Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 14. oktoober 2015 - Brüssel

7. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) nõukogu ja komisjon

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus millega kehtestatakse ühised eeskirjad väärtpaberistamise kohta ning luuakse lihtsa, läbipaistva ja standarditud väärtpaberistamise Euroopa raamistik ning millega muudetakse direktiive 2009/65/EÜ, 2009/138/EÜ, 2011/61/EL ning määrusi (EÜ) nr 1060/2009 ja (EL) nr 648/2012 (COM(2015)0472 - C8-0288/2015 - 2015/0226(COD))
President andis vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 teada, et ta konsulteerib selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

nõuandvad komisjonid :

ITRE, JURI, IMCO

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 575/2013 krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuete kohta (COM(2015)0473 - C8-0289/2015 - 2015/0225(COD))
President andis vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 teada, et ta konsulteerib selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

nõuandvad komisjonid :

JURI

- 2015. aasta üldeelarve paranduseelarve projekt nr 7: Pagulaskriisiga toime tulekuks Euroopa rände tegevuskava alusel kohe võetavad eelarvemeetmed (12511/2015 - C8-0297/2015 - 2015/2252(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Ettepanek võtta vastu nõukogu rakendusotsus millega kiidetakse heaks Eurojusti ja Montenegro vahelise koostöölepingu sõlmimine Eurojusti poolt (11596/2015 - C8-0299/2015 - 2015/0812(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

AFET, JURI

- Ettepanek võtta vastu nõukogu rakendusotsus millega kiidetakse heaks Eurojusti ja Ukraina vahelise koostöölepingu sõlmimine Eurojusti poolt (11592/2015 - C8-0300/2015 - 2015/0810(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

AFET, JURI

- Ettepanek võtta vastu nõukogu rakendusotsus millega kiidetakse heaks Siseturu Ühtlustamise Ameti ja Eurojusti vahelise vastastikuse mõistmise memorandumi sõlmimine Eurojusti poolt (11595/2015 - C8-0303/2015 - 2015/0811(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

JURI

nõuandvad komisjonid :

CULT, ITRE, LIBE, IMCO

- EFSI tegevdirektori ametissenimetamine (N8-0073/2015 - C8-0304/2015 - 2015/0901(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG, ECON

- EFSI tegevdirektori asetäitja ametissenimetamine (N8-0074/2015 - C8-0305/2015 - 2015/0902(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG, ECON

- Komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile ja nõukogule 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsuse järelmeetmete kohta (kokkuvõte) (COM(2015)0505 - C8-0307/2015 - 2015/2154(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 1/2015 – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (N8-0071/2015 - C8-0301/2015 - 2015/2261(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek INF 4/2015 – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (N8-0072/2015 - C8-0302/2015 - 2015/2262(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 30/2015 – III jagu –Komisjon (N8-0075/2015 - C8-0306/2015 - 2015/2263(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

2) parlamendikomisjonid, raportid

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1236/2005, mis käsitleb kauplemist teatavate kaupadega, mida on võimalik kasutada surmanuhtluse täideviimiseks, piinamiseks või muul julmal, ebainimlikul või alandaval moel kohtlemiseks või karistamiseks (COM(2014)0001 - C7-0014/2014 - 2014/0005(COD)) - INTA komisjon - Raportöör: Marietje Schaake (A8-0267/2015)

- Raport eesmärgi kohta sõlmida Pariisis uus rahvusvaheline kliimakokkulepe (2015/2112(INI)) - ENVI komisjon - Raportöör: Gilles Pargneaux (A8-0275/2015)

- Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2015. aasta paranduseelarve projekti nr 6/2015 kohta: omavahendid, liidu välistegevuse usaldusfondid, elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud ameti büroo (11695/2015 - C8-0278/2015 - 2015/2150(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0280/2015)

- * Raport, mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu, millega määratakse kindlaks otsuse 2008/633/JSK (mis käsitleb liikmesriikide määratud ametiasutuste ja Europoli juurdepääsu viisainfosüsteemile (VIS) terroriaktide ja muude raskete kuritegude vältimise, avastamise ja uurimise eesmärkidel) kohaldamise kuupäev (10506/2015 - C8-0193/2015 - 2015/0807(CNS)) - LIBE komisjon - Raportöör: Timothy Kirkhope (A8-0287/2015)

- Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2015. aasta paranduseelarve projekti nr 7/2015 kohta – Pagulaskriisi haldamine: Euroopa rände tegevuskava alusel kohe võetavad eelarvemeetmed (12511/2015 - C8-0297/2015 - 2015/2252(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0289/2015)

- Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmise kohta koheste eelarvemeetmete jaoks Euroopa rände tegevuskava raames kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 12 (COM(2015)0486 - C8-0292/2015 - 2015/2253(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0290/2015)

- Raport Béla Kovácsi puutumatuse äravõtmise taotluse kohta (2014/2044(IMM)) - JURI komisjon - Raportöör: Tadeusz Zwiefka (A8-0291/2015)

- *** Raport Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi tegevdirektori ametissenimetamise ettepaneku kohta (N8-0073/2015 - C8-0304/2015 - 2015/0901(NLE)) - BUDG komisjon - ECON komisjon – Raportöörid: Jean Arthuis ja Roberto Gualtieri (A8-0292/2015)

- *** Raport Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi tegevdirektori asetäitja ametissenimetamise ettepaneku kohta (N8-0074/2015 - C8-0305/2015 - 2015/0902(NLE)) - BUDG komisjon - ECON komisjon – Raportöörid: Jean Arthuis ja Roberto Gualtieri (A8-0293/2015)

3) parlamendiliikmed, resolutsiooni ettepanekud (kodukorra artikkel 133)

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek toetuse kohta Vladimir Putinile, kes on eesistuja ÜRO Julgeolekunõukogu 30. septembril toimuval terrorismivastast võitlust Iraagis ja Süürias käsitleval istungil (B8-0950/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek Venemaale sanktsioonide kehtestamata jätmise kohta (B8-0951/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

nõuandvad komisjonid :

INTA

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek Euroopa sisserändepoliitika kohta, mida 89% itaallastest peab läbikukkunuks (B8-0952/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek OECD andmete kohase palkade jätkuva alanemise kohta Itaalias (B8-0953/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek Volkswageni skandaali ja vajaduse kohta viia läbi Euroopa Komisjoni uurimine (B8-0954/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

IMCO

nõuandvad komisjonid :

ENVI, ITRE

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek ettevõtete rekordilise maksustamise kohta Itaalias (B8-0955/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek säästva liikuvuse alaste riiklike poliitikaraamistike kooskõlastamise vajaduse kohta (B8-0956/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek innovatiivsete ravimite algatuse ning tõhusa teadus- ja arendustegevuse vajaduse kohta (B8-0957/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- Dubravka Šuica ja Patricija Šulin. Resolutsiooni ettepanek hoonete energiamärgistega seotud kulude kohta (B8-0958/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- Dubravka Šuica ja Patricija Šulin. Resolutsiooni ettepanek korruptsiooni eest vastutusele võtmist käsitleva kriminaalõiguse kohta (B8-0959/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

Õigusteave - Privaatsuspoliitika