomas Mann, Barbara Matera, Dubravka Šuica och Ivana Maletić, för PPE-gruppen;

—   Josef Weidenholzer, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Paul Brannen, Nicola Caputo, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Paolo De Castro, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Maria Grapini, Theresa Griffin, Enrique Guerrero Salom, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, David Martin, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Péter Niedermüller, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Elena Valenciano och Julie Ward, för S&D;

—   Charles Tannock och Mark Demesmaeker, för ECR;

—   Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, Juan Carlos Girauta Vidal, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Filiz Hyusmenova, Nathalie Griesbeck, Nedzhmi Ali, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Ivan Jakovčić, Kaja Kallas, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Javier Nart, Jozo Radoš, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Marian Harkin, Valentinas Mazuronis och Petr Ježek, för ALDE-gruppen;

—   Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric och Younous Omarjee för GUE/NGL-gruppen;

—   Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Igor Šoltes, Bronis Ropė och Bodil Valero, för Verts/ALE-gruppen;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara och Rolandas Paksas, för EFDD.

Antogs (P8_TA(2015)0344)


9.4. Fallet Ali Mohammed al-Nimr (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0997/2015, B8-1004/2015, B8-1022/2015, B8-1025/2015, B8-1026/2015, B8-1028/2015, B8-1030/2015 och B8-1032/2015 (2015/2883(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0997/2015

(ersätter B8-0997/2015, B8-1004/2015, B8-1022/2015, B8-1025/2015, B8-1028/2015, B8-1030/2015 och B8-1032/2015):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, Santiago Fisas Ayxelà, Jeroen Lenaers, Tunne Kelam, David McAllister, Patricija Šulin, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Francesc Gambús, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Davor Ivo Stier, Stanislav Polčák, Barbara Kudrycka, Therese Comodini Cachia, Giovanni La Via, Monica Macovei, Andrej Plenković, Marijana Petir, József Nagy, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Anna Záborská, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Adam Szejnfeld, Ramona Nicole Mănescu, Lara Comi, László Tőkés, Krzysztof Hetman, Thomas Mann, Roberta Metsola, Barbara Matera, Dubravka Šuica och Ivana Maletić, för PPE-gruppen;

—   Josef Weidenholzer, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Paul Brannen, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Anneliese Dodds, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Maria Grapini, Theresa Griffin, Enrique Guerrero Salom, Jytte Guteland, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, David Martin, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Péter Niedermüller, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato och Damiano Zoffoli, för S&D;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Joachim Starbatty, Ulrike Trebesius, Hans-Olaf Henkel, Bernd Kölmel, Bernd Lucke, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Marcus Pretzell, Beatrix von Storch, Zdzisław Krasnodębski och Branislav Škripek, för ECR;

—   Frédérique Ries, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, Juan Carlos Girauta Vidal, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Pavel Telička, Filiz Hyusmenova, Nathalie Griesbeck, Nedzhmi Ali, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Ivan Jakovčić, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Javier Nart, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Marian Harkin, Valentinas Mazuronis och Petr Ježek, för ALDE-gruppen;

—   Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Sofia Sakorafa, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou och Lola Sánchez Caldentey, för GUE/NGL-gruppen;

—   Bronis Ropė, för Verts/ALE-gruppen;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo och Rolandas Paksas, för EFDD;

—   Aymeric Chauprade, för ENF.

Antogs (P8_TA(2015)0345)


9.5. Betaltjänster på den inre marknaden ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om betaltjänster på den inre marknaden och om ändring av direktiven 2002/65/EG, 2013/36/EG och 2009/110/EG samt upphävande av direktiv 2007/64/EG [COM(2013)0547 - C7-0230/2013 - 2013/0264(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Antonio Tajani (A8-0266/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG och ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P8_TA(2015)0346)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P8_TA(2015)0346)


9.6. Hypotekslagstiftning och riskfyllda finansiella instrument i EU: fallet Spanien (omröstning)

Resolutionsförslag B8- 0987/2015 (2015/2740(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2015)0347)


9.7. Dödsstraffet (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0998/2015, B8-0999/2015, B8-1001/2015, B8-1005/2015, B8-1006/2015, B8-1007/2015 och B8-1008/2015 (2015/2879(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0998/2015

(ersätter B8-0998/2015, B8-0999/2015, B8-1001/2015, B8-1006/2015, B8-1007/2015 och B8-1008/2015):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, Therese Comodini Cachia, Andrej Plenković, László Tőkés, Davor Ivo Stier, Miroslav Mikolášik, David McAllister, Dubravka Šuica, Michael Gahler, Patricija Šulin, Luděk Niedermayer, Adam Szejnfeld, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Ivana Maletić, Jaromír Štětina, Roberta Metsola, Michaela Šojdrová, Claude Rolin, Jiří Pospíšil, Milan Zver, Francisco José Millán Mon, Anna Maria Corazza Bildt, Lara Comi, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Elmar Brok och Ramón Luis Valcárcel Siso, för PPE-gruppen;

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Ana Gomes, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Anneliese Dodds, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Neena Gill, Maria Grapini, Enrique Guerrero Salom, Jytte Guteland, Cătălin Sorin Ivan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Marlene Mizzi, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Péter Niedermüller, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Patrizia Toia och Julie Ward, för S&D;

—   Mark Demesmaeker, Joachim Starbatty, Bernd Lucke, Hans-Olaf Henkel, Bernd Kölmel, Ulrike Trebesius, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Marcus Pretzell, Beatrix von Storch, Charles Tannock och Branislav Škripek, för ECR;

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Juan Carlos Girauta Vidal, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Anneli Jäätteenmäki, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Alexander Graf Lambsdorff, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans och Cecilia Wikström, för ALDE-gruppen;

—   Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Eleonora Forenza, Curzio Maltese, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis och Takis Hadjigeorgiou, för GUE/NGL-gruppen;

—   Barbara Lochbihler, Alyn Smith, Davor Škrlec, Igor Šoltes, Bodil Valero, Ernest Maragall, Klaus Buchner, Ernest Urtasun och Jean Lambert för Verts/ALE-gruppen;

—   Ignazio Corrao, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi och Daniela Aiuto.

Antogs (P8_TA(2015)0348)

(Resolutionsförslag B8-1005/2015 bortföll.)


9.8. Lärdomar som dragits av rödslamskatastrofen, fem år efter olyckan i Ungern (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0989/2015 (2015/2879(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2015)0349)


9.9. Förnyelse av EU:s handlingsplan för jämställdhet och kvinnors egenmakt i utvecklingssamarbetet (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0988/2015 (2015/2754(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2015)0350)

Inlägg:

Linda McAvan lade fram ett muntligt ändringsförslag till punkt 2, vilket beaktades.


9.10. Lika möjligheter och likabehandling av kvinnor och män i arbetslivet (omröstning)

Betänkande om tillämpningen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/54/EG av den 5 juli 2006 om genomförandet av principen om lika möjligheter och likabehandling av kvinnor och män i arbetslivet [2014/2160(INI)] - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Anna Záborská (A8-0213/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2015)0351)

(Sammanträdet avbröts en kort stund)


10. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Antonio Tajani - A8-0266/2015

Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák, Seán Kelly och Jiří Pospíšil

Hypotekslagstiftning och riskfyllda finansiella instrument i EU: fallet Spanien (B8-0987/2015)

Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins och Stanislav Polčák

Dödsstraffet (RC-B8-0998/2015)

Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Seán Kelly, Monica Macovei och Michaela Šojdrová

Lärdomar som dragits av rödslamskatastrofen, fem år efter olyckan i Ungern (B8-0989/2015)
Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins och Zoltán Balczó

Förnyelse av EU:s handlingsplan för jämställdhet och kvinnors egenmakt i utvecklingssamarbetet (B8-0988/2015)
Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins och Seán Kelly

Betänkande Anna Záborská - A8-0213/2015
Michaela Šojdrová, Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins, Jill Seymour och Seán Kelly


11. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop) samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningar med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på parlamentets webbplats uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


12. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om tagande i anspråk av flexibilitetsmekanismen för omedelbara budgetåtgärder inom ramen för den europeiska migrationsagendan (COM(2015)0486 - C8-0292/2015 - 2015/2253(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

rådgivande utskott :

LIBE

- Rekommendation till rådets beslut om Republiken Kroatiens anslutning till konventionen av den 26 juli 1995, som utarbetats på grundval av artikel K.3 i fördraget om Europeiska unionen, om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen, protokollet av den 27 september 1996, som upprättats på grundval av artikel K.3 i fördraget om Europeiska unionen, till konventionen om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen, protokollet av den 29 november 1996, upprättat på grundval av artikel K.3 i fördraget om Europeiska unionen, om förhandsavgörande av Europeiska gemenskapernas domstol angående tolkningen av konventionen om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen, samt det andra protokollet av den 19 juni 1997, som utarbetats på grundval av artikel K.3 i fördraget om Europeiska unionen, till konventionen om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen (COM(2015)0458 - C8-0296/2015 - 2015/0210(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

CONT

2) från ledamöterna: resolutionsförslag (artikel 133 i arbetsordningen)

- Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Janice Atkinson, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Aymeric Chauprade, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Barbara Kappel, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Vicky Maeijer, Dominique Martin, Georg Mayer, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Franz Obermayr, Florian Philippot, Matteo Salvini, Jean-Luc Schaffhauser, Olaf Stuger, Mylène Troszczynski, Harald Vilimsky och Marcel de Graaff. Förslag till resolution om den diskriminering som grupplösa ledamöter av Europaparlamentet utsätts för (B8-0506/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFCO

- Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Marine Le Pen, Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om att omvandla medborgarinitiativ till lagstiftning och ändra tillåtlighetskriterierna (B8-0743/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFCO

rådgivande utskott :

PETI

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om begäran om EU-ingripande till stöd för talidomidoffren (B8-0749/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om ungdomsarbetslöshet (B8-0823/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om att avstå från utkontraktering av kommissionens tillsynsuppgifter på områdena konkurrens och den inre marknaden (B8-0824/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

rådgivande utskott :

IMCO

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om nödvändigheten av att övervaka genomförandet av det grekiska privatiseringsprogrammet (B8-0825/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

rådgivande utskott :

TRAN

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om förstärkning och säkrande av EU:s yttre gränser som en följd av att f.d. jugoslaviska republiken Makedonien beviljar irreguljära migranter genomresetillstånd (B8-0826/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om nödvändigheten av att ihågkomma professor Khaled Al Assaad, som brutalt massakrerades av Isis (B8-0827/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om behovet av att höja siffrorna i systemet för fördelning av asylsökande (B8-0828/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om behovet av ökad säkerhet på tåg efter Thalysangreppet (B8-0829/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om den brittiska ekonomin, som fortsätter att växa mer än förväntat utanför euron (B8-0830/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om den över treprocentiga nedgången i italienarnas löner under de senaste fem åren (B8-0831/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

rådgivande utskott :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om mottagande av irreguljära migranter och om kravet på att övriga EU-medlemsstater tar sitt ansvar då Italien har nått sin gräns (B8-0867/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om behovet av att upphäva Dublinförordningen, som är en juridisk monstruositet (B8-0868/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om ett definitivt förbud mot ränta på ränta (B8-0869/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

rådgivande utskott :

IMCO

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om äldre personers rättigheter och skydd (B8-0870/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om nödvändigheten i att kommissionen vidtar stödåtgärder för EU:s export, som drabbats av det ryska embargot och den kinesiska krisen (B8-0871/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om stöd för det europeiska journumret för försvunna barn (B8-0877/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om ett avtal mellan EU och Vietnam med negativa effekter för italienskt ris (B8-0881/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

INTA

rådgivande utskott :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om skattehöjningen på 38,6 procent i Italien mellan 2000 och 2014. (B8-0882/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om åtgärder för att förhindra att barn försvinner i Italien och Europa (B8-0883/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om skydd för olivoljeproduktionen i Italien (B8-0884/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AGRI

rådgivande utskott :

INTA

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om nedgången på 72 % i bostadslånen mellan 2011 och 2014 (B8-0885/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om att EU behöver se över sin hållning gentemot Syrien (B8-0886/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om behovet av radikala lösningar på migrantkrisen (B8-0887/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

AFET

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om de italienska hushållens avstannande konsumtion (B8-0888/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om nödvändiga åtgärder för att säkerställa nya sänkningar av bensinpriset (B8-0889/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om nödsituationen till följd av invandringen och det ohållbara trycket på London, som ämnar se över förbindelserna med EU (B8-0890/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om Visegradgruppens nej till kvotsystemet för fördelning av irreguljära invandrare och det faktum att Italien måste hantera krisen på egen hand (B8-0891/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

AFET

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om lille Alans död och politikernas och mediernas skamliga sensationslystnad (B8-0892/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

CULT

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om mer effektiva insatser mot det minskande antalet arbetstillfällen i Italien (B8-0893/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om Friuli-Venezia Giulia, norra Italiens Lampedusa (B8-0894/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

AFET

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om nödvändigheten av att övervaka Balkanrutten och göra EU:s yttre gränser säkra och ogenomträngliga (B8-0895/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

AFET

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om toppmötet mellan EU och länderna på västra Balkan: inga påtagliga resultat i flyktingfrågan (B8-0896/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

AFET

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om kampen mot terrorismen på sociala medier (B8-0897/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

ITRE

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om MERS-epidemin i Sydkorea (B8-0898/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om mer effektiva insatser för att motverka utländska stridande (B8-0899/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

rådgivande utskott :

LIBE

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om tillämpningen av ett tak för bränsleskatt i medlemsstaterna (B8-0900/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om behovet av att motverka exploatering och social dumpning inom vägtransportsektorn (B8-0901/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

EMPL

rådgivande utskott :

TRAN

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om en effektivare politik för inkludering av ungdomar under 30 år (B8-0902/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CULT

rådgivande utskott :

EMPL

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om parallell export av läkemedel (B8-0903/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

INTA

rådgivande utskott :

ENVI

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om att utesluta mekanismen för tvistlösning mellan investerare och stat (B8-0904/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

INTA

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om behovet av att inrätta förvarsenheter och transitcenter i Nordafrika (B8-0905/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

AFET

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om urval av asylansökningar direkt i FN-administrerade flyktingläger (B8-0906/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

AFET

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om Förenade kungariket: folkomröstning om utträde ur Europeiska unionen (B8-0907/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFCO

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om ECB:s prognos om en nedgång av BNP i euroområdet (B8-0908/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

rådgivande utskott :

INTA

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om invandringskrisen och de orättvisa och olagliga villkor som EU infört för Italien (B8-0909/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om FN-förklaringen: fyra miljoner syriska flyktingar står i begrepp att resa till Europa (B8-0910/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

rådgivande utskott :

LIBE

- Dominique Bilde, Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om förslaget om en finansminister för euroområdet (B8-0911/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

- Dominique Bilde, Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om finansmarknadernas volatilitet och den svaga världshandeln (B8-0912/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

INTA

rådgivande utskott :

ECON

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om ”opt out”-klausulen: kommissionens oacceptabla förslag om flyktingfördelning (B8-0913/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Dominique Bilde, Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om unionens utgifter för kommunikation och om finansiering av tankesmedjor (B8-0915/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CULT

rådgivande utskott :

AFCO

- Dominique Bilde, Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om konsekvenserna av att ekonomin i överdrivet hög grad börjat domineras av finansvärlden (B8-0916/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

- Dominique Bilde, Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om konsekvenserna av det ökade antalet asylansökningar (B8-0917/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

EMPL

- Dominique Bilde, Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om kommissionens svar på jordbrukskrisen (B8-0918/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AGRI

- Dominique Bilde, Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om konsekvenserna av den kinesiska krisen (B8-0919/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om inrättandet av en myndighet för kontroll av lokala produkter (B8-0922/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

rådgivande utskott :

AGRI

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om skydd av mänsklighetens kulturarv i Syrien och Irak (B8-0923/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

- Dominique Bilde, Mireille D'Ornano och Sophie Montel. Förslag till resolution om bekämpning av förfalskade läkemedel (B8-0924/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Dominique Bilde, Steeve Briois och Sophie Montel. Förslag till resolution om stöd till Frankrikes tryckeribransch (B8-0925/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

EMPL

rådgivande utskott :

ITRE

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om stöd till textilindustrin (B8-0926/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

INTA

rådgivande utskott :

ITRE, REGI

- Dominique Bilde, Steeve Briois och Sophie Montel. Förslag till resolution om kampen mot prostatacancer (B8-0927/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om digitaliseringen av industriproduktionen (B8-0928/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

EMPL

rådgivande utskott :

ITRE

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om genomförande av den gemensamma politiken för asyl och internationellt skydd (B8-0929/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om ungdomsgarantins inverkan på minskningen av ungdomsarbetslösheten (B8-0930/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

EMPL

rådgivande utskott :

CULT

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om Syrien och nödvändigheten i att Europa riktar om sin utrikespolitik till förmån för regeringen i Damaskus (B8-0931/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om tvångsåtersändande av irreguljära migranter (B8-0932/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Dominique Bilde, Steeve Briois och Sophie Montel. Förslag till resolution om större transparens inom EU-institutionerna (B8-0933/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFCO

rådgivande utskott :

JURI

- Dominique Bilde och Sophie Montel. Förslag till resolution om uppfödningsförhållanden för svin och intensiv uppfödning (B8-0934/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AGRI

- Dominique Bilde och Sophie Montel. Förslag till resolution om stöd till grisuppfödningsbranschen i Frankrike (B8-0935/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AGRI

rådgivande utskott :

EMPL, INTA

- Dominique Bilde och Sophie Montel. Förslag till resolution om ett allmänt förbud mot import av troféer från elefanter i EU (B8-0936/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om centrum för fördelning av irreguljära migranter i Italien (B8-0937/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

AFET

- Dominique Bilde, Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om förbud för kreditvärderingsinstitut att värdera EU-medlemsstaternas statsskulder (B8-0938/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

- Dominique Bilde, Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om stöd till mirabellsektorn i Lorraine (B8-0939/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AGRI

- Dominique Bilde, Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om förbud mot en utvidgning av en gård med 1 200 ungtjurar i Winterhouse (B8-0940/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

rådgivande utskott :

AGRI

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om inrättandet av en fond för att främja invandrarbarns tillgång till utbildning (B8-0941/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

BUDG

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om nödvändigheten i att kommissionen vidtar åtgärder för att förbättra de äldres livskvalitet (B8-0942/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

EMPL

- Dominique Bilde och Sophie Montel. Förslag till resolution om kampen mot nätmobbning av unga på mobiltelefonen (B8-0943/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

CULT, ITRE

- Dubravka Šuica och Patricija Šulin. Förslag till resolution om harmonisering av hälso- och sjukvård i EU (B8-0944/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

rådgivande utskott :

EMPL

- Dubravka Šuica och Patricija Šulin. Förslag till resolution om främjande av hälsa (B8-0948/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

rådgivande utskott :

EMPL

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om inrättandet av en myndighet för kontroll och katalogisering av det arkeologiska kulturarvet i Europa (B8-0949/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CULT


13. Framställningar

Följande framställningar som tagits upp i registret under nedanstående datum hade, i enlighet med artikel 215.6 i arbetsordningen, hänvisats till ansvarigt utskott:

Den 6 oktober 2015

(*) Namnet konfidentiellt

(*) (nr 0881/2015); (*) (nr 0882/2015); (*) (nr 0883/2015); (*) (nr 0884/2015); Ciro De Sio (nr 0885/2015); (*) (nr 0886/2015); (*) (nr 0887/2015); Ulla Tiainen (nr 0888/2015); (*) (nr 0889/2015); Manfred Becker (nr 0890/2015); (*) (nr 0891/2015); Jarl Christer de Lange (nr 0892/2015); (*) (nr 0893/2015); Jens Genzer (nr 0894/2015); (*) (nr 0895/2015); Flora Hansen (nr 0896/2015); (*) (nr 0897/2015); (*) (nr 0898/2015); (*) (nr 0899/2015); (*) (nr 0900/2015); Francesco Barnaba (nr 0901/2015); (*) (nr 0902/2015); (*) (nr 0903/2015); (*) (nr 0904/2015); (*) (nr 0905/2015); (*) (nr 0906/2015); (*) (nr 0907/2015); Fabian Knipper (nr 0908/2015); Jan-Erik Hansen (nr 0909/2015); (*) (nr 0910/2015); Justin Shard (nr 0911/2015); (*) (nr 0912/2015); (*) (nr 0913/2015); Philipp Schmagold (nr 0914/2015); José Ortega Ortega (nr 0915/2015); (*) (nr 0916/2015); (*) (nr 0917/2015); (*) (nr 0918/2015); (*) (nr 0919/2015); (*) (nr 0920/2015); (*) (nr 0921/2015); (*) (nr 0922/2015); (*) (nr 0923/2015); (*) (nr 0924/2015); (*) (nr 0925/2015); (*) (nr 0926/2015); Ilhan Kyuchyuk (nr 0927/2015); (*) (nr 0928/2015); (*) (nr 0929/2015); Joseph-Christos Kondylakis (nr 0930/2015); (*) (nr 0931/2015); (*) (nr 0932/2015); María Isabel Montegriffo (nr 0933/2015); (*) (nr 0934/2015); (*) (nr 0935/2015); (*) (nr 0936/2015); (*) (nr 0937/2015); (*) (nr 0938/2015); Jennifer Marklew (nr 0939/2015); (*) (nr 0940/2015); Evangelos Tsiompanidis (nr 0941/2015); (*) (nr 0942/2015); (*) (nr 0943/2015); (*) (nr 0944/2015); (*) (nr 0945/2015); (*) (nr 0946/2015); Jens Genzer (nr 0947/2015); (*) (nr 0948/2015); (*) (nr 0949/2015); (*) (nr 0950/2015); (*) (nr 0951/2015); (*) (nr 0952/2015); (*) (nr 0953/2015); Meenakshi Fernandes (nr 0954/2015); (*) (nr 0955/2015); (*) (nr 0956/2015); (*) (nr 0957/2015); (*) (nr 0958/2015); (*) (nr 0959/2015); (*) (nr 0960/2015).


14. Beslut om vissa dokument

Ändrade hänvisningar till utskott

INTA-utskottet

- Öppenhet, ansvarstagande och integritet i EU:s institutioner (2015/2041(INI))
Hänvisat till ansvarigt utskott: : AFCO
rådgivande utskott: ENVI, JURI, CONT, LIBE, INTA

LIBE-utskottet

- Konsumentlagstiftningens tillräcklighet på det digitala området (2015/2148(INI))
Hänvisat till ansvarigt utskott: : IMCO
rådgivande utskott: CULT, ITRE, LIBE, JURI

TRAN-utskottet

- Rekommendationer till Europeiska kommissionen om förhandlingarna om avtalet om handel med tjänster (tjänstehandelsavtalet) (2015/2233(INI))
Hänvisat till ansvarigt utskott: : INTA
rådgivande utskott: FEMM, DEVE, EMPL, ECON, LIBE, IMCO, TRAN, REGI

IMCO-utskottet

- Civilrättsliga bestämmelser om robotteknik (2015/2103(INL))
Hänvisat till ansvarigt utskott: : JURI
rådgivande utskott: EMPL, ITRE, IMCO


15. Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden

Enligt artikel 192.2 i arbetsordningen ska protokollet från detta sammanträde och protokollet från föregående dags sammanträde föreläggas kammaren för justering vid inledningen av nästföljande sammanträde.

Efter parlamentets godkännande ska de antagna texterna omedelbart översändas till behöriga instanser.


16. Datum för nästa sammanträdesperiod

Nästa sammanträde skulle äga rum den 14 oktober 2015.


17. Avbrytande av sessionen

Europaparlamentets session avbröts.

Sammanträdet avslutades kl. 13.30.

Klaus Welle

Martin Schulz

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Girauta Vidal, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kuhn, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Soru, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Wiśniewska, Wojciechowski, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Crowley, Konečná, Kukan, Le Pen Jean-Marie, Liberadzki, Mosca, Patriciello, Picierno, Quisthoudt-Rowohl, Ruohonen-Lerner, Taylor, Winkler Iuliu, Woolfe, Żółtek

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy