Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2015 - Βρυξέλλες

7. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Πρόταση κανονισμoύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για τιτλοποιήσεις και τη δημιουργία ευρωπαϊκού πλαισίου για απλές, διαφανείς και τυποποιημένες τιτλοποιήσεις και την τροποποίηση των οδηγιών 2009/65/EΚ, 2009/138/EΚ και 2011/61/EΕ και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 και (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (COM(2015)0472 - C8-0288/2015 - 2015/0226(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137(1), του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ' αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

γνωμοδότηση :

ITRE, JURI, IMCO

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων (COM(2015)0473 - C8-0289/2015 - 2015/0225(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137(1), του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ' αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

γνωμοδότηση :

JURI

- Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 7 του γενικού προϋπολογισμού του 2015: Διαχείριση της προσφυγικής κρίσης: άμεσα δημοσιονομικά μέτρα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Θεματολογίου για τη Μετανάστευση (12511/2015 - C8-0297/2015 - 2015/2252(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση της σύναψης από την Eurojust της συμφωνίας για τη συνεργασία μεταξύ της Eurojust και του Μαυροβουνίου (11596/2015 - C8-0299/2015 - 2015/0812(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

AFET, JURI

- Πρόταση εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση της σύναψης από την Eurojust της συμφωνίας για τη συνεργασία μεταξύ Eurojust και Ουκρανίας (11592/2015 - C8-0300/2015 - 2015/0810(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

AFET, JURI

- Πρόταση εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση της σύναψης από την Eurojust του μνημονίου συμφωνίας μεταξύ του Γραφείου Εναρμόνισης στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς και της Eurojust (11595/2015 - C8-0303/2015 - 2015/0811(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

JURI

γνωμοδότηση :

CULT, ITRE, LIBE, IMCO

- Διορισμός του Εκτελεκτικού Διευθυντή του ΕΤΣΕ (N8-0073/2015 - C8-0304/2015 - 2015/0901(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG, ECON

- Διορισμός του αναπληρωτή Εκτελεκτικού Διευθυντή του ΕΤΣΕ (N8-0074/2015 - C8-0305/2015 - 2015/0902(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG, ECON

- Έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στην απόφαση απαλλαγής για το οικονομικό έτος 2013 (Σύνοψη) (COM(2015)0505 - C8-0307/2015 - 2015/2154(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 1/2015 - Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (N8-0071/2015 - C8-0301/2015 - 2015/2261(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων INF 4/2015 - Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (N8-0072/2015 - C8-0302/2015 - 2015/2262(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 30/2015 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0075/2015 - C8-0306/2015 - 2015/2263(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

2) από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές οι εκθέσεις:

- ***IΈκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1236/2005 του Συμβουλίου σχετικά με το εμπόριο ορισμένων αντικειμένων δυναμένων να χρησιμοποιηθούν για τη θανατική ποινή, για βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία (COM(2014)0001 - C7-0014/2014 - 2014/0005(COD)) - επιτροπή INTA - Εισηγήτρια: Marietje Schaake (A8-0267/2015)

- Έκθεση “Προς μια νέα διεθνή συμφωνία στο Παρίσι για το κλίμα” (2015/2112(INI)) - επιτροπή ENVI - Εισηγητής: Gilles Pargneaux (A8-0275/2015)

- Έκθεση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2015 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, Ίδιοι Πόροι, Καταπιστευματικό Ταμείο της Ένωσης για την Εξωτερική Δράση, Υπηρεσία του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (11695/2015 - C8-0278/2015 - 2015/2150(BUD)) - επιτροπή BUDG - Εισηγήτρια: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0280/2015)

- *Έκθεση σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφαση του Συμβουλίου για τον καθορισμό έναρξης παραγωγής αποτελεσμάτων της απόφασης 2008/633/ΔΕΥ του Συμβουλίου σχετικά με την πρόσβαση στο Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) των εντεταλμένων αρχών των κρατών μελών καθώς και της Ευρωπόλ, προς αναζήτηση δεδομένων για την πρόληψη, εξακρίβωση και διερεύνηση τρομοκρατικών πράξεων και άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων (10506/2015 - C8-0193/2015 - 2015/0807(CNS)) - επιτροπή LIBE - Εισηγητής: Timothy Kirkhope (A8-0287/2015)

- Έκθεση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 7/2015 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, Διαχείριση της προσφυγικής κρίσης: άμεσα δημοσιονομικά μέτρα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Δράσης για τη Μετανάστευση (12511/2015 - C8-0297/2015 - 2015/2252(BUD)) - επιτροπή BUDG - Εισηγήτρια: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0289/2015)

- Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας για άμεσα δημοσιονομικά μέτρα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Δράσης για τη Μετανάστευση, σύμφωνα με το σημείο 12 της διοργανικής συμφωνίας, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (COM(2015)0486 - C8-0292/2015 - 2015/2253(BUD)) - επιτροπή BUDG - Εισηγήτρια: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0290/2015)

- Έκθεση σχετικά με την αίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας του Béla Kovács (2014/2044(IMM)) - επιτροπή JURI - Εισηγητής: Tadeusz Zwiefka (A8-0291/2015)

- ***Έκθεση σχετικά με την πρόταση για τον διορισμό του Εκτελεκτικού Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (N8-0073/2015 - C8-0304/2015 - 2015/0901(NLE)) - επιτροπή BUDG - επιτροπή ECON - Εισηγητές: Jean Arthuis και Roberto Gualtieri (A8-0292/2015)

- ***Έκθεση σχετικά με την πρόταση για τον διορισμό του αναπληρωτή εκτελεστικού διευθυντή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (N8-0074/2015 - C8-0305/2015 - 2015/0902(NLE)) - επιτροπή BUDG - επιτροπή ECON - Εισηγητές: Jean Arthuis και Roberto Gualtieri (A8-0293/2015)

3) από τους βουλευτές οι προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 133 του Κανονισμού)

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την παροχή στήριξης στον Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος στις 30 Σεπτεμβρίου 2015 πρόκειται να προεδρεύσει στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ με αντικείμενο την καταπολέμηση της τρομοκρατίας στο Ιράκ και στη Συρία (B8-0950/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την μη επιβολή κυρώσεων στη Ρωσία (B8-0951/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

γνωμοδότηση :

INTA

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ευρωπαϊκή πολιτική μετανάστευσης, η οποία κρίνεται αποτυχημένη από το 89% των Ιταλών (B8-0952/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την καταγραφείσα στον ΟΟΣΑ περαιτέρω μείωση των μισθών στην Ιταλία (B8-0953/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το σκάνδαλο της Volkswagen: ανάγκη διεξαγωγής έρευνας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (B8-0954/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

IMCO

γνωμοδότηση :

ENVI, ITRE

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την πρωτοφανή υπερφορολόγηση των επιχειρήσεων στην Ιταλία (B8-0955/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ανάγκη συντονισμού των εθνικών πλαισίων πολιτικής για βιώσιμη κινητικότητα (B8-0956/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

TRAN

γνωμοδότηση :

ENVI

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την πρωτοβουλία για τα καινοτόμα φάρμακα και την ανάγκη αποτελεσματικής Ε & Α (B8-0957/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

γνωμοδότηση :

ENVI

- Dubravka Šuica και Patricija Šulin. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το κόστος των πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων (B8-0958/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

γνωμοδότηση :

ENVI

- Dubravka Šuica και Patricija Šulin. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ποινική νομοθεσία στον τομέα της δίωξης κρουσμάτων διαφθοράς (B8-0959/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου